ORDIN nr. 585 din 6 mai 2005pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2005    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,având în vedere dispoziţiile art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare, cuprinse în anexa la prezentul ordin:1. Chitanţă - MFP-ANAF cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;2. Înştiinţare de plată - MFP-ANAF cod 14.13.09.99;3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul curent - MFP-ANAF cod 14.13.45.99/a;4. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent - MFP-ANAF cod 14.13.45.99/b;5. Adeverinţă de primire a somaţiei - MFP-ANAF cod 14.13.29.99;6. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei - MFP-ANAF cod 14.13.29.99/a;7. Notă privind compensarea obligaţiilor fiscale - MFP-ANAF cod 14.13.41.99;8. Notă privind restituirea/rambursarea unor sume - MFP-ANAF cod 14.13.41.99/a;9. Proces-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului - MFP-ANAF cod 14.13.44.99;10. Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorie - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/b;11. Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorie asupra disponibilităţilor băneşti - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/c;12. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi Anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător - MFP-ANAF cod 14.13.13.99/a;13. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.34.99/a;14. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii - MFP-ANAF cod 14.13.02.99;15. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită - MFP-ANAF cod 14.13.39.99;16. Titlul executoriu - MFP-ANAF cod 14.13.30.99;17. Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu - MFP-ANAF cod 14.13.46.99;18. Somaţie - MFP-ANAF cod 14.13.28.99;19. Adresă de înfiinţare a popririi - MFP-ANAF cod 14.13.12.99;20. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti - MFP-ANAF cod 14.13.12.99/a;21. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi Anexa la procesul-verbal de sechestru - MFP-ANAF cod 14.13.13.99;22. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.34.99;23. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru - MFP-ANAF cod 14.13.14.99;24. Proces-verbal de predare-primire - MFP-ANAF cod 14.13.32.99;25. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.15.99;26. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile - MFP-ANAF cod 14.13.15.99/a;27. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.33.99;28. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP-ANAF cod 14.13.38.99/a;29. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;30. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - MFP-ANAF cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare;31. Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite - MFP-ANAF cod 14.13.37.99;32. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită - MFP-ANAF cod 14.13.35.99;33. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită - MFP-ANAF cod 14.13.38.99;34. Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii - MFP-ANAF cod 14.13.16.99;35. Borderou de adăugare-scădere a obligaţiilor fiscale - MFP-ANAF cod 14.13.24.99.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Formularele se emit prin intermediul aplicaţiilor informatice ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, direcţiilor regionale vamale, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, precum şi ale administraţiilor finanţelor publice şi prin unităţi specializate în tipărirea acestora, conform modelelor prezentate în anexa la prezentul ordin, pe baza comenzilor unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aprobate de Direcţia economică şi administrativă. (2) În cazul în care formularele se emit prin intermediul aplicaţiilor informatice ale Ministerului Finanţelor Publice, organele emitente nu vor mai solicita formulare tipărite, cu excepţia formularelor cu regim special.  +  Articolul 4Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia economică şi administrativă, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, direcţiile regionale vamale, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetului de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 şi nr. 134 bis din 3 martie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 6 mai 2005.Nr. 585.  +  Anexa MODEL[SIGLA]                                                      REGIM SPECIAL        MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Seria ...........  AGENŢIA NATI0NALA DE ADMINISTRARE FISCALA                                                   CHITANŢĂ nr. .......*2)D.G.F.P. ...... A.F.P........Str. ...... Nr. ..... Localitatea ...... Nume şi prenume/denumire debitor ....În baza*1) ............................. Domiciliu/sediu în                                           localitatea .......... Str. .........                                           Nr. ...... bl. ..... sc. ... ap. ....                                           sector/judet .............                                           Alte date de identificare a                                           debitorului*3) .............   Unitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică   ................................................    În conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-au încasat:┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬────┐│Natura obligaţiei│Numărul de evidenta a plaţii*4) │Termen│Suma││ bugetare │ │ de │(în ││ │ │plată │lei)│├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┤│.........restant/│ │ │ ││ curent*5) ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_│_│_|_|_│_|_│ │ │ │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┤│Dobândă ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_│_│_|_|_│_|_│ │ │ │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┤│Penalitate de │ │ │ ││întârziere ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_│_│_|_|_│_|_│ │ │ │├─────────────────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼────┤│ TOTAL │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────┘                    (totalul sumei de lei în litere)    Am plătit*6) ............. Am primit*7) .........---------    *1) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul, data şi emitentul.    *2) Se emite pentru fiecare creanţă a bugetului de stat pe tipuri de impozite şi scadente.    *3) Se înscrie: codul de înregistrare fiscala (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).    *4) Numărul de evidenţă a plăţii se va inscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil.    *5) Se va completa denumirea creanţei principale reprezentând impozit, taxă, contribuţie ori alt venit al bugetului de stat.    *6) Semnătura debitorului.    *7) Semnătura casierului.    Cod M.F.P. 14.13.11.99    Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A. Format A5/t1    1. Denumire: Chitanţă.    2. Cod: 14.13.11.99.    3. Format A5/t1.    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă,       în carnete de 100 de file, copie şi original, de culori       diferite, înseriate.    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează: în baza art. 109 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului       nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu       modificările şi completările ulterioare.    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                      de organul de încasare    8. Circulă: 1 exemplar la contribuabil (originalul)                1 exemplar rămâne în carnet la emitent.    9. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completă a carnetului.MODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA    D.G.F.P. ................./ A.F.P. ........................    Str. .............. Nr. .... Localitatea ..................    Persoana de contact ....................tel. :.............    Nr. ................ data ...................                       ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ nr. ........    Nume şi prenume/denumire debitor .....................    Domiciliu/sediu în localitatea .......... Str. ..... nr. .....    bloc ...., sc. ...., et. ..., ap ...., sector/judeţ ..........    Alte date de identificare a debitorului*1) ...................    Vă notificăm că figuraţi în evidenţele fiscale ale unităţii noastre cu obligaţii de plată restante, reprezentând:┌──────────┬──────────┬────┬──────────────────────────────────────────────┬────┐│Denumirea │Documentul│Sca-│Numărul de evidenta a plaţii*4) │Suma││obliga- │prin care │den-│ │dato││tiei*2) de│s-a indivi│ta │ │rata││plata │dualizat │ │ │ ││ │obligaţia │ │ │ lei││ │de plata3)│ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────┼──────────────────────────────────────────────┼────┤│ │ │ ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_││_|_|_│_|_││ │├──────────┼──────────┼────┼──────────────────────────────────────────────┼────┤│ │ │ ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_││_|_|_│_|_││ │├──────────┼──────────┼────┼──────────────────────────────────────────────┼────┤│ │ │ ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_││_|_|_│_|_││ │├──────────┼──────────┼────┼──────────────────────────────────────────────┼────┤│ │ │ ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_││_|_|_│_|_││ │├──────────┼──────────┼────┼──────────────────────────────────────────────┼────┤│ │ │ ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_││_|_|_│_|_││ │├──────────┼──────────┼────┼──────────────────────────────────────────────┼────┤│ │ │ ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_││_|_|_│_|_││ │└──────────┴──────────┴────┴──────────────────────────────────────────────┴────┘    Vă invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, să achitaţi sumele menţionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plată, indicând pe documentul de plată, în mod obligatoriu, şi numărul de evidenţă a plăţii sau să faceţi dovada plăţii acestora.    Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cât mai curând posibil, limitând astfel acumularea de dobânzi şi penalităţi de întârziere.    Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu această scrisoare, puteţi contacta persoana ale cărei nume şi adresă figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.    Această înştiinţare de piaţă vă este comunicată în temeiul art. 136 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia şi care se depune la sediul organului fiscal emitent.    Vă mulţumim pentru cooperare.    Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului                  L. S.-------------    *1) Se va completa: codul de înregistrare fiscală (numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz).    *2) Se va preciza denumirea creanţei principale, impozit, taxă, contribuţie socială sau alt venit al bugetului general consolidat.    *3) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul, data şi emitentul.    *4) Numărul de evidentă a plătii se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil.    Cod M.F.P. şi A.N.A.F.: 14.13.09.99    1. Denumire: Înştiinţare de plată.    2. Cod: 14.13.09.99    3. Format: A4/t1.    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri                                   a câte 100 de file,    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează: în baza art. 136 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare.    7. Se întocmeşte:    - în 2 exemplare,    - de către organul care administrează evidenţa analitică pe plătitori    8. Circulă:    - 1 exemplar la debitor    9. Se arhivează:    - 1 exemplar la dosarul fiscal.MODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA    D.G.F.P. ................./ A.F.P. ........................    Str. .............. Nr. .... Localitatea ..................    Nr. ................ data ...................                         DECIZIE nr.*1) ..............           referitoare la oblibaţiile de plată accesorii aferente                      obligaţiilor fiscale din anul curent    Nume şi prenume/denumire debitor .....................    Domiciliu/sediu în localitatea .......... Str. ..... nr. .....    bloc ...., sc. ...., et. ..., ap ...., sector/judeţ ..........    Alte date de identificare a debitorului*2) ...................    În temeiul art. 85 lit. c) şi art. 114 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat pentru perioada................următoarele:    []*3) dobânzi .......... lei    []*4) penalităţi de întârziere .......... lei    aferent*5)...............................................    Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată*6) ........Numere deevidenţă aplăţilor*7) ┌────────────────────────────────────────────────┐            ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_│_│_|_|_│_|_│ │ - dobanzi            ├────────────────────────────────────────────────┤            ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_│_│_|_|_│_|_│ │ - penalităţi            └────────────────────────────────────────────────┘ de intarziere ┌────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Suma*8) │ Dobanzi*9) │ Penalităţi de │ │ - lei - │ │ intarziere*10) │ │ ├────────────┬────────────┬────────────┼────────────┬───────────┤ │ │Nr. de zile │ Cota*11) │Suma - lei -│Nr. de luni │ Suma - lei│ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    În conformitate cu prevederile art. 107 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţa.    Vă invităm ca în termenul prevăzut la art. 108 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie, care constituie şi înştiinţare de plată.    Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia şi care se depune la sediul organului fiscal emitent.    Conducătorul unitaţii fiscale,                                     Şeful compartimentului,              L. S.----------    *1) Se va emite pentru fiecare creanţă a bugetului general consolidat, distinct pe tipuri de impozite, taxe şi contribuţii sociale şi pe termene de scadenţa.    *2) Se va completa: codul de înregistrare fiscala (numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz).    *3) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului respectiv.    *4) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului respectiv.    *5) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contribuţiei sau a altui venit al bugetului general consolidat.    *6) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul, data şi emitentul.    *7) Numărul de evidenţă a plăţii se va inscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil.    *8) Suma reprezentând impozit, taxa, contribuţie socială sau alt venit al bugetului general consolidat neachitata în termen sau rămasă neachitată.    *9) Dobânzile se vor calcula conform prevederilor art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    *10) Penalitatile de intârziere se vor calcula conform prevederilor art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până în luna în care s-au stins oblibaţiile bugetare care le-au generat sau până în luna începerii procedurii de executare silită, inclusiv.    *11) Nivelul dobânzii se stabileşte conform art. 115 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Cod M.F.P. şi A.N.A.F.: 14.13.45.99/a    1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii                 aferente obligaţiilor fiscale din anul curent.    2. Cod: 14.13.45.99/a.    3. Format: A4/t1.    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri                                   a câte 100 de file.    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 108 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de către organul care administrează                      evidenţa analitică pe plătitori    8. Circulă: 1 exemplar la debitor    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.MODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA    D.G.F.P. ................./ A.F.P. ........................    Str. .............. Nr. .... Localitatea ..................    Nr. ................ data ...................                         DECIZIE nr.*1) ..............             referitoare la oblibaţiile de plată accesorii aferente                      obligaţiilor fiscale din anul precedent    Nume şi prenume/denumire debitor .....................    Domiciliu/sediu în localitatea .......... Str. ..... nr. .....    bloc ...., sc. ...., et. ..., ap ...., sector/judeţ ..........    Alte date de identificare a debitorului*2) ...................    În temeiul art. 85 lit. c) şi art. 114 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat pentru perioada................următoarele:    []*3) dobânzi .......... lei    []*4) penalităţi de întârziere .......... lei    aferent*5)...............................................    Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată*6) ........Numere deevidenţă aplăţilor*7) ┌────────────────────────────────────────────────┐            ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_│_│_|_|_│_|_│ │ - dobanzi            ├────────────────────────────────────────────────┤            ││_|_│_|_|_│_|_│_|_|_|_│_|_|_|_|_|_│_│_|_|_│_|_│ │ - penalităţi            └────────────────────────────────────────────────┘ de intarziere ┌────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Suma*8) │ Dobanzi*9) │ Penalităţi de │ │ - lei - │ │ intarziere*10) │ │ ├────────────┬────────────┬────────────┼────────────┬───────────┤ │ │Nr. de zile │ Cota*11) │Suma - lei -│Nr. de luni │ Suma - lei│ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    În conformitate cu prevederile art. 107 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţa.    Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia şi care se depune la sediul organului fiscal emitent.    Conducătorul unitaţii fiscale,                                     Şeful compartimentului,              L. S.----------    *1) Se va emite pentru fiecare creanţă a bugetului general consolidat, distinct pe tipuri de impozite, taxe şi contribuţii sociale şi pe termene de scadenţa.    *2) Se va completa: codul de înregistrare fiscala (numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz).    *3) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului respectiv.    *4) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" în dreptul accesoriului respectiv.    *5) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contribuţiei sau a altui venit al bugetului general consolidat.    *6) Se vor menţiona: denumirea documentului, numărul, data şi emitentul.    *7) Numărul de evidenţă a plăţii se va inscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuată de contribuabil.    *8) Suma reprezentând impozit, taxa, contribuţie socială sau alt venit al bugetului general consolidat neachitata în termen sau rămasă neachitată.    *9) Dobânzile se vor calcula conform prevederilor art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    *10) Penalitatile de intârziere se vor calcula conform prevederilor art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până în luna în care s-au stins oblibaţiile bugetare care le-au generat sau până în luna începerii procedurii de executare silită, inclusiv.    *11) Nivelul dobânzii se stabileşte conform art. 115 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Cod M.F.P. şi A.N.A.F.: 14.13.45.99/b    1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente                 obligaţiilor fiscale din anul precedent.    2. Cod: 14.13.45.99/b.    3. Format: A4/t1.    4. Caracteristic de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri                                  a câte 100 de file.    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează: în baza art. 108 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare, de către organul care administrează evidenţa analitică pe plătitori    8. Circulă: 1 exemplar la debitor    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscalMODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     DGFP/Directia regionala vamala ........./AFP.............../        Str. ........ nr. ....... Localitatea................  -----------------------------------------------------------------------    Dosar de executare nr. ..../.....    Nr. ......... din ...............              ADEVERINŢĂ DE PRIMIRE A SOMAŢIEI Nr. ............    Am primit somaţia nr. ........... din ................, precum şi titlul  executoriu nr./data*1) .................................... pentru  debitorul*2) ........................ cod de identificare fiscala*3)  .................... astăzi ......, luna ........, anul ....... ora .......     Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeşte somaţia  şi semnează adeverinţa ........................................... din  localitatea ............................., str. ...................  nr. ........, act de identitate/paşaport/legitimaţie/seria .........  nr. ............., eliberat de ................................    Prezenta a fost întocmită în temeiul art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Executor fiscal ....... Semnătura (ştampila) persoanei Nume şi prenume ....... care primeşte somaţia. Nr. legitimaţie ....... Nume şi prenume ............. Semnătura ............. Semnătura ...................------------    *1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;    *2) nume, prenume/denumire debitor;    *3) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare al debitorului, după caz.    MFP-ANAF cod 14.13.29.99    1 Denumire: ADEVERINŢA DE PRIMIRE A SOMAŢIEI    2 Cod: 14.13.29.99    3 Format: A5/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri a 100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare    7 Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la persoana care semnează adeverinţa de primire a somaţiei    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     DGFP/Directia regionala vamala ........./AFP.............../        Str. ........ nr. ....... Localitatea................  -----------------------------------------------------------------------    Dosar de executare nr. ..../.....    Nr. ......... din ...............                   PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAŢIEI            incheiat astăzi ........ luna ............ anul .......    În baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ................................. cu legitimaţia nr. ........ m-am deplasat la debitorul ................... din localitatea*1) ................................................, în data de ................... ora .........., în vederea comunicării somaţiei nr. ......./....... emisă de ................................. însoţită de titlul executoriu nr./data*2) ............... emis de ................    Somaţia a fost înmânată*3) .......................................                                Executor fiscal,                   Nume şi prenume .......................                        Semnătura .....................----------    *1) se va indica domiciliul fiscal complet, iar dacă are sediul în hotel se va indica nr. etajului, nr. apartamentului sau nr. camerei;    *2) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate nr. şi data emiterii;    *3) se vor preciza numele, prenumele şi calitatea persoanei căreia i s-a inmanat somaţia sau locul unde s-a făcut afişarea şi motivul afişării, precum şi orice alte constatări utile executării silite.    MFP-ANAF cod 14.13.29.99/a    1 Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAŢIEI    2 Cod: 14.13.29.99/a    3 Format: A5/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri                                  a 100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 43 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare    7 Se întocmeşte: în 1 exemplar de organul de executare    8 Circula: - nu circula    9 Se arhivează: la dosarul de executareMODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA            DGFP ................/AFP .................            Str. ...... nr. ..... Localitatea .........  -----------------------------------------------------------------------                                               Aprobat/Data ........                                          Conducătorul unităţii fiscale,                                                 Semnătura                                                    L.S.                                      NOTA                    privind compensarea obligaţiilor fiscale    În temeiul prevederilor art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale scadente şi neachitate de către:    - nume şi prenume/denumire debitor ..........................    - domiciliul fiscal .........................................    - cod de identificare fiscala*) .............................    Compensarea s-a efectuat:    - în baza cererii debitorului nr. ..... din data de ......./deciziei de rambursare a TVA nr. ....... din data de .................    - din oficiu    I. Veniturile din care se compensează alte obligaţii fiscale: ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │Denumirea venitu- │Contul venitului │Documentul din care│ │ │lui din care se │ │rezultă ca suma a │ Suma │ │compenseaza │ │fost plătită │ (lei) │ ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    II. Obligaţii fiscale care se sting prin compensare: ┌──────────────┬─────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬─────┐ │Denumirea │ │Numărul de evidenta a platii │Documentul prin│ │ │obligaţiei │Contul │ **) │care s-a stabi-│Suma │ │stinse prin │venitului│ │lit sau indivi-│(lei)│ │compensare │ │ │dualizat suma │ │ │ │ │ │de plată │ │ ├──────────────┼─────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼─────┤ │ │ │[][][][][][][][][][][][][][][]│ │ │ └──────────────┴─────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴─────┘    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul de soluţionare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 176 al aceluiaşi act normativ.        Sef compartiment, Întocmit/Data ...........     Semnătura......... Inspector,                                             Numele şi prenumele                                               Semnătura .............                        ┌──────────────────────────────────────────────────┐                        │ │                        │ Unitatea de trezorerie şi contabilitate publică │                        │ ................................................ │                        │ Înregistrat operaţiunile aprobate la pct. I şi │                        │ II din Nota de compensare nr. ...../data .... │                        │ │                        │ │                        │ Director, │                        │ │                        │ Data ........ │                        │ │                        │ │                        │ Sef compartiment, │                        │ │                        │ │                        └──────────────────────────────────────────────────┘---------    *) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz.   **) Numărul de evidenta a plaţii se va inscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata de contribuabil.    M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99    1. Denumire : Nota privind compensarea obligaţiilor fiscale.    2. Cod: 14.13.41.99    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, în                                   blocuri de 100 file.    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează: în baza art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003                      privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu                      modificările şi completările ulterioare.    7. Se întocmeşte: 3 exemplare                      de organul fiscal competent.    8. Circula: 1 exemplar organul cu atribuţii de compensare;                1 exemplar unitatea de trezorerie şi contabilitate publică                  care a efectuat compensarea                1 exemplar contribuabilului,    9. Se arhivează : 1 exemplar la dosarul de compensare.MODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA            DGFP ................/AFP .................            Str. ...... nr. ..... Localitatea .........  -----------------------------------------------------------------------                                               Aprobat/Data ........                                          Conducătorul unităţii fiscale,                                                 Semnătura                                                    L.S.                                      NOTA                   privind restituirea/rambursarea unor sume    În temeiul prevederilor art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să se restituie către:    - nume şi prenume/denumire debitor .............................    - domiciliul fiscal ............................................    - cod de identificare fiscala*) ..........................    suma de ................................. lei:    Restituirea s-a efectuat în baza cererii debitorului nr. ...... din data de ................., sau a deciziei de rambursare a TVA/deciziei de restituire nr. ........ din data de ........................ ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────────────────┬─────┐ │Denumirea │ │Documentul din│Numărul de evidenta a │Suma │ │venitului din │Contul │care rezultă │platii**) │(lei)│ │care se resti-│venitului │ca suma a fost│ │ │ │tuie suma │ │plătită │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │[][][][][][][][][][][][]│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────────────────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────────────┴─────┘    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul de soluţionare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 176 al aceluiaşi act normativ.    Restituirea sumei se efectuează prin virament în contul debitorului nr. .................. deschis la banca ............................. sucursala/filiala ............................. sau prin mandat postal.       Sef compartiment Întocmit/Data ..........                                                Inspector,       Semnătura ............. Numele şi prenumele                                           Semnătura .............                        ┌──────────────────────────────────────────────────┐                        │ │                        │ Unitatea de trezorerie şi contabilitate publică │                        │ ................................................ │                        │ Înregistrat operaţiunea aprobata prin Nota de │                        │ restituire/rambursare nr. ..... din data de .... │                        │ │                        │ │                        │ Director, │                        │ │                        │ Data ........ │                        │ │                        │ │                        │ Sef compartiment, │                        │ │                        │ │                        └──────────────────────────────────────────────────┘------------    *) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz,    **) Numărul de evidenta a plaţii se va înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata de contribuabil.    M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a    1. Denumire : Nota privind restituirea/rambursarea unor sume.    2. Cod: 14.13.41.99/a    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici ele tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, în                                    blocuri de 100 file.    5. Se difuzează: gratuit.    6. Se utilizează: în baza art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003                      privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu                      modificările şi completările ulterioare.    7. Se întocmeşte: 3 exemplare de organul fiscal competent.    8. Circula: 1 exemplar la organul fiscal cu atribuţii de colectare;                1 exemplar la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică                  care a efectuat restituirea;                1 exemplar contribuabilului    9. Se arhivează : 1 exemplar la dosarul de restituire.MODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA            DGFP ................/AFP .................            Str. ...... nr. ..... Localitatea .........  -----------------------------------------------------------------------                                               Aprobat/Data ........                                          Conducătorul unităţii fiscale,                                                 Semnătura                                                    L.S.                                 PROCES-VERBAL             privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului             Încheiat astazi ....... luna .......... anul ........    În temeiul art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:    - denumire contribuabil ..........................................    - domiciliul fiscal în localitatea ............................... str. ............................ nr. ..... bloc ......... sc. ..... ap. ....... sector/judeţ ......................    - cod de identificare fiscala*1) ....................    Urmare cererii pentru plata dobânzilor nr. ....... din data de ......... pentru sumele aprobate a fi compensate şi/sau restituite, solicitate prin cererea de restituire/rambursare nr. .......... din data de .............. contribuabilul are dreptul la dobânda calculată pe perioada*2) ...........    - data până la care trebuia soluţionată cererea .................    - informaţii suplimentare necesare soluţionării:      . data solicitării .............................      . data primirii (intregistrarii la organul fiscal competent) ........    - data înregistrării compensării/restituirii în trezorerie ........... ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Obligaţii │ Dobanzi calculate (lei) │ │fiscale*3) │ │ ├──────────────┼───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤ │ │Suma aprobata │ Nr. de zile │ Cota*4) │ Suma │ │ │ptr. compensare│ │ │ dobanzilor │ │ │şi/sau │ │ │ │ │ │restituire │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la organul de soluţionare competent, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 176 al aceluiaşi act normativ.       Sef compartiment Întocmit/Data ..........                                                Inspector,       Semnătura ............. Numele şi prenumele                                           Semnătura .............-----------    *1) se va completa numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, cod numeric personal, după caz.    *2) dobânzile se vor calcula de la data depunerii cererii şi a primirii informaţiilor suplimentare solicitate, după caz, până la data înregistrării operaţiunilor de compensare şi/sau restituire în conturile bugetare corespunzătoare, inclusiv;    *3) impozit, taxa, contribuţie sociala sau alt venit al bugetului, inclusiv accesoriile aferente acestora, după caz.    *4) nivelul dobânzilor se stabileşte conform art. 115 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.      M.F.P - A.N.A.F. cod 14.13.44.99    1. Denumire: Proces-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite                 contribuabilului    2. Cod: 14.13.44.99    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri                                   de 100 file    5. Se utilizează: în baza art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003                      privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu                      modificările şi completările ulterioare.    6. Se întocmeşte: 3 exemplare                      de către organul cu atribuţii de colectare    7. Circula: - 1 ex. se comunică contribuabilului;                - 1 ex. se comunică compartimentului evidenta pe plătitori                - 1 ex. se păstrează la compartimentul de colectare    8. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de compensare şi/sau restituire.MODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     DGFP/Directia regionala vamala ........./AFP.............../        Str. ........ nr. ....... Localitatea................  -----------------------------------------------------------------------    Nr. ......... din ...............                  ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURATORIE    Către, ...............................................    ........................................................*1)    În baza art. 125 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a masurilor asigurătorii nr. ...... din ...... emisa de ................./*).......................... anexata în copie certificată, se înfiinţează poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dv. cu orice titlu, debitorului*2) ............................    Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silita, după transmiterea, de către organul de executare, a titlului executoriu în copie certificata, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului ............................. după cum urmează: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei │Suma estimată/stabilita │Nr. contului în care │ │ fiscale*3) │ (lei) │urmeaza a se vira suma │ │ │ │retinuta │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ TOTAL │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    În conformitate cu prevederile art. 144, alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi dacă datoraţi, cu orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus menţionat.    Măsura asiguratorie dispusa, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabila pe toata perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 125 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire masurile asigurătorii, cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţa, la instanţa judecătoreasca competenţa.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.                      Conducătorul organului de executare,                        Nume şi prenume ................                        Semnătura .....................                                      LS.---------    *1) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit     *) se va completa în cazul în care masurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii    *2) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii: dobânzi sau penalităţi de intarziere ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;      MFP - ANAF cod 14.13.12.99/b    1. Denumire: ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURATORIE    2. Cod: 14.13.12.99/b    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri                                   a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului                      nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,                      republicată, cu modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la terţul poprit    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     DGFP/Directia regionala vamala ........./AFP.............../        Str. ........ nr. ....... Localitatea................  -----------------------------------------------------------------------    Nr. ......... din ...............                  ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURATORIE                      ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI    Către, ...............................................    ........................................................*1)    În baza art. 125 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a masurilor asigurătorii nr. ...... din ...... emisa de ................./*)........................, anexata în copie certificata, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dv. de către debitorul*2) ............................    Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silita, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie a statului .................................. după cum urmează: ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei │Suma estimată/stabilita │Nr. contului în care │ │ fiscale*3) │ (lei) │urmeaza a se vira suma │ │ │ │retinuta │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │ TOTAL │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plaţi din conturile acestuia, până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, după caz, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.    În cazul începerii procedurii de executare silita, organul de executare va transmite băncii titlul executoriu în copie certificata.    Măsura asiguratorie dispusa, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabila pe toata perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi asiguratorie.    Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire masurile asigurătorii, cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţa, la instanţa judecătorească competenţa.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.    Vă mulţumim pentru cooperare.                      