NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2001 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului(actualizate până la data de 23 aprilie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 17 iulie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 23 aprilie 2002, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 315 din 4 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 362 din 15 aprilie 2002.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, denumita în continuare lege, precum şi regimul concesionarii şi al arendării acestor terenuri.  +  Articolul 2Agenţia Domeniilor Statului, denumita în continuare A.D.S., este imputernicita sa exercite în numele statului prerogativele ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din lege, denumite în continuare societăţi comerciale.  +  Articolul 3A.D.S. numeşte reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor, mandatandu-i în mod corespunzător.  +  Articolul 4 (1) Pentru acţiunile deţinute de stat la societăţile comerciale prevăzute în anexele nr. 1, 3 şi 4 la lege, în termen de 15 zile de la data publicării prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, Partea I, administratorii acestora vor îndeplini toate formalităţile legale necesare în vederea înregistrării ca acţionar a A.D.S. la oficiul registrului comerţului şi la societatea de registru independent cu care au încheiat contract. (2) Pentru societăţile comerciale preluate de A.D.S. ulterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice administratorii societăţilor comerciale au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data încheierii protocoalelor prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre sa îndeplinească procedurile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5Capitalul social al societăţilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor menţionate în certificat, în cazul în care operaţiunea nu a fost deja efectuată.  +  Articolul 6Administratorii sunt obligaţi sa convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor şi sa înregistreze majorarea capitalului social la oficiul registrului comerţului în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentelor norme metodologice, societatea comercială fiind scutită de plată taxelor şi a oricăror alte obligaţii legate de aceasta operaţiune.  +  Articolul 7În cazul în care valoarea terenurilor cu destinaţie agricolă aflate în administrarea A.D.S. a fost inclusă în capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din lege, A.D.S. va mandata reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor respectivelor societăţi comerciale sa ceara convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în vederea reducerii capitalului social cu valoarea acestor terenuri.  +  Articolul 8 (1) În cazul societăţilor comerciale aflate în procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, hotărârea de reducere a capitalului social cu valoarea terenului cu destinaţie agricolă se ia de către judecatorulsindic, potrivit procedurii civile. (2) Diminuarea capitalului social în urma operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se face cu valoarea actuala de înregistrare a terenurilor din evidentele contabile.  +  Articolul 9 (1) Terenurile cu destinaţie agricolă a căror retrocedare se solicita în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare, se transmit de A.D.S. comisiilor locale, pe bază de protocol, la cererea comisiilor judeţene, conform modelului aprobat de Consiliul de administraţie al A.D.S. (2) Anterior încheierii protocolului prevăzut la alin. (1) vor fi parcurse următoarele etape: a) prezentarea către A.D.S. a cererii comisiei judeţene de aplicare a Legii fondului funciar, împreună cu actele ce stau la baza acesteia, precum şi a documentaţiei de predare a terenurilor cu destinaţie agricolă, stabilită de Consiliul de administraţie al A.D.S.; b) verificarea de către direcţiile de specialitate din cadrul A.D.S. a legalităţii documentaţiei prezentate.  +  Articolul 10Suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă care fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de A.D.S. anterior reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se diminuează corespunzător cu suprafeţele retrocedate.  +  Capitolul II Agenţia Domeniilor Statului - Organizarea, funcţionarea şi delimitarea patrimoniului acesteia  +  Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Domeniilor Statului. Veniturile şi cheltuielile  +  Articolul 11 (1) Sediul central al A.D.S. este în municipiul Bucureşti, bd Carol I nr. 17, sectorul 2. (2) A.D.S., înfiinţată în baza art. 4 alin. (1) din lege, preia prin protocol activul şi pasivul instituţiei înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999.  +  Articolul 12 (1) Atribuţiile şi structura organizatorică ale A.D.S. se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. (2) În cel mult 45 de zile de la data aprobării structurii organizatorice A.D.S. va organiza concurs pentru angajarea personalului necesar în vederea desfăşurării activităţii.  +  Articolul 13 (1) Veniturile încasate de A.D.S. se virează semestrial în contul Fondului "Dezvoltarea agriculturii româneşti" după deducerea cheltuielilor proprii aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Constituie venituri încasate de A.D.S. următoarele: a) venituri încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale aflate în portofoliul A.D.S.; b) venituri din încasarea redeventei conform contractelor de concesionare a terenurilor, inclusiv sumele rezultate din compensarea debitelor reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen de concesionarii terenurilor agricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzută anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, compensare ce se efectuează de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi de Agenţia Domeniilor Statului, potrivit regulamentului de compensare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, precum şi venituri din încasarea redeventei conform contractelor de concesionare a bunurilor, activităţilor şi serviciilor;-------------Litera b) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 315 din 4 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 9 aprilie 2002. c) venituri obţinute din contracte de arenda, precum şi cele obţinute în baza altor contracte; d) venituri din dobânzi bancare, dobânzi aferente titlurilor de stat etc.; e) venituri din dividende; f) venituri realizate din vânzarea caietelor de sarcini, a dosarelor de prezentare etc.; g) venituri din chirii; h) alte venituri prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. (3) Constituie cheltuieli ale A.D.S. următoarele: a) cheltuieli proprii de organizare şi funcţionare, efectuate în scopul privatizării, concesionarii sau arendării: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital; b) cheltuieli legate de plată onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare, cabinete sau societăţi profesionale de avocatura şi cele pentru realizarea privatizării societăţilor comerciale; c) cheltuieli aferente lansării ofertei de vânzare pe piaţa de capital, inclusiv comisioanele şi taxele; d) costuri implicate de închiderea operaţională, reorganizarea şi/sau lichidarea societăţilor comerciale; e) plata rapoartelor de evaluare, cheltuieli de publicitate, taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare şi de timbru, taxe pentru avize de mediu; f) cheltuieli pentru înregistrarea transferului acţiunilor la A.D.S.; g) sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garanţiilor acordate acestora şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărători; h) sumele plătite efectiv concesionarului sau terţilor în executarea contractelor de concesiune, cu titlu de despăgubiri pentru nerespectarea obligaţiilor de mediu, şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de aceştia; i) sumele plătite efectiv terţilor prevăzuţi la art. 85 lit. a), în vederea pregătirii procesului de concesionare; j) cheltuielile aferente inventarierii şi intabulării dreptului asupra terenurilor proprietate publică sau privată a statului; k) cheltuieli corespunzătoare întocmirii balanţei terenurilor, stabilirii bonitaţii terenurilor pe clase de calitate în vederea calculării redeventei, pentru verificarea respectării tehnologiilor culturilor din asolamente, alte impozite şi taxe; l) cheltuieli pentru preluarea, transportul, depozitarea, condiţionarea şi valorificarea redeventei sau rentei preluate în natura; m) cheltuieli cu asigurările; n) alte cheltuieli cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.  +  Articolul 14 (1) Sumele ce se virează în contul Fondului "Dezvoltarea agriculturii româneşti" se stabilesc ca diferenţa între veniturile totale încasate efectiv până la finele semestrului şi cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aceeaşi perioadă. (2) Virarea sumelor calculate conform alin. (1) se efectuează în primele 10 zile lucrătoare ale semestrului următor pentru semestrul expirat. (3) A.D.S. are obligaţia sa deruleze fondurile rezultate din activităţile desfăşurate prin conturi bancare purtătoare de dobânzi.  +  Articolul 15Sumele colectate în contul Fondului "Dezvoltarea agriculturii româneşti" sunt destinate programelor de dezvoltare a pieţelor interne şi externe, programelor de cercetare, programelor de dezvoltare a fermelor private şi altor programe, inclusiv cele de restructurare a societăţilor comerciale din domeniul de activitate al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în scopul privatizării eficiente a acestora. Aceste programe se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Secţiunea a 2-a Acţiuni pentru delimitarea patrimoniului Agenţiei Domeniilor Statului  +  Articolul 16Inventarul terenurilor cu destinaţie agricolă, întocmit de A.D.S., cuprinde următoarele elemente:A. Teren agricol productiv:(i) arabil;(îi) vii;(iii) livezi;(iv) pepiniere viticole şi pomicole;(v) plantaţii de hamei şi duzi;(vi) păşuni;(vii) fâneţe;(viii) sere şi solarii;(ix) rasadnite şi altele asemenea.B. Teren neagricol:(i) vegetaţie forestieră;(îi) păşuni împădurite;(iii) construcţii şi instalaţii zootehnice;(iv) amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare;(v) drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă;(vi) platforme şi spaţii de depozitare;(vii) terenuri neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţie agricolă.  +  Articolul 17 (1) A.D.S. va inventaria şi terenurile care fac obiectul retrocedarii şi împroprietăririi în baza unor legi speciale, precum şi terenurile pentru care nu exista înregistrat un drept de proprietate. De asemenea, A.D.S. va întocmi şi va reactualiza balanţa terenurilor agricole care aparţin domeniului public sau privat al statului pentru fiecare societate comercială. (2) Oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie sunt obligate sa întocmească planurile cadastrale ale terenurilor cu destinaţie agricolă, pe categorii de folosinţa şi clase de calitate, şi sa delimiteze suprafeţele ce fac obiectul retrocedarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare. (3) Planurile cadastrale prevăzute la alin. (2) vor fi întocmite şi înaintate la A.D.S. cu titlu gratuit, fără să fie necesară vreo cerere prealabilă în acest sens.  +  Articolul 18Operaţiunile de inventariere prevăzute la art. 16 şi 17 sunt reglementate prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice.  +  Articolul 19Terenurile cu destinaţie agricolă rămase în domeniul public sau privat al statului după retrocedare, aflate în administrarea A.D.S., vor avea specificate clasele de calitate.  +  Articolul 20În situaţia formulării unor sesizări şi reclamaţii A.D.S. împreună cu direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.G.A.I.A., şi cu oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare O.C.G.C., verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calităţii de acţionar sau de locator, iar în situaţia în care se constată că au fost săvârşite abuzuri prin acte administrative se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau pot sesiza instanţele judecătoreşti în a căror rază teritorială este situat terenul agricol.  +  Articolul 21În scopul protejării exploataţiilor agricole viabile şi eficiente, A.D.S. va stabili amplasamentele pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.  +  Articolul 22Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică sau privată a statului, după caz, se face în baza procesului-verbal de inventariere semnat de A.D.S., D.G.A.I.A şi O.C.G.C. şi a planurilor cadastrale întocmite de O.C.G.C.  +  Articolul 23Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, companiile şi societăţile naţionale, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă, prevăzute în anexele la lege, pot exercita, în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, dreptul de preemţiune în concesionarea terenurilor deţinute în exploatare şi aflate în domeniul public sau privat al statului, până la privatizarea acestora, formuland în acest sens o cerere către A.D.S.  +  Articolul 24Contractele de concesiune încheiate cu institutele şi staţiunile de cercetări şi unităţile de învăţământ agricol şi silvic pentru terenurile proprietate publică a statului, destinate realizării obiectivului cercetării, vor avea prevăzută redeventa zero.  +  Articolul 25Redeventa minima va fi stabilită de Consiliul de administraţie al A.D.S. în funcţie de clasele de calitate ale terenurilor concesionate.  +  Articolul 26Contractul de concesiune încetează de drept la data privatizării, precum şi în cazul declanşării lichidării administrative sau a falimentului.  +  Articolul 27În situaţia în care exista societăţi comerciale ale căror pachete majoritare de acţiuni au fost vândute anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, terenul agricol aferent desfăşurării obiectului de activitate al acestor societăţi va fi concesionat de A.D.S. Aceste societăţi comerciale pot să îşi exercite un drept de preemţiune în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 28În situaţia în care societăţile menţionate la art. 8 alin. (3) din lege şi la art. 27 din prezentele norme metodologice nu îşi manifesta dreptul de preemţiune, A.D.S. va concesiona terenurile prin metoda licitaţiei cu plic închis.  +  Capitolul III Vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale ce deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului şi a activităţilor sau serviciilor aparţinând domeniului public al statului  +  Secţiunea 1 Pregătirea privatizării  +  Articolul 29Prin investitor se înţelege orice persoană fizica sau juridică, română sau străină. Investitor nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale deţine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Concedentul poate iniţia procedura de concesionare prin întocmirea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi prin publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei.  +  Articolul 31Orice investitor interesat poate iniţia procedura de concesionare prin înaintarea unei scrisori de intenţie adresate concedentului, înregistrată de concedent în registrul "Candidaturi şi oferte". Scrisoarea de intenţie va cuprinde datele de identificare a investitorului, manifestarea ferma şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.  +  Articolul 32În termen de 30 de zile de la primirea scrisorii de intenţie care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la art. 31 A.D.S. va comunică investitorului condiţiile în care poate participa la cumpărarea de acţiuni şi/sau la concesionarea terenului.  +  Articolul 33A.D.S. întocmeşte lista cuprinzând societăţile comerciale aflate în lichidare administrativă sau în faliment, ale căror terenuri agricole pot face obiectul procedurii de concesionare fără declanşarea procedurii de privatizare.  +  Articolul 34Lista cuprinzând societăţile comerciale prevăzute la art. 33, ale căror terenuri agricole pot face obiectul procedurii de concesionare fără declanşarea procedurii de privatizare, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va cuprinde: a) datele de identificare a agentului economic; b) suprafaţa totală de teren agricol ce urmează să fie concesionată.  +  Articolul 35 (1) A.D.S. va elabora proceduri interne în baza cărora se va desfăşura procesul de privatizare şi/sau de concesionare. Procedurile vor fi aprobate de Consiliul de administraţie al A.D.S. în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. (2) Procedurile privind vânzarea de acţiuni, precum şi concesionarea terenurilor agricole, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor continua conform prevederilor acestora, cu recunoaşterea valabilităţii actelor şi etapelor parcurse.  +  Secţiunea a 2-a Vânzarea de acţiuni şi oferta publică de vânzare  +  Articolul 36Procesul de privatizare a societăţilor comerciale se declanşează concomitent cu procedura de concesionare a terenurilor cu destinaţie agricolă din exploatarea acestor societăţi, pe baza listelor publicate conform legii.  +  Articolul 37 (1) A.D.S. va da publicităţii prin intermediul mijloacelor de informare în masa anunţul publicitar elaborat pentru vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al statului aflate în exploatarea societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 şi 2 din lege, precum şi a societăţilor comerciale aflate în lichidare administrativă sau în faliment. (2) Anunţul va fi publicat atât într-un cotidian naţional, cat şi în unul local din judeţul/judeţele în care este situat terenul. (3) Preşedinţii consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale au obligaţia de a afişa de îndată la sediul societăţii comerciale anunţul publicitar prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 38Anunţul publicitar va fi întocmit în baza dosarului de prezentare şi a studiului de oportunitate întocmit de A.D.S. şi va cuprinde informaţii minime cu privire la: a) denumirea şi sediul A.D.S.; b) denumirea, sediul social, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul fiscal ale societăţii comerciale care se privatizează; c) obiectul principal de activitate, capitalul social, numărul total de acţiuni, valoarea nominală a unei acţiuni şi structura acţionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la registrul comerţului; d) numărul de acţiuni oferite spre vânzare şi procentul acestora din totalul acţiunilor; e) metoda de vânzare; f) oferta de preţ pentru o acţiune şi pentru pachetul pus în vânzare; g) persoana desemnată sa dea relaţii suplimentare (numele şi prenumele, numărul de telefon, fax); h) criteriile de preselecţie, dacă este cazul; criteriile de preselecţie se stabilesc de A.D.S. şi se pot referi la identificarea, bonitatea şi capacitatea economico-financiară, tehnica şi juridică ale potenţialului cumpărător de a prezenta o ofertă de cumpărare corespunzătoare cerinţelor A.D.S.; i) locul unde şi data până la care se depun documentele care atesta îndeplinirea criteriilor de precalificare, dacă este cazul; j) instrucţiuni privind condiţiile depunerii de oferte finale ori, după caz, preliminare şi neangajante, precum şi data şi locul deschiderii acestora; pentru depunerea ofertelor se va stabili un termen de maximum 120 de zile, dar nu mai mic de 20 de zile de la publicarea anunţului de vânzare; k) alte date considerate importante.  +  Articolul 39Valabilitatea ofertei de vânzare este de maximum 180 de zile calendaristice de la data primului anunţ publicitar.  +  Articolul 40 (1) Dosarul de prezentare va cuprinde în principal următoarele elemente: a) informaţii generale: denumirea, forma juridică, sediul principal şi, dacă este cazul, sediile secundare, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, codul fiscal, codul poştal, numerele de telefon, fax, capitalul social, inclusiv numărul total de acţiuni, valoarea nominală a acţiunilor şi structura acţionariatului, conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la registrul comerţului, obiectul de activitate, numărul şi structura numerică ale personalului salariat; b) date privind situaţia patrimonială, cu referire la:(i) terenuri: suprafaţa, amplasarea, destinaţia, valoarea de înregistrare în contabilitate, situaţia juridică;(îi) clădiri principale: amplasarea, suprafaţa construită şi desfăşurata -, destinaţia, vechimea, valoarea de înregistrare în contabilitate, situaţia juridică;(iii) investiţii în curs: descrierea sumară, valoarea totală, procentul de realizare, data finalizarii;(iv) participări la alte societăţi comerciale: denumirea şi numărul de înmatriculare ale acestor alte societăţi, procentul deţinut din capitalul social, precum şi valoarea nominală a capitalului social deţinut;(v) bunurile imobile ipotecate şi bunurile mobile care fac obiectul unei garanţii reale mobiliare, bunurile asupra cărora poarta un privilegiu special, precum şi bunurile imobile revendicate de terţi;(vi) bunurile care fac obiectul contractelor de locaţie de gestiune, de închiriere, asociaţie în participaţiune sau leasing;(vii) drepturile de proprietate industriala deţinute: brevete de invenţie, mărci, desene şi modele industriale;(viii) litigiile cu o valoare mai mare de 500.000.000 lei, prezentate distinct în funcţie de calitatea procesuala; c) date privind situaţia economico-financiară: bilanţ simplificat - conform bilanţului pe anul precedent şi ultimei balanţe din anul în curs -, contul de profit şi pierderi la sfârşitul anului precedent şi la nivelul unui semestru al anului în curs sau, după caz, prin utilizarea datelor efectiv cumulate până în luna în care se calculează - şi activul net contabil la data la care se întocmeşte dosarul de prezentare, inclusiv obligaţiile societăţii comerciale faţă de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului rezultate din fonduri pentru restructurare şi dividende; d) certificatele de sarcini fiscale; e) obligaţiile de mediu ce trebuie să fie îndeplinite de societatea comercială, conform avizului de mediu eliberat de autoritatea de mediu competenţa, şi surse potenţiale de răspundere a societăţii comerciale pentru daune cauzate mediului, evidenţiate în avizul de mediu; f) oferta de vânzare şi, dacă este cazul, de concesionare; g) valabilitatea preţului/acţiune din oferta de vânzare. (2) Conţinutul dosarului de prezentare a societăţii comerciale poate varia de la caz la caz, în raport cu specificul societăţii comerciale supuse privatizării şi cu metoda de vânzare.  +  Articolul 41În cazul vânzării acţiunilor prin oferta publică datele şi informaţiile cuprinse în dosarul de prezentare vor fi cele indicate în Normele emise de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare privind prospectul de oferta publică. În cazul vânzării de valori mobiliare pe piaţa de capital internaţionala se vor respecta regulile de informare a investitorilor, specifice pieţei pe care se efectuează tranzacţia respectiva.  +  Articolul 42O dată cu dosarul de prezentare A.D.S. va întocmi şi un caiet de sarcini care va cuprinde în principal următoarele elemente: a) instrucţiunile pentru întocmirea ofertei de cumpărare; b) documentele de participare ce însoţesc oferta de cumpărare.  +  Articolul 43În situaţia în care privatizarea unei societăţi comerciale este însoţită şi de concesionarea terenului aflat în exploatarea ei A.D.S. va întocmi şi studiul de oportunitate privind concesionarea, care va cuprinde cel puţin elementele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.  +  Articolul 44Răspunderea cu privire la realitatea, corectitudinea şi actualitatea datelor care stau la baza întocmirii dosarului de prezentare, a calculării preţului de oferta, a acţiunilor, precum şi la baza întocmirii prospectului de oferta publică, după caz, revine în totalitate administratorilor şi cenzorilor societăţii comerciale emitente.  +  Articolul 45Acţiunile societăţilor comerciale se vor vinde la preţul de piaţa rezultat din raportul dintre cerere şi oferta, fără sa existe un preţ minim de vânzare. În cazul în care, în urma negocierilor, preţul cel mai bun obţinut este sub preţul de oferta al A.D.S., consiliul de administraţie decide asupra oportunităţii încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni la preţul oferit.  +  Articolul 46A.D.S. dispune întocmirea raportului de evaluare de către un evaluator autorizat, persoana fizica sau juridică, română sau străină, agreat de A.D.S. şi angajat prin contract. Contractul se încheie cu societatea comercială sau cu A.D.S., potrivit hotărârii consiliului de administraţie.  +  Articolul 47În vederea realizării atribuţiilor sale A.D.S. va putea angaja serviciile unor firme de consultanţa în domeniul financiar-contabil, audit, juridic, evaluări etc., precum şi ale unor experţi, după caz.  +  Articolul 48Preţul stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator şi a aprecierilor experţilor din cadrul A.D.S. va fi preţul de pornire al negocierii directe cu preselecţie şi este valabil pentru toate negocierile desfăşurate în termenul de valabilitate a ofertei prevăzut la art. 39.  +  Articolul 49 (1) Pentru societăţile comerciale care au un capital social de până la 4 miliarde lei şi teren agricol de până la 500 ha şi care nu este ocupat cu plantaţii, sere, solarii, iazuri etc. raportul de evaluare poate fi întocmit, potrivit hotărârii consiliului de administraţie, de către A.D.S., sub forma unui raport de evaluare simplificat. (2) Instrucţiunile privind modul de întocmire a raportului de evaluare simplificat se aproba prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.D.S. (3) Lista cuprinzând societăţile comerciale pentru care se întocmeşte raport de evaluare simplificat se aproba prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.D.S.  +  Articolul 50Pentru întocmirea raportului de evaluare preşedinţii consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale sunt obligaţi sa pună la dispoziţie evaluatorului toate datele necesare, în termenul stabilit de A.D.S.  +  Articolul 51Metoda de vânzare a acţiunilor către investitorii interesaţi se stabileşte prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.D.S.  +  Articolul 52Metodele vânzării de acţiuni pot fi oferta publică de vânzare şi negocierea directa cu preselecţie.  +  Articolul 53Vânzarea de acţiuni prin oferta publică de vânzare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, precum şi ale celorlalte acte normative în domeniu.  +  Articolul 54În cazul vânzării acţiunilor prin oferta publică de vânzare, prin metode specifice pieţei de capital, potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din lege, datele şi informaţiile cuprinse în prospectul de oferta publică vor fi cele indicate în Normele emise de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare privind prospectul de oferta publică ori, după caz, în alte reglementări aplicabile tranzacţiei respective. În situaţia vânzării de valori mobiliare pe piaţa de capital internaţionala se vor respecta regulile de informare a investitorilor, specifice pieţei pe care se efectuează tranzacţia respectiva.  +  Articolul 55Vânzarea acţiunilor prin oferta publică de vânzare se face prin intermediul unor societăţi de valori mobiliare agreate de A.D.S. Criteriile de selecţie şi punctajele pentru licitaţia organizată în scopul selectării societăţilor de valori mobiliare agreate se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.D.S.  +  Articolul 56Prospectul de oferta publică de vânzare va conţine şi studiul de oportunitate întocmit în vederea concesionarii terenului administrat de societatea comercială, precum şi contractul-cadru de concesiune a terenului.  +  Articolul 57Prin prospectul de oferta publică de vânzare A.D.S. şi societatea emitenta vor prezenta în mod distinct, pe baza situaţiei cunoscute la data întocmirii prospectului de oferta publică, riscurile pe care şi le asuma cumpărătorul prin eventuala aplicare a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, precum şi a oricăror alte acte normative.  +  Articolul 58Oferta publică de vânzare va fi făcuta pentru tot pachetul de acţiuni deţinut de A.D.S., cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) din lege, de regula prin metoda "totul sau nimic". Pentru subscrierea în condiţiile art. 14 alin. (2) din lege persoanele îndreptăţite vor prezenta intermediarului dovada calităţii de salariat/membru al conducerii societăţii comerciale la data deschiderii ofertei. Dovezile vor rămâne în original la intermediar care se va îngriji şi de păstrarea acestora.  +  Articolul 59Consiliul de administraţie al A.D.S. aproba: a) preţul de pornire al procedurii de vânzare prin oferta publică. Preţul include taxa de autorizare, comisionul de intermediere şi toate celelalte cheltuieli legate de vânzarea prin oferta publică; b) metoda de tranzactionare pe piaţa de capital, avându-se în vedere situaţia concretă a fiecărei societăţi comerciale; c) conţinutul proiectului de prospect de oferta publică; d) contractul de intermediere încheiat cu una dintre societăţile de valori mobiliare agreate, în condiţiile art. 55; e) preţul de pornire al vânzării şi nivelul minim acceptabil, în cazul metodelor de tranzactionare care presupun proceduri de identificare a preţului de echilibru între cerere şi oferta (licitaţie olandeza, licitaţie specială deschisă etc.).  +  Articolul 60A.D.S. elaborează proceduri interne referitoare la vânzarea de acţiuni prin oferta publică de vânzare.Negocierea directa cu preselecţie  +  Articolul 61 (1) Criteriile de preselecţie în vederea alegerii investitorilor care participa la negocierea privind vânzarea de acţiuni sunt următoarele:● pentru persoanele fizice: a) pregătirea de specialitate în domeniul agricol, dovedită cu actele eliberate de instituţiile de învăţământ; b) declaraţie pe propria răspundere că nu are contracte reziliate din culpa sa sau restante la plăţile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau cu alte instituţii publice implicate, sau în baza unor contracte de concesionare a terenurilor agricole, încheiate cu A.D.S.;● pentru persoanele juridice: a) să facă dovada înregistrării şi funcţionarii legale (act constitutiv, certificat de înmatriculare, cod fiscal etc.); b) să aibă în obiectul de activitate "activitate agricolă" - grupa 01 din Codul CAEN; c) să facă dovada experienţei în domeniul agricol; d) durata existenţei persoanei juridice, potrivit actelor constitutive, să fie mai mare decât durata concesionarii, dacă este cazul; e) declaraţie pe propria răspundere că nu are contracte reziliate din culpa sa sau restante la plăţile datorate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau cu alte instituţii publice implicate, sau în baza unor contracte de concesionare a terenurilor agricole, încheiate cu A.D.S. (2) Asociaţiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse prevederilor alin. (1) lit. b) şi c) referitoare la persoanele juridice.  +  Articolul 62 (1) Pentru participarea la negocierea cu preselecţie potenţialii cumpărători depun la sediul A.D.S. următoarele documente: a) dovada privind depunerea garanţiilor de participare; b) dovada privind achitarea preţului dosarului de prezentare şi a caietului de sarcini; c) împuternicirea acordată persoanei care reprezintă investitorul la negociere, care trebuie să fie expresă, iar dacă provine din partea unei persoane fizice, să fie în forma autentică; d) documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului, astfel: (2) Documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului persoana juridică română sunt: a) copia legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe actele adiţionale şi de pe certificatul de înregistrare fiscală; b) scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o banca română, conform modelului-cadru aprobat de Consiliul de administraţie al A.D.S.; c) dovezi privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală eliberate de titularii acestor creanţe bugetare; d) declaraţie semnată de reprezentantul legal, potrivit căreia societatea comercială nu se afla în reorganizare judiciară sau în faliment; e) documentele menţionate la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate în original. (3) Documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului persoana juridică străină sunt: a) actul de înmatriculare a societăţii comerciale străine; b) scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o banca română sau de o banca străină cu care o banca română are relaţii de corespondent, conform modelului-cadru aprobat de Consiliul de administraţie al A.D.S.; c) declaraţie semnată de reprezentantul legal, potrivit căreia societatea comercială nu se afla în reorganizare judiciară sau în faliment; d) toate documentele depuse de ofertanţi, cu excepţia cazului în care acestea reprezintă rapoarte de activitate sau situaţii financiare, vor fi prezentate în original şi în copie legalizată. Toate aceste documente vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română. (4) Documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului comerciant, persoana fizica sau asociaţie familială, sunt: a) copie legalizată de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberata de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz; b) dovezi privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de titularii acestor creanţe bugetare. (5) Documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului, asociaţie agricolă constituită în baza Legii nr. 36/1991, sunt: a) procesul-verbal al adunării constitutive în original sau copie legalizată; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile asociaţilor/angajaţilor acestora: curriculum vitae, diplome de studii - în copie legalizată; c) certificat de cazier judiciar pentru fiecare membru al asociaţiei; d) dovada privind achitarea în termenele legale a obligaţiilor fiscale prin prezentarea certificatului de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent pentru toţi membrii asociaţiei; e) actele de proprietate asupra terenului (proces-verbal de punere în posesie, titlu de proprietate) ale tuturor membrilor asociaţiei, în copie legalizată; f) acte de donaţie, contracte de schimb, acte de vânzare-cumpărare privind terenul deţinut de fiecare asociat, copii legalizate; g) alte acte care atesta dobândirea dreptului de proprietate provenit din succesiune, accesiune, vânzare silită sau uzucapiune etc., pentru fiecare asociat, copie legalizată; h) dovada privind intabularea actelor de proprietate în cartea funciară, cu indicarea cotei fiecărui coproprietar, potrivit art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. (6) Documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului, societate agricolă constituită în baza Legii nr. 36/1991, sunt: a) dovada privind constituirea legală a societăţii agricole:● copii legalizate de pe statut şi de pe actul de constituire;● copie legalizată de pe încheierea judecătorească prin care se dispune înscrierea societăţii în Registrul societăţilor agricole, cu menţionarea poziţiei din registru; b) copii legalizate de pe actele adiţionale şi dovada privind menţionarea acestora în Registrul societăţilor agricole; c) scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o banca română, conform