HOTĂRÂRE nr. 412 din 5 mai 2005privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile: a) muncii; b) solidarităţii sociale; c) protecţiei sociale; d) familiei.  +  Articolul 2Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.  +  Articolul 3În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale şi familiei; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate; c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate; d) de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane; e) de administrare a bunurilor şi de gestionare a bugetelor şi fondurilor alocate; f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; g) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum şi exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 4În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:A. În domeniul politicilor sociale: a) identifică, în colaborare cu ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare; b) efectuează studii şi analize asupra impactului social al schimbărilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor şi măsurilor de politică socială şi economică; c) evaluează şi analizează calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice; d) fundamentează pe baza unor indicatori specifici măsurile de protecţie socială.B. În domeniul afacerilor europene şi relaţiilor externe: a) elaborează şi fundamentează documentele anuale ce reflectă poziţia României în domeniul muncii şi politicii sociale în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană; b) cooperează cu compartimentele de integrare europeană din celelalte instituţii pentru realizarea activităţilor de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană şi fundamentează poziţia ministerului în cadrul Comitetului interministerial pentru integrare europeană; c) asigură pentru domeniul muncii şi politicii sociale elaborarea documentelor de poziţie oficiale pentru procesul de pregătire a aderării şi pentru participarea la comitetele şi subcomitetele pentru aplicarea Acordului de asociere România - Uniunea Europeană; d) monitorizează adoptarea şi punerea în aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu legislaţia comunitară în domeniile proprii de activitate; e) contribuie la iniţierea şi formularea de propuneri în domeniul său de activitate privind orientările de bază referitoare la ansamblul acţiunilor care vizează procesul de integrare europeană a României; f) derulează programe şi proiecte destinate sprijinirii iniţiativelor guvernamentale privind dezvoltarea parteneriatului social finanţat de Uniunea Europeană sau din alte surse; g) coordonează participarea la programele de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană în domeniul politicii sociale şi ocupării forţei de muncă; h) îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE din domeniul de competenţă al ministerului; i) asigură managementul, gestionarea şi implementarea asistenţei financiare alocate Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane; j) asigură preşedinţia, secretariatul şi organizarea reuniunilor subcomitetului de coordonare "Dezvoltarea resurselor umane şi servicii sociale", aferent subprogramului PHARE "Coeziune economică şi socială"; k) coordonează elaborarea rapoartelor la convenţiile adoptate sub egida Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de România; l) examinează prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordanţei cu dreptul intern, în vederea ratificării acestora, şi coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate; m) pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea şi ratificarea instrumentelor juridice bilaterale în toate domeniile de activitate ale ministerului; n) reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale din domeniul său de activitate.C. În domeniul protecţiei cetăţenilor români care lucrează în străinătate: a) promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, precum şi de prevenire a abuzurilor de orice fel la adresa acestora; b) asigură consiliere în litigii şi conflicte de muncă, în scopul respectării drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, potrivit legislaţiei aplicabile în statul respectiv; c) acordă sprijin, pe lângă autorităţile competente, în vederea rezolvării problemelor de muncă şi sociale cu care se confruntă românii care lucrează în străinătate; d) realizează evidenţa migraţiei în scop de muncă şi monitorizează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, aplicarea acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor încheiate de Guvernul României şi guvernele altor state, precum şi a tratatelor internaţionale încheiate în numele României în domeniul de competenţă al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; e) realizează campanii de publicitate, acţiuni de informare şi conştientizare privind riscul muncii ilegale şi al lipsei asigurărilor sociale, organizează seminarii şi conferinţe pe această temă; f) pregăteşte condiţiile pentru integrarea în Uniunea Europeană şi pentru accesul, după aderare, al cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă a Uniunii Europene, sens în care realizează studii, analize, informări în acest domeniu; g) propune modificarea şi, după caz, completarea legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi al instaurării unui climat de corectitudine în acest domeniu; h) coordonează şi controlează activitatea de punere în aplicare a acordurilor în domeniul schimbului forţei de muncă şi al obţinerii de contracte de muncă în străinătate de către cetăţenii români; i) prestează servicii gratuite de informare, orientare şi documentare în domeniul muncii şi solidarităţii sociale, pentru investitorii străini şi autohtoni.D. În domeniul asistenţei sociale şi politicilor familiale: a) elaborează politica de asistenţă socială; b) elaborează politici şi strategii în domeniul incluziunii