Conducătorul organului de executare,                     Nume şi prenume .....................                       Semnătura .......................                                      L.S.-----------    *1) denumirea şi sediul băncii.       *) se va completa în cazul în care masurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătoreasca sau de alte organe competente potrivit legii.    *2) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit taxa, contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii: dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    MFP - ANAF cod 14.13.12.99/c    1. Denumire: ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURATORIE ASUPRA                 DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI    2. Cod: 14.13.12.99/c    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri                                   a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului                      nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,                      republicată, cu modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la banca    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.MODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     DGFP/Directia regionala vamala ........./AFP.............../        Str. ........ nr. ....... Localitatea................  -----------------------------------------------------------------------    Nr. ......... din ...............                     PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR                              PENTRU BUNURI MOBILE          încheiat astăzi ......... luna ........ anul .... ora ......           în localitatea .............., str. ....... nr. .........    În temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a masurilor asigurătorii nr. ....... din ......... emisa de ......../*), subsemnatul ............................ executor fiscal, cu legitimaţia nr. ............, delegaţia nr. ......, am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului*1) ....................................... cu domiciliul fiscal în localitatea .............................. str. ............ nr ........., sector ..........., bloc ....., sc. ....., ap. ....., judeţ ............., cod de identificare fiscala*2) ........................, care înregistrează obligaţii de plată, constând în: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei fiscale*3) │ Suma estimată/stabilita (lei) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesita cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare.    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:- ........, domiciliat în ..... legitimat cu ......... în calitate de .....- ........, domiciliat în ..... legitimat cu ......... în calitate de .....    Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în*4) ........................................ bunurile fiind lăsate în custodia ....................... din localitatea ............................ str. .................. nr. ......., care va depozita bunurile în localitatea ............. str. ...... nr. ..... .    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ...............    În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ...... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ...............    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ....................................................    Masurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toata perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.    *5) .................................................................    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugata calculată prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal.    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ........ exemplare.    MFP-ANAF cod 14.13.13.99/a                                         Debitorul (sau persoana majoră      Executor fiscal, cu care locuieşte)   Nume şi prenume ....... Nume şi prenume ........   Semnătura ............. Semnătura ..............                                     Martori: Nume şi prenume .............                                               Semnătura .............---------    *) se va completa în cazul în care masurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.    *1) nume, prenume/denumire;    *2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii: dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    *4) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor măsuri;    *5) se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţa, precum şi dacă debitorul sau vreuna, dintre persoanele prezente refuza sau nu poate să semneze procesul verbal de sechestru asigurător.  +  Anexa ------la Procesul-verbal-------------------de sechestru asigurător-----------------------nr. .......... din ...........------------------------------    Nr. ......./........... ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │Denumirea bunurilor │ │Valoarea estimată │ │mobile, descriere, stare │ Cantitatea │(exclusiv TVA) │ │de uzura, semne particu- │ │ - lei - │ │lare de identificare │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤ │ TOTAL │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                               Debitorul                                (sau persoana majoră cu care locuieşte)      Executor fiscal,   Nume şi prenume ....... Nume şi prenume ........   Semnătura ............. Semnătura ..............                                               Martori:                                         Nume şi prenume .............                                         Semnătura .............                                                Custode,                                         Nume şi prenume ..................                                         Semnătura ..................    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI                 MOBILE + ANEXA LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU                 ASIGURATOR DIN .............    2. Cod: 14.13.13.99/a    3. Format: A4/t2 + A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete + se tipăreşte                                   pe o singura faţa, blocuri a 150 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului                      nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,                      republicată, cu modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la debitor                1 exemplar la custode (dacă este cazul)    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODEL [SIGLA]                         MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                   AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     DGFP/Directia regionala vamala ........./AFP.............../        Str. ........ nr. ....... Localitatea................  -----------------------------------------------------------------------    Nr. ......... din ...............                     PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR                             PENTRU BUNURI IMOBILE          încheiat astăzi ......... luna ........ anul .... ora ......           în localitatea .............., str. ....... nr. .........    În temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei de instituire a masurilor asigurătorii nr. ....... din ......... emisa de ......../*), subsemnatul ............................ executor fiscal, cu legitimaţia nr. ............, delegaţia nr. ......, am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului*1) ....................................... cu domiciliul fiscal în localitatea .............................. str. ............ nr ........., sector ..........., bloc ....., sc. ....., ap. ....., judeţ ............., cod de identificare fiscala*2) ........................, care înregistrează obligaţii de plată, constând în: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Natura obligaţiei fiscale*3) │ Suma estimată/stabilita (lei) │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile:    - clădire în suprafaţă de ................ compusă din ........ şi construită din ...................................... stare de uzura/semne particulare ............................................. situată în localitatea ...................... str. ......... nr. ....... deţinută în baza*4) .......................... evaluată la suma de .............. lei (exclusiv TVA);    - teren*5) ................. în suprafaţă de ................ situat în ................. str. ........... nr. ....... deţinut în baza*).......................... evaluat la suma de ................. lei (exclusiv TVA);    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugata calculată prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal.    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesita cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, inaintea procedurii de valorificare.    Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:- ......... domiciliat în ....... legitimat cu ........ în calitate de ......- ......... domiciliat în ....... legitimat cu ........ în calitate de ......    Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul .....................    În legătura cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ....... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ..........    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ................    Masurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toata perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.    *6) ..............................................................    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările sî completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ........ exemplare.     MFP-AMAF cod 14.13.34.99/a                                            Debitorul (sau persoana majoră                                                  cu care locuieşte)        Executor fiscal, Nume şi prenume ..............     Nume şi prenume ...........       Semnătura ............. Semnătura .................                                                         Martori:                                               Nume şi prenume ..........                                                   Semnătura ...........-----------    *) sa va completa în cazul în care masurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătoreasca sau de alte organe competente, potrivit legii.    *1) nume, prenume, denumire;    *2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii: dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şi administrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    *4) se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului;    *5) se va menţiona felul terenului;    *6) se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţa, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător.    1. Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI IMOBILE    2. Cod: 14.13.34.99/a    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete,                                   blocuri a 150 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 125 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului                      nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,                      republicată, cu modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare    8. Circula: 1 exemplar la debitor                1 exemplar la Biroul de Carte funciara    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Direcţia regională vamală..................../AFP................/*1)Str.............. nr........ Localitatea.................._________________________________________________________________________    Nr. .... din ...........                                                                   APROBAT,                                               Conducătorul organului fiscal,                                               Nume şi prenume...............                                                  Semnătura .................                                                           L.S.                 DECIZIE DE INSTITUIRE A MASURILOR ASIGURATORII                        Emisa la data de ...............  în temeiul art. 125 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind                    Codul de procedură fiscala, republicată,                  cu modificările şi completările ulterioare,    La debitorul .................... cu domiciliul fiscal în localitatea................ str. .............. nr. ..... cod de identificare fiscala *2)............... s-au constatat următoarele-obligaţii de plată, estimate prinnota de constatare/stabilite prin raportul privind rezultatul inspecţieifiscale nr. ......... din data de ............. constând în:┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│ Natura obligaţiei fiscale*3) │ Suma estimată / stabilita (lei) │├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ │ │└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘    În temeiul art. 125 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatatexistenta pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşiascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii.    Motivarea dispunerii masurilor asigurătorii: ..............................    ...........................................................................    Informaţii necesare aducerii la îndeplinire a masurilor asigurătoriidispuse:    a) conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la caresunt deschise    b) sume datorate debitorului de către terţe persoane*4) ..................    c) bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprie-tate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane şi locul undese găsesc bunurile respective--------    *1) se va completa denumirea organului fiscal emitent din cadrulMFP-ANAF sau al unităţilor sale teritoriale;    *2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţiisociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora, gestionate şiadministrate de MFP-ANAF şi unităţile sale teritoriale, după caz;    *4) denumirea / numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date deidentificare a terţului poprit, precum şi suma datorata debitorului.    MFP-ANAF cod 14.13.02.99    Recomandări privind modul de aducere ia îndeplinire a masurilor asigurătorii(poprire asiguratorie şi/sau sechestru asigurător asupra bunurilor):...................................................................................................................................................................    Masurile asigurătorii dispuse se aduc la îndeplinire în conformitate cudispoziţiile referitoare la executarea silita, care se aplică în modcorespunzător.    Potrivit dispoziţiilor art. 125 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, princonstituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, dupăcaz, masurile asigurătorii vor fi ridicate.    Masurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executarecompetent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emisa de organulfiscal care le-a dispus, dacă creanţa estimată prin nota de constatare/raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale, nu mai exista sau are valoaremai mica, urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului de inspecţiefiscala care a generat luarea masurilor asigurătorii, a plaţii voluntare saustingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actulde inspecţie fiscala, a hotărârii instanţei competenţe data ca urmare asoluţionării contestaţiei la actul de inspecţie fiscala sau a unei contestaţiia masurilor asigurătorii, în alte condiţii prevăzute de lege.    Masurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiilelegii, devin executorii în condiţiile legii.    În temeiul art. 125 alin. (10) coroborat cu art. 168 din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,împotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestaţie în termen de15 zile de la data comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritoriala seafla sediul organului fiscal care a emis decizia.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit d) din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cândurmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului.    Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.    Şeful compartimentului Întocmit:    Nume................... Nume .....................    Prenume ................ Prenume ..................    Semnătura .............. Semnătura ................    1 Denumire: DECIZIE DE INSTITUIRE A MASURILOR ASIGURĂTORII    2 Cod: 14.13.02.99    3 Format: A4/t2    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri a150 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 125 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare    7 Se Întocmeşte: - în 3 exemplare de organul de control    8 Circula: - 1 exemplar la debitor    9 Se arhivează: - 1 exemplar la dosarul de control                     - 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALASIGLADGFP ......................./ AFP .....................Str.................. nr ... Localitatea ...............__________________________________________________________________________                                                   Aprobat/Data................                                                  Conducătorul unităţii fiscale                                                          Semnătura                                                             L.S.                                                            Avizat                                                    Compartiment juridic,                                PROCES - VERBAL                    de constatare a împlinirii termenului de              prescripţie a dreptului de a cere executarea silita              Încheiat astăzi....... luna .........., anul......,    În baza art. 130 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, având în vedere ca debitorul ......................, cu domiciliulfiscal în localitatea .................... str. .............. nr. ..., bl. ...sc. ..., et. ...., ap. ...., cod de identificare fiscala*1)....................a fost înscris în evidenta fiscala cu obligaţii fiscale, constând în ..................... din care a achitat suma de .................. lei, prin ........................ termenul de prescripţie a fost întrerupt sau suspendat, după caz,în perioada ........................... prin ...............................    În urma verificărilor efectuate s'ada constatat ca pentru debitul proveninddin .................... s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de acere executarea silita a acestuia, conform tabelului:┌─────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ │ Suma pentru care ││ │ │ │Perioada de │ s-a împlinit ││ Natura │Începerea termenului│ │întrerupere/│ termenul de ││obliga- │ de prescripţie │ │ suspendare │ prescripţie a ││ţiilor │(scadenta sau titlul│ Suma datorata │a termenului│ dreptului de a ││fiscale │ executoriu) │ (lei) │ de pres- │ cere executarea ││restante │ │ │ cripţie │ silita ││ │ │ │ │ (lei) │├─────────┼─────┬──────┬───────┼─────┬─────────┼────────────┼─────┬────────────┤│ │Anul │ Luna │ Ziua │Debit│Accesorii│ │Debit│Accesorii*2)│├─────────┼─────┼──────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┼─────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴─────┴──────┴───────┴─────┴─────────┴────────────┴─────┴────────────┘-------    *1) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *2) se completează şi cu dobânzile şi penalităţile de întârziere datorateconform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.39.99    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare, din care ..........    Sef compartiment evidenta Sef compartiment executare,         pe plătitori,       Semnătura.............. Semnătura..................                                                Întocmit/Data..............                                                   Executor fiscal                                                 Numele şi prenumele                                               Semnătura ..................    Se anexează următoarele documente justificative;    ...........................................................................    ...........................................................................    