HOTĂRÂRE nr. 351 din 21 aprilie 2005privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 20 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 lit. a^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 351.  +  Anexa Program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase  +  Articolul 1 (1) Prezentul Program de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, denumit în continuare "program", stabileşte cadrul legal unitar şi instituţional necesar prevenirii poluarii resurselor de ape interioare de suprafaţa, ape maritime teritoriale, ape litorale şi ape subterane cu familiile şi grupele de substanţe periculoase din listele I şi II şi cu substanţe prioritare/prioritar periculoase, (2) Prezentul program prevede măsurile corespunzătoare pentru a elimina poluarea apelor prevăzute la alin. (1) cu substanţe periculoase din familiile şi grupele de substanţe incluse în lista I, pentru a reduce poluarea cauzată de substantele periculoase din familiile şi grupele de substanţe incluse în lista II şi de substantele prioritare/prioritar periculoase, prevăzute în Anexa A, în vederea limitării consecinţelor de natura sa pună în pericol resursele de apa şi ecosistemele acvatice, sa degradeze zonele de frumuseţe sau sa interfereze cu utilizarea durabila a resurselor de ape pe tot cuprinsul tarii, (3) Domeniul de aplicare a programului vizează apele uzate industriale epurate sau neepurate, apele uzate evacuate din staţiile de epurare orăşeneşti care primesc ape uzate industriale epurate sau neepurate, caracterizate şi prin alţi poluanti decât cei prevăzuţi în Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, precum şi apele de suprafaţa şi apele subterane. (4) Prezentul program se aplică tuturor utilizarilor industriale de apa, evacuarilor punctiforme sau difuze de una sau mai multe din substantele periculoase prevăzute la alin. (2) în apele prevăzute la alin. (1) şi în canalizare, proiectanţilor, autorităţilor de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului în activitatea de organizare, avizare/autorizare, monitorizare şi control şi altor utilizări care pun în pericol, în mod intentionat sau neintentionat, aplicarea prezentului program de acţiune, (5) Prezentul program nu se aplică evacuarilor de efluenti menajeri proveniţi de la locuinţe izolate neracordate la un sistem de canalizare şi situate în afară zonelor de protecţie sanitară, evacuarilor de materiale conţinând substanţe radioactive şi evacuarilor de apa uzata în apele maritime prin conducte, evacuari care trebuie reglementate prin dispoziţii speciale care să nu fie mai puţin stricte decât cele prevăzute în prezentul program de acţiune.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentului program, termenii şi expresiile de mai jos semnifica, după cum urmează: a) ape litorale - apele dinspre uscat de pe linia de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale, extinzandu-se, în cazul cursurilor de apa, până la limita apelor dulci; b) limita apelor dulci - locul în cursul de apa în care la reflux şi într-o perioadă în care debitul de apa dulce este scăzut, se înregistrează o creştere considerabila a salinitatii, datorită prezentei apei de mare; c) evacuare indirecta în apele subterane - introducerea în apele subterane a substanţelor din listele 1 şi II după filtrare prin sol sau subsol; d) realimentare artificiala a apelor subterane: introducerea voluntara de apa în acviferele respective, pentru mărirea afluxului de apa sau pentru ridicarea nivelului apelor subterane, reprezentând aportul de apa în acvifere, suplimentar alimentarii lor naturale; e) substanţe periculoase - substanţe sau grupuri de substanţe care sunt toxice, persistente şi care tind să se bioacumuleze şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care conduc la un nivel echivalent ridicat de preocupare; f) substanţe prioritare - substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosintelor de apa; g) substanţe prioritar periculoase - substantele sau grupurile de substanţe care sunt toxice, persistente şi care tind să se bioacumuleze şi alte substanţe sau grupe de substanţe care creează un nivel similar de risc şi care sunt prevăzute în Anexa A; h) bioacumulare - procesul prin care un compus este preluat de către un organism viu, atât prin apa cît şi prin hrana; i) persistenta - caracteristica unui compus care nu este supus procesului de descompunere, degradare, transformare, volatilizare, hidroliza sau fotoliza; j) evacuare - eliminarea directa sau indirecta în receptori acvatici a apelor uzate conţinând, poluanti sau reziduuri care altereaza caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale ale apei utilizate, precum şi a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenuri contaminate; k) valori limita ale evacuarilor - masa, exprimată în funcţie de anumiti parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu poate fi depăşită în nici o perioadă sau în mai multe perioade de timp. Valorile limita ale evacuarilor pot fi stabilite pentru anumite grupuri, familii sau categorii de substanţe, în particular pentru mercur, cadmiu, lindan; l) mercur - elementul chimie mercur sau mercurul cuprins de oricare dintre compusii elementului mercur; m) cadmiu - elementul chimic cadmiu sau cadmiul cuprins de oricare dintre compusii elementului cadmiu; n) lindan - un produs care conţine cel puţin 99% din izomerul f2ă al 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanului (ă - HCH): o) manevrare de substanţe - orice proces industrial implicând utilizarea sau producerea de substanţe, sau orice alt proces în care sunt prezente respectivele substanţe; p) standard de calitate a mediului - un ansamblu de cerinţe care trebuie satisfacute la un moment dat, pentru un element de mediu dat sau pentru o parte specifică a acestuia, în conformitate cu legislaţia în vigoare; r) evaluarea riscului - estimarea, incluzând identificarea pericolelor, mărimea efectelor şi probabilitatea unei manifestări, şi calcularea riscului, incluzând cuantificarea importantei pericolelor şi consecinţelor pentru persoane şi/sau mediul afectat;  +  Articolul 3 (1) Autoritatea publică centrala din domeniul apelor este desemnată autoritatea responsabilă pentru promovarea şi coordonarea prezentului Program de acţiune şi Administraţia Naţionala "Apele Române" este desemnată autoritatea pentru implementarea acestui program; (2) Autoritatea responsabilă va promova măsurile corespunzătoare pentru realizarea programului iar autoritatea pentru implementare va realiza şi va pune în practica, proceduri corespunzătoare de autorizare, monitorizare şi control, va prelua rezultatele programului de monitorizare pentru realizarea raportarii periodice şi va elabora propuneri de programe de reducere a poluarii, pe care le va inainta spre aprobare autorităţii responsabile; (3) Procedurile de elaborare a programelor de reducere a poluarii, de monitorizare şi control a acestora se vor aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor care va fi publicat în Monitorul Oficial al României. (4) Pe baza rezultatelor cercetărilor privind efectele acestora asupra, resurselor de apa de suprafaţa şi subterane, autoritatea, responsabilă va propune modificarea Anexei A prin Hotărâre a Guvernului. (5) Standardele de calitate pentru toate substantele din Anexa A, în mod diferenţiat pentru apele de suprafaţa dulci şi ape sarate şi pentru apele subterane şi valorile limita maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile şi grupele de substanţe din lista II şi lista de substanţe prioritare/prioritar periculoase sunt prevăzute în Anexa B. (6) În cazul în care o substanţa se regaseste pe mai multe din listele prevăzute în alin. (4), se vor considera prevederile cele mai severe pentru acea substanţa. (7) În scopul stabilirii şi revizuirii inventarului resurselor de apa. afectate de poluare, autoritatea pentru implementare prezintă autorităţii responsabile rapoarte anuale privind rezultatele activităţii de monitorizare a respectării standardelor de calitate pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase din listele I şi II şi substantele prioritare/prioritar periculoase în apele de suprafaţa şi subterane.  +  Articolul 4 (1) Orice evacuare directa sau indirecta în apele prevăzute la art. 1 alin, (1), care ar putea conţine una sau mai multe dintre substantele prevăzute la art. 1 alin. (2), trebuie să fie autorizata şi se stabileşte prin autorizaţia de gospodărirea apelor, emisă potrivit dispoziţiilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, (2) Autorizarea, se referă la: a) valorile limita maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista I, prevăzute în art. 1 alin. (2), specifice sectorului de activitate şi tipului de produs, prevăzute în Anexa C, exprimate atât ca şi concentraţie maxima admisibilă a substanţei în evacuare împărţită la factorul de dilutie dacă exista dilutie, cat şi ca valoare a cantităţii maxime admisibile a substanţei în evacuare, pe o perioadă de timp stabilită sau pe unitatea de capacitate instalata de produs; b) valorile limita ale standardelor de evacuare mai stricte decât cele stabilite în Anexa B, dacă resursele de apa receptoare prezintă sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare; aceste valori vor lua în considerare şi concentratiile substanţei în sedimente şi/sau moluste şi crustacee precum şi valorile de toxicitate, persistenta şi bioacumulare, ca şi cerinţe minime pentru respectarea standardelor de calitate; c) perioada de timp pentru care se acordă autorizarea; aceasta este de până la 5 ani şi poate fi reînnoită în cazul modificării valorilor limita maxime pentru standardele de evacuare; d) normele de calitate ale resursei de apa receptoare, în cazul în care aceasta apa are o anumită utilizare care impune anumite standarde de calitate sau în cazul în care aceste norme de calitate sunt considerate suficiente pentru eliminarea sau reducerea poluarii cu substantele prevăzute la art. 1 alin. (3); evaluarea poluarii resurselor de apa se realizează conform criteriilor prevăzute în Anexa D; e) abordarea combinata a programului de monitorizare, dacă este cazul (3) Orice evacuare de familii şi grupe de substanţe periculoase din lista I în reţele de canalizare va avea valori limita maxime de evacuare "0". (4) Autorizaţiile vor cuprinde şi procedurile de control adecvate fiecărei activităţi autorizate, care includ: a) prelevarea zilnica a unei probe reprezentative de evacuare pe o perioadă de 24 de ore, analiza probei compozite rezultate şi măsurarea concentratiei substanţei din proba; b) măsurarea debitului total evacuat pe perioada respectiva.  +  Articolul 5 (1) Toate autorizaţiile de gospodărirea apelor trebuie să impună conformarea cu valorile limita maxime de evacuare pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista. I până la data de 1 ianuarie 2007. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1)51 de evacuari, care trebuie să se conformeze până la data de 31 decembrie 2009, după cum urmează: a) pentru cadmiu şi mercur, un număr de 27 evacuari, prevăzute în tabel 1 din Anexa E; b) pentru lindan, un număr de 3 evacuari, prevăzute în tabel 2 din Anexa E; c) pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadiena, 1,2 - diclor - etan, tricloretilena, triclorbenzen, un număr de 21 evacuari, prevăzute în tabel 3 din Anexa E; (3) Toate autorizaţiile de gospodărirea apelor pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista II şi substantele prioritare/prioritar periculoase trebuie să fie emise până la data de 31 decembrie 2006 şi sa impună nivele de reducere a poluarii, cu termen de conformare în maxim 5 ani de la data emiterii autorizaţiei.  +  Articolul 6 (1) Orice evacuare directa în apele subterane este interzisă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; (2) Pot face excepţie de la prevederile alin. (1), cu condiţia obţinerii avizului, respectiv a autorizaţiei de gospodărirea apelor, lucrările prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare: (3) Orice lucrare sau activitate de eliminare a substanţelor periculoase sau de depozitare a acestora în vederea eliminării, care poate conduce la o evacuare indirecta în apele subterane este supusă procedurii de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor, după cum urmează: a) pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista I, autorităţile de gospodărirea apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizaţia de gospodărirea apelor numai după ce sunt luate toate măsurile tehnice-constructive pentru prevenirea evacuarii indirecte a acestora în apele subterane, în caz contrar interzicand execuţia/funcţionarea sau desfăşurarea lucrării sau activităţii respective. În cazurile în care este deja autorizata o lucrare sau activitate care, datorită lipsei măsurilor constructive preventive, evacueaza indirect familiile şi grupele de substanţe periculoase prevăzute în lista I, autorizaţia de gospodărirea apelor va fi retrasă iar funcţionarea trebuie oprită la data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia cazurilor în care titularul autorizaţiei de gospodărirea apelor face dovada ca evacuarea indirecta a fost stopata prin noi măsuri constructive sau ca aceasta continua numai în apele subterane permanent improprii oricărei alte utilizări, în special utilizarilor menajere sau agricole, iar prezenta substanţelor periculoase nu împiedica exploatarea resurselor subsolului, b) pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista II, autorităţile de gospodărirea apelor competente pot elibera avizul, respectiv autorizaţia de gospodărirea apelor, chiar dacă lucrările şi/sau activităţile de eliminare sau de depozitare în vederea eliminării conduc inevitabil la evacuarea indirecta, în cazul în care, pe baza documentaţiilor prezentate de solicitant, autorităţile competente de gospodărirea apelor pot stabili cantităţile permise de efluent şi concentratiile acestuia în fiecare din familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista II conţinute, precum şi condiţiile care să asigure monitorizarea efluentului evacuat şi monitorizarea calităţii apelor subterane. (4) Orice unitate economică care desfăşoară activităţi de depozitare, manevrare şi/sau transport prin conducte a substanţelor periculoase, sau alte activităţi pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substanţe periculoase în apele subterane, este supusă procedurii de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor. (5) Realimentarea artificiala a apelor subterane, în scopul gospodăririi acestora, este supusă procedurii de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor. Autorităţile de gospodărirea apelor competente eliberează avizul/autorizaţia de gospodărirea apelor numai dacă, pentru fiecare caz în parte, nu exista riscul poluarii apelor subterane. (6) Procedura de avizare, respectiv autorizare din punct de vedere al gospodăririi apelor în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3) lit. b) include