modelului-cadru aprobat de Consiliul de administraţie al A.D.S.; d) dovezi privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală eliberate de titularii acestor creanţe bugetare; e) declaraţie semnată de reprezentantul legal, potrivit căreia societatea nu se afla în reorganizare judiciară sau în faliment; f) lista cuprinzând asociaţii intrati/iesiti în cursul anului curent, cu menţionarea valorii părţilor sociale subscrise/retrase, după caz; g) suma maxima admisă de adunarea generală a asociaţilor până la care consiliul de administraţie al societăţii poate angaja societatea în cursul anului curent (copie de pe procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor); (7) Documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului persoana fizica română: copie de pe actul de identitate şi certificatul de cazier judiciar. (8) Documentele care certifica identitatea şi calitatea investitorului persoana fizica străină: copie de pe pasaport şi certificatul de cazier, traducere legalizată. (9) Neprezentarea sau prezentarea incompleta a documentelor de participare conduce la excluderea respectivului ofertant. (10) Prezentarea unor declaraţii pe propria răspundere, false sau incomplete, da dreptul A.D.S. sa excludă ofertantul din orice faza a procedurii sau, după caz, sa rezilieze eventualul contract încheiat cu ofertantul respectiv, urmând reluarea procedurii. (11) Rezoluţiunea contractului în aceste condiţii atrage revenirea întregului pachet de acţiuni vândute în patrimoniul A.D.S., fără restituirea sumelor plătite până la data rezolutionarii, care vor fi reţinute cu titlu de daune-interese.  +  Articolul 63La negocierea directa cu preselecţie pentru societăţile comerciale care nu deţin terenuri cu destinaţie agricolă criteriul de departajare a ofertanţilor este preţul/acţiune, în condiţiile art. 14 alin. (3) din lege.  +  Articolul 64La negocierea directa cu preselecţie pentru societăţile comerciale care deţin terenuri cu destinaţie agricolă vânzarea acţiunilor se realizează concomitent cu concesionarea acestor terenuri.  +  Articolul 65 (1) Departajarea ofertanţilor după negocierea directa cu preselecţie (în baza ofertei finale, ferme şi definitive) se face pe baza unei grile de punctare care conţine în principal următoarele elemente: a) preţ/acţiune, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) din lege; b) nivelul redeventei oferite; c) modalitatea de plată a acţiunilor; d) investiţii pentru dezvoltarea societăţii; e) investiţii minime pentru dezvoltarea exploataţiilor, pentru întreţinerea, exploatarea şi reabilitarea terenului, cu respectarea obligaţiilor de mediu; f) pregătirea de specialitate pentru persoanele fizice; g) experienţa în exploatarea terenului pentru persoane juridice. (2) Pentru stabilirea echivalentului preţului/acţiune care se ia în calculul grilei de punctare aferente fiecărei oferte se procedează astfel: a) dacă sunt numai ofertanţi care beneficiază de prevederile art. 14 alin. (3) din lege se ia în calcul preţul/acţiune înscris în oferta fiecărui investitor. Preţul/acţiune va fi cel înscris în oferta câştigătoare; b) dacă sunt atât ofertanţi care nu beneficiază de prevederile art. 14 alin. (3) din lege, cat şi ofertanţi care beneficiază de aceste prevederi, iar cel mai mare preţ/acţiune oferit aparţine unui ofertant din a doua categorie, preţul va fi cel înscris în oferta câştigătoare; c) dacă sunt atât ofertanţi care nu beneficiază de prevederile art. 14 alin. (3) din lege, cat şi ofertanţi care beneficiază de acestea, iar cel mai mare preţ/acţiune oferit aparţine unui ofertant din prima categorie, pentru ofertanţii din a doua categorie care au oferit un preţ cu cel mult 40% mai mic decât cel mai mare preţ oferit, la calculul grilei de punctare se ia în calcul preţul/acţiune al acestora, la care se adauga 40% din cel mai mare preţ oferit, iar preţul/acţiune rămâne cel înscris în oferta. (3) În grila de punctare se înscriu şi celelalte elemente din oferta finala, ferma şi definitivă, se calculează punctajul, câştigător fiind ofertantul care obţine punctajul cel mai mare.  +  Articolul 66În situaţia în care A.D.S. a organizat prin metoda negocierii directe cu preselecţie vânzarea de acţiuni concomitent cu concesionarea terenurilor, ofertantul declarat câştigător va semna în nume propriu contractul de vânzare-cumpărare a pachetului majoritar de acţiuni, urmând ca după înregistrarea la oficiul registrului comerţului a noii sale calităţi de acţionar majoritar sa convoace adunarea generală a acţionarilor şi sa mandateze noul consiliu de administraţie al societăţii sa desemneze persoana imputernicita sa încheie contractul de concesionare cu A.D.S., în condiţiile asumate prin oferta sa.  +  Articolul 67În cadrul negocierii contractului de vânzare-cumpărare se vor stabili clauze pentru păstrarea obiectului de activitate şi protecţia salariaţilor.  +  Articolul 68 (1) Asociaţiile constituite în conformitate cu art. 16 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile comerciale agricole, asociaţiile agricole şi alte forme asociative din agricultura, cu personalitate juridică, pot cumpăra acţiuni emise de societăţile comerciale, beneficiind de următoarele facilităţi: plata în rate egale sau descrescătoare, eşalonate pe o perioadă de maximum 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu un avans de minimum 20% din preţul de adjudecare şi cu o dobânda de 10% pe an. (2) Facilităţile prevăzute la alin. (1) se acordă doar în cazul privatizării societăţilor comerciale prin metoda negocierii directe cu preselecţie.  +  Articolul 69 (1) Acţiunile dobândite în conformitate cu prevederile art. 15 din lege nu vor putea fi înstrăinate, sub sancţiunea nulităţii actului de înstrăinare, şi nu vor putea fi distribuite chiar în situaţia achitării lor de către beneficiarii facilităţilor prevăzute la art. 15 din lege şi nici nu vor putea fi grevate de sarcini până la achitarea integrală a întregului pachet de acţiuni achiziţionat. (2) Neîndeplinirea din culpa de către beneficiarii facilităţilor prevăzute la art. 15 din lege a oricăreia dintre obligaţiile contractuale da dreptul A.D.S. sa rezolutioneze contractul. (3) Rezoluţiunea contractului atrage revenirea întregului pachet de acţiuni vândute în patrimoniul A.D.S., fără restituirea sumelor plătite până la data rezolutiunii, care vor fi reţinute cu titlu de daune-interese. (4) Sancţiunea rezolutiunii va putea fi dispusă prin hotărâre a Consiliului de administraţie al A.D.S. după împlinirea a 30 de zile calendaristice de la data notificării.  +  Articolul 70În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (2) din lege Ministerul Finanţelor Publice va emite reglementări privind înregistrarea în contabilitate a sumelor respective. (2) Ordinea în care se vor face plăţile prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege este: a) dobânzi; b) rate; c) credite bancare pentru cumpărarea de acţiuni; d) penalităţi de întârziere pentru neachitarea în termen a ratelor.  +  Articolul 71 (1) Pentru acţiunile vândute cu plata în rate acţiunile neachitate se constituie gaj şi se eliberează de sarcinile privind gajul pe măsura achitării lor. (2) Contractul de gaj pentru acţiunile neachitate se încheie concomitent cu contractul de vânzare-cumpărare a acţiunilor cu plata în rate şi se actualizează în funcţie de plăţile efectuate.  +  Articolul 72 (1) Contractul de gaj pentru realizarea investiţiilor necesare în vederea dezvoltării societăţii/aport de capital se încheie concomitent cu contractul de vânzare-cumpărare, prin gajarea unui procent din pachetul de acţiuni achitat, procent aprobat de Consiliul de administraţie al A.D.S. Pentru acoperirea integrală a investiţiilor angajate cumpărătorul va constitui garanţii suplimentare. (2) Contractul de gaj va putea fi înregistrat în registrul acţionarilor societăţii, la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, la societatea de registru independent sau la registrul comerţului, după caz, conform dispoziţiilor legale.  +  Secţiunea a 3-a Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului şi a activităţilor şi serviciilor publice  +  Articolul 73Procedura concesionarii prin licitaţie cu plic închis se aplică în următoarele situaţii: a) concesionarea către investitorii interesaţi numai de concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă; b) concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă care au fost exploatate de societăţile comerciale aflate în lichidare administrativă sau în faliment.  +  Articolul 74 (1) În cazul în care un investitor este interesat numai de concesionarea terenului cu destinaţie agricolă şi nu solicita şi cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale care are în exploatare terenul respectiv vor putea fi concesionate numai terenurile care, potrivit studiului de oportunitate întocmit, nu sunt necesare societăţii comerciale pentru desfăşurarea activităţii. (2) Scoaterea la licitaţie cu plic închis se face cu acordul Consiliului de administraţie al A.D.S.  +  Articolul 75 (1) În situaţia în care societatea comercială se afla în lichidare administrativă sau în faliment A.D.S. va concesiona prin metoda licitaţiei cu plic închis suprafaţa de teren agricol care s-a aflat în exploatarea societăţii. (2) În situaţia în care după organizarea a doua şedinţe de licitaţie suprafaţa de teren agricol nu a fost concesionată, A.D.S., pe baza studiului de oportunitate aprobat de consiliul sau de administraţie, va putea scoate la concesionare prin metoda licitaţiei cu plic închis părţi din suprafaţa totală de teren, urmărindu-se prin aceasta concesionarea în totalitate a suprafeţelor de teren iniţiale. (3) În situaţia în care pe suprafaţa de teren ce urmează să fie concesionată exista investiţii (sere, plantaţii etc.), A.D.S. va clarifica situaţia juridică a investiţiei anterior declanşării procedurii de concesionare. (4) Concesionarea terenurilor agricole pe care se afla investiţii (sere, plantaţii etc.) se va realiza prin procedura licitaţiei cu plic închis, cu respectarea următoarei proceduri prealabile: a) în termen de 5 de zile de la data notificării de către A.D.S. persoanele fizice sau juridice care doresc să se prevaleze de dreptul de proprietate asupra investiţiilor, cu prilejul concesionarii terenului respectiv, încheie în scris un acord prealabil cu A.D.S. cu privire la desemnarea unui evaluator dintre cei agreati de A.D.S., punerea la dispoziţia acestuia a tuturor documentelor şi datelor solicitate, acceptarea necondiţionată a raportului de evaluare cu plata justa pentru investiţiile respective, ca despăgubire prealabilă încheierii contractului de concesiune în condiţiile prezentelor norme metodologice; b) conţinutul acordului scris şi semnat prevăzut la lit. a) împreună cu caietul de sarcini al concesionarii terenului se aproba de Consiliul de administraţie al A.D.S., iar garanţia de participare la licitaţie nu poate fi stabilită la o sumă mai mica decât valoarea din raportul de evaluare separată a investiţiilor; c) la constituirea garanţiei de participare persoanelor prevăzute la lit. a) li se recunoaşte valoarea rezultată din raportul de evaluare şi acceptată de părţi prin acordul prealabil, cu condiţia depunerii unui antecontract, semnat de persoanele împuternicite, de vânzare a investiţiei în favoarea castigatorului licitaţiei de concesionare, desemnat în condiţiile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 76Bunurile, activităţile şi serviciile aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi care pot fi concesionate, vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, iar concesionarea se va face prin metoda licitaţiei cu plic închis.  +  Articolul 77Procedura licitaţiei cu plic închis se va desfăşura într-o singura etapa, cu respectarea următoarelor condiţii:● Licitaţia cu plic închis se desfăşoară la adresa prevăzută în anunţul publicitar, într-o singura şedinţa, la care pot participa un număr nelimitat de ofertanţi care au achitat caietul de sarcini şi fac dovada constituirii garanţiei de participare în cuantumurile valorice şi sub formele precizate în caietul de sarcini.● Pentru participarea la licitaţie în termenul prevăzut în anunţul publicitar ofertanţii au obligaţia să depună la adresa prevăzută în anunţul publicitar plicul sigilat cuprinzând: a) documentele de participare la licitaţie, în conformitate cu art. 62, precum şi celelalte documente solicitate în caietul de sarcini; b) oferta tehnica şi financiară, de asemenea în plic sigilat.● Membrii comisiei de licitaţie şi ofertanţii sau reprezentanţii acestora vor fi prezenţi la data, ora şi locul anunţate pentru deschiderea plicurilor.● Preşedintele comisiei de licitaţie va deschide numai plicurile ofertanţilor prezenţi.● Documentele de participare la licitaţie ale fiecărui ofertant vor fi semnate pe verso de toţi membrii comisiei de licitaţie şi vor fi contrasemnate de ceilalţi ofertanţi, în ordinea deschiderii plicurilor.● Vor fi excluşi de la licitaţie ofertanţii care nu au depus toate documentele cu respectarea condiţiilor de forma şi de conţinut cerute prin caietul de sarcini, precum şi cei care nu au fost prezenţi la momentul începerii licitaţiei. Ofertanţilor excluşi li se va restitui plicul cu oferta tehnica şi financiară, nedesfacut.● Preşedintele comisiei de licitaţie va deschide plicurile conţinând ofertele tehnice şi financiare ale ofertanţilor acceptaţi.● Ofertele tehnice şi financiare ale fiecărui ofertant vor fi semnate pe verso, pe fiecare pagina, de către toţi membrii comisiei de licitaţie şi vor fi contrasemnate de ceilalţi ofertanţi, în ordinea deschiderii plicurilor.● Ofertele sunt irevocabile şi conţin: a) numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice şi domiciliul/sediul acesteia; b) redeventa oferită; c) celelalte elemente pe baza cărora se stabileşte oferta câştigătoare conform grilei de punctaj, cum ar fi: investiţiile angajate de ofertant, condiţiile de exploatare, pregătirea profesională şi dotarea tehnica a ofertantului, obligaţiile de mediu solicitate prin caietul de sarcini etc.● Comisia de licitaţie face evaluarea ofertelor pe baza punctajului din grila de selecţie a ofertelor.● Membrii comisiei de licitaţie vor proceda, pe loc, la evaluarea ofertelor în baza grilei de selecţie, stabilind punctajul fiecărui ofertant.● Preşedintele comisiei de licitaţie comunică ofertanţilor conţinutul procesului-verbal de adjudecare a ofertei în favoarea ofertantului care totalizează punctajul cel mai mare. În situaţia în care mai mulţi ofertanţi au întrunit acelaşi punctaj maxim se declara adjudecatar ofertantul care a oferit redeventa cea mai mare. Dacă se menţine egalitate de puncte, comisia de licitaţie va organiza de îndată între aceştia licitaţie cu strigare, la care elementul de departajare va fi redeventa, cu un pas de creştere de 5% din valoarea acesteia.● În situaţia în care la licitaţie se prezintă un singur ofertant, iar oferta acestuia îndeplineşte condiţiile impuse de organizatorul licitaţiei, obtinand cel puţin 60% din punctajul maxim, comisia de licitaţie îl declara câştigător.● Adjudecarea licitaţiei se consemnează în procesul-verbal, întocmit în câte un exemplar atât pentru comisia de licitaţie, cat şi pentru fiecare ofertant şi semnat de membrii acesteia, de câştigător, precum şi de ceilalţi ofertanţi.● Comisia de licitaţie va înmâna procesul-verbal de adjudecare ofertantului în favoarea căruia s-a adjudecat licitaţia, precum şi celorlalţi participanţi la licitaţie.● Garanţia de participare constituită de câştigător se retine de organizator. Garanţia nu se restituie ofertantului declarat câştigător în următoarele situaţii: a) când a revocat oferta după deschiderea plicului conţinând oferta tehnica şi financiară; b) când a refuzat semnarea procesului-verbal de adjudecare; c) când a refuzat semnarea contractului de concesionare în termen de 10 zile lucrătoare de la data procesuluiverbal de licitaţie.● Licitaţia se anulează în condiţiile prevăzute la lit. b) şi c) ale prevederii anterioare, urmând să fie reluată.● Organizatorul licitaţiei este obligat sa restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare în termen de până la 5 zile de la organizarea licitaţiei.● Garanţia nu se restituie ofertanţilor care au făcut declaraţii false.● În termen de 24 ore de la primirea procesului-verbal de licitaţie ofertanţii pot face contestaţii în scris cu privire la modul în care au fost respectate dispoziţiile prezentelor norme metodologice prin care se reglementează procedura licitaţiei cu plic închis, la sediul organizatorului, potrivit anunţului publicitar.● Eventualele contestaţii se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora şi se comunică petentului prin grija organizatorului licitaţiei.● Procedurile referitoare la contestaţii sunt de aplicabilitate generală.  +  Articolul 78 (1) În vederea gestionării şi exploatării eficiente a terenurilor, A.D.S. va putea da în arenda sau în orice alte forme de exploatare eficienta terenurile aflate în administrarea sa, până la concesionarea acestora. (2) Procedurile privind operaţiunile prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate de Consiliul de administraţie al A.D.S. (3) Contractele în derulare, încheiate în vederea exploatării eficiente şi viabile a terenurilor agricole de către societăţile comerciale din portofoliul A.D.S., aflate sub incidenţa Legii nr. 64/1995, republicată, pot fi preluate de A.D.S. prin subrogare în drepturile societăţilor comerciale. (4) În vederea gestionării şi exploatării eficiente a terenurilor, A.D.S. va putea desfăşura activităţi de protecţie a mediului, prevăzute la art. 62 alin. (1) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999.  +  Secţiunea a 4-a Procedura vânzării acţiunilor societăţilor comerciale şi a concesionarii terenurilor cu destinaţie agricolă  +  Articolul 79 (1) A.D.S., în baza raportului de evaluare şi a studiului de oportunitate, precum şi a aprecierilor experţilor săi, întocmeşte în vederea aprobării: a) nota de preţ privind evaluarea acţiunilor; b) condiţiile de acordare a concesiunii. (2) În baza notei de preţ şi a condiţiilor de acordare a concesiunii concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă se aproba de Consiliul de administraţie al A.D.S. (3) În baza notei de preţ şi a studiului de oportunitate aprobate se întocmesc: a) dosarul de prezentare a societăţii comerciale şi caietul de sarcini privind oferta de vânzare de acţiuni; b) caietul de sarcini privind concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă.  +  Articolul 80 (1) Dosarul de prezentare a societăţii comerciale şi caietul de sarcini vor cuprinde elementele obligatorii prevăzute la art. 40 şi 42. (2) Caietul de sarcini privind concesionarea va cuprinde şi elementele obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1998.  +  Capitolul IV Vânzarea de active aparţinând societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri cu destinaţie agricolă  +  Secţiunea 1 Pregătirea pentru vânzare  +  Articolul 81Potrivit avizului A.D.S., adunarea generală a acţionarilor va aproba restructurarea societăţii comerciale prin divizare, vânzare de active, concesionare sau arendare de terenuri.  +  Articolul 82În cazul divizării societăţii comerciale vânzarea acţiunilor şi concesionarea terenurilor societăţilor comerciale rezultate din divizare se fac cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 83În cazul reorganizării judiciare a societăţilor comerciale A.D.S. împreună cu creditorii se vor pronunţa asupra planului de reorganizare care va prevedea calitatea de creditor preferenţial al A.D.S. pentru recuperarea redeventei.  +  Secţiunea a 2-a Vânzarea de active cu plata integrală  +  Articolul 84 (1) Vânzarea de active se face prin licitaţie cu strigare sau prin licitaţie cu plic închis. (2) Normele privind vânzarea de active prin licitaţie cu strigare sau prin licitaţie cu plic închis se elaborează de Consiliul de administraţie al A.D.S. şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.  +  Articolul 85Concesionarea terenurilor agricole aferente construcţiilor edificate pe aceste terenuri de către constructorii de buna-credinţa, a terenurilor agricole aferente activelor pentru care exista un contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare şi, după caz, a eventualelor terenuri agricole aferente unor active cumpărate anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se va realiza prin procedura licitaţiei cu plic închis, cu respectarea următoarei proceduri prealabile: a) în termen de 45 de zile de la data notificării de către A.D.S. persoanele fizice sau juridice care doresc să se prevaleze de o astfel de calitate cu prilejul concesionarii terenului agricol respectiv încheie în scris un acord prealabil cu A.D.S. cu privire la desemnarea unui evaluator dintre cei agreati de A.D.S., punerea la dispoziţie acestuia a tuturor documentelor şi datelor solicitate, acceptarea necondiţionată a raportului de evaluare ca plata justa pentru construcţia, pentru valoarea contractului de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare în curs de executare sau, respectiv, pentru activul deţinut şi acceptarea participării la licitaţia de concesionare şi/sau a despăgubirii prealabile încheierii contractului de concesionare în condiţiile prezentelor norme metodologice; b) conţinutul acordului scris şi semnat prevăzut la lit. a) împreună cu caietul de sarcini al concesionarii terenului se aproba de Consiliul de administraţie al A.D.S., iar garanţia de participare la licitaţie nu poate fi stabilită la o sumă mai mica decât valoarea din raportul de evaluare separată a construcţiei, a contractului de leasing imobiliar sau a activului; c) la constituirea garanţiei de participare persoanelor prevăzute la lit. a) li se recunoaşte valoarea rezultată din raportul de evaluare şi acceptată de părţi prin acordul prealabil, cu condiţia depunerii unui antecontract, semnat de persoanele împuternicite, de vânzare a construcţiei sau activului, ori de cedare a contractului de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare în favoarea castigatorului licitaţiei de concesionare, desemnat în condiţiile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 86Încheierea contractelor de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, cu locatarii sau chiriaşii, poate fi aprobată în condiţiile legii.  +  Articolul 87 (1) A.D.S. poate aproba vânzarea de active cu plata în rate salariaţilor, precum şi societăţilor agricole, asociaţiilor agricole şi altor forme asociative din agricultura, cu personalitate juridică, dacă în urma ofertării unei societăţi comerciale de doua ori şi a oferirii de facilităţi conform art. 15 din lege nu s-a înregistrat şi/sau nu s-a acceptat nici o ofertă. (2) În cazul unor programe naţionale privind dezvoltarea prioritara a unor sectoare din domeniul agricol, zootehnic, pomicol, viticol, servicii etc., aprobate în condiţiile legii, A.D.S. va putea aproba vânzarea de active unor investitori care fac dovada capacităţilor necesare unor astfel de programe, pe bază de plan de afaceri.  +  Anexă-------la normele metodologice-----------------------REGULAMENTde compensare a debitelor reprezentând redeventa datoratăşi neachitata la termen de concesionarii terenuriloragricole, cu sumele cuvenite acestora cu titlu desustinere financiară a agriculturii de către stat,prevăzută anual cu aceasta destinaţie în bugetulMinisterului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  +  Capitolul IDispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 268/2001privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: a) Minister - Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; b) Agenţie - Agenţia Domeniilor Statului, inclusiv filialele judeţene ale acesteia; c) direcţia agricolă - direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz; d) concesionar - persoana fizica sau juridică, română sau străină, asociaţii familiale, societăţi agricole, asociaţii agricole, asociaţii ale salariaţilor (PAS), parte în contractul de concesiune a terenurilor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului; e) redeventa - obligaţia concesionarului, exprimată în lei, faţă de Agenţia Domeniilor Statului în calitatea sa de concedent, obligaţie ce ia naştere o dată cu semnarea contractului de concesiune; f) convenţie - convenţia de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionari, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament; g) data încheierii convenţiei - data la care convenţia de compensare a fost înscrisă în Registrul de evidenta a convenţiilor de compensare; h) sustinere financiară - orice suma cuvenită solicitantului cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzută anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; i) registru - Registrul de evidenta a convenţiilor de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionari, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, completat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor - Direcţia generală buget finanţe, respectiv de direcţiile agricole; j) suma compensată - suma obţinută în urma comparării valorii debitului reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen, cu suma aprobată cu titlu de sustinere financiară de la bugetul de stat, suma ce nu poate depăşi valoarea debitului menţionat.  +  Articolul 3 (1) Sumele reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionarii terenurilor agricole proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Agenţiei, vor fi compensate cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului. (2) Prin sume reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen se înţelege acele sume calculate pe baza clauzelor contractului de concesiune încheiat între concesionar şi Agenţie, debite înregistrate în contabilitate şi care nu au fost achitate până la data încheierii convenţiei. (3) Documentul prin care se realizează operaţiunea de compensare a sumelor reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen şi pe baza căruia se înregistrează aceasta operaţiune în contabilitatea Ministerului, direcţiilor agricole, Agenţiei şi concesionarului este convenţia. (4) Sumele cu titlu de sustinere financiară a agriculturii, acordate de stat, vor fi utilizate pentru acoperirea redevenţelor datorate şi neachitate la termen.  +  Capitolul IICompensarea obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate şi neachitate la termen de către concesionari, cu sumele cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat  +  Articolul 4Sumele ce vor fi compensate trebuie să fie certe şi exigibile la data încheierii convenţiei.  +  Articolul 5Suma compensată aprobată în convenţie nu poate depăşi valoarea sumelor cuvenite de la bugetul de stat concesionarilor, cu titlu de sustinere financiară.  +  Articolul 6 (1) Convenţia se încheie în 3 exemplare atât pentru cazul în care plata sprijinului financiar se face de către Minister, prin Direcţia generală buget finanţe, în calitate de ordonator principal de credite, precum şi în cazul în care plata sprijinului financiar se face de către direcţia agricolă, în calitate de ordonator secundar de credite. În acest caz etapele ce trebuie urmate sunt următoarele: a) După aprobarea sprijinului financiar Ministerul, prin Direcţia generală buget finanţe, respectiv direcţiile agricole, emite situaţii cu beneficiarii de sustinere financiară (în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 34/2002) şi le înaintează Agenţiei în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen (conform anexei nr. 2 la prezentul regulament). b) În termen de 5 zile lucrătoare de la primire Agenţia are obligaţia sa remită Ministerului - Direcţia generală buget finanţe, respectiv direcţiilor agricole, certificarea existenţei şi valorii debitului sau a inexistentei acestuia, prin semnătura autorizata pe acelaşi document, la care va anexa convenţia, pentru fiecare concesionar debitor, înscriind la pct. 2.1 din această sumă reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen. c) Ministerul, prin Direcţia generală buget finanţe, respectiv prin direcţiile agricole, analizează sumele înscrise de Agenţie în situaţii, diminuează plăţile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă redeventa datorată şi neachitata şi completează pct. 1.1 din convenţie, propunand ordonatorului principal/secundar de credite suma ce face obiectul compensării. d) În urma aprobării de către ordonatorul principal/ secundar de credite convenţia va fi înscrisă în registru şi transmisă: un exemplar Agenţiei, un exemplar solicitantului de sprijin financiar, iar al treilea exemplar rămâne la Minister, la Direcţia generală buget finanţe, respectiv la direcţiile agricole. e) Ministerul, prin Direcţia generală buget finanţe, respectiv prin direcţiile agricole, în baza convenţiei aprobate, virează cu ordin de plată la Agenţie suma compensată. (2) Toate exemplarele vor fi emise şi vor circula în original.  +  Articolul 7Convenţia va fi înregistrată în contabilitatea Ministerului, respectiv a direcţiilor agricole, a Agenţiei şi a concesionarului numai după înscrierea acesteia în registru.  +  Capitolul IIIReflectarea în contabilitate a operaţiunilor de compensare  +  Articolul 8Instituţiile publice şi agenţii economici implicaţi în acţiunea de compensare prevăzută de prezentul regulament înregistrează operaţiunile efectuate, după cum urmează: a) În contabilitatea Ministerului, respectiv a direcţiilor agricole, sumele virate Agenţiei, reprezentând drepturi cuvenite concesionarului cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, în contul redeventei datorate şi neachitate la termen de concesionar:                  410 = 700"Cheltuielile instituţiei publice finanţate "Finanţarea de la buget capitol,     de la buget capitol, subcapitol, titlu, subcapitol, titlu,            articol, alineat" alineat" b) În contabilitatea Agenţiei operaţiunea de stingere a obligaţiei concesionarului faţă de aceasta, reprezentând sumele virate de Minister, respectiv de direcţiile agricole, cu titlu de sustinere financiară a agriculturii de către stat, în contul redeventei datorate şi neachitate la termen, înregistrarea veniturilor extrabugetare şi alimentarea Fondului de dezvoltare a agriculturii româneşti:1. constituirea debitelor din redevenţe datorate şi neachitate                   220 = 531      "Debitori"/analitice distincte "Venituri de realizat"                 pe debitori2. stingerea debitelor din redevenţe neîncasate, ca urmare a virarii de către Minister, respectiv de direcţiile agricole, a sumelor cuvenite concesionarului cu titlu de sustinere financiară a agriculturii               120 = 220"Disponibil al instituţiei publice finanţate "Debitori"/analitice        din venituri extrabugetare" distincte pe debitori3. înregistrarea veniturilor extrabugetare                   531 = 520          "Venituri de realizat" "Veniturile extrabugetare                                                    ale instituţiei publice"4. vărsăminte la Fondul de dezvoltare a agriculturii româneşti                 420 = 120      "Cheltuielile instituţiei "Disponibil al instituţiei        publice finanţate din publice finanţate        venituri extrabugetare" din venituri extrabugetare" c) În contabilitatea concesionarului operaţiunea de compensare a obligaţiei acestuia faţă de Agenţie, reprezentând redeventa datorată şi neachitata la termen şi sumele de încasat reprezentând sustinere financiară, se evidenţiază astfel:1. înregistrarea în contabilitate a redeventei de plătit de către concesionar, conform contractului                  612 = 447"Cheltuieli cu redevenţele, locatiile "Fonduri speciale - taxe şi      de gestiune şi chiriile" vărsăminte asimilate"2. înregistrarea sumelor de încasat reprezentând sustinere financiară            445 = 741        "Subvenţii" "Venituri din subvenţii de exploatare"3. compensarea redeventei de plătit cu sumele de încasat                  447 = 445        "Fonduri speciale - taxe "Subvenţii"        şi vărsăminte asimilate"  +  Capitolul IVDispoziţii finale  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1    -------la regulament-------------MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILORDIRECŢIA GENERALĂ ................................Sediul ...........................................Codul fiscal .....................................               Se aprobăpentru suma de ............................ lei  Ordonatorul principal/secundar de credite,  .........................................                            CONVENŢIA Nr. .../.....     de compensare a obligaţiilor de plată reprezentând redevenţe datorate      şi neachitate la termen de către concesionarii terenurilor agricole         aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului cu sumele       cuvenite acestora cu titlu de sustinere financiară a agriculturii       de către stat, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din    Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin       în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului      cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului,      astfel cum a fost completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului                 nr. 1/2002 pentru ......................... *)┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Explicaţii │ Suma ││ │ - lei - │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor │ ││ 1.1. Suma propusă pentru compensare │ ││ │ ││ Director general, Director economic, │ ││ ..................... ......................... │ ││ │ ││ 2. Agenţia Domeniilor Statului │ ││ 2.1. Suma reprezentând redeventa datorată şi neachitata │ ││ la termen │ ││ │ ││ Confirmăm realitatea şi exactitatea datelor înscrise. │ ││ │ ││ Director general, Director economic, │ ││ ................... ........................ │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    *) În calitate de concesionar.  +  Anexa 2    -------la regulament-------------MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILORDIRECŢIA GENERALĂ ................................Sediul ...........................................Codul fiscal .....................................                                    SITUAŢIA       cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând susţinerea financiară                          a agriculturii de către stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Denumirea beneficiarului Suma cuvenită Debite din redevenţeNr. de sustinere financiară reprezentând susţinerea datorate şi neachitatecrt. a agriculturii financiară la data de.......           de către stat a statului, în baza ...                                    (temei legal)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Director general, Debite confirmate de:    ..................... Agenţia Domeniilor Statului sau filialele                                     judeţene ale acesteia (persoane autorizate)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Anexa la Normele metodologice a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 315 din 4 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 9 aprilie 2002, având conţinutul anexei la acest act normativ.──────────────