HOTĂRÂRE nr. 440 din 12 mai 2005pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Garda Naţionala de Mediu este instituţie publica de inspecţie şi control şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 2 (1) Garda Naţionala de Mediu are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General, cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. (2) Garda Naţionala de Mediu are în subordine 8 comisariate regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, instituţii cu personalitate juridică a căror structura organizatorică include 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", organizate ca servicii fără personalitate juridică în cadrul comisariatelor regionale de care aparţin.  +  Articolul 3 (1) Garda Naţionala de Mediu este un corp specializat de control şi inspecţie responsabil cu asigurarea implementării efective, profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei comunitare de mediu, transpusa în legislaţia românească de mediu. (2) Garda Naţionala de Mediu are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sanctionarii încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, apelor, solului, aerului, biodiversitatii, precum şi a celor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluarii industriale şi managementului riscului, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifica în vigoare, inclusiv privind respectarea procedurilor legale de emitere a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu şi gospodărire a apelor emise de autorităţile competente, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru reglementarea proiectelor, programelor şi activităţilor specifice acestor domenii.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Garda Naţionala de Mediu cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi fizice, în limitele legii, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent. (2) Garda Naţionala de Mediu cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe baza de reciprocitate, precum şi cu organisme similare din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea programelor de aderare.  +  Articolul 5 (1) Garda Naţionala de Mediu este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat, ale cărui atribuţii şi mod de delegare a acestora vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. (2) Comisarul general este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (3) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercita atribuţiile legale în aceasta calitate pentru Garda Naţionala de Mediu. (4) Comisarul general reprezintă Garda Naţionala de Mediu în relaţiile cu terţii. (5) În exercitarea atribuţiilor, comisarul general emite decizii, aproba instrucţiuni, norme de lucru şi proceduri pentru personalul Gărzii Naţionale de Mediu. (6) Comisarul general are în subordine trei comisari generali adjuncţi, asimilaţi ca salarizare secretarului general, conform poz. 1, cap. IA din anexa nr. Ib la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Comisarii generali adjuncţi, comisarii regionali şi comisarii şefi, la propunerea comisarilor regionali, sunt numiţi şi revocaţi din funcţie de comisarul general, în condiţiile legii. (8) În cadrul structurii organizatorice a aparatului central al Gărzii Naţionale de Mediu, prin decizie a comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu este de 748 de posturi. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) pentru aparatul central şi pentru fiecare structura teritorială se repartizează prin decizie a comisarului general.  +  Articolul 7 (1) Garda Naţionala de Mediu asigură realizarea strategiei de control, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor comisariatelor regionale, stabileşte toate măsurile operative pentru eficientizarea activităţii de control. (2) Comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu sunt organizate ca structuri zonale la nivel de direcţii, cu competente limitate teritorial, care coordonează şi supraveghează activitatea comisariatelor judeţene din structura lor şi sunt conduse de un comisar regional asimilat directorului executiv. (3) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" sunt organizate la nivel de servicii în cadrul comisariatelor regionale, au competenta de control tematic, operativ şi inopinat pe teritoriul judeţului în care funcţionează, al municipiului Bucureşti si, respectiv, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" şi sunt conduse de un comisar şef. (4) Comisariatele din structura fiecărui comisariat regional sunt prevăzute în anexa nr. 2. (5) Comisarii regionali ai comisariatelor regionale din structura Gărzii Naţionale de Mediu sunt ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în aceasta calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul respectiv. (6) Comisarii regionali se subordonează comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu prin structurile de specialitate din aparatul central al acesteia. (7) În îndeplinirea atribuţiilor lor comisarii regionali şi comisarii şefi acţionează conform fisei postului şi la ordinul comisarului general, conform legii.  +  Articolul 8 (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv sediul central al Gărzii Naţionale de Mediu şi sediile comisariatelor regionale, comisariatelor judeţene, comisariatului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", se preiau, în condiţiile legii, pe baza de protocol de predare-preluare, de la orice instituţie a administraţiei publice centrale sau locale care le are în proprietate ori în administrare sau se închiriază în condiţiile legii. (2) Garda Naţionala de Mediu, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilitatile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale. (3) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sprijină structurile Gărzii Naţionale de Mediu pentru asigurarea, în condiţiile legii, de spaţii pentru sedii sau de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 9Activitatea de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Recomandarii 2001/331/EC privind criteriile minime de inspecţie în statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, nr. L118/41 din 27 aprilie 2001.  +  Articolul 10Garda Naţionala de Mediu are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul protecţiei mediului: a) organizează, coordonează, îndruma şi controlează, în vederea desfăşurării unitare la nivel naţional, activitatea de inspecţie şi control a comisariatelor regionale şi a comisariatelor judeţene; b) elaborează, promovează şi reactualizează periodic, împreună cu autorităţile publice centrale pentru protecţia mediului, reglementări, ghiduri şi norme tehnice privind activitatea de inspecţie şi control, acte cu caracter intern; c) elaborează planul anual de inspecţie, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune; d) controlează activităţile cu impact asupra mediului înconjurător şi aplica sancţiuni contravenţionale prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului; e) controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite prin programele de conformare pentru activităţile economico-sociale; f) controlează respectarea procedurilor legale în emiterea actelor de reglementare - avize, acorduri, autorizaţii de mediu şi de gospodărirea apelor -, precum şi cele referitoare la regimul ariilor protejate şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora; g) exercita controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import-export al produselor, bunurilor şi al altor materiale cu regim special de comercializare, în conformitate cu legislaţia care reglementează comerţul internaţional cu astfel de produse, bunuri sau materiale, scop în care cooperează nemijlocit cu toate autorităţile teritoriale competente şi aplica măsurile prevăzute de lege; h) exercita controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare; i) participa la intervenţiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarilor asupra factorilor de mediu şi la stabilirea cauzelor acestora şi aplica sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv oprirea unor instalaţii si/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusă în pericol sănătatea populaţiei sau în cazul în care se constata depăşirea concentraţiilor poluantilor peste limitele admise de legislaţia de mediu; j) controlează investiţiile în domeniul mediului în toate fazele de execuţie şi are acces la întreaga documentaţie; k) propune organului emitent suspendarea si/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale; l) constata faptele ce constituie contravenţii şi aplica sancţiunile contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni; m) verifica sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului; n) emite puncte de vedere în scopul avizării proiectelor de acte normative iniţiate în domeniul protecţiei mediului. o) îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplica măsurile corespunzătoare; p) îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale; q) cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale de mediu şi participa