investigarea de către autorităţile de gospodărirea apelor competente, pe baza unei documentaţii prezentate de solicitant, a tipului şi cantităţilor de substanţe periculoase evacuate, precum şi a condiţiilor hidrogeologice ale zonei în cauza, a eventualului potenţial de epurare al solului şi subsolului şi a riscurilor de poluare a calităţii apelor subterane ca urmare a evacuarii; aceasta investigatie trebuie să stabilească dacă evacuarea în apele subterane respective constituie o soluţie acceptabilă din punct de vedere al mediului (7) În cazurile prevăzute la alin. (3) - (5) avizele, respectiv autorizaţiile de gospodărirea apelor pot fi eliberate numai după ce autorităţile de gospodărirea apelor competente verifica dacă este asigurata monitorizarea apelor subterane şi, în special, a calităţii acestora. (8) În cazul în care, pentru o unitate economică, în aceeaşi locatie, exista mai multe lucrări care necesita reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor, se va elibera acestuia o singura autorizaţie de gospodărirea apelor, lucrările prevăzute la alin, (2) - (5) făcând obiectul unui capitol separat, intitulat "Protecţia apelor subterane împotriva poluarii cu substanţe periculoase": dacă lucrările şi activităţile prevăzute la alin, (2) - (5) nu întrunesc condiţiile de autorizare, acestea vor fi desfiinţate şi/sau interzise, autorizaţia de gospodărirea apelor pentru întreaga unitate economică specificand în detaliu aceste interdicţii, şi vor fi alese alte soluţii pentru evacuarea, manevrarea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase, care să asigure protecţia corespunzătoare a apelor subterane. (9) Autorităţile de gospodărirea apelor controlează lucrările şi activităţile prevăzute la alin. (2)- (5) şi (9) după cum urmează: personalul cu drept de inspecţie din unitatea care a eliberat autorizaţia de gospodărirea apelor controlează respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţii, iar personalul cu atribuţii de hidrologie şi hidrogeologie controlează efectele acestor lucrări şi/sau activităţi asupra apelor subterane; în cazul nerespectării condiţiilor impuse de autorizaţie, autorităţile de gospodărirea apelor impun măsurile necesare pentru ca aceste condiţii să fie îndeplinite, iar dacă este necesar autorizaţia de gospodărirea apelor se retrage, (10) Avizele şi autorizaţiile de gospodărirea apelor pentru lucrările şi activităţile prevăzute la alin. (2) - (5) şi (9) respecta Fişele-cadru pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea apelor, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu următoarele precizări: a) dacă se autorizeaza evacuarea directa în conformitate cu alin. (2) sau depozitarea care duce inevitabil la evacuari indirecte conform alin. (3) lit. b), autorizaţia de gospodărirea apelor trebuie să menţioneze în special:- locul evacuarii;- tehnica de evacuare;- măsurile de precautie esenţiale, atenţie specială fiind acordată tipului şi concentratiei substanţelor prezente în efluenti, caracteristicilor mediului receptor şi distantei până la zonele de captare a apelor, mai ales a celor potabile, minerale sau termale;- cantitatea maxima admisibilă a fiecărei substanţe periculoase în efluent într-una sau mai multe perioade date şi condiţiile impuse privind concentraţia acestor substanţe;- dispozitivele care permit controlul efluentilor evacuati în apele subterane;- dacă este necesar, măsurile privind monitorizarea apelor subterane, şi, în special, a calităţii acestora. b) dacă se autorizeaza în conformitate cu alin. (3) lit. a) şi (4), depozitarea în vederea eliminării, respectiv depozitarea, transportul prin conducte şi/sau manevrarea substanţelor periculoase care pot conduce la evacuari indirecte, autorizaţia de gospodărirea apelor trebuie să menţioneze în special:- locul unde se efectuează aceste activităţi sau lucrări;- caracteristicile lucrărilor şi metodele de lucru folosite;- măsurile de precautie indispensabile pentru prevenirea poluarii apelor subterane cu substanţe periculoase, având în vedere tipul şi concentraţia substanţelor prezente în efluenti, caracteristicile mediului şi distanta până, la zonele de captare a apelor, mai ales a celor potabile, minerale sau termale;- cantitatea maxima admisibilă de materiale care conţin familiile şi grupele de substanţe periculoase din listele I şi II într-una sau mai multe perioade date şi, dacă este posibil chiar cantitatea de substanţe periculoase care se depozitează, se transporta sau se manevreaza, precum şi condiţiile impuse privind concentraţia acestor substanţe. (11) În cazul evacuarilor în corpurile de ape subterane transfrontaliere agreate bilateral, începând din data de 1 ianuarie 2007 autorităţile de gospodărirea apelor competente care intenţionează sa autorizeze o astfel de evacuare, vor informa celălalt stat interesat înainte de a elibera autorizaţia în cauza.  +  Articolul 7 (1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului program, autoritatea pentru implementare va întocmi inventarul evacuarilor din surse punctiforme, detaliat pe tipul evacuarilor şi pe districte de bazin, în apele prevăzute la art. 1 alin. (1) pe care îl va actualiza anual, în funcţie de schimbările survenite şi îl va transmite autorităţii responsabile, (2) Evacuatorii sunt obligaţi sa realizeze auditul evacuarilor, să îşi monitorizeze efluentii, sa ţină un registru al rezultatelor automonitoringului, să raporteze autorităţii de implementare informaţiile referitoare la automonitoring şi la tehnologiile evacuatoare utilizate şi sa accepte monitorizarea de verificare din partea autorităţii pentru implementare.  +  Articolul 8 (1) Până la data de 31 decembrie 2005, autoritatea pentru implementare va realiza inventarul detaliat al surselor de poluare difuza, ce va include: a) staţiile de epurare municipale şi orăşeneşti, cu toate sursele ce evacueaza în reţeaua de canalizare, domeniul de activitate al acestor surse, substantele şi condiţiile de evacuare, condiţiile de tratare; b) capacitatile de stocare a substanţelor potenţial poluatoare; c) depozitele vechi de substanţe cu risc ridicat şi mediu de poluare; d) depozitele de pesticide ieşite din uz sau care nu mai pot fi identificate; e) emisiile în atmosfera din: agricultura, trafic şi infrastructura, industrie, clădiri, terenuri cu poluare istorica; f) depunerile din atmosfera; g) facilităţile de transport şi infrastructura, fără conexiune la reţele de canalizare: nave, trenuri, maşini, avioane, şosele naţionale; h) zonele afectate de activităţi agricole prin: percolare, eroziune, scurgere, drenaj, curatare de echipamente pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare; (2) Inventarul evacuarilor de la alin. (1) iii b) - g) vor fi realizate de Agenţiile de Protecţia Mediului şi vor fi transmise autorităţii de implementare; (3) Inventarul evacuarilor de la alin. (1) lit. a) şi h) vor fi realizate de autoritatea de implementare; (4) Este interzisă evacuarea în reţele de canalizare a familiilor şi grupelor de substanţe periculoase din lista I.  +  Articolul 9 (1) Procedura şi competentele de eliberare a avizelor, respectiv autorizaţiilor prevăzute la art. 5 şi art. 6 sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, odată cu aceea pentru celelalte lucrări pe ape şi în legătură cu apele. (2) Autorizaţiile de gospodărirea apelor prevăzute la art. 5 şi art. 6 se acordă pe o perioadă limitată la maximum 4 ani şi pot fi reînnoite, modificate sau revocate în funcţie de rezultatele activităţilor de monitoring al calităţii apelor şi de inspecţie a apelor. (3) Autorităţile de gospodărirea apelor competente vor tine un inventar al autorizaţiilor de gospodărirea apelor prevăzute la art. 5 şi art. 6 eliberate, inventar pe care îl vor reactualiza şi îl vor transmite anual autorităţii publice centrale din domeniul apelor.  +  Articolul 10 (1) Până la data de 31 decembrie 2005, autoritatea responsabilă va întocmi inventarul iniţial al resurselor de apa afectate sau posibil a fi afectate de poluarea cu familiile şi grupele de substanţe periculoase din listele I şi II şi substanţe prioritare/ prioritar periculoase, pe baza auditului substanţelor prezente în evacuari, a standardelor de calitate prevăzute în Anexa B şi a situaţiei curente a evaluării riscului; metodologiile corespunzătoare vor fi aprobate prin ordinul ministrului autorităţii responsabile; (2) În secţiunile monitorizate pentru stabilirea posibilei poluari a resurselor de apa cu substantele prevăzute la art. 1 alin. (2) în care standardele de calitate s-au conformat cu valorile prevăzute în Anexa B şi nu a apărut nici un factor nou de presiune, programul de monitorizare se va extinde la sedimente, moluste şi peşti şi se va realiza în conformitate cu frecventa prevăzută în Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În secţiunile de monitorizare în care concentraţia uneia sau a mai multor substanţe prevăzute la art. 1 alin. (2) din probele zilnice compozite, analizate pentru întocmirea inventarului iniţial prevăzute la alin. (1), nu s-a înscris în standardele de calitate stabilite pentm calitatea apei, autoritatea pentru implementare va monitoriza periodic evacuarile pentru a verifica respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de gospodărirea apelor şi prin prezentul program de acţiune. (4) Monitorizarea evacuarilor se va realiza cu ajutorul laboratoarelor acreditate, evacuatorii asigurând toate condiţiile prelevarii corespunzătoare a probelor de apa evacuate. (5) În cazul evacuarilor susceptibile a conţine substantele prevăzute în art. 1 alin. (2), prelevarea probelor se va efectua în prezenta evacuatorului potenţial poluator iar costul analizelor va fi suportat de acesta ca beneficiar al autorizaţiei de gospodărire a apelor. (6) Metodele de măsurare şi analiza de referinţa aplicabile pot fi metode europene (EN) şi metode internaţionale (ISO) adoptate la nivel naţional. (7) Actualizarea metodelor de măsurare şi analiza recomandate, prevăzute la alin. (6) se face pe baza evoluţiei performantelor limitei de detectie, acuratetii şi preciziei metodei noi aplicabile.  +  Articolul 11 (1) În scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie împotriva poluarii a tuturor resurselor de apa pe tot cuprinsul tarii, cauzată de evacuarea unor familii şi grupe de substanţe periculoase din listele I şi II şi substanţe prioritare/prioritar periculoase: a) până la data de 31 decembrie 2006 se vor implementa programele de eliminare a poluarii cu familiile şi grupele de substanţe din lista I la toate evacuarile corespunzătoare, cu excepţia acelora cărora li s-a acordat perioada de conformare prevăzută la art. 5 alin. (2); b) până la data de 31 decembrie 2006 se vor stabili programele de reducere a poluarii cu familiile şi grupele de substanţe din lista II; c) până la data de 31 decembrie 2008 se vor stabili programele de reducere a poluarii cu substantele prioritare/prioritar periculoase, pe baza liniilor directoare prevăzute în Anexa F; (2) În situaţia substanţelor care se regăsesc pe mai multe liste, se vor lua în considerare prevederile cele mai severe din prezentul program de acţiune; (3) Toate programele de reducere a poluarii cu familiile şi grupele de substanţe din lista II vor include termen obligatoriu pentru implementarea lor de maximum 5 ani de la data elaborării; aceste programe sunt anexate autorizaţiei de gospodărire a apelor, (4) Programele de reducere a poluarii pentru familiile şi grupele de substanţe din lista II se vor actualiza anual pe baza rezultatelor monitorizarii resurselor de apa de suprafaţa, în funcţie de progresele în domeniu şi de apariţia de noi tehnologii şi practici industriale cu impact redus asupra mediului. (5) Programele de reducere a poluarii trebuie să cuprindă: a) prevederi de înlocuire a solventilor clorurati utilizaţi în tratarea suprafeţelor în industria chimica; b) proceduri corespunzătoare de monitorizare, prin care autoritatea de implementare va urmări respectarea valorilor limita la evacuare; c) situaţia curenta a evaluării riscului familiilor şi grupelor de substanţe din listele I şi II şi a substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra resursei de apa de suprafaţa, şi subterane şi a mediului acvatic (sediment şi biocenoza), conform unei metodologii specifice, aprobată prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi publicată în Monitorul Oficial al României; d) situaţia curenta a impactului asupra resursei de apa receptoare şi a mediului acvatic (sediment şi biocenoza), determinat conform unei metodologii specifice, aprobată prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi publicată în Monitorul Oficial al României; (6) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), valorile limita maxime de evacuare pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista II şi lista de substanţe prioritare/prioritar periculoase, prevăzute în Anexa A aplicabile tuturor apelor afectate de poluare sau anumitor zone ale acestora, vor lua în considerare: a) caracteristicile de toxicitate, persistenta şi capacitate de bioacumulare ale substanţelor prevăzute; b) specificitatea tipului de activitate sau produs realizat; c) dezvoltarea recenta a celor mai bune tehnici disponibile corespunzătoare domeniului, impuse de cerinţele de siguranţă mediului; d) condiţiile de mediu din zonele respective; e) cantitatea maxima a substanţei permisă a fi evacuata în resursele de apa de suprafaţa, exprimată ca unitate de greutate a poluantului pe unitatea elementului specific al activităţii poluatoare; f) standardele de calitate pentru resursele de apa de suprafaţa, prevăzute în Anexa B;  +  Articolul 12 (1) La fiecare 4 ani autoritatea responsabilă va întocmi un raport conţinând informaţii referitoare la: a) autorizaţiile acordate; b) rezultatele inventarului evacuarilor cu numele acestora şi coordonatele; c) rezultatele monitorizarii resurselor de apa; d) rezumatul programelor de eliminare treptata a poluarii şi rezultatul punerii lor în aplicare; e) evoluţia programelor de eliminare treptata a poluarii faţă de raportul anterior: (2) Raportul va fi înaintat ministerelor responsabile şi altor structuri competente, (3) Informaţiile utilizate la elaborarea raportului sunt folosite numai pentru scopul în care au fost solicitate, în condiţiile legii. (4) Rezumatul raportului va fi inclus în Raportul de Mediu Anual şi va conţine informaţii de ordin general care vor fi puse la dispoziţia publicului.  +  Articolul 13Anexele A - F fac parte integrantă din prezentul program de acţiune.  +  Anexa A Substanţe periculoase din listele I şi II şi prioritare/prioritar periculoaseTabel 1 - Familii şi grupe de substanţe din lista I1.1. Compuşi organohalogenati şi substanţe care pot forma astfel de compuşi în mediul acvatic1.2. Compuşi organofosforici1.3. Compuşi organostanici1.4. Substanţe cu proprietăţi carcinogene, mutagene sau teratogene.1.5. Mercur şi compusii săi1.6. Cadmiu şi compusii săi1.7. Uleiuri minerale persistente şi hidrocarburi petroliere*1)1.8. Fluoruri şi Cianuri*2), substanţe sintetice persistente care pot pluti, rămâne în suspensie, scufunda sau pot interfera cu orice utilizare a apei__________*1)- pentru ape subterane se vor considera "uleiuri minerale şi hidrocarburi"*2) - pentru ape de suprafaţa se va considera în lista IITabel 2 - Familii şi grupe de substanţe din lista IIII.1. Următorii metaloizi, metale şi compusii lor:
       
