LEGE nr. 154 din 20 mai 2005pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 20 ianuarie 2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul 3 punctul 1, alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Naţională a Vămilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Alineatul (4) al articolului 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor are rang de subsecretar de stat şi îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Preşedintele Agenţiei beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui, se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui Agenţiei este cel prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, cu modificările şi completările ulterioare.»"3. La articolul 5 punctul 4, alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Garda Financiară, în cazurile în care există indicii de săvârşire a unor fapte penale, poate să solicite Ministerului Administraţiei şi Internelor să asigure personalul necesar pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice."4. La articolul 6 punctul 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor are rang de subsecretar de stat şi îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."5. La articolul 6 punctul 3, alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Denumirea funcţiei de secretar de stat al Autorităţii Naţionale a Vămilor se înlocuieşte în actele normative în vigoare cu cea de conducător al Autorităţii Naţionale a Vămilor cu rang de subsecretar de stat şi îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 20 mai 2005.Nr. 154.-------