ORDIN nr. 77 din 21 februarie 2005pentru modificarea şi completarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 3.327 din 23 februarie 2005
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 77 din 21 februarie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 25 mai 2005  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Absolvenţii care cumulează certificate de absolvire pentru toate modulele unui program de calificare se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obţinerea certificatului de calificare la orice furnizor de formare autorizat pentru programul respectiv."2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Modelele certificatelor de calificare şi de absolvire, precum şi al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare."3. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii de examinare constituite din 3 persoane, dintre care, conform prevederilor art. 29 alin. (2) din ordonanţă, 2 specialişti din afara furnizorului de formare profesională şi un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională care a organizat programul de formare profesională. (2) La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, şi reprezentanţi ai agenţilor economici sau ai beneficiarilor."5. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Membrii comisiei de examinare din afara furnizorului de formare profesională sunt selectaţi din listele de specialişti aprobate de comisiile de autorizare, de regulă alte persoane decât cele care au realizat evaluarea în vederea autorizării."6. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul ocupaţiilor reglementate, sunt desemnaţi de comisia de autorizare ca membri în comisia de examinare reprezentanţi ai autorităţii de reglementare."7. Literele c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 9 vor avea următorul cuprins:"c) stabileşte modalitatea de desfăşurare a examenului; d) selectează subiectele pentru probele examenului de absolvire, pe baza variantelor de subiecte propuse de furnizorul de formare, pe care le verifică să acopere conţinutul integral al programului de formare profesională;".8. Litera a) a articolului 10 va avea următorul cuprins:"a) pune la dispoziţie comisiei de examinare lista persoanelor înscrise la examenul de absolvire, în ordine alfabetică, şi documentele care atestă parcurgerea programului de către acestea, inclusiv pentru cei care au absolvit cursul în alte serii sau la alţi furnizori de formare autorizaţi în condiţiile ordonanţei ori au dobândit certificate de competenţe care atestă că deţin toate competenţele prevăzute în standardul de pregătire profesională sau standardul ocupaţional;".9. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire în termenul dorit de participanţii la program, aceştia pot solicita comisiei de autorizare susţinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinţei menţionate la alin. (1)."10. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Documentele prevăzute la art. 24, cu excepţia celor prevăzute la pct. 1 lit. h) şi pct. 2 lit. c) şi d), sunt formulare tipizate, se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea furnizorului de formare profesională, în cazul documentelor prevăzute la pct. 1, şi de către preşedintele comisiei de autorizare, pentru cele prevăzute la pct. 2. (2) Documentele se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea furnizorului de formare profesională, respectiv de preşedintele comisiei de autorizare."11. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Certificatele de calificare şi de absolvire, precum şi anexele acestora sunt tipărite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe hârtie specială, având elemente de securizare, şi poartă antetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării."12. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(2) Menţiunea respectivă se face în mod corespunzător şi în registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor."13. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(2) Modificarea este semnată de către persoana care a efectuat modificarea şi se autentifică cu ştampilă."14. Teza a II-a a alineatului (8) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Completarea şi eliberarea duplicatului se realizează de comisia de autorizare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(7); în acest caz se aplică ştampila comisiei de autorizare şi semnătura preşedintelui comisiei de autorizare sub menţiunea «duplicat»."15. Alineatul (2) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul tarifului pe oră pentru activitatea desfăşurată de membrii comisiei de examinare este echivalent cu suma plătită în sistemul de plată cu ora în unităţile de învăţământ public unui profesor cu gradul didactic I, având o vechime de 20 de ani în învăţământ."16. Anexele 2, 3, 4, 5, 7 şi 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbu  +  Anexa 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)...................................(Furnizorul de formare profesională)CATALOGUL PARTICIPANŢILORpentru programul de ...............pentru calificarea/ocupaţia/grupul de competenţe....................................................Cod N.C./COR ................ Durata ................. oreCoordonator ................................................Perioada ...................................................Formatori:Disciplina/Modulul ...........................................Disciplina/Modulul ...........................................Disciplina/Modulul ...........................................┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. matricol │ Discipline/Module pentru pregătirea teoretică ││..............├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┤│Numele │ │ │ │ ││..............├───────┬──────────┼───────┬──────────┼───────┬──────────┤Obser-││Prenumele │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │vaţii ││..............│ │lificative│ │lificative│ │lificative│ ││Cod numeric ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤│personal │ │ │ │ │ │ │ ││..............│ ├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤ ││Părinţi │ │Media: │ │Media: │ │Media: │ ││Tatăl ........├───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┤│Mama .........│Media la pregătirea teoretică: ││Locul şi ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤│data naşterii │ Discipline/Module pentru pregătirea practică ││..............├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┤│Studii .......│ │ │ │ ││Meseria/ ├───────┬──────────┼───────┬──────────┼───────┬──────────┤Obser-││profesia │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │Absenţe│ Note/Ca- │vaţii ││..............│ │lificative│ │lificative│ │lificative│ ││Locul de ├───────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼──────────┼──────┤│muncă.........│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤ ││ │ │Media: │ │Media: │ │Media: │ ││ ├───────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴──────────┴──────┤│ │Media la pregătirea practică: │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Media la exa- │Media generală: ││menul de │ ││absolvire: │ │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 501/5.253/2003).....................................(Furnizorul de formare profesională)FOAIA DE NOTARE LA PROBA .....................la examenul de absolvire a programuluide formare profesională ...................pentru calificarea/ocupaţia/grupul de competenţe................, organizat în data de ..............
  Nr. crt. Numele şi prenumele Subiectul/ Lucrarea Nota 1 Nota 2 Media Observaţii
      Comentarii ................................................................
      ...........................................................................
      ...........................................................................
      Preşedintele comisiei de examinare,
      ................................... .................
           (numele şi prenumele) (semnătura)
      Membrii comisiei de examinare:
      ................................... .................
            numele şi prenumele) (semnătura)
      ................................... .................
           (numele şi prenumele) (semnătura)
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 501/5.253/2003).........................................(Furnizorul de formare profesională)CATALOGcu rezultatele examenului de absolvire a programuluide ................... pentru calificarea/ocupaţia/grupulde competenţe ................., organizat în data de .............Comisia de examinare:1. Preşedinte ................ ................2. Membru .................... ................3. Membru .................... ................(semnătura)  +  Anexa 4 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)......................................(Furnizorul de formare profesională)TABEL NOMINALde predare a lucrărilor scrise la examenul deabsolvire a programului de ...................pentru calificarea/ocupaţia/grupul de competenţe................., organizat în data de ............Proba ................................
  Nr. crt. Numele şi prenumele participantului Nr. de pagini Semnătura participantului Observaţii
  Preşedintele comisiei de examinare,................................... .................(numele şi prenumele) (semnătura)Membrii comisiei de examinare:................................... .................numele şi prenumele) (semnătura)................................... .................(numele şi prenumele) (semnătura)
   +  Anexa 5 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)....................................(Furnizorul de formare profesională)REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂa eliberării certificatelor de calificare
  N r c r t Numele şi pre- numele absol- ventu- lui Codul nume- ric per- sonal Tip pro- gram *) Cali- fica- rea Codul no- men- cla- toru- lui Peri- oada Me- dia Seria şi nu- mărul cer- tifi- catu- lui Data eli- be- ră- rii Sem- natu- ra de pri- mire Numele per- soa- nei care elibe- rează certi- fica- tul Sem- nătura per- soanei care elibe- rează certi- fica- tul Men- ţi- uni
  Notă *) Tip program:C - CalificareR - Recalificare
   +  Anexa 6 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 501/5.253/2003)...................................(Furnizorul de formare profesională)REGISTRU DE EVIDENŢĂ NOMINALĂa eliberării certificatelor de absolvire
  Nr c r t Numele şi pre- numele absol- ventu- lui Codul nume- ric per- sonal Tip pro- gram *) Denu- mirea pro- gra- mului Ocu- paţia /ca- lifi- carea Cod COR/ N.C. Peri- oada Me- dia Nu- mărul şi seria cer- tifi- catu- lui Data eli- be- ră- rii Sem- natu- ra de pri- mire Numele şi semnă- tura per- soanei care elibe- rează certi- fica- tul Men- ţi- uni
  Notă *) Tip program:I - IniţiereP - PerfecţionareS - SpecializareC - CalificareR - Recalificare