    II.1.a. ZincII.1.j. Staniu
    II.1.b. CupruII.1.k. Bariu
    II.1.c. CromII.1.l. Beriliu
    II.1.d. PlumbII.1.m. Bor
    II.1.e. SeleniuII.1.n. Uraniu
    II.1.f. ArsenII.1.o. Cobalt
    II.1.g. AntimoniuII.1.p. Thaliu
    II.1.h. MolibdenII.1.r. Teluriu
    II.1.i. TitanII.1.s. Nichel
  II.2. Biocide şi derivatii lor, care nu apar în Lista III.3. Substanţe care au un efect daunator asupra gustului şi/sau mirosului apelor subterane sau a produselor mediului acvatic destinate consumului uman (asupra proprietăţilor organoleptice) sau care pot duce la formarea acestui gen de substanţe, făcându-le nepotrivite consumului umanII.4. Compuşi organici toxici sau persistenti de silicon şi substanţe care pot duce la formarea acestui gen de substanţe în apa, cu excepţia celor care din punct de vedere biologic nu sunt dăunătoare sau care în apa sunt transformate rapid în substanţe lipsite de pericol.II.5. Compuşi anorganici de fosfor şi fosfor elementarII.6. Fluoruri, uleiuri minerale şi hidrocarburi petroliere nepersistente*1)________*1) se vor considera numai pentru apele de suprafaţaII.7. Amoniac şi nitratiIII. Dacă în familiile de substanţe enumerate în Lista I exista substanţe cu risc mai mic din punct de vedere al toxicitatii şi bioacumularii, acestea vor putea fi incluse în Lista II pe baza unei analize riguroase. Acolo unde anumite substanţe din Lista II sunt carcinogene, mutagene sau teratogene, ele vor fi incluse în categoria. I.4. a Listei I.Tabel 3Substanţe periculoase din lista I şi II şi substanţe prioritare/prioritar periculoase
             
    Nr. CASSubstanţaLista ILista IILista prioritare/ prioritar periculoase
    12345
    71-55-61,1,1,-tricloretan   X  
    79-34-51,1,2,2-tetracloretan   X  
    79-00-51,1,2-tricloretan   X  
    76-13-11,1,2-triclor-trifluor-etan   X  
    75-34-31,1-dicloretan   X  
    75-35-41,1-dicloretenă   X  
    87-61-61,2,3-triclorbenzenX   X
    95-94-31,2,4,5-tetraclorbenzen   X  
    120-82-11,2,4-triclorbenzenX   X
    106-93-41,2-dibrometan   X  
    95-50-11,2-diclorbenzen   X  
    107-06-21,2-dicloretanX   X
    540-59-01,2-dicloretenă   X  
    75-09-2diclormetan     X
    78-87-51,2-diclorpropan   X  
    108-70-31,3,5-triclorbenzenX   X
    96-23-11,3-diclor-2-propanol   X  
    541-73-11,3-diclorbenzen   X  
    542-75-61,3-diclorpropenă   X  
    106-46-71,4-diclorbenzen   X  
    97-00-71-clor-2,4-dinitrobenzen   X  
    90-13-11-clor-naftalină   X  
    78-88-62,3-diclor-propenă   X  
    93-76-52,4,5-acid triclorfenoxiacetic   X  
    neaplicabil2,4-D săruri şi esteri   X  
    120-83-22,4-diclorfenol   X  
    94-75-72,4 acid diclorfenoxiacetic   X  
    95-85-22-amino-4-clorfenol   X  
    615-65-62-cloro-4-metilanilină   X  
    95-51-22-cloranilină   X  
    107-07-32-cloretanol   X  
    88-73-32-nitrozoclorbenzen   X  
    95-57-82-clorfenol   X  
    95-49-82-clortoluen   X  
    108-42-93-cloranilină   X  
    121-73-33-nitrozoclorbenzen   X  
    108-43-03-clorfenol   X  
    108-41-83-clortoluen   X  
    92-87-54,4-diaminodifenil   X  
    89-63-44-clor-2-nitroanilină   X  
    89-59-84-clor-2-nitrotoluen   X  
    59-50-74-clor-3-metilienol   X  
    106-47-84-cloranilină   X  
    100-00-54-clornitrobenzen   X  
    106-48-94-clorfenol   X  
    106-43-44-clortoluen   X  
    15972-60-8Alaclor     X
    309-00-2AldrinX   X
    107-05-1Clorură de alil   X  
    98-87-3alfa, alfa, -diclortoluen   X  
    120-12-7Antracen   XX
    7440-36-0Antimoniu (stibiu)   X  
    7440-38-2Arsen   X  
    1327-53-3Oxid de arsen (III) (As 2O3)   X  
    1912-24-9Atrazin   XX
    2642-71-9Azinfos etil   X  
    86-50-0Azinfos metil   X  
    7440-39-3Bariu   X  
    25057-89-0Bentazonă   X  
    71-43-2Benzen   XX
    56-55-3Benzo-a-antracen   XX
    50-32-8Benzo-a-piren   XX
    205-99-2Benzo-b-fluoroanten   XX
    191-24-2Benzo-g,h,i-perilen   XX
    207-08-9Benzo-k-fluoroanten   XX
    100-44-7Benzilclorid   X  
    7440-41-7Beriliu   X  
    92-52-4Bifenil   X  
    7440-42-8Bor   X  
    7440-43-9CadmiuX   X
    neaplicabilCompuşii cadmiuluiX   X
    57-74-9Clordan   X  
    6164-98-3Clordimeform   X  
    79-11-8Acid cloracetic   X  
    85535-84-8Cloralcani C10-C13     X
    47-90-6Clorfenvinfos     X
    2921-88-2Clorpirifos     X
    108-90-7Clorbenzen   X  
    25586-43-0Clor-naftalină   X  
    neaplicabilClor-nitrotoluen   X  
    126-99-8Clorpropenă   X  
    7440-47-3Crom   X  
    7440-48-4Cobalt   X  
    7440-50-8Cupru   X  
    56-72-4Cumafos   X  
    53-19-0DDD,2,4-izomerX   X
    75-54-8DDD,4,4-izomerX   X
    13312-58-8DDE,2,4-izomerX   X
    72-55-9DDE,4,4-izomerX   X
    neaplicabilDDT şi metaboliţi (DDD, DDE)X   X
    789-02-6DDT,2,4-izomerX   X
    50-29-3DDT,4,4-izomerX   X
    126-75-0Demeton-s   X  
    919-86-8Demeton-s-metil   X  
    301-12-2Demeton-S-metil sulfoxid   X  
    683-18-1Clorură de dibutil   X  
    818-08-6Oxid de dibutil   X  
    neaplicabilSare de dibutil   X  
    27134-27-6Dicloranilină (toţi izomerii)   X  
    neaplicabilDiclor-diamino-difenil   X  
    108-60-1Diclor-di-izo-propil-eter   X  
    75-09-2Diclormetan   XX
    neaplicabilDiclor-nitrobenzen (toţi izomerii)   X  
    120-36-5Diclorprop   X  
    62-73-7Diclorvos   X  
    60-57-1DieldrinX   X
    109-89-7Dietilamină   X  
    neaplicabilDifenileteri bromuraţi     X
    60-51-5Dimetoat   X  
    124-40-3Dimetilamină   X  
    298-04-4Disulfoton   X  
    54-1Diuron     X
    115-29-7Endosulfan   XX
    72-20-8EndrinX   X
    106-89-8Epiclorhidrină   X  
    100-41-4Etilbenzen   X  
    117-81-73302-etilhexil-diftalat     X
    122-14-5Fenitrotion   X  
    55-38-9Fention   X  
    319-84-6HCH,alfa-izomerX   X
    319-86-8HCH,delta-izomerX   X
    58-89-9HCH,gama-izomer (lindan)X   X
    608-73-1HCH, mixtură de izomeriX   X
    76-44-8Heptaclor   X  
    118-74-1HexaclorbenzenX   X
    87-68-3HexaclorbutadienăX   X
    67-72-1Hexacloretan   X  
    465-73-6IsodrinX   X
    98-82-8Izopropilbenzen   X  
    34123-59-6Isoproturon     X
    7439-92-1Plumb   XX
    330-55-2Linuron   X  
    121-75-5Malation   X  
    94-74-6MCPA   X  
    93-65-2Mecoprop   X  
    7439-97-6MercurX   X
    10265-92-6Metamidofos   X  
    7786-34-7Mevinfos   X  
    7439-98-7Molibden   X  
    1746-81-2Monolinuron   X  
    91-20-3Naftalină   XX
    7440-02-0Nichel   XX
    25154-52-3Nonil-fenoli     X
    1806-26-4Octil-fenoli     X
    1113-02-6Ometoat   X  
    neaplicabilHidrocarburi poliaromate (PAH)   XX
    56-38-2Etil-paration   X  
    298-00-0Metil-paration   X  
    1336-36-3Bifenili policloruraţi (PCB)   XX
    608-93-5Pentaclorbenzen     X
    87-86-5PentaclorfenolX   X
    85-01-8Fenantren   XX
    126-73-8Acid fosforic tri-n-butilester   X  
    14816-18-3Foxim   X  
    709-98-8Propanil   X  
    7782-49-2Seleniu   X  
    7440-22-4Argint   X  
    122-34-9Simazin   XX
    13494-80-9Teluriu   X  
    1461-25-2Tetrabutilstaniu   X  
    127-18-4TetracloretenăX   X
    56-23-5TetraclormetanX   X
    7440-28-0Taliu   X  
    7440-31-5Staniu   X  
    7440-32-6Titaniu   X  
    108-88-3Toluen   X  
    24017-47-8Triazofos   X  