sociale; c) stabileşte strategia naţională prin care promovează drepturile familiei, copilului, persoanei singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi ale oricăror persoane aflate în nevoie; d) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială; e) elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice şi reglementări privitoare la funcţionarea sistemului de asistenţă socială; f) elaborează, implementează şi evaluează programele naţionale de asistenţă socială; g) îndrumă şi controlează activitatea instituţiilor de asistenţă socială publice şi private în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de asistenţă socială; h) îndrumă şi controlează activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor care derulează programe de asistenţă socială, în vederea respectării drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare; i) asigură îndrumarea metodologică, coordonează şi controlează activitatea căminelor pentru persoane vârstnice, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale; j) asigură îndrumarea metodologică, coordonează şi controlează activitatea instituţiilor de asistenţă socială care asigură protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere pentru victimele violenţei în familie; k) elaborează şi fundamentează strategia şi programele în domeniul îngrijirii şi consilierii pentru victimele violenţei în familie; l) colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea şi implementarea programelor de planificare şi educaţie familială; m) realizează programe în parteneriat cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul asistenţei sociale; n) finanţează programele naţionale de asistenţă socială; o) administrează şi gestionează fondurile alocate, conform legii, pentru asistenţă socială; p) implementează proiectele finanţate din fondurile de preaderare destinate sectorului de asistenţă socială; q) acordă subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică din domeniul de activitate al ministerului, în condiţiile prevăzute de lege; r) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege; s) elaborează şi propune indicatori din domeniul asistenţei sociale.E. În domeniul forţei de muncă: a) elaborează politica în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue; b) elaborează strategii şi planuri în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale continue; c) elaborează, actualizează şi monitorizează Strategia naţională pentru ocuparea forţei de muncă 2004-2010; d) elaborează, actualizează şi monitorizează Strategia pentru formare profesională continuă 2005-2010; e) exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară formarea profesională continuă; f) exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă; g) elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice şi reglementări în domeniul ocupării forţei de muncă, formării profesionale şi privind încadrarea în muncă a străinilor; h) colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea actelor normative, strategiilor, programelor şi planurilor naţionale cu relevanţă pentru piaţa muncii; i) colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea Cadrului naţional al calificărilor din România; j) coordonează elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă; k) coordonează procesul de monitorizare şi evaluare a progreselor înregistrate în legătură cu angajamentele asumate prin Documentul comun de evaluare a priorităţilor politicii de ocupare; l) propune şi implementează proiecte finanţate din fondurile de preaderare sau din alte surse, precum şi proiecte de colaborare bilaterală în domeniile ocupării forţei de muncă şi formării profesionale; m) participă la Programul comunitar "Măsuri de stimulare a ocupării"; n) avizează procedurile elaborate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora; o) aprobă anual Programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, propuse de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi exercită controlul asupra realizării acestora; p) stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie, anual, contractul-angajament cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; q) actualizează manualul Clasificarea ocupaţiilor din România, conform Procedurii de actualizare, la propunerile diferiţilor utilizatori; r) actualizează, împreună cu alte ministere şi instituţii de specialitate, Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare; s) coordonează activitatea şi asigură secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă.F. În domeniul parteneriatului social: a) pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor cu partenerii sociali în domeniul de activitate al ministerului; b) avizează şi controlează conformitatea reprezentativităţii partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare; c) constituie şi gestionează baza de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale, sindicale şi alte organizaţii ale societăţii civile; d) elaborează criteriile şi formele activităţii de mediere a conflictelor de muncă şi reglementează formarea mediatorilor în domeniul de activitate al ministerului; e) iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a parteneriatului social în colaborare cu administraţia publică centrală şi locală, cu patronatele, sindicatele şi cu alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organisme şi instituţii internaţionale din domeniul de activitate al ministerului; f) asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative din sfera sa de activitate; g) coordonează metodologic activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale; h) analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale în domeniul parteneriatului social; i) asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, cu sindicatele, patronatele şi cu alţi parteneri ai societăţii civile în problemele