1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului deprescripţie a dreptului de a cere executarea silita    2. Cod: 14.13.39.99    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri a 100file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: pentru cunoaşterea împlinirii termenului de prescripţie adreptului de a cere executarea silita, conform prevederilor art. 130 alin. (1)din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    7. Se întocmeşte: în 2 exemplare                      de organul de executare,    8. Circula : 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscala.                 1 exemplar la organul de executare,    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.MODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala.................../AFP.................../Str................nr..........Localitatea.....................___________________________________________________________________________    Nr........ din...............                     TITLUL EXECUTORIU NR.*1)..............    Nume şi prenume / denumire debitor.........................................    Cu domiciliul fiscal în localitatea ................ str. ..................nr...... bloc ...... sc ..... ap .... sector/judet................    Alte date de identificare a debitorului*2) .................................................................................................................┌──────────────────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐│ │ Termenul legal de plată │ Număr de │ ││Natura obligaţiei │ sau perioada pentru care │ evidenţă │ Cuantumul sumei ││ fiscale*5) │ a fost calculată │ a plăţii*)│ datorate*4) ││ │ dobânda/penalitatea │ │ (lei) │├──────────────────┼──────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘    Întrucât a expirat scadenta/termenul de plată al obligaţiilor fiscaleînscrise în documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma deplata*5) ...................................................................a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art.136 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------    *1) se emite cate un titlu executoriu distinct pentru fiecare creanţa abugetului de stat sau contribuţie sociala:    *2) se va completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal,numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic deînregistrare, după caz); actul de identitate seria, numărul; numărul deînregistrare ia instanţa judecătorească, etc;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa,contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii:dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şiadministrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    *4) dobânzile se vor calcula în continuare până la data platii sau stin-gerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar penalitătile deîntârziere se vor calcula potrivit dispoziţiilor art. 120 din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, după caz, cu excepţia obligaţiilor bugetare provenite din dobânzi,penalităţi de orice fel şi amenzi;    *5) se vor menţiona; denumirea documentului, număr, data, emitentul.    *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata decontribuabil/pentru contribuabil    MFP-ANAF cod 14.13.30.99    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţajudecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare lacunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se iamăsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.    Data emiterii: .....................                 Conducătorul organului de executare,                   Nume şi prenume .................                   Semnătura .......................                                 L.S.    1 Denumire: TITLUL EXECUTORIU    2 Cod: 14.13.30.99    3 Format: A4/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri a100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează; în baza art. 136 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare    7 Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la debitor    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala.............../AFP................../Str................ nr...... Localitatea....................___________________________________________________________________________    Dosar de executare nr. ....../..........    Nr........ din ...............                     PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR                        PREVĂZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU                     încheiat în temeiul art. 137 alin. (6)        din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură       fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    Pentru neachitarea la scadenta/termen de plată a obligaţiilor fiscale însarcina debitorului*1).................. din localitatea .....................str................. nr..... bloc ....., sc..... ap.... cod de identificarefiscala*2) ........................ menţionate în titlul executoriu emis de........................................... s-au calculat următoarele sumedatorate:┌───────────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────┐│ Accesoriul │ Titlul │ Perioada pentru │ Număr de │ Cuantumul ││creanţei fiscale*3)│ executoriu │care s-a calculat│ evidenta a │ sumelor ││ │nr./data*4) │ accesoriul │ plăţii*) │ calculate*5)││ │ │ │ │ (lei) │├───────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │├───────────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┘    În temeiul prevederilor art. 137 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscrisconstituie titlu executoriu.    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie lainstanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sauluare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmeazăsă se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului                      Conducătorul organului de executare                     Nume şi prenume .....................                          Semnătura ..................                                      L.S.------    *1) nume, prenume/denumire;    *2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificarefiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *3) se va menţiona denumirea accesoriilor, respectiv a dobânzilor sau aaltor sume prevăzute în titlul executoriu fără sa fi fost stabilit cuantumulacestora, precum şi denumirea creanţei fiscale principale la care se referă;    *4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indicapentru toate numărul şi data emiterii;    *5) accesoriile se vor calcula în continuare până la data plaţii saustingerii, inclusiv,    *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata decontribuabil/pentru contribuabil    MFP-ANAF cod 14.13.46.99    1 Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVĂZUTE PRIN TITLULEXECUTORIU    2 Cod: 14.13.46.99    3 Format: A4/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri a100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 137 alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare    7 Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la debitor    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala................./AFP.................../Str.................... nr........ Localitatea.....................___________________________________________________________________________    Dosar ele executare nr. ....../..........    Nr. ....... din ............                                    SOMAŢIE                       Către ............................           cod de identificare fiscala*1) ...........................     str ...................... nr..... bloc .... sc..... et.... ap.......     sector...... localitatea ...................... judeţul .............    În baza art. 140 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deprocedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, văînştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscala cu următoarele sume de plată, pentrucare s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ................................... anexat/anexate.┌───────────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────┬─────────────┐│Natura obligaţiei │ Titlul │Termenul legal de │ Număr de │ Cuantumul ││ fiscale*2) │ executoriu │plată sau perioada│ evidenta a │ sumelor ││ │nr./data*3) │pentru care a fost│ plăţii*) │ datorate*4) ││ │ │calculată dobânda/│ │ (lei) ││ │ │ penalitatea │ │ │├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────────┤└───────────────────┴────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────────┘--------    *1) se va menţiona; codul numeric personaj numărul de identificare fiscala,codul de înregistrare fiscala sau codu! unic de înregistrare, după caz;    *2) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa,contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii:dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şiadministrate de MFP prin ÂNAF şi unităţile sale teritoriale;    *3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indicapentru toate numărul şi data emiterii;    *4) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plăţii saustingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiaobligaţiilor faţă de buget provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şiamenzi.    *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata decontribuabil/pentru contribuabil    MFP-ANAF cod 14.13.28.99    Dacă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii, nu veţi achitasumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veţi facedovada stingerii acestora, în baza prevederilor art 140 alin. (l) din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea masurilorde executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătatemai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin posta, vorfi suportate de către dvs.    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţajudecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare lacunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmeazăsă se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului.       Conducătorul organului de executare,      Nume şi prenume ..................       Semnătura.......................                                             Şeful compartimentului                                          Nume şi prenume ...............                                          Semnătura......................    1 Denumire: SOMAŢIE    2 Cod: 14.13.28.99    3 Format: A4/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri a100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art 140 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare    7 Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la debitor    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala................../AFP................../Str................ nr....... Localitatea....................__________________________________________________________________________    Dosar de executare nr. ........./..........    Nr. .......... din ...............                        ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII                    Către, .................................                   ......................................*1)    În baza art. 144 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dv.cu orice titlu, debitorului urmărit*2).....................................conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ................................................ anexat/anexate în copie certificata.    Sumele vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea detrezorerie a statului .................. ..............................după cum urmează:┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┐│ Natura │ Titlul │ Număr de │ Cuantumul sumei │ Nr. contului în ││obligaţiei │ executoriu │ evidenta a │ datorate │ care urmează a se││fiscale*3) │ nr./data*4) │ plaţii *) │ (lei) │vira suma reţinuta│├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┘    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicaţi dacădatoraţi, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus menţionat.    Împotriva prezentului înscris; cel interesat poate introduce contestaţie lainstanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sauluare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art.9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmeazăsă se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului.                      Conducătorul organului de executare,                      Nume şi prenume ...................                        Semnătura.......................                                      L.S.---------    *1) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numericpersonal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala saucodul unic de înregistrare, dopa caz; alte dale de identificare a terţuluipoprit;    *2) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numericpersonal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala saucodul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa,contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii:dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şiadministrate de MFP prin AMAF şi unităţile sale teritoriale:    *4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indicapentru toate numărul şi data emiterii.    *) Se inscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata decontribuabil/pentru contribuabil    MFP-ANAF cod 14.13.12.99    1 Denumire: ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII    2 Cod: 14.13.12.99    3 Format: A4/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri a100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 144 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare    7 Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la terţul poprit    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala................../AFP..................../Str................ nr........ localitatea....................___________________________________________________________________________    Dosar de executare nr....../..........    Nr ........ din ...............       ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI            Către, ................................................            .....................................................*1)    În temeiul art. 144 alin.(11) şi alin.(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în careeste necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale, sumele existente, precum şicele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valutădeschise la unitatea dv. de către debitorul*2) .................................conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ....................................................................... anexat/anexate în copiecertificată.    Sumele vor fi reţinute şî virate în conturile deschise la unitatea detrezorerie a statului....................................... după cum urmează:┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────────┬──────────────────┐│ Natura │ Titlul │ Număr de │ Cuantumul sumei │ Nr. contului în ││obligaţiei │ executoriu │ evidenta a │ datorate │ care urmează a se││fiscale*3) │ nr./data*4) │ plaţii *) │ (lei) │vira suma reţinuta│├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────────┴──────────────────┘    Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primiriiprezentei, nu veţi proceda Sa decontarea documentelor de plată primite,respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plaţi dinconturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cuexcepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariate.    În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţiînfiinţarea popririi.-------    *1) denumirea şi domiciliul fiscal al băncii;    *2) numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numericpersonal, numărul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala saucodul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa,contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii:dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şiadministrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    *4) în cazul în care s~au emis mai multe titluri executorii se vor indicapentru toate numărul şi data emiterii.    *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata decontribuabil/pentru contribuabil    MFP-ANAF cod 14.13.12.99/a    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţiela instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicaresau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 dinOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completărileulterioare,    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cândurmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului.                         Vă mulţumim pentru cooperare.                                 Conducătorul organului de executare,                                   Nume şi prenume ................                                      Semnătura ...................                                                 L.S.    1 Denumire: ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILORBĂNEŞTI    2 Cod: 14.13.12.99/a    3 Format: A4/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri a100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 144 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare    7 Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la banca    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala............./AFP................../Str.................. nr....... Localitatea...................__________________________________________________________________________    Dosarele executare nr........../..........    Nr ........ din ...............                           PROCES-VERBAL DE SECHESTRU                             PENTRU BUNURI IMOBILE          încheiat astăzi ......luna ........... anul ...... ora .....      în localitatea .................. str. ................ nr. .......    În temeiul art. 146 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, subsemnatul .......................................................executor fiscal, cu legitimaţia nr......... delegaţia nr.......... am procedatla sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului*1)...........................,cu domiciliul fiscal în localitatea................... str ...................nr....... sector...., bloc..... sc...., ap...... judeţ................ cod deidentificare fiscala*2)......................., căruia deşi i s-a comunicatsomaţia nr. ........... din ............ nu a efectuat plata sumelor datorateconform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ........................................................................ constând în:┌─────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Natura obligaţiei │ Titlul executoriu nr/data*4) │ Cuantumul sumei ││ fiscale*3) │ │ datorate*5) (lei) │├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤└─────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┘    MFP-ANAF cod-14.13.13.99    Pentru stingerea creanţelor fiscale, s'ada procedat la sechestrarea bunurilormobile prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentulproces-verbal.    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobilesechestrate deoarece aceasta necesita cunoştinţe de specialitate, evaluarea seva face înaintea procedurii de valorificare.    Sechestrul aplicat conferă creditorului fiscal un drept de gaj în sensulprevederilor dreptului comun.    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:.......... domiciliat în ........ legitimat cu ....... în calitate de .................. domiciliat în ........ legitimat cu ....... în calitate de ........    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spreneschimbare, constând în*6): ..................................................bunurile fiind lăsate în custodia ........................., din localitatea................... str. .................... nr. ....... care va depozitabunurile în localitatea .............. str. .................... nr. ....... .    Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ..................    În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul .............................. menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ............    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoareleobiecţii: ................................................................................................................................................................................................................................    