    56-35-9Oxid de tributilstaniu   XX
    12002-48-1Triclorbenzen (toţi izomerii)X   X
    79-01-6TricloretenăX   X
    52-68-6Triclorfon   X  
    67-66-3TriclormetanX   X
    neaplicabilTriclorfenol   X  
    1582-09-8Trifluralin   XX
    900-95-8Acetat de trifenilstaniu   X  
    639-58-7Clorură de trifenilstaniu   X  
    76-87-9Hidroxid de trifenilstaniu   X  
    7440-61-1Uraniu   X  
    7440-62-2Vanadiu   X  
    75-01-4Clorură de vinil   X  
    1330-20-7Xilen (m-,o-,p-)   X  
    7440-66-6Zinc   X  
   +  Anexa B Valori limita de evacuare şi standarde de calitateValori limita de evacuare şi standarde de calitate pentru substantele din listaTabel 1*Font 8*┌────┬────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ │ Substanţa │Valori limita de │ Standard de calitate ││Nr. │ │evacuare │ (valoare medie anuală) ││Crt.│ ├───────┬─────────────────┼───────────┬─────────┬───────────┬──────────┤│ │ │mg/l*1)│g/t capacitate │ Ape │Ape │Sediment*2)│Biota*3) ││ │ │ │producţie │interioare │sarate │mg/kg │mg/kg ││ │ │ │(valori medii │ şi │(costiere│(masa │(masa ││ │ │ │lunare) │tranzitorii│şi teri- │uscata) │umeda) ││ │ │ │ │(estuar) │toriale) │ │ ││ │ │ │ │(mu)g/l │(mu)g/l │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │Mercur │0,05 │0,7 (la producţie│1 │0,3 │valoare │0,3 (în ││ │ │ │de clor sau │ │ │constanta │greutate ││ │ │ │clorura de vinil)│ │ │ │umeda la ││ │ │ │ │ │ │ │peste) │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │Cadmiu │0,2 │ - │1 │0,5 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta ││ │ │ │ │ │ │ │(la Mytilu││ │ │ │ │ │ │ │edulis) │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 3 │Hexaclorciclo- │3 │12 │0,042 │0,01 │valoare │valoare ││ │hexan │ │ │0,02 │0,002 │constanta │constanta ││ │Din care: │ │ │ │ │ │ ││ │Lindan │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 4 │Hexaclorbenen │ 1 │10 │0,0004 │0,0004 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 5 │Hexaclorbuta- │1,5 │1,5 │0,003 │0,003 │valoare │valoare ││ │diena │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 6 │1,2-dicloretan │2 │2,5 │10 │10 │ - │ - │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 7 │Tricloretilena │0,5*4) │2,5 │10 │10 │ - │ - │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 8 │Triclorbenzen │0,05 │0,5 │0,4 │0,4 │valoare │valoare ││ │(suma) │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 9 │Tetraclorura │0 │0 │7,2 │7,2 │ - │ - ││ │de carbon │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│10 │Pentaclorfenol │0 │0 │0,22 │0,22 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│11 │Percloretilena │0,5*4) │2,5 │10 │10 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│12 │Cloroform │0 │0 │12 │12 │ - │ - │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│13 │DDT (suma) │0*5) │0 │0,025 │0,025 │valoare │valoare ││ │din care 4,4 - │ │ │0,01 │0,01 │constanta │constanta ││ │DDT │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│14 │Aldrin │0 │0 │0,010 │0,010 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│15 │Diedrin │0 │0 │0,010 │0,010 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│16 │Endrin │0 │0 │0,005 │0,005 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta │├────┼────────────────┼───────┼─────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┤│17 │Isodrin │0 │0 │0,005 │0,005 │valoare │valoare ││ │ │ │ │ │ │constanta │constanta │└────┴────────────────┴───────┴─────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────┘______________    *1) - la < 10 kg/an substanţa periculoasa evacuata, se aplică        proceduri simplificate de monitorizare şi control; în cazul        substanţelor volatile şi semivolatile, limita este de <1 kg/an    *2) - se analizează optional dacă se face analiza la biota; nu se        verifica la solventi volatili şi semivolatili    *3) - "biota" se referă la elemente ale biocenozei, respectiv peste        şi/sau moluste şi melci;    *4) - pentru evacuari ce provin de la degresarea metalelor, valoarea        este de 0,1 mg/l    *5) - se referă la evacuarile directeTabel 2Standarde de calitate pentru substanţe din lista 2
  Nr. Crt. Substanţa Satandarde de calitate (media anuală) - (mu)g/l Nr. Crt. Substanţa Standarde de calitate (media anuală) (mu)g/l
  Ape dulci Ape sarate Ape dulci Ape sarate
  1 1,1,1,-triclor-etan 10 3 61 Crom 2,5 1
  2 1,1,2,2-tetraclor- etan 10 3 62 Cobalt 0,7 0,2
  3 1,1,2-triclor-etan 10 3 63 Cupru 1,3 0,13
  4 1,1,2 triclor- trifluor-etan 10 3 64 Cumafos 0,07 -
  5 1,1-diclor-etan 10 10 65 Demeton-s 0,1 -
  6 1,1-diclor-etena 10 3 66 Demeton-s- metil 0,1 -
  7 1,2,4,5-tetra-clor- benzen 10 3 67 Demeton-S- metil sulfoxid 0,1 -
  8 1,2-dibrometan 2 0,001 68 Clorura de dibutil 0,01 0,001
  9 1,2-diclor-benzen 10 3 69 Oxid de dibutil 0,01 0,001
  10 1,2-diclor-etena 10 3 70 Sare de dibutil 0,01 0,001
  11 1,2-diclor-propan 10 3 71 Diclora- nilina(toţi izomerii) 1 (fie- care) 0,1
  12 1,3-diclor-2- propanol 10 3 72 Diclor-diamino difenil 1 0,1
  13 1,3-diclor-propena 10 3 73 Diclormetan 10 3
  14 1,4-diclor-benzen 10 - 74 Diclornitro- benzen (toţi izomerii) - 3
  15 2,4-dinitro-benzen 5 1 75 Diclorprop 0,1 0,0001
  16 2,3-diclor-propena 10 3 76 Dietil-amina 10 3
  17 2,4,5-acid triclor- fenoxiacetic 0,1 0,001 77 Dimetoat 0,1 0,0001
  18 2,4-D saruri şi esteri 0,1 0,001 78 Dimetil-amina 10 3
  19 2,4-diclor-fenol 10 3 79 Disulfoton 0,004 0,0001
  20 2,4 acid diclor- fenoxiacetic 0,1 0,001 80 Endosulfan 0,00002 0,00002
  21 2-amino-4-clorfenol 3 0,3 81 Epiclorhidrina 10 3
  22 2-clor -4- metilanilina 3 0,3 82 Etil-benzen 10 3
  23 2-cloranilina 3 0,3 83 Fenitrotion 0,02 0,0002
  24 2-nitrozo- clorbenzen 10 3 84 Heptaclor 0,0002 0,0002
  25 2-clorfenol 10 3 85 Hexacloretan 10 3
  26 2_clortoluen 1 0,1 86 IZo-propil- benzen 10 3
  27 3-cloranilina 1 0,1 87 Plumb 1,7 1,7
  28 3-nitrozoclorbenzen 1 0,01 88 Linuron 0,1 0,01
  29 3-clorfenol 10 3 89 Malation 0,0002 0,0002
  30 3-clor-toluen 10 3 90 MCPA 0,1 0,01
  31 4,4'diamino-difenil 1 0,1 91 Mecoprop 0,1 0,01
  32 4-clor-2-nitroani- lina 3 0,3 92 Metamidofos 0,1 0,001
  33 4-clor-2-nitrotoluen 10 3 93 Mevinfos 0,0002 0,0002
  34 4-clor-3-metilfenol 10 3 94 Molibden 3,6 1,2
  35 4-cloranilina 0,05 0,005 95 Monolinuron 0,1 0,001
  36 4-clor-nitrobenzen 10 3 96 Naftalina 2,4 1,2
  37 4-clorfenol 10 3 97 Nichel 2,1 2,1
  38 4-clor-toluen 1 0,1 98 Ometoat 0,1 0,001
  39 Clorura de alil(3- cloropren) 10 3 99 Hidrocarburi poliaromate (PAH) 0,1 (suma) 0,0001
  40 Alfa,alfa-diclor- toluen 10 3 100 Etil-paration 0,0002 0,0002
  41 Antracen 0,063 0,063 101 Metil-paration 0,0002 0,0002
  42 Arsen 7,2 1,2 102 Fenantren 0,03 0,03
  43 Azinfos-etil 0,1 0,001 103 Propanil 0,1 0,001
  44 Azinfos-metil 0,1 0,001 104 Seleniu 0,07 0,07
  45 Bariu 200 - 105 Argint - -
  46 Benzen 1 1 106 Teluriu - -
  47 Benzo-a-antracen 0,01 0,05 107 Tetrabutil- staniu 0,001 0,001
  48 Benzo-a-piren 0,01 0,005 108 Taliu 2 2
  49 Benzo-b-fluoranten 0,025 0,025 109 Staniu 2,2 0,22
  50 Benzo-g,h,i-perilen 0,025 0,025 110 Titaniu - -
  51 Benzo-k- fluoroanten 0,025 0,025 111 Toluen 10 3
  52 Clorura de benzil 10 3 112 Ttiazofos 0,03 0,003
  53 Beriliu 0,05 0,01 113 Oxid de tributil staniu 0,0001 00001
  54 Difenil 1 0,1 114 Triclorfon 0,002 0,002
  55 Cloral hidrat 10 3 115 Trifluralin 0,03 0,03
  56 Clordan 0,003 0,0001 116 Acetat de trifenil- staniu 0,0001 0,0001
  57 Clordiazon (pirazon) 0,1 0,001 117 Hidroxid de trifenil- staniu 0,0001 0,0001
  58 Acid cloracetic 10 3 118 Uraniu - -
  59 Clorbenzen 1 0,1 119 Vanadiu 1,2 1,2