specifice activităţii ministerului.G. În domeniul veniturilor salariale: a) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu; b) propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; c) elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia preţurilor de consum; d) elaborează metodologia de calcul al nivelului salariului de bază minim brut garantat, în plată, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protecţie a angajaţilor; e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind constatarea şi aplicarea sancţiunilor în instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; f) colaborează cu partenerii sociali şi acordă asistenţă de specialitate în domeniul veniturilor salariale; g) monitorizează, potrivit acordurilor încheiate cu organismele financiare internaţionale, evoluţia Programului naţional de ocupare a forţei de muncă şi a fondului de salarii la agenţii economici; h) analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.H. În domeniul asigurărilor sociale şi legilor speciale: a) elaborează politici şi programe, în colaborare cu alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale, în domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale; b) exercită controlul asupra implementării politicilor şi programelor de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; c) elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale şi a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; d) desfăşoară activităţi privind notificarea şi raportarea către Consiliul Concurenţei a ajutoarelor de stat legiferate şi acordate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; e) elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat.I. În domeniul legislaţiei muncii: a) elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative în domeniul relaţiilor de muncă şi urmăreşte aplicarea acestora; b) elaborează proiecte de acte normative referitoare la raporturile de muncă, la contractele colective de muncă, la timpul de muncă şi odihnă, la disciplina muncii, răspunderea patrimonială, jurisdicţia muncii şi la documentele de dovedire a vechimii în muncă; c) elaborează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii, din domeniul său de activitate; d) efectuează studii, analize şi documentări privind oportunitatea iniţierii sau modificării unor acte normative privind legislaţia muncii; e) coordonează şi asigură aplicarea unitară a prevederilor din domeniul legislaţiei muncii; f) asigură aplicarea legislaţiei privind contractele colective de muncă şi conflictele de interese; g) avizează, în vederea înregistrării, asociaţiile şi fundaţiile din domeniul său de activitate; h) asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului; i) soluţionează în termenul legal contestaţiile formulate de societăţile comerciale ale căror cereri de autorizare ca agent de muncă temporar au fost respinse de direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale.J. În domeniul managementului resurselor umane: a) coordonează metodologic, prin compartimentul de specialitate, activitatea de resurse umane din instituţiile subordonate, în coordonare şi aflate sub autoritatea sa; b) asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, în condiţiile legii, după criteriul competenţei şi fără nici o discriminare, a funcţionarilor publici, a personalului contractual, procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora, precum şi alte atribuţii ce îi revin din actele normative în vigoare; c) asigură, în condiţiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu şi din instituţiile aflate în subordine; d) analizează şi avizează actele normative elaborate de ministere şi de alte organe centrale privind aplicarea prevederilor legale în ceea ce priveşte personalul şi structurile organizatorice ale acestora.K. În domeniul economico-financiar şi de investiţii: a) fundamentează şi promovează proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate sub autoritatea sa, respectiv bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul de stat, pentru capitolele bugetare din care se realizează finanţarea prestaţiilor de protecţie socială şi funcţionarea aparatului propriu şi instituţiilor subordonate, intrările de credite externe, fondurile externe nerambursabile şi monitorizează execuţia bugetară; b) elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate; c) elaborează programele de investiţii anuale şi multianuale; d) analizează şi avizează proiectele de acte normative iniţiate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, potrivit legii; e) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului şi avizează organizarea acestuia la nivelul instituţiilor subordonate, potrivit legii; f) monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate; g) fundamentează, pe baza evoluţiei indicatorilor specifici, iniţierea măsurilor de protecţie socială pentru prestaţiile existente sau propune, după caz, acordarea de noi prestaţii; h) propune susţinerea financiară pentru actele normative iniţiate, cu impact la nivelul prestaţiilor de protecţie socială; i) coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte.L. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: a) elaborează politici, programe şi proiecte de acte normative, precum şi metodologii şi norme privind securitatea şi sănătatea în muncă; b) avizează propuneri de acte normative elaborate de alte instituţii cu implicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; c) coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi îmbunătăţire a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; d) elaborează programe privind acţiuni de interes naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; e) recunoaşte şi desemnează organismele de evaluare a conformităţii sau de inspecţie şi laboratoarele de încercări pentru: maşini industriale, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive şi explozivi de uz civil; publică şi actualizează lista acestora şi supraveghează activitatea acestora; f) elaborează şi avizează proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; g) elaborează politici şi strategii în domeniul de asigurare şi prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; h) avizează lucrări de cercetare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi analizează temele, programele şi proiectele de cercetare ştiinţifică elaborate de institute de profil, prezentând concluziile Consiliului Tehnico-Economic; i) abilitează persoanele juridice şi fizice pentru a presta servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.M. Alte domenii de activitate: a) îndeplineşte activităţi de audit public intern, potrivit legii; b) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; c) soluţionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestaţiile şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice; d) elaborează, implementează şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul muncii şi solidarităţii sociale; e) exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate, în coordonare sau aflate sub autoritatea sa.  +  Articolul 5Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite acestuia prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.  +  Capitolul II Conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  +  Articolul 8Conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se exercită de către ministru.  +  Articolul 9Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei propune şi numeşte, după caz, reprezentanţii Guvernului în toate structurile naţionale tripartite, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonator principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonator principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat conducătorului executiv al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (2) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.  +  Articolul 11Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt secretari de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 12 (1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 13Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat.  +  Articolul 14 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei reprezintă ministerul în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate. (2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate ale ministerului.  +  Articolul 15 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (3) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului.  +  Articolul 16În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite ordine, norme şi instrucţiuni.  +  Articolul 17Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind stimularea personalului.  +  Articolul 18 (1) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Funcţiile de ministru şi de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (3) Secretarii de stat exercită şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 19 (1) Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, îndeplinind şi alte atribuţii care îi sunt delegate de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi acţionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor stabilite de acesta.  +  Capitolul III Organizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  +  Articolul 20Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 21 (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se pot organiza unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (3) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei numeşte personalul UMP, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 22 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei funcţionează Departamentul pentru muncă în străinătate, condus de un secretar de stat. (2) Secretarul de stat coordonator al Departamentului pentru muncă în străinătate are în subordine Direcţia protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, Direcţia evidenţă şi monitorizare, Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, precum şi Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. (3) Prin decizie a primului-ministru se înfiinţează Grupul de lucru interministerial, la nivel de secretar de stat şi de conducători de instituţii implicate în gestionarea migraţiei, care realizează integrarea activităţilor diverselor structuri ale statului în a căror competenţă se află rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntă cetăţenii români care lucrează în străinătate. Grupul de lucru interministerial va fi coordonat de secretarul de stat coordonator al Departamentului pentru muncă în străinătate.  +  Articolul 23În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 20, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.  +  Articolul 24 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei este de 408, posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 25 (1) În structura Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei funcţionează la nivel de direcţie generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. (2) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane deleagă atribuţii către organismele intermediare desemnate conform legii pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane. (4) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineşte atribuţiile de coordonare a asistenţei de preaderare în domeniul de competenţă al ministerului. (5) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineşte atribuţiile de autoritate de implementare pentru componenta "Dezvoltarea resurselor umane" a Subprogramului PHARE 2003 "Coeziune economică şi socială" şi de agenţie de implementare pentru componenta "Dezvoltarea resurselor umane" a Subprogramului PHARE 2004-2006 "Coeziune economică şi