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibîlizate cât timp dureazăexecutarea silită.    În cazul în care obligaţia fiscala nu este stinsa în termen de 15 de zile,se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata,în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) dinnormele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile mobilesechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugata calculată prinaplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asuprabazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi138 din Codul fiscal     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţiela instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicaresau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 dinOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cândurmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat în ........ exemplare.*7)........................................................................                                      Debitorul (sau persoana majoră cu         Executor fiscal, care locuieşte)    Nume şi prenume ............ Nume şi prenume ...............    Semnătura ................. Semnătura ................                                      Martori: Nume şi prenume ..............                                                   Semnătura ................                                      Custode: Nume şi prenume ..............                                                   Semnătura ................-------    *1) nume, prenume/denumire;    *2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificarefiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa,contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii:dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şiadministrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    *4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indicapentru toate numărul şi data emiterii;    *5) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plaţii saustingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiaobligaţiilor de plată provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.    *6) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla,menţionandu-se bunurile mobile supuse acestor măsuri;    *7) se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţa, precum şi dacădebitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţa la sechestrarerefuza sau nu poate să semneze procesul verbal de sechestru.  +  Anexa                                                  la Procesul-verbal                                                de sechestru nr........                                                  din................    Dosar de executare    Nr.........../..................┌─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────┐│ Denumirea bunurilor mobile, │ Cantitatea │ Valoarea estimativa ││ descriere, semne particulare │ │ (exclusiv TVA) ││de identificare, stare de uzura, │ │ ││ dacă este cazul │ │ - iei - │├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤├─────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┤│ TOTAL: │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                      Debitorul (sau persoana majoră cu         Executor fiscal, care locuieşte)    Nume şi prenume ............ Nume şi prenume ...............    Semnătura ................. Semnătura ................                                      Martori: Nume şi prenume ..............                                                   Semnătura ................                                      Custode: Nume şi prenume ..............                                                   Semnătura ................    1 Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE + ANEXA LAPROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU DIN ............    2 Cod: 14.13.13.99    3 Format: A4/t2 + A4/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete + se tipăreştepe o singura faţa, blocuri a 150 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 146 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare    7 Se Întocmeşte: în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la debitor               1 exemplar la custode (dacă este cazul)    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala................../AFP......................./Str.......................nr......... Localitatea....................___________________________________________________________________________    Dosar de executare nr. ......../..........    Nr ........ din ...............                PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE          încheiat astăzi ..... luna ............. anul..... ora .....        în localitatea ...................., str ............... nr.....    În temeiul art. 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, subsemnatul ........................................... executorfiscal, cu legitimaţia nr. ............... delegaţia nr. ................ amprocedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*1) ......................................... cu domiciliul fiscal în localitatea ..............str. ................ nr ..... sector...... bloc..... sc...., ap. .... judeţ................ cod de identificare fiscala*2) ........................... ,căruia deşi i s-a comunicat somaţia nr. ........... din .................nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ................................ constând în:┌─────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Natura obligaţiei │ Titlul executoriu nr/data*4) │ Cuantumul sumei ││ fiscale*3) │ │ datorate*5) (lei) │├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤└─────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┘    Pentru stingerea creanţelor fiscale, s-a procedat la sechestrareaurmătoarelor bunuri imobile:    - clădire în suprafaţă de .............. compusă din ................ şiconstruită din...............................................................    MFP-ANAF cod 14.13.34.99    stare de uzura/semne particulare................................... situatăîn localitatea ................. str............... nr...... deţinută în baza*6).................... evaluată la suma de .............. lei (exclusiv TVA)    - teren*7)............................ în suprafaţă de .............. situatîn ............... str. ............. nr......... deţinut în baza*6) ............................. evaluat ta suma de .................. lei (exclusiv TVA)    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata, înconformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) dinnormele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile imobilesechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugata calculată prinaplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asuprabazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi138 din Codul fiscal.    În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile deoareceaceasta necesita cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înainteaprocedurii de valorificare.    Sechestrul aplicat constituie ipoteca legala.    Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane:......... domiciliat în ........... legitimat cu ........ în calitate de ................ domiciliat în ........... legitimat cu ........ în calitate de .......    Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ...........................    În legătura cu bunurile imobile sechestrate, debitorul .................................. menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior............    Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoareleobiecţii: ....................................................................................................................................................   Bunurile imobile sechestrate sunt indîsponibilîzate cât timp dureazăexecutarea silită.    Dacă obligaţia fiscala nu este stinsa în termen de 15 zile se va proceda lavalorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie lainstanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sauluare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmeazăsă se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului.    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ..... exemplare*8).........................................................                                      Debitorul (sau persoana majoră cu         Executor fiscal, care locuieşte)    Nume şi prenume ............ Nume şi prenume ...............    Semnătura ................. Semnătura ................                                      Martori: Nume şi prenume ..............                                                   Semnătura ................--------    *1) nume, prenume/denumire;    *2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,codul de Înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale; impozit, taxa,contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii:dobânzi sau penalităţi de Întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şiadministrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    *4) în cazul în care s~au emis mai multe titluri executorii, se vor indicapentru toate numărul şi data emiterii;    *5) dobânzile se vor calcula În continuare până la data plaţii saustingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiaobligaţiilor provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi.    *6) se va menţiona actul care atesta proprietatea asupra bunului;    *7) se va menţiona felul terenului,    *8) se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţa, precum şi dacădebitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate să semnezeprocesul-verbal de sechestru.    1 Denumire: PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE    2 Cod: 14.13.34.99    3 Format: A4/t2    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri a150 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art 149 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare    7 Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la debitor               1 exemplar la Biroul de Carte funciara    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala..................../AFP................./Str..................... nr......... Localitatea..................___________________________________________________________________________    Dosar de executare nr. ....../..........    Nr ....... din ...............                                 PROCES-VERBAL                  DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU             încheiat astăzi ...... luna .............. anul.......     în baza art. 150 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de   procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare    Având în vedere că debitorul*1)...........................................cu domiciliul fiscal în localitatea..................... str.................nr ..... sector..... bloc .... sc.... et..... ap...., judeţul............ codde identificare fiscală*2) ............... în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .............................. are următoareleobligaţii de plată:┌─────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Natura obligaţiei │ Titlul executoriu nr/data*4) │ Cuantumul sumei ││ fiscale*3) │ │ datorate*5) (lei) │├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤├─────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤└─────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┘    Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului is-a comunicat somaţia nr ............./................. pentru stingereacreanţei fiscale s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilorimobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unuiansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat procesul-verbal de sechestru(pentru bunuri imobile / bunuri imobile şi bunuri mobile care fac partedintr-un ansamblu de bunuri) nr./data*6) ............................................................................................... constând în:    MFP-ANAF cod 14.13.14.99    - clădire în suprafaţa de ................. compusă din .................................. construită din .................... situată în localitatea........................ str. .................. nr ...., bloc ..... et......sc. ..... ap..... evaluată la suma de .................................. lei(exclusiv TVA),    - teren în suprafaţa de ............ felul terenului ..................situat în localitatea ..................... str ...........................nr............., evaluat la suma de ..................................... lei(exclusiv TVA).    - alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse ele rădăcini).............................................................................    - bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) .....................................................................................    Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeşte administratorsechestru*7) ............................................................ dinlocalitatea ................... str ................ nr..... bloc.... sc.....ap...., cod de identificare fiscala*2)......................................    În cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizicăsau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa oindemnizaţie administratorului sechestru ţinând seama de activitatea depusă.    Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata,în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) dinnormele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare, bunurile imobilesechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugata calculată prinaplicarea cotei standard de 19%, sau, după caz, a cotei reduse de 9% asuprabazei de impozitare determinata potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi138 din Codul fiscal.    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie lainstanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sauluare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168'ad169 din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmeazăsă se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului.    Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-aîncheiat în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-aînmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului sechestru.    Executor fiscal    Nume şi prenume .......................    Semnătura .............................    Legitimaţia nr. .......................    Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurilearătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă deobligaţiile pe care le am.    Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în art. 150din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în normelemetodologice date în aplicarea acesteia.                            Administrator sechestru,                       Nume şi prenume .................                       Semnătura .......................-------    *1) nume, prenume/ denumire;    *2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;    *3) se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa,contribuţie sociala, amenda sau alta suma ori a creanţei fiscale accesorii:dobânzi sau penalităţi de întârziere ori alte sume, după caz, gestionate şiadministrate de MFP prin ANAF şi unităţile sale teritoriale;    *4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indicapentru toate numărul şi data emiterii;    *5) dobânzile se vor calcula în continuare până la data plaţii saustingerii, inclusiv, conform art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiaobligaţiilor de plată provenite din dobânzi, penalităţi de orice fel şi amenzi;    *6) în cazul în care s-au emis mai multe procese verbale de sechestru, sevor indica pentru toate numărul şi data emiterii;    *7) nume, prenume/denumire administrator sechestru.    1 Denumire: PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU    2 Cod: 14.13.14.99    3 Format: A4/t2    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri a150 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 150 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare    7 Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la debitor               1 exemplar la administratorul sechestra    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala................./AFP................/Str.................... nr...... Localitatea...............________________________________________________________________________    Dosar de executare nr. ......../..........    Nr. ....... din ...............                      PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*1)           încheiat astăzi...... luna ........... anul..... ora......         în localitatea .............. str. ................. nr.......            locul predării/primirii ................................    În temeiul art. 154 alin. (3) lit.b) dsn Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, subsemnatul ........................ executor fiscal, cu legitimaţianr ....../ ........... am predat/primit următoarele bunuri mobile, sechestrateprin procesul-verbal încheiat la data de ................... înregistrat sub nr........./.......... la DGFP/AFP ..............................................care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.┌────────────────────────────┬────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐│Denumirea bunurilor mobile, │ │ │ Preţul │ Cota TVA*│ Valoarea ││descriere, stare de uzură, │U.M.│ Cantitatea │ unitar/ │ aferentă │ (lei) ││ semne particulare de │ │ │ U.M. │ │ ││ identificare │ │ │ │ │ │├────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤├────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤├────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤├────────────────────────────┼────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤└────────────────────────────┴────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘-------    *) În cazul vânzării bunurilor mobile care intră în sfera de aplicare ataxei pe valoarea adăugata, se aplică regimul normal de determinare a bazei deimpozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă bunurile sunt noi, şi regulilespeciale de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugata, dacăbunurile sunt second-hand. Potrivit prevederilor art. 137 alin.(1) lit. a) dinLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru vânzarea bunurilor mobile noi însistem de consignaţie, baza de impozitare este constituita din tot ce constituiecontrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută din partea cumpărătorului.Pentru vânzarea bunurilor second-hand în sistem de consignaţie, se aplicăregulile speciale prevăzute la pct.70 din normele metodologice de aplicare aTitlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cumodificările ulterioare.    Subsemnatul .................... legitimat cu ............... în calitate dereprezentant al*2) ...................., am primit/predat bunurile mobileenumerate mai sus.    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şî expuse la vederepentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate.-------    *1) se încheie cu ocazia predării bunurilor mobile pentru vânzare în regimde consignaţie, precum şi cu ocazia predării bunurilor mobile nevandute;    *2) unitatea de vânzare în regim de consignaţie.    MFP~ANAF cod 14.13.32.99    Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen dedouă zile lucrătoare în contul nr.................... deschis la unitatea detrezorerie a statului..................... după reţinerea comisionului de.............%.    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţajudecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare lacunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din OrdonanţaGuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cândurmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audiereacontribuabilului.                                               Reprezentantul unităţii          Executor fiscal de vânzare în regim de consignaţie     Nume şi prenume........... Nume şi prenume..................     Semnătura .............. Semnătura .....................    