la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului; r) controlează realizarea exportului şi tranzitului de deşeuri periculoase, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi importul unor categorii de deşeuri permise la import conform legii; s) verifica la obiectivele controlate stadiul achitării obligaţiilor financiare la Administraţia Fondului de Mediu, conform prevederilor actelor normative privind Fondul de mediu; t) pune la dispoziţia publicului date privind starea mediului, în conformitate cu legislaţia privind accesul publicului la informaţia de mediu.B. În domeniul controlului habitatelor naturale, biodiversitatii şi ariilor protejate: a) elaborează planul anual de inspecţie şi control, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune în domeniu; b) elaborează programul de activitate lunar în funcţie de activităţile specifice perioadei; c) întocmeşte raportul de activitate; d) controlează investiţiile care necesita aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie, monitorizandu-le pana la definitivarea acestora; e) propune organului emitent suspendarea sau anularea avizului/acordului de mediu, în cazul încălcării prevederilor legale; f) constata faptele ce constituie contravenţii şi aplica sancţiuni contravenţionale în domeniul de activitate, sesizează organele de cercetare penală şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legii, constituie infracţiuni; g) controlează modul de respectare a legislaţiei de mediu privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii, în scopul realizării funcţiilor specifice; h) urmăreşte respectarea condiţiilor din autorizaţia de mediu; i) controlează lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii; j) controlează modul de respectare a măsurilor de conservare dispuse, cu scopul menţinerii sau refacerii unor habitate naturale pe anumite suprafeţe terestre şi acvatice, cu accent deosebit Delta Dunării; k) exercita controlul privind activităţile de capturare, recoltare, achiziţie şi comercializare pe piaţa interna şi externa a plantelor şi animalelor din flora şi fauna salbatica; l) exercita controlul privind legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoanele fizice sau juridice, precum şi a condiţiilor de viaţa asigurate acestora; m) exercita controlul privind modul de administrare a substanţelor toxice dăunătoare florei, faunei şi sectorului piscicol, precum şi modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol; n) organizează, coordonează şi participa în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natura infractionala, în domeniul sau de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens în baza protocoalelor de colaborare încheiate; o) verifica sesizările cu privire la încălcarea actelor normative din domeniu de către persoanele fizice şi juridice, precum şi sancţionarea acestora potrivit legii; p) controlează modul de valorificare a resurselor biologice, de flora şi fauna salbatica, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vanatoresc; q) organizează acţiuni de prevenire şi combatere, în vederea evitării distrugerii habitatelor naturale, prin arderea miristilor, stufului sau a vegetaţiei forestiere, desecări sau devieri ale cursurilor de apa, precum şi alte acţiuni care au ca scop asigurarea liniştii şi sănătăţii faunei sălbatice; r) controlează respectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor cu orice titlu şi administratorilor de păduri, de vegetaţie forestieră din afară fondului forestier şi de pajişti, conform legislaţiei în vigoare; s) controlează modul în care se respecta prevederile legale privind depozitarea deşeurilor provenite în urma prelucrării materialului lemnos; t) controlează punerea în aplicare a măsurilor ce se impun în vederea menţinerii echilibrului ecologic al mediului terestru şi acvatic; u) controlează respectarea legislaţiei de mediu în cuprinsul ariilor protejate, parcurilor şi rezervaţiilor naturale, organizând acţiuni comune împreună cu reprezentanţii acestora în vederea protejării habitatelor naturale; v) organizează acţiuni de promovare către populaţie a legislaţiei de mediu din domeniul sau de activitate; w) menţine legătura permanent cu fundaţiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei şi faunei sălbatice.  +  Articolul 11 (1) Direcţia de control a protecţiei mediului, la nivel naţional, are atribuţiile prevăzute la art. 10, cap. A. (2) Comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu, la nivel regional, au atribuţiile prevăzute la art. 10, cap. A, lit. d)-m) şi lit. o)-t). (3) Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" din structura comisariatelor regionale, pe teritoriul de competenta, au atribuţiile prevăzute la art. 10, cap. A, lit. c)-m) şi lit. o)-t). (4) Pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (3), pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" al Gărzii Naţionale de Mediu organizează activităţi permanente de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislaţiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, comercializării produselor pescaresti şi al altor activităţi conexe.  +  Articolul 12 (1) Direcţia controlului habitatelor naturale, biodiversitatii şi ariilor protejate, la nivel naţional, are atribuţiile prevăzute la art. 10, cap. B. (2) Controlul operativ teritorial se desfăşoară conform atribuţiilor prevăzute la art. 10, cap. B, lit. c), d) şi f)-w).  +  Articolul 13 (1) Garda Naţionala de Mediu exercita în domeniile prevăzute la art. 3 alin. (2) controlul operativ şi inopinat, potrivit atribuţiilor prevăzute la art. 10 şi în prevederile legale în vigoare în domeniile specifice de activitate. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin comisarii Gărzii Naţionale de Mediu sunt investiti cu exerciţiul autorităţii publice a statului şi au următoarele drepturi: a) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie în amplasamentele şi incintele în care se desfăşoară sau se prezuma ca se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului; b) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă sau sunt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competenta ale Gărzii Naţionale de Mediu; c) să conducă la sediul organelor de poliţie persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită, care au săvârşit sau sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale din domeniul de competenta al Gărzii Naţionale de Mediu; d) să efectueze, după caz, împreună cu organele de poliţie, controale ale mijloacelor de transport când exista indicii cu privire la săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni în domeniu; e) să participe împreună cu organele de poliţie, în vederea efectuării primelor cercetări, la reţinerea persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni la legislaţia de mediu; f) să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale; g) să participe, după caz, împreună cu organele competente la controlul specific în punctele de trecere a frontierei; h) să fie stimulaţi material şi moral, în condiţiile legii; i) alte drepturi conferite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 14Actele de constatare a contravenţiilor, întocmite de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Personalul de conducere şi de execuţie al Gărzii Naţionale de Mediu are calitatea de funcţionar public sau de personal contractual, potrivit legii, în limita posturilor stabilite prin prezenta hotărâre şi a bugetului aprobat. (2) Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu poarta uniforma cu însemne distinctive şi sunt dotaţi cu armament de serviciu e care au dreptul sa-l utilizeze şi obligaţia sa-l păstreze în condiţiile legii. Pentru îndeplinirea atribuţiilor folosesc autovehicule şi ambarcaţiuni inscripţionate corespunzător şi alte mijloace din dotare. (3) Normele de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniforma ale personalului Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexele nr. 4-10. (4) Mijloacele tehnice şi echipamentele de autoaparare, de comunicare, de transport şi de protecţie cu care vor fi dotate Garda Naţionala de Mediu şi unităţile teritoriale ale acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 11. (5) Armamentul de serviciu din dotarea personalului Gărzii Naţionale de Mediu este asigurat din disponibilităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale altor instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea. (6) Programul de pregătire şi tragere cu armamentul din dotare se realizează în cooperare cu unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale altor instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea. (7) Se constituie fondul de stimulare al personalului în conformitate cu normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului din Garda Naţionala de Mediu, respectiv din aparatul central şi din comisariatele teritoriale, prevăzute în anexa nr. 12.  +  Articolul 16 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, drepturile şi îndatoririle de serviciu ale personalului de specialitate al Gărzii Naţionale de Mediu şi al instituţiilor subordonate se aproba în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu, cu avizul conform al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Naţionale de Mediu se stabilesc raporturile de relationare pentru toate structurile Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 17Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi personalului Gărzii Naţionale de Mediu, funcţionari publici şi personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în vigoare, aplicabile personalului din instituţiile publice centrale şi din structurile subordonate acestora.  +  Articolul 18 (1) Numărul maxim de autoturisme, ambarcaţiuni şi consumul normat de carburanţi pentru activităţile Gărzii Naţionale de Mediu sunt prevăzute în anexa nr. 13. (2) Garda Naţionala de Mediu utilizează un autoturism la 2 comisari, cu încadrarea în numărul maxim de autoturisme, prevăzut în anexa nr. 13.  +  Articolul 19Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/EC, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Seitan,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 12 mai 2005.Nr. 440.  +  Anexa 1   ┌─────────────────────────────────────┐   │NUMĂR MAXIM DE POSTURI: 748 INCLUSIV │   │ DEMNITARUL ŞI CABINETUL ACESTUIA │   └─────────────────────────────────────┘                         ┌─────────────────────────────┐                         │ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A │                         │ GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU │                         └─────────────────────────────┘    ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌────────────────────┐    │CABINET DEMNITAR ├──┐ │ │ ┌──┤ *RELAŢII PUBLICE │    └─────────────────┘ ├───┤ COMISAR GENERAL ├───┤ │ ŞI COMUNICARE │    ┌─────────────────┐ │ │ │ │ └────────────────────┘    │ *CORP CONTROL ├──┤ └───────┬─────────┘ │ ┌────────────────────────┐    │ COMISAR GENERAL │ │ │ └──┤*INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI │    └─────────────────┘ │ │ │COOPERARE INTERNAŢIONALĂ│    ┌─────────────────┐ │ │ └────────────────────────┘    │DIRECŢIA JURIDICĂ├──┤ │    │ SI CONTENCIOS │ │ │    └─────────────────┘ │ │    ┌─────────────────┐ │ │    │ * AUDIT PUBLIC ├──┘ │    │ INTERN │ │    └─────────────────┘ │   ┌─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┐   │ │ │┌──┴───────────────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌─────────────┴─────────┐│ COMISAR GENERAL │ │COMISAR GENERAL ADJUNCT│ │COMISAR GENERAL ADJUNT ││ ADJUNCT PENTRU │ │PENTRU SINTEZE, ANALIZA│ │ PENTRU CONTROLUL ││PROTECŢIA MEDIULUI│ │ ECONOMICĂ ŞI │ │ HABITATELOR NATURALE, ││ │ │ RESURSE UMANE │ │ BIODIVERSITĂŢII ŞI ││ │ │ │ │ ARIILOR PROTEJATE │└───┬──────────────┘ └───────────┬───────────┘ └────────────┬──────────┘    │ │ │    │ ┌──────────────┴────────────┐ │    │ │ │ │┌───┴───────┐ ┌─────┴──────────┐ ┌────────┴──────┐ ┌────┴──────────┐│ │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA BUGET,│ │ DIRECŢIA DE ││DIRECŢIA DE│ │ MANAGEMENT │ │ FINANCIAR, │ │ CONTROL A ││ CONTROL A │ │ RESURSE UMANE │ │CONTABILITATE, │ │ HABITATELOR ││ PROTECŢIEI│ │ŞI ADMINISTRATIV│ │ DISPECERAT, │ │ NATURALE, ││ MEDIULUI │ │ │ │ BANCA DATE │ │BIODIVERSITĂŢII││ │ │ │ │ │ │ ŞI ARIILOR ││ │ │ │ │ │ │ PROTEJATE │└───┬───────┘ └─────┬──────────┘ └────────┬──────┘ └─────┬─────────┘    | └──────────────┬────────────┘ |    | | |    | | |    | ┌─────────────┴──────────────┐ |    └------------------┤ COMISARIATE REGIONALE 1+8 ├---------------┘                       └─────────────┬──────────────┘                                     |                             ┌───────┴───────┐                             │ COMISARIATE │                             │ JUDEŢENE DE │                             │ MEDIU 1+41, │                             │ BUCUREŞTI ŞI │                             │ RBDD │                             └───────────────┘    NOTA: - COMISARIATELE REGIONALE SUNT INSTITUŢII CU PERSONALITATE JURIDIC            A SUBORDONATE COMISARIATULUI GENERAL          - * SE ORGANIZEAZĂ LA NIVEL DE COMPARTIMENT  +  Anexa 2*Font 8*                     ┌─────────────────────────────────────────┐                     │ COMISARIATE REGIONALE DE MEDIU ŞI │                     │ COMISARIATELE DIN STRUCTURA ACESTORA │                     └──────────────────────┬──────────────────┘                                            ▼     ┌──────────────┬───────────┬───────────┴─┬───────────┬──────────┬────────────┬────────────┐ ┌───┴─────┐ ┌─────┴───┐ ┌────┴────┐ ┌─────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌───┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴────┐ │ COMISA- │ │ COMISA- │ │ COMISA- │ │ COMISA- │ │ COMISA-│ │COMISA- │ │ COMISA- │ │ COMISA- │ │ RIATUL │ │ RIATUL │ │ RIATUL │ │ RIATUL │ │ RIATUL│ │ RIATUL │ │ RIATUL │ │ RIATUL │┌┤REGIONAL │ ┌┤ REGIONAL│ ┌┤ REGIONAL│ ┌┤ REGIONAL│ ┌┤REGIONAL│ ┌┤REGIONAL│ ┌┤ REGIONAL│ ┌┤ REGIONAL│││ ARGEŞ │ ││BUCUREŞTI│ ││ CLUJ │ ││ GALAŢI │ ││ SIBIU │ ││SUCEAVA │ ││ TIMIŞ │ ││ VALCEA ││└─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└────────┘ │└────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘│ │ │ │ │ │ │ ││┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌────────┐ │┌────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA-│ ││COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL│ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │├┤JUDEŢEAN │ ├┤ MUNICI- │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │││ ARGEŞ │ ││ PIULUI │ ││ BIHDR │ ││ BRĂILA │ ││ ALBA │ ││ BACĂU │ ││ ARAD │ ││ DOLJ ││└─────────┘ ││BUCUREŞTI│ │└─────────┘ │└─────────┘ │└────────┘ │└────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘│ │└─────────┘ │ │ │ │ │ ││┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌────────┐ │┌────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA-│ ││COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL│ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │││DÂMBOVIŢA│ ││CĂLĂRAŞI │ ││ CLUJ │ ││ BUZĂU │ ││ BRAŞOV│ ││BOTOŞANI│ ││ CARAS- │ ││ GORJ ││└─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└────────┘ │└────────┘ ││ SEVERIN │ │└─────────┘│ │ │ │ │ │ │└─────────┘ ││┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌────────┐ │┌────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA-│ ││COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL│ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │││ GIURGIU │ ││IALOMIŢA │ ││BISTRIŢA-│ ││CONSTANTA│ ││ COVASNA│ ││ IAŞI │ ││HUNEDOARA│ ││MEHEDINŢI││└─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└────────┘ │└────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘│ │ │ │ │ │ │ ││┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌────────┐ │┌────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA-│ ││COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL│ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │└┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN│ └┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ │TELEORMAN│ ││ ILFOV │ ││MARAMUREŞ│ ││ GALAŢI │ ││HARGHITA│ ││ NEAMŢ │ │ TIMIŞ │ ││ OLT │ └─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└────────┘ │└────────┘ └─────────┘ │└─────────┘             │ │ │ │ │ │             │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌────────┐ │┌────────┐ │┌─────────┐             ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA-│ ││COMISA- │ ││ COMISA- │             ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL│ ││ RIATUL │ ││ RIATUL │             └┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ ├┤ RBDD │ ├┤JUDEŢEAN│ ├┤JUDEŢEAN│ └┤JUDEŢEAN │              │ PRAHOVA │ ││SATU-MARE│ ││ │ ││ MUREŞ │ ││SUCEAVA │ │ VALCEA │              └─────────┘ │└─────────┘ │└─────────┘ │└────────┘ │└────────┘ └─────────┘                          │ │ │ │                          │┌─────────┐ │┌─────────┐ │┌────────┐ │┌────────┐                          ││ COMISA- │ ││ COMISA- │ ││ COMISA-│ ││COMISA- │                          ││ RIATUL │ ││ RIATUL │ ││ RIATUL│ ││ RIATUL │                          └┤JUDEŢEAN │ ├┤JUDEŢEAN │ └┤JUDEŢEAN│ └┤JUDEŢEAN│                           │ SĂLAJ │ ││ TULCEA │ │ SIBIU │ │ VASLUI │                           └─────────┘ │└─────────┘ └────────┘ └────────┘                                       │                                       │┌─────────┐                                       ││ COMISA- │                                       ││ RIATUL │                                       └┤JUDEŢEAN │                                        │ VRANCEA │                                        └─────────┘  +  Anexa 3NORMA 12/05/2005  +  Anexa 4LISTA ARTICOLELOR DIN COMPUNEREA UNIFORMEIPENTRU PERSONALUL GARZII NAŢIONALE DE MEDIU a) Uniforma barbari1. Cămaşă poplin cu guler pentru cravată2. Costum bărbaţi clasic3. Cravata4. Jacheta stofa captusita, model unic femei-bărbaţi b) Uniforma femei1. Bluza poplin2. Fusta dreapta3. Pantalon drept, din stofa, pentru pantof4. Sacou clasic din stofa5. Jacheta stofa captusita, model unic femei-bărbaţi c) Accesorii1. Pantofi din piele de culoare neagra2. Insigna comisar de mediu/inspector silvic3. Placheta numeNOTA:Culoarea articolelor de uniforma din materiale textile este verde turcoaz închis cu codul 5097, cu excepţia cravatei care este verde-închis şi a camasii care este gris-vert deschis.  +  Anexa 5NORME DE DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIU A ARTICOLELOR DE UNIFORMAPENTRU PERSONALUL GARZII NAŢIONALE DE MEDIU──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Norma de Durata deCrt. Denumirea articolului de uniforma dotare iniţială serviciu                                               (buc/per.) (ani)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Costum bărbaţi clasic 1 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Costum damă clasic cu fustă şi pantalon 1 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Cămaşă poplin bărbaţi 2 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Bluza poplin femei 2 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Jacheta stofa bărbaţi-femei 1 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Cravata 2 Numai dotare                                                                     iniţială────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Pantofi din piele de culoare neagră 1 1 an────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Insigna 1 Numai dotare                                                                     iniţială────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Placheta nume 2 Numai dotare                                                                     iniţială──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6Insigna şi Placheta pentru Garda Naţională de MediuNOTA:Insigna distinctiva se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color, pe revers va avea serie de personalizare gravata şi se va purta cu ajutorul suportului din piele.Placheta se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color roşu, galben, albastru în primele 3 casete şi verde în caseta pentru inscriptionarea numelui, numele va fi inscripţionat vizibil cu culoarea neagra, pe revers va avea sistem de prindere şi se va purta deasupra buzunarului stâng al uniformei.  +  Anexa 7UNIFORMA BĂRBAŢI  +  Anexa 8UNIFORMA FEMEI  +  Anexa 9CAMASA-BLUZA  +  Anexa 10JACHETA STOFA FEMEI - BĂRBAŢI  +  Anexa 11LISTAmijloacelor tehnice şi echipamentelor de autoaparare, de comunicare, de transport şi de protecţie din dotarea Gărzii Naţionale de mediu a) Mijloace individuale de autoapărare1. Armament de serviciu: pistol cu doua incarcatoare2. Toc din piele pentru pistol3. Munitie pentru doua incarcatoare pistol4. Butelie cu gaz (spray) neutralizant cu portbutelie pentru centura. b) Mijloace de transport şi comunicare1. Autoturism inscripţionat corespunzător2. Ambarcaţiuni dotate şi inscripţionate corespunzător3. Radiotelefon sau telefon mobil - un aparat la 2 salariaţi4. Mijloace de comunicare specifice navigaţiei. c) Echipament individual de protecţie1. Salopeta-combinezon impermeabila, de culoare verde2. Casca de protecţie3. Ochelari de protecţie4. Masca izolanta5. Manusi de protecţie6. Cizme din cauciucEchipamentul de protecţie va fi asigurat numai ca dotare iniţială, selectiv, în funcţie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.NOTA:Durata de serviciu a mijloacelor tehnice şi echipamentelor menţionate în prezenta lista este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.  +  Anexa 12NORMA 12/05/2005  +  Anexa 13NUMĂRULde autoturisme şi ambarcaţiuni, precum şi normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcatiunile care aparţin Gărzii Naţionale de MediuI. Număr de autoturisme ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Număr maxim aprobat │ Consum de carburanţi maxim aprobat │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 189 │ 400 de litri/luna/autoturism │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘II. Număr de ambarcaţiuni ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Număr maxim aprobat │ Consum de carburanţi maxim aprobat │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 11 │ 4 ambarcaţiuni - 10 litri/ora │ │ │ pentru maximum 80 de ore pe luna │ └──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤                                        │ 7 ambarcaţiuni - 30 litri/ora │                                        │ pentru maximum 80 de ore pe luna │                                        └─────────────────────────────────────┘NOTA:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.2. Nu se considera depăşiri ale consumului normat pentru mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţionala de Mediu.------