  60 Clor-naftalina 0,01 0,01 120 Clorura de vinil 2 0,2
  61 Clor-nitrotoluen 1 0,1 121 Xilen (m-,o-,p-) 10(fie- care) 0,1(fie (care)
  Tabel 3Standarde de calitate şi limita minima de aplicabilitate pentrusubstantele prioritare/prioritar periculoase
  Substanţa prioritara/prioritar Standarde de Calitate Limita
  periculoasa (mu)g/l minima de
  aplicabilitate
  30% din cel
  MA-SC*1)pentru apeMA-SC pentrumai mic SC
  interioare şi ape costierestabilit -
  tranzitorii şi teritori--(mu)g/l
  ale
  Alaclor 0,035 neaplicabil 0,0105
  Antracen 0,063 0,063 0,0189
  Atrazin 0,34 0,34 0,102
  Benzen 1 1 0,3
  Difenileteri bromuraţi neaplicabil neaplicabil
  Bis-pentabromo-fenil-eter 0,0005 0,00018 0,000054
  Octabromo-difenil-eter
  Pentabromo-difenil-eter 0,0005 0,00018 0,000054
  Cadmiu şi compuşi 1,00 0,50 0,024
  Cloroalcani C10-13 0,41 0,10 0,03
  Clorfenvinfos 0,06 0,06 0,018
  Clorpirifos 0,00046 0,00046 0,000138
  1,2-Dicloretan 10 10 3
  Diclorometan 8,2 8,2 2,46
  Di-etilhexil-ftalat (DEHP) 0,33 0,17 0,051
  Diuron 0,20 0,20 0,06
  Endosulfan 0,004 0,004 0,0012
  Fluoranten 0,09 0,09 0,027
  Hexaclorobenzen 0,0004 0,0004 0,00012
  Hexaclorobutadiena 0,003 0,003 0,0009
  Hexaclorciclohexan (HCH) 0,042 0,01 0,003
  gamma-HCH (Lindan) 0,02 0,002 0,0006
  Isoproturon 0,32 0,032 0,0096
  Plumb şi compuşi 0,40 0,40 0,12
  Mercur şi compuşi 1,00 0,03 0,0108
  Naftalina 2,40 1,20 0,36
  Nichel şi compuşi 1,30 1,00 0,3
  Nonil-fenoli 0,33 0,033 0,01
  Octil-fenoli 0,122 0,061 0,0183
  Pentaclorbenzen 0,0032 0,0032 0,00096
  Pentaclorfenol 0,22 0,22 0,066
  Hidrocarburi poliaromate(PAH)
  Benzo(a)piren 0,05 0,005 0,0015
  Benzo(b)fluoranten Benzo(k)fluoranten 0,03 (pentru suma) 0,03 (pentru suma)
  Benzo(g,h,i)perilen Indeno(1,2,3-cd)-piren 0,016 (pentru suma) 0,016(pentru suma)
  Simazin 1 1 0,3
  Compuşi tributil-stanici 0,0001 0,0001 0,00003
  Trichlorbenzen (suma) 0,4 0,4 0,12
  Triclormetan 10 10 3,6
  Trifluralin 0,03 0,03 0,009
  DDT 0,025 0,025
  Aldrin 0,010 0,010
  Endrin 0,005 0,005
  Isodrin 0,005 0,005
  Dieldrin 0,010 0,010
  Tetracloretena 10 5,1 1,53
  Tetraclormetan 7,2 7,2 2,16
  Tricloretena 10 10 3
  ___________
      *1) MA-SC - media anuală a standardului de calitate
   +  Anexa C Lista sectoarelor/proceselor industriale vizate de substantele din Lista I1. Mercur1.1. Industria electrolizei cloralcalilor (saramura reciclata)1.2. Industria electrolizei cloralcalilor (saramura evacuata)1.3. Industria chimica în care se utilizează catalizatori pe bază de mercur în producţia clorurii de vinil1.4. Industria chimica în care se utilizează catalizatori pe bază de mercur în procesele industriei chimice1.5. Fabricarea catalizatorilor pe bază de mercur utilizaţi în producţia clorurii de vinil1.6. Alte procese care implica fabricarea compusilor organici şi anorganici pe bază de mercur1.7. Fabricarea bateriilor primare1.8. Industria metalelor neferoase (instalaţii de recuperare a mercurului precum şi extractia şi rafinarea metalelor neferoase)1.9. Instalaţii pentru tratarea deşeurilor toxice care conţin mercur1.10. Fabricarea hârtiei1.11. Producţia de oţel1.12. Centrale electrice pe bază de cărbune2. Cadmiu2.1. Extractia de zinc, rafinarea plumbului şi a zincului, industria cadmiului şi a metalelor neferoase2.2. Fabricarea compusilor cu cadmiu2.3. Fabricarea colorantilor2.4. Fabricarea stabilizatorilor2.5. Fabricarea bateriilor primare şi secundare2.6. Galvanizare2.7. Fabricarea acidului fosforic şi/sau a fertilizatorlui fosfatic din roca fosfatica3. Hexaclorciclohexan (HCH)3.1. Instalaţii pentru producerea de HCH3.2. Instalaţii pentru extractia lindanului3.3. Instalaţii în care are loc producerea de HCH şi extractia de lindan3.4. Instalaţii de condiţionare a lindanului (producătoare de agenţi de protecţie pentru plante, lemn, cabluri)4. Tetraclorura de carbon (Directiva 86/280/CEE )4.1. Producţia de tetraclorura de carbon prin perclorinare (procese care implica spalarea)4.2. Procese ca cele mai sus menţionate, dar care nu implica spalarea4.3. Producţia de clorometani prin clorinarea metanului (Inclusiv generarea de clor electrolitic la presiune înaltă şi a metanolului4.4. Producţia de clorofluorocarburi4.5. Instalaţii care folosesc tetraclorura de carbon ca solvent5. DDT (Directiva 86/280/CEE )5.1. Producţia de DDT, inclusiv condiţionarea DDT-urilor la locul fabricării5.2. Instalaţii de condiţionare a DDT-urilor5.3. Producţia de dicofol6. Pentaclorofenol (PCP) (Directiva 86/280/CEE )6.1. Producţia de PCP - Na prin hidroliza hexaclorbenzenului6.2. Producţia de pentaclorofenat de sodiu prin saponificare6.3. Producţia de pentaclorofenol prin clorinare7.-10. Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (Directiva 88/347/CEE )7.-10.1. Producţia de aldrin şi/sau dieldrin şi/sau endrin inclusiv condiţionarea acestor substanţe la locul fabricării7.-10.2. Instalaţii de condiţionare a aldrin şi/sau dieldrin şi/sau endrin11. Hexaclorbenzen (HCB) (Directiva 88/347/CEE )11.1. Producţia şi prelucrarea hexaclorbenzenului11.2. Producţia de percloretilena (PER) şi de tetraclorura de carbon [CCI(4)] prin perclorinare11.3. Producţia de tricloretilena şi/sau percloretilena prin orice alt proces11.4. Instalaţii de producere a quintozenului şi a tecnazenului11.5. Instalaţii de producere a clorului prin electroliza cloralcalilor cu electrozi de grafit11.6. Instalaţii de prelucrare a cauciucului industrial11.7. Instalaţii de fabricare a produselor pirotehnice11.8. Instalaţii de producere a clorurii de vinil12. Hexaclorbutadiena (HCBD) (Directiva 88/347/CEE )12.1. Producţia de percloretilena (PER) şi de tetraclorura de carbon [CCI(4)] prin perclorinare12.2. Producţia de tricloretilena şi/sau percloretilena prin orice alt proces12.3. Instalaţii industriale care utilizează HCBD în scopuri tehnice13. Cloroform [CHCI(3)] (Directiva 88/347/CEE )13.1. Producţia de clorometani din metanol sau din combinatia metanolului cu metanul (hidroclorinarea metanolului subsecventa clorinarii clorurii de metil)13.2. Producţia de clorometani prin clorinarea metanului13.3. Producţia de clorofluorocarbon13.4. Producţia de clorura de monomervinil prin utilizarea pirolizei dicloretanului13.5. Producţia de pasta de celuloza13.6 Instalaţii care utilizează CHCI(3) ca solvent13.7. Instalaţii în care apele de răcire sau alţi efluenti sunt clorinati14. 1,2-dicloretan (EDC) (Directiva 90/415/CEE )14.1. Producţia de 1,2-dicloretan (fără prelucrarea sau utilizarea la locul fabricării)14.2. Producţia de 1,2-dicloretan şi prelucrarea sau utilizarea la locul fabricării, cu excepţia utilizării definite la 14.514.3. Prelucrarea 1,2-dicloretanului în alte substanţe decât clorura de vinil, cum ar fi etilen -diamina, etilen - poliamina, 1,1,1-tricloretan, tricloretilena şi percloretilena14.4. Utilizarea EDC pentru degresarea metalelor (în afară domeniului acoperit de 14.2)14.5. Utilizarea EDC în producerea de schimbatori de ioni15. Tricloretilena (TRI) (Directiva 90/415/CEE )15.1. Producţia de tricloretilena (TRI) şi percloretilena (PER)15.2. Utilizarea tricloretilenei pentru degresarea metalelor16. Percloretilena (PER) (Directiva 90/415/CEE )16.1. Producţia de tricloretilena (TRI) şi percloretilena (PER) (procese TRI-PER)16.2. Producţia de tetraclorura de carbon şi de percloretilena (procese TETRA-PER)16.3. Utilizarea percloretilenei pentru degresarea de metale16.4. Producţia de clorofluorocarbon17. Triclorbenzen (TCB) (Directiva 90/415/CEE )17.1. Producţia de TCB prin dehidroclorinarea