1 Denumire: PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE    2 Cod: 14.13.32.99    3 Format: A4/t1    4 Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri a100 file    5 Se difuzează: gratuit    6 Se utilizează: în baza art. 154 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare    7 Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare    8 Circula: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie    9 Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESIGLA AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALADGFP/Directia regionala vamala................../AFP...................../Str................... nr....... Localitatea....................________________________________________________________________________    Dosarele executare nr ............    Nr. ........... din ..............                            ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA                              PENTRU BUNURI MOBILE                  Anul ....... luna .............. ziua ......    În temeiul art. 157 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privindCodul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, se face cunoscut că în ziua de........ luna ............. anul...... ora ..., în localitatea ................... str. ....................nr. ..... se vor vinde prin *1)....................... următoarele bunurimobile, proprietate a debitorului*2)...................... cu domiciliul fiscalîn localitatea ................... str.................... nr ....... bl. .....sc. .... etaj .... ap. .... cod de identificare fiscala*3).....................┌───────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐│ Denumirea bunului mobil, │ │ ││ descriere sumara: │ Preţul de evaluare sau │ ││ (se vor indica drepturile │de pornire a licitaţiei, │ ││ reale şi privilegiile care │ exclusiv TVA, este │ Cota TVA/ ││ grevează bunurile, │ de .... lei │ neimpozabil*) ││ dacă este căzui) │ │ │├───────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤│1. .................. │ │ ││2. .................. │ │ ││3. .................. │ │ ││4. .................. │ │ │└───────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘    *) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor mobile este........./ neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b)din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şipct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codulfiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificărileulterioare.    Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţezedespre aceasta organul de executare, înainte de data stabilita pentru vânzare.    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până latermenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziuaprecedenta termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării lalicitaţie, dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul depornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatulunic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentrupersoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisade creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezintela data stabilita pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.---------    *1) se va indica metoda de vânzare    *2) se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului    *3) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz.    MFP-ANAF cod 14.13.15.99     Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la  comunicare sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art.  168-169 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.( 2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie  audierea contribuabilului.     Pentru informaţii suplimentare, va puteţi adresa la sediul nostru sau la  telefon numărul ...............................  Data afişării: ................................              Conducătorul organului de executare              Nume şi prenume ...............................              Semnătura .....................................                                   L.S.    Executor fiscal:    Nume .......................    Prenume ....................    Semnătura ..................    1. Denumire: ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE    2. Cod: 14.13.15.99    3. Format: A4/t1    4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa,       blocuri a 100 file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează: în baza art. 157 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului       nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu       modificările şi completările ulterioare    7. Se întocmeşte: în mai multe exemplare de organul de executare    8. Circula: cate 1 exemplar la sediul organului de executare, al       consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, orice alt       loc public    9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELSIGLA                 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE             AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA         DGFP/Directia regionala vamala .........../AFP........./           Str. ......... nr. ......... Localitatea ............. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dosarele de executare nr. ........./..........    Nr. ................ din ...............                          ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA                            PENTRU BUNURI IMOBILE                    Anul ..... luna ..... ziua ..........     În temeiul art. 157 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003  privind codul de procedura fiscala, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de .............  luna ....... orele ..... anul ..... în localitatea ...... str. ........  nr. .... se vor vinde prin*1) .............. următoarele bunuri imobile,  proprietate a debitorului*2) ............ cu domiciliul fiscal în  localitatea ........... str. ........... nr. ...... bl. ..... sc. .....  etaj ...... ap. ....... cod de identificare fiscala*3) .............. :    a) - cladire în suprafaţă de ....... compusă din ...... şi construită  din ........., situată în localitatea .......... str. ...... nr. .....  preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei ........... lei (exclusiv TVA*)    b) - teren*4) ....... în suprafaţă de ...... situat în localitatea ......  str. .......... nr. ......... preţ de evaluare/de pornire al  licitaţiei ............... lei (exclusiv TVA*)_________  *) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor imobile     este ...../ neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3)     lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările     ulterioare, şi pct. 4 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a     Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului     nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.     Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:        Creditori*5) Sarcini*6)        ........... ..........        ........... ..........        ........... ..........        ........... ..........__________ *1) Se va indica metoda de vânzare; *2) Se va preciza numele şi prenumele sau denumirea debitorului; *3) Se va menţiona; codul numeric personal, numărul de identificare     fiscala, codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare,     după caz; *4) Se va menţiona felul terenului; *5) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea, precum şi domiciliul     sau sediul creditorilor urmăritori. *6) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor     imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciara,     precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora  MFP-ANAF cod 14.13.15.99/a     Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa  înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data  stabilita pentru vânzare.     Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până  la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în  ziua precedenta termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul  vânzării la licitaţie, dovada plaţii taxei de participare, reprezentând  10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îi  reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate  română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul  registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de  înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române,  copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca  nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilita  pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la  comunicare sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile  art. 168-169 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare,     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie  audierea contribuabilului     Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la sediul nostru sau  la telefon numărul ................     Data afişării: ...............        Conducătorul organului de executare            Nume şi prenume ...................            Semnătura .........................                       L.S    Executor fiscal    Nume ..............    Prenume ...........    Semnătura .........  1. Denumire: ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE  2. Cod: 14.13.15.99/a  3. Format: A4/t1 (2 pagini)  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri     a 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 157 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului     nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu     modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în mai multe exemplare de organul de executare  8. Circula: cate 1 exemplar la locul unde se afla imobilul la sediul     organului de executare, al consiliului local în a cărui raza teritoriala     este situat imobilul, la locul stabilit pentru tinerea licitaţiei, orice     alt loc public  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELSIGLA                MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE          AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA      DGFP/Directia regionala vamala ............/AFP....../        Str. ............ nr. ......... Localitatea .........    ────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dosar de executare nr. .............../..........    Nr. ................ din ...............                       PROCES VERBAL DE LICITAŢIE                          PENTRU BUNURI MOBILE           Încheiat astăzi ....... anul ....... luna .... orele ........      în localitatea ............ str. ...... nr. ......         în temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003   privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi   completările ulterioare,     Pentru stingerea creanţelor fiscale restante, faţă de  debitorul*1) ................. din localitate....... str. ...........  nr. .......... cod de identificare fiscala*2) ............. , în sumă  de ....... lei specificate în titlul executoriu/titlurile executorii  nr./data*3)........ emis/emise de ............ s-a sechestrat bunul  mobil înscris în procesul-verbal de sechestru nr. ............  din ....... întocmit de .....................     Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la  cunoştinţa publică prin publicarea la data de ....... în conformitate  cu prevederile art. 157 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, .............  a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul*4) ..............  la*5) .............., precum şi*6) ...................................     În baza art. 157 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea  bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:     Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:     - datele de identificare a bunului mobil ..........................  ......................................................................     - descrierea sumară ...............................................     - drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul  mobil ............................................................     - preţul de pornire a licitaţiei (lei) .............. (exclusiv TVA)     - data ...... ora ........ locul vânzării ..............     - numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al debitorului  .......................................................................  .......................................................................     - creditori urmăritori ................................................  .........................................................................._____________  *1) nume, prenume/denumire;  *2) se va menţiona: codul numeric personal, nr. de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare,      după caz;  *3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica      pentru toate numărul şi data emiterii;  *4) organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza      căruia se afla bunurile imobile sechestrate;  *5) locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei,      sediul şi domiciliul debitorului;  *6) alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare  MFP-ANAF cod 14.13.33.99     Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a  dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei  (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite  de fiecare participant) ...................................................  ...........................................................................     Preţul de evaluare a bunului mobil (lei) ..............................  (exclusiv TVA);  Licitaţia*7)....... a început de la preţul de (lei)*8) ....................  (exclusiv TVA);  Adjudecarea s-a făcut în favoarea*9) ............. la preţul de adjudecare  de ..................... (lei) .................. pentru care s-a calculat  T.V.A. în valoare de ............... (lei).     Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata,  în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4  alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul  fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările  ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe  valoarea adăugata calculată prin aplicarea cotei standard de 19%, sau,  după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata  potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal     Adjudecatarul va plaţi preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea  taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare  bancara în cel mult 5 zile de la data adjudecării, la unitatea de  trezorerie a statului ............. în contul .............................     Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:  ...........................................................................  ...........................................................................     În conformitate cu prevederile art. 159 din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat  sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitaţie şi, în cazul în  care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.  Adjudecatarul va putea sa achite la următoarea licitaţie preţul oferit  iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate  de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut,  adjudecatarul este obligat sa plătească toate cheltuielile prilejuite  de urmărirea acestuia.  *10) ..................................................................     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la  comunicare sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile  art. 168-169 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare.     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.( 2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  când urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie  audierea contribuabilului.     Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........ exemplare.     Comisia de licitaţie:     Nume, prenume, semnătura Participanţi             L.S. Nume, prenume, semnătura     ......................... LS.     ......................... ........................________  *7) se va menţiona licitaţia I, II, III, etc, după caz;  *8) cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior      preţului de pornire a licitaţiei, în caz contrar, licitaţia va începe      de la preţul de pornire a licitaţiei;  *9) nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar al      adjudecatarului, după caz; *10) se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este      cazul.  1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE PENTRU BUNURI MOBILE  2. Cod: 14.13.33.99  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri     a 150 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 158 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului     nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu     modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)               1 exemplar la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELSIGLA                       MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA        DGFP/Directia regionala vamala ......../AFP ............../         Str. ........... nr. ......... Localitatea ..............    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dosar de executare nr. ........./........    Nr. ............... din ................                     PROCES VERBAL DE LICITAŢIE            PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI      încheiat astăzi .... anul ...... luna .... orele ........    în localitatea ............. str. ......... nr. ...........       În temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscala, republicate, cu modificările şi  completările ulterioare,       Pentru stingerea creanţelor fiscale restante, faţă de debitorul*1)  ................... din localitatea ........... str. ................  nr. .......... cod de înregistrare fiscala*2) ..................., în sumă  de .......... lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii  nr./data*3) ............... emis/emise de ............ s-au sechestrat  bunurile înscrise în procesul-verbal de sechestru nr. ...... din .........  întocmit de ..............................................................      Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusă la  cunoştinţa publică prin publicarea la data de ............. în conformitate  cu prevederile art. 157 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare ....... a anunţului  de vânzare, care a fost afişat la sediul*4) .......... la*5) ..............  precum şi* 6) ..............................................      În baza art. 157 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea  bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, după cum urmează:      Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde:        - datele de identificare a bunurilor (clădire şi/sau teren, ansamblu  de bunuri) ............................................................ .        - descrierea sumară ...............................................        - drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile ....  .........................................................................        - preţul de pornire a licitaţiei (lei) ............. (exclusiv TVA)        - data .... ora ........ locul vânzării ..............        - numele, prenumele/ denumirea şi domiciliul fiscal al  debitorului .............................................................        - creditori urmăritori ............................................_____________  *1) nume, prenume/denumire;  *2) se va menţiona: codul numeric personal, nr. de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;  *3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica      pentru toate numărul şi data emiterii;  *4) organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza      căruia se afla bunurile sechestrate;  *5) locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei,      sediul şi domiciliul debitorului;  *6) alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare  MFP-ANAF cod 14.13.38.99/a     Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a  dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei  (se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite  de fiecare participant) ..................................................     Preţul de evaluare a bunurilor (lei) ..................................  (exclusiv TVA)     Licitaţia*7)....... a început de la preţul de (lei)*8) ................  (exclusiv TVA)     Adjudecarea s-a făcut în favoarea*9) ..................... la preţul de  adjudecare de (lei) ........... pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare  de ....................... (lei),     Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata,  în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4  alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul  fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările  ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe  valoarea adăugata calculată prin aplicarea cotei standard de 19%, sau,  după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata  potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal,     Adjudecatarul va plati preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea  taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare  bancara în cel mult 5 zile de la data adjudecării.     Plata se va face integral ........ sau în ........ rate lunare, cu un  avans de*10) (lei) ............ şi cu plata unei dobânzi de ......... la  unitatea de trezorerie a statului ........... în contul ................     Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii:  ........................................................................     În conformitate cu prevederile art. 159 din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat  sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitaţie şi, în căzul în care  preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.  Adjudecatarul va putea sa achite la următoarea licitaţie preţul oferit  iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de  noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut,  adjudecatarul este obligat sa plătească toate cheltuielile prilejuite de  urmărirea acestuia,     În conformitate cu art. 160 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în  cazul plaţii preţului în rate, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul  decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite.  *11) .....................................................................     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare  sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.     Potrivit dispoziţiilor atr. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când  urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea  contribuabilului.     Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în .................  exemplare.       Comisia de licitaţie:        Nume, prenume, semnătura Participanţi                 L.S. Nume, prenume, semnătura       .......................... L.S.       .......................... .........................       .......................... .........................__________  *7) se va menţiona licitaţia I, II, III, etc., după caz;  *8) cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior      preţului de pornire al licitaţiei, în caz contrar, licitaţia va începe      de la preţul de pornire a licitaţiei;  *9) nume, prenume/denumire, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar al      adjudecatarului, după caz;  *10) minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului şi 50% din       valoarea TVA;  *11) se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat,       dacă este cazul.  1. Denumire: PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU     ANSAMBLU DE BUNURI  2. Cod: 14.13.38.99/a  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri     a 150 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 158 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului     nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu     modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)              1 exemplar la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELSIGLA                     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE              AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA          DGFP/Directia regionala vamala ............/AFP .............../           Str. ...........nr. ......... Localitatea ..................    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dosar de executare nr. ........../.........    Nr. .............. din ...............                         PROCES VERBAL DE ADJUDECARE                            PENTRU BUNURI IMOBILE                        SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI         încheiat astăzi ....... luna .... anul ...... ora .........     în temeiul art. 161 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările   ulterioare,     Conform procesului verbal de licitaţie nr. ...... din data de ........  emis de ........ s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*1) ...........   Debitor: Cumpărător:   ...................... ..........................   ....................... ..........................   (nume, prenume/denumire, forma juridică) (nume, prenume/denumire, forma                                                juridică)   cod de identificare fiscala*2) ......... cod de identificare fiscala*2)                                                ..............................   str. ........ nr. ......... str. ........... nr. .........   localitatea ............................ localitatea ..................   judeţul ................................ judeţul ......................     Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):  - clădire în suprafaţă de .......... compusă din .......... şi construită  din ........ stare de uzura/elemente particulare ................ situată  în localitatea ............ str. .............. nr. ..........  - teren*3) .......... în suprafaţă de ........ situat în ............  str. .............. nr. ........  - alte bunuri ..............................................................     Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ..........(lei) pentru  care s-a calculat TVA în suma de ......................... (lei).     Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata,  în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4  alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul  fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările  ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe  valoarea adăugata calculată prin aplicarea cotei standard de 19%, sau,  după caz, a cotei reduse ele 9% asupra bazei de impozitare determinata  potrivit legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal.     1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:     - ............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu  chitanţa/ordin de plată nr./data ......... în contul nr. ...............;     - ............. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu  valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferenta, cu  chitanţa/ ordin de plată nr./data ......... , în contul nr. ............;     - ........ lei, reprezentând TVA aferenta cu chitanţa/ ordin de plată  nr./data ......... , în contul nr. .................     2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:     a) sume achitate:     - ............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu  chitanţa/ordin de plată nr./data .......... în contul nr. ..............;     - ............. lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de  participatie la licitaţie, exclusiv TVA aferenta avansului, cu chitanta/  ordin de plată nr./data ......... , în contul nr. ..............;     - ............ lei, reprezentând TVA aferenta avansului*4), cu chitanţa/  ordin de plată nr./data ........ în contul nr. ...........................;     b) suma rămasa de plată: ........................................... lei  *5) .......................................................................     Potrivit dispoziţiilor art. 160 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata în întregime a  preţului şi a dobânzii stabilite în cazul vânzării cu plata preţului în rate.     În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,  prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe  baza căruia se face înscrierea în Cartea funciara; procesul-verbal de  adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu  împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care  vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate.     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile ele la comunicare  sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare.     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când  urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea  contribuabilului.     Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare.     Conducătorul organului de executare     Nume şi prenume ...................           Semnătura .................                           L.S. Cumpărător                                            (sau reprezentantul său legal)                                             Nume, prenume, semnătura     Executor fiscal .............................  Nume ....................  Prenume .................  Semnătura ...............____________  *1) denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri)  *2) se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;  *3) se va menţiona felul terenului  *4) avansul este de minim 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil      şi TVA aferenta  *5) se va menţiona: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru      fiecare rata, dobânda şi TVA aferente.  MFP-ANAF cod 14.13.36.99/a  Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.  Format A4/t2  1. Denumire: PROCES VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU     PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI  2. Cod: 14.13.36.99/a  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de inseriere şi de     numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a cate 150 file, formate     din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelaşi număr 5 în culori     diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2,     verde - exemplarul 3.  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 161 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului     nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu     modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar (albastra) la cumpărător              1 exemplar (verde) la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar (roşu) la dosarul de executareMODELSIGLA                      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE                  AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA        DGFP/Directia regionala vamala .........../AFP ............../        Str. ............ nr. ......... Localitatea .................    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dosar de executare nr. ........./.......    Nr. ................ din ...............                        PROCES VERBAL DE ADJUDECARE                           PENTRU BUNURI MOBILE         încheiat astăzi ...., luna ..... anul ...... ora .........      în temeiul art. 161 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003      privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi                          completările ulterioare,     Conform procesului verbal de licitaţie nr. ...... din data de ......  emis de ................. s-a valorificat prin vânzare la licitaţie*1)  .......................................................................   Debitor: Cumpărător:   ...................... ..........................   ....................... ..........................   (nume, prenume/denumire, forma juridică) (nume, prenume/denumire, forma                                                juridică)   cod de identificare fiscala*2) ......... cod de identificare fiscala*2)                                                ..............................   str. ........ nr. ......... str. ........... nr. .........   localitatea ............................ localitatea ..................   judeţul ................................ judeţul ......................     - datele de identificare ale bunului mobil ..............................   ...........................................................................     - descrierea sumară ....................................................   ...........................................................................__________  *1) denumirea bunului adjudecat;  *2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz  MFP-ANAF cod 14.13.36.99  Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.  Format A4/t2     Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .......... lei pentru  care s-a calculat T.V.A. în suma de ........ lei.     Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxa pe valoarea adăugata,  în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 4  alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul  fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările  ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe  valoarea adăugata calculată prin aplicarea cotei standard de 19%, sau, după  caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinata potrivit  legii, respectiv conform art. 137 şi 138 din Codul fiscal.     Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu  ordin de plată, după cum urmează:     - ............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu  chitanţa/ordin de plată nr./data ............ , în contul nr. ...........;     - ............. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu  valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferenta, cu  chitanţa/ordin de plată nr./data .......... în contul nr. ...............;     - ............ lei, reprezentând TVA aferenta cu chitanţa/ordin de  plata nr./data ........., în contul nr. ...............;     În conformitate cu prevederile art. 161 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate,  împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la  instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare sau  luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din Ordonanţa  Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare.     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când  urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea  contribuabilului,     Prezentul proces verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare.     Conducătorul organului de executare     Nume şi prenume ...................          Semnătura ..................                           L.S.                                           Cumpărătorul                                           (sau reprezentantul său legal)                                           Nume, prenume, semnătura                                                    L.S.                                           ..............................     Executor fiscal   Nume ...................   Prenume ................   Semnătura ..............  1. Denumire: PROCES VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE  2. Cod: 14.13.36.99  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de inseriere şi de     numerotare tipărit pe ambele fete, în blocuri a cate 150 file, formate     din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori     diferite: albastra - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2,     verde - exemplarul 3.  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 161 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului     nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu     modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar (albastra) la cumpărător              1 exemplar (verde) la debitor  9. Se arhivează: exemplarul 2 (roşu) la dosarul de executareMODELSIGLA                     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE               AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA         DGFP/Directia regionala vamala ............../AFP ............../            Str. ........... nr. ......... Localitatea ...............    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dosar de executare nr. ............./..........    Nr. ................ din ...............┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│D.G.F.P. .......................... │├───────────┬─────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │Data │ Funcţia │ Semnătura │├───────────┼─────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ Aprobat │ │ Director executiv │ │├───────────┼─────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ Avizat │ │ Sef compartiment juridic │ │├───────────┼─────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────────┤│ Verificat │ │ Director DMAVS │ │└───────────┴─────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘                           PROCES-VERBAL         PENTRU TRECEREA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI              A BUNURILOR IMOBILE SUPUSE EXECUTĂRII SILITE         încheiat astăzi ......... luna ....... anul............        în temeiul art. 163 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003             privind Codul de procedură fiscala, republicată     Pentru stingerea creanţelor fiscale*1) faţă de debitorul (persoana  juridică)*2) ......... din localitatea ............ str. ................  nr. ...... cod de identificare fiscala*3) ........, astfel cum au fost  specificate în titlurile executorii nr./data*4) .........................  emise de .............. în sumă totală de ........ lei, pentru care s-a  inceput procedura de executarea silita, din care rămase de recuperat*5):     ...........................     ...........................     ...........................     Titluri executorii emise pentru alte creanţe fiscale:     ...........................     ...........................     ...........................     Întrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligaţiile fiscale  prevăzute mai sus, la cererea acestuia, se efectuează trecerea în  proprietatea publică a statului a bunurilor imobile înscrise în procesul-  verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. ............ din .............  întocmit de .............. care se anexează la prezentul proces-verbal.     a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire şi/sau teren)  ............................................................................  ............................................................................___________  *1) impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi      accesoriile acestora, gestionate şi administrate de MFP-ANAF şi unităţile      sale teritoriale  *2) nume, prenume/denumire;  *3) se va completa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;  *4) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica      pentru toate numărul şi data emiterii;  *5) se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe,      contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora,      gestionate şi administrate de MFP-ANAF şi unităţile sale teritoriale,      inclusiv cheltuielile de executare, actualizate,  MFP-ANAF cod 14.13.37.99     b) Descrierea sumara ....................................................  ............................................................................     c) Documente care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra  bunurilor imobile ..........................................................  ............................................................................     d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis        trecerea în proprietatea publică a statului (exclusiv TVA) ....... lei     e) Suma total obligaţii fiscale ..................................... lei     f) Diferenţa din care:        - obligaţii fiscale rămase de recuperat (e-d) .................... lei        - suma rămasă în plus care urmează a fi regularizată          conform dispoziţiilor legale în vigoare (d-e)................... lei     Documentele din care rezultă că bunurile imobile sunt libere de orice  sarcini (din evidentele Biroului de Carte funciara) ........................     Prezentul proces - verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr. ......... din  data de ........... a comisiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice  în ......... exemplare.     În conformitate cu prevederile art. 163 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/20035 republicată, prezentul proces verbal constituie titlu de  proprietate.     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare  sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată.     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonau]a Guvernului  nr. 92/2003, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silita,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.           Conducătorul organului de executare,                    Semnătura Debitor,                       L.S. Semnătura           .................................... ................           .................................... ................    Executor fiscal    Nume .....................    Prenume ..................    Semnătura ................  1. Denumire: PROCES-VERBAL PENTRU TRECEREA IN PROPRIETATEA PUBLICA A     STATULUI A BUNURILOR IMOBILE SUPUSE EXECUTĂRII SILITE  2. Cod: 14.13.37.99  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri     a 150 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 163 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003     privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi     completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la debitor              1 exemplar la instituţia publică solicitanta  9. Se arhivează; 1 exemplar la dosarul de executareMODELSIGLA                    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE             AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA         DGFP/Directia regionala vamala ............/AFP ....../           Str. .......... nr. ......... Localitatea ...........    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dosar de executare nr. ........../...........    Nr. ............... din ...............                          PROCES-VERBAL            PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ NR. .............        încheiat în temeiul art. 164 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului               nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala,         republicată, cu modificările şi completările ulterioare,     Pentru stingerea creanţelor fiscale în sarcina debitorului*1) ...........  din localitatea ....... str. ...... nr. ...... bloc .... sc. ..... ap. .....  cod de identificare fiscala*2) ...... în temeiul titlului executoriu/  titlurilor executorii nr./data*3) ........... emis/emise de ............ s-a  aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele  cheltuieli de executare:┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Felul cheltuielilor │ Denumirea documentului justificativ, │ Suma (lei ││ de executare │ nr. şi data │ │├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────┤└────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────┘     În conformitate cu prevederile art. 164 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  prezentul înscris constituie titlu executoriu.     Împotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare  sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când  urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea  contribuabilului.     Data emiterii .....................     Conducătorul organului de executare     Nume şi prenume ...................     Semnătura .........................                         L.S.                                      Executor fiscal,                                      Nume şi prenume .............                                      Semnătura ................._____________  *1) nume, prenume/denumire;  *2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;  *3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica      pentru toate numărul şi data emiterii.  MFP-ANAF cod 14.13.35.99  1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITA  2. Cod: 14.13.35.99  3. Format: A4/t1  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţa, blocuri     a 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 164 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului     nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la debitor  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELSIGLA                  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE            AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA          DGFP/Directia regionala vamala ......../AFP ........./            Str. ........... nr. ......... Localitatea .........    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Dosar de executare nr. ................/.........     Nr. ................ din ...............                           PROCES - VERBAL              PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI                    REZULTATE DIN EXECUTARE SILITĂ          încheiat astăzi ...... luna ....... anul ........ orele ......             în temeiul art. 167 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului             nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată,                 cu modificările şi completările ulterioare,     Pentru stingerea creanţelor fiscale faţă de debitorul ............. din  localitatea ..... str. ...... nr. ......... cod de identificare fiscala*2)  .............. în sumă de ...... lei, specificate în titlul executoriu  nr./data*3) ......... emis de .......... s-a procedat la aplicarea  modalităţilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de .......  lei, la data de .............. .     S-a procedat la distribuirea sumei rezultata următorilor creditori care  au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data  încheierii prezentului proces-verbal, astfel:                                                                      - lei -┌────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────────────┐│Nr. │ Numele sau │Domiciliul│ Natura │ Numar de │Cuantumul│ Suma ││crt.│ denumirea │ fiscal │ creantei │ evidenta │creantei │distribuita/nr.││ │creditorului│ │şi titlul*3)│a platii*)│ │ cont ││ │ │ │ care o │ │ │ ││ │ │ │ constata │ │ │ │├────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤├────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤└────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────────┘_________  *1) nume, prenume/denumire;  *2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;  *3) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/şi s-au      depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numărul şi data      emiterii.  *) Se înscrie obligatoriu pe documentul reprezentând plata efectuata de     contribuabil/pentru contribuabil  MFP-ANAF cod 14.13.38.99     Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultata prin executare silită,  persoanele prezente formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze  din următoarele motive;     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie  la instanţa judecătoreasca competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare  sau luare la cunoştinţa, în conformitate cu prevederile art. 168-169 din  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.     Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când  urmează să se ia măsuri de executare silita, nu este obligatorie audierea  contribuabilului  Conducătorul organului de Creditorii, Reprezentanţi ai creditorilor      executare, .......... prezenţi la distribuire,                                ..........    Nume şi prenume .......... Nume şi prenume .............    ............... Semnătura .................    Semnătura ............                 L.S.    Executor fiscal    Nume ...................    Prenume ................    Semnătura .............  1. Denumire: PROCES-VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI     REZULTATA DIN EXECUTARE SILITA  2. Cod: 14.13.38.99  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, blocuri     a 100 file  5. Se difuzează: gratuit  6. Se utilizează: în baza art. 167 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului     nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu     modificările şi completările ulterioare  7. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare de organul de executare  8. Circula: 1 exemplar la debitor              cate 1 exemplar pentru creditorii care au participat la     executare sau care şi-au depus titlurile până la data incheierii     procesului verbal  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executareMODELSIGLA                     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE               AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA               DGFP .................../AFP .................               Str. ......... nr. ....... Localitatea .......    ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Aprobat/Data..................                 Conducătorul organului de executare                          Semnătura                             L.S.                             Avizat,                        Compartiment juridic,                         PROCES-VERBAL                de constatare a insolvabilităţii         încheiat astăzi ...... luna ........... anul ..........     În baza art. 171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de  procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  având în vedere ca debitorul ............ cu ultimul domiciliu fiscal  cunoscut în localitatea ........., str. ...... nr. ...... blocul .....  scara ...., etajul ...., apartamentul ...... cod de identificare fiscala*1)  ............, a fost inscris în evidenta fiscala cu următoarele obligaţii  fiscale, conform titlurilor executorii ............ emise de ..............┌─────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┐│ Natura obligaţiei │Termenul de plată │ Suma datorata (lei) │├─────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┼────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ Accesorii ││ │ Anul │ Luna │ Ziua │ Debit├─────────────┬──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ Penalităţi││ │ │ │ │ │ Dobânzi │ de ││ │ │ │ │ │ │ întârziere│├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤├─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────┼──────────────┤└─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────────┴──────────────┘     Pentru incasarea şi executarea silita a acestor sume s-au luat următoarele  măsuri:     - s-a comunicat înştiinţarea de plată nr. ....../..........;     - s-a comunicat somaţia nr. ............/ .................;     - s-a înfiinţat poprirea cu adresa nr. ......../...........;     - s-a înfiinţat sechestrul asupra bunurilor mobile, cu  Procesul-verbal nr. ......./........, pentru .................     - s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal  nr. ......./....... după cum urmează : .......................  ..............................................................  M.F.P.- A.N.A.F.cod 14.13.16.99     În urma aplicării masurilor prevăzute mai sus, s-au stins obligaţii în  suma de ......., însă debitorul figurează în continuare cu următoarele  obligaţii fiscale:┌────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Natura obligaţiei │ Termenul de plată │ Suma datorata (lei) ││ ├─────┬──────┬───────┼────────┬───────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ Dobânzi şi/sau ││ │Anul │ Luna │ Ziua │ Debit │ penalităţi de ││ │ │ │ │ │ întârziere*2) │├────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼───────────────────────────┤├────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼───────────────────────────┤├────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼───────────────────────────┤├────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼───────────────────────────┤├────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼───────────────────────────┤├────────────────────┼─────┼──────┼───────┼────────┼───────────────────────────┤└────────────────────┴─────┴──────┴───────┴────────┴───────────────────────────┘     Pentru recuperarea obligaţiilor fiscale menţionate, s-au luat următoarele  măsuri:     a) s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu fiscal cunoscut al debitorului  şi s-a constatat ca ..........................................................  ..............................................................................     b) s-au solicitat relaţii de la compartimentele de evidenta a populaţiei  din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi de la oficiile  registrului comerţului sau de la instanţele judecătoreşti, după caz, şi s-a  constatat ca .................................................................  ..............................................................................     c) s-au cerut relaţii de la unităţile sau de la persoanele fizice, unde  şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 3 ani şi s-a constatat ca .............  ..............................................................................     d) s-au cerut relaţii la organele de executare în raza cărora s-a născut  debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediul precum şi de la cele  în a căror rază teritoriala ori evidenta se afla sucursale sau puncte de lucru  ale debitorului şi s-a constatat ca ..........................................  ..............................................................................     e) s-au solicitat de la organele şi persoanele abilitate informaţii cu  privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat şi  s-a constatat ca ............................................................  .............................................................................     f) s-au verificat documentele de constituire şi de evidenta (act  constitutiv, statut, contract de societate, acte adiţionale de modificare a  acestora, bilanţ contabil, balanţa lunara etc.) şi s-a constatat ca .........  .............................................................................     g) s-au solicitat informaţii societăţilor bancare la care debitorul are  conturi deschise şi s'ada constatat ca ........................................  .............................................................................     h) s-au solicitat informaţii de la instituţiile care gestionează  registrele publice sau de la alte organe abilitate, privind bunurile sau  veniturile debitorului ......................................................  .............................................................................     i) s-a solicitat instanţei judecătoreşti competente deschiderea procedurii  de reorganizare judiciara şi faliment sau înscrierea în tabelul de creanţe,  conform prevederilor Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare .....................................................  .............................................................................     j) s-a angajat răspunderea la plata a altor persoane decât debitorul,  conform procedurii prevăzute de art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului  nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru  suma de din care s-a achitat suma de .......................................,     k) s-au mai făcut următoarele cercetări ..................................  ............................................................................;     În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezultă ca debitorul se  încadrează în dispoziţiile art. 171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este insolvabil,  intrucat*3) ................................................................  ............................................................................     Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie  la organul de soluţionare competent, în conformitate cu prevederile art. 174  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 176 al aceluiaşi act  normativ.     Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ................. exemplare, din  care .......................................................................           Sef compartiment        Semnătura ............... Întocmit                                               Data ..................                                               Executor fiscal                                               Numele şi prenumele,                                               Semnătura .............     Se anexează următoarele documente justificative:  ...........................................................................  ..........................................................................._____________  *1) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;  *2) se completează şi cu majorările de întârziere şi penalităţi de orice fel      datorate conform Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 şi/sau Ordonanţa      Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, după caz.  *3) 1. debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile; 2. când, după      încetarea executării silite, pornita împotriva debitorului, rămân debite      neachitate; 3. debitorul a dispărut sau a decedat fără sa lase avere;      4. debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut şi,      la acestea ori în alte locuri unde exista indicii ca a avut avere, nu se      găsesc venituri sau bunuri urmaribile; 5. când, potrivit legii, debitorul,      persoana juridica, îşi încetează existenta şi când au rămas neachitate      obligaţii bugetare,  1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii.  2. Cod: 14.13.16.99  3. Format: A4/t3.  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete,     blocuri a 100 file,  5. Se difuzează: gratuit.  6. Se utilizează: în baza art. 171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003     privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi     completările ulterioare.  7. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare.  8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscala,              1 exemplar la organul de executare,              1 exemplar contribuabilului.  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.MODELSIGLA                     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE             AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA             DGFP ................./AFP .................             Str. ......... nr. ..... Localitatea .......                                BORDEROU              de adaugare/scadere a obligaţiilor fiscale*1)┌─┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬──────┬─────┐│N│Nume şi │ Cod de │Nr. şi data │Natura obligaţiei│Categoria │Termen│Suma ││r│prenume/│înregistrare│documentului│fiscale adaugate │obligaţiei│ de │(lei)││ │denumire│ fiscala*2) │constatator │sau scazuta din │fiscale*5)│ plata│ ││c│debitor │ │ pentru │ evidenta │ │ │ ││r│ │ │ adaugare/ │ fiscala*4) │ │ │ ││t│ │ │ scadere*3) │ │ │ │ │├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤├─┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼──────┼─────┤└─┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┴──────┴─────┘             Verificat          Sef compartiment Întocmit             Semnătura, Data .................                                                  Semnătura ............_______________  *1) se întocmeşte distinct, atât pentru debitele luate în evidenta fiscala,      cat şi pentru cele scăzute. Se numerotează la nivelul fiecărui an fiscal,      cu numărul zilei din anul în care a fost emis;  *2) se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscala,      codul de înregistrare fiscala sau codul unic de înregistrare, după caz;  *3) documentul va conţine obligatoriu codul de înregistrare fiscala al      debitorului, nr. şi data, natura şi categoria obligaţiei fiscale,      termenul de plată şi suma acesteia;  *4) se va preciza denumirea obligaţiei fiscale (impozitul, taxa, contribuţia,      alte venituri).  *5) se va inscrie atributul sumei (curenta, restanta, dobânzi, penalităţi de      intarziere).  M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.24.99  1. Denumire: Borderou de adaugare/scadere a obligaţiilor fiscale,  2. Cod: 14.13.24.99  3. Format: A4/t2  4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fete, în carnete     de 100 file.  5. Se difuzează: gratuit.  6. Se utilizează: la centralizarea datelor cuprinse în documentele     constatatoare pentru adăugare sau scădere.  7. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul fiscal competent, separat     pentru adăugări şi scăderi  8. Circulă: de la organul fiscal cu atribuţii în stabilirea obligaţiilor     fiscale, la cel cu atribuţii de urmărire a acestor obligaţii.  9. Se arhivează: la unitatea fiscala.__________________