hexaclorciclohexanului şi/sau prelucrarea triclorbenzenului17.2. Producţia şi/sau prelucrarea clorbenzenilor prin clorinarea benzenului  +  Anexa D Criterii pentru stabilirea poluarii apelor cu substanţe din lista I┌───────────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────┐│Este substanţa │ ┌──┐ │ Descreşte │ ┌──┐ │ Stabilire ││utilizata încă,├───>│NU├───> │concentraţia ├───>│NU├──>│ măsuri ││ produsă │ └──┘ │ din mediu? │ └──┘ │suplimentare│└──────┬────────┘ └──────┬──────┘ └────────────┘       │ │       │ │       v v    ┌────┐ ┌────┐ ┌───────────────────────┐    │ DA │ │ DA ├────>│Menţinerea standardelor│    └──┬─┘ └────┘ │de calitate; stabilire │       │ │ emisii "0" │       │ └───────────────────────┘       │ ┌───────────────────────┐       │ │Menţinerea standardelor│       │ │de calitate; stabilire │       │ └───────────────────────┘       │ ^       │ │       │ ┌┴─┐       │ │Nu│       │ └──┘       │ ^       v │┌────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────┴────────────┐│Se controlează │ │ Descreşte │ │ Se controlează ││toate pierderile│ ┌──┐ │concentraţia│ ┌──┐ │ pierderile, ││ emisiile şi ├───> │Da├──>│ din mediu? ├──>│Da├──>│emisiile, evacuarile││ evacuarile? │ └──┘ │ │ └──┘ │ conform HG? │└──────┬─────────┘ └─────┬──────┘ └────────┬───────────┘       │ │ │       v v v      ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐      │Nu│ │Nu│ │Da│      └┬─┘ └┬─┘ └┬─┘       │ │ │       v v v┌──────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐│Se extind măsurile│ │Se actualizează │ │ Se păstrează ││stabilite de HG │ │măsurile din HG │ │ prevederile HG │└──────┬───────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────┘       │ │       v │┌──────────────┐ ┌───────┴────────┐│Se revizuiesc │ │Se revizuiesc ││standardele de│ │standardele de ││ calitate │ │ calitate │└──────────────┘ └────────────────┘  +  Anexa E Data conformariiData conformarii pentru cadmiu şi mercurTabel 11. ARIESMIN S.A. Baia de Aries - Valea Sartas - Baia de Aries - jud. Alba2. ARIESMIN S.A. Baia de Aries - ape de mina - Baia de Aries - jud. Alba3. E.M. TURT - Turt - jud. Satu Mare4. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa -jud. Maramures5. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape de mina Burloaia - Borsa - jud. Maramures6. S.M. BAIA BORSA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - jud. Maramures7. E.M. BAIA SPRIE - Baia Sprie - jud. Maramures8. E.M. CAVNIC - Cavnic -jud. Maramures9. E.M. BAIUT - Baiut - jud. Maramures10. S.C. Romplumb S.A. BAIA MARE - evacuare în canal de transport - Baia Mare - jud. Maramures11. BAIA MARE - flotatie centrala - Baia Mare - jud. Maramures12. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape flotatie - Borsa - jud. Maramures13. Romarm Tohani Zarnesti -Zarnesti - jud. Braşov14. S.C. Viromet S.A. Victoria- Victoria - jud. Braşov15. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 1 - Slatina - jud. Olt16. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina - jud. Olt17. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 3 - Slatina - jud. Olt18. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 4 - Slatina - jud. Olt19. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 5 - Slatina - jud. Olt20. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 6 - Slatina - jud. Olt21. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 7 - Slatina - jud. Olt22. S.C. GECSAT Tarnaveni - Tarnaveni - jud. Mures23. S.G.D.P. BAIA BORSA - Borsa - jud. Maramures24. S.P.G.C. SEINI - Seini - jud. Maramures25. S.C. VITAL BAIA MARE - evacuare statie - Baia Mare - jud. Maramures26. S.C. I.M.I. S.A. BAIA MARE - evacuare statie mina Ilba - Baia Mare - jud. Maramures27. S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - jud. MaramuresTabel 2Data conformarii pentru lindan1. S.C. Sinteza S.A. Oradea - Oradea - jud. Bihor2. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea - Ramnicu Valcea - jud. Valcea3. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - Borzesti - jud. BacauTabel 3Data conformarii pentru hexaclorbenzen, hexaclorbutadiena, 1,2-dicloretan, tricloretilena şi triclorbenzen1. S.C. NUTRISAM SATU MARE - Ferma MOFTIN - Satu Mare -jud. Satu Mare2. S.C. MARLIN ULMENI - Ulmeni - jud. Maramures3. S.C. PROMET - Satu Mare - jud. Maramures4. ARDUDANA ARDUD - Ardud - jud. Maramures5. S.M. BAIA BORSA - evacuare ape de mina Gura Baii - Borsa -jud. Maramures6. S.M. BAIA BORSA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borsa - jud. Maramures7. E.R.S. C.U.G, CLUJ - evacuare 3 - Cluj-Napoca - jud. Cluj8. S.C. ARMATURA CLUJ - 6 evacuari directe - Cluj-Napoca - jud. Cluj9. BAIA MARE - flotatie centrala - Baia Mare - jud. Maramures10. S.C. OLTCHIM S.A. - Ramnicu Valcea -jud. Valcea11. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - M 1- Borzesti - jud. Bacau12. S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina -jud. Olt13. S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare statie 3 + statie 2 - Cluj-Napoca - jud. Cluj14. S.C. PHOENIX ROMÂNIA CAREI - Carei - jud. Satu Mare15. S.C. SILVANIA ZALAU - Zalau - jud. Salaj16. S.N.P. PETROM S.A. - ARPECHIM Pitesti - Pitesti - jud. Arges17. S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - jud. Cluj18. R.B.G. ELCOND ZALAU - Zalau - jud. Salaj19. S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca - jud. Cluj20. S.C. CELHART DONARIS S.A. Brăila - Brăila - jud. Brăila21. STRATUS MOB S.A. Blaj - Blaj - jud. Alba  +  Anexa F LINII DIRECTOAREPentru stabilirea programelor de reducere a poluarii resurselor de apaLiniile directoare au ca obiect realizarea programului, ţinând cont de condiţiile din diferite regiuni ale tarii şi conţin proceduri:1. de eliminare a evacuaiii în resursele de apa a familiilor şi grupelor de substanţe periculoase din lista I prevăzute în Anexa A de către evacuatori, care sunt obligaţi să aplice tehnologii performanţe şi nepoluante;2. de reducere a poluarii resurselor de apa cu familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista II şi cu substantele prioritare/prioritar periculoase prevăzute în Anexa A de către evacuatori, care sunt obligaţi să obţină autorizaţie de gospodărire a apelor de la autorităţile competente şi sa stabilească nivelele de reducere a poluarii;3. de măsurare şi evaluare a rezultatelor măsurătorilor pentru stabilirea gradului de conformare, care includ: a) punctele de evacuare şi mediul de dispersie afectat; b) punctele de prelevare reprezentative; c) matricele de prelevare - apa, sediment, peste, moluste, plante acvatice; d) frecventa prelevarilor, care să reflecte modificările şi variatiile naturale ale resurselor de apa; e) metodele de prelevare, de măsurare şi analiza aplicabile recomandate; f) rezultatele utilizării biotestelor de inhibitie algala, de toxicitate acuta pentru Daphnia şi peşti; g) standardele de calitate ale zonei; h) raportarea rezultatelor obţinute,4. de urmărire a aplicării măsurilor stabilite de programele de eliminare treptat a poluarii resurselor de apa, interzicand toate actele care intentionat sau neintentionat împiedica aplicarea acestor măsuri:5. de verificare a respectării datelor de conformare, prin colectarea datelor conţinute în autorizaţiile de gospodărire a apelor obţinute de utilizatori, a rezultatelor inventarului, a rezultatelor monitorizarii la nivel naţional, a informaţiilor suplimentare necesare, după caz;6. de verificare a utilizării informaţiilor obţinute numai în scopul pentru care au fost solicitate.______________