socială". (6) Ca urmare a atribuţiilor ce-i revin în calitate de agenţie de implementare pentru componenta "Dezvoltarea resurselor umane" a Subprogramului PHARE 2004-2006 "Coeziune economică şi socială", prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei se constituie următoarele unităţi la nivel de compartimente: a) Unitatea pentru verificare tehnică şi conformitate, în subordinea directă a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene şi relaţii externe; b) Unitatea de control financiar "Dezvoltarea resurselor umane", în subordinea directă a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene şi relaţii externe; c) Unitatea de monitorizare şi managementul sistemului informatic, în cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; d) Unitatea de audit PHARE "Dezvoltarea resurselor umane", în cadrul Direcţiei audit intern şi control; e) Unitatea de plăţi PHARE "Dezvoltarea resurselor umane", în cadrul Direcţiei generale economice şi financiare. (7) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane funcţionează cu un număr total de 40 de posturi în anul 2005.  +  Articolul 26 (1) În cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei funcţionează Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi la alte reprezentanţe ale României în străinătate. Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale este subordonat secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru muncă în străinătate. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, dintre specialiştii săi sau ai instituţiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa reprezentanţi cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, denumiţi în continuare ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale, în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi altor reprezentanţe ale României în străinătate. (3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuţii: a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate; b) promovarea şi respectarea drepturilor lucrătorilor români aflaţi în străinătate, în conformitate cu legile şi normele internaţionale, cu valorile drepturilor omului, libertăţii şi democraţiei; c) combaterea muncii ilegale a cetăţenilor români în străinătate; d) activarea pieţei forţei de muncă din ţara unde funcţionează către solicitanţi din România; e) asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate şi instituţiile şi structurile Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România; f) evidenţierea activităţii de reprezentare a intereselor Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a lucrătorilor români desfăşurată de ataşaţi, care se va face de către biroul cu astfel de atribuţii ce va funcţiona în cadrul Corpului ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale. (4) Personalul prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea în subordinea secretarului de stat care coordonează Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale. Acesta este supus autorităţii şefului misiunii diplomatice, fiind învestit însă cu reprezentarea intereselor în domeniu ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (5) Personalului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei trimis pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentanţe ale României în străinătate, cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval şi când se întorc în ţară fac parte din personalul contractual supus legislaţiei în domeniu sau, după caz, au raporturi de serviciu. Un ataşat pe probleme de muncă şi sociale care este trimis în misiune în străinătate va desfăşura o activitate de 4 ani în cadrul misiunii diplomatice şi un an în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau al instituţiilor subordonate, cu atribuţii în domeniu.  +  Articolul 27Cheltuielile aferente funcţionării Corpului ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 28 (1) Atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului se stabilesc prin fişa postului, potrivit legii.  +  Articolul 29 (1) Instituţiile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Conducătorii instituţiilor publice din subordinea sau aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se numesc şi se eliberează din funcţie de către ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. Secretarul de stat şi subsecretarul de stat ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sunt numiţi în şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru. (3) Înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se face în condiţiile legii. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile instituţiilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. (5) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, după caz. (6) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile, organizarea şi funcţionarea, numărul de posturi şi repartizarea acestora, precum şi statele de funcţii ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 30 (1) Numărul de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru instituţiile din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 31 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) În localităţile în care instituţiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituţii prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 33Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 412.  +  Anexa 1     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Numar maxim de posturi: 408 (exclusiv demnitarii şi    posturile aferente cabinetului ministrului)                             ┌──────────────────┐                             │ MINISTRU │                             ├──────────────────┤                             │ CABINET MINISTRU │                             └─────────┬────────┘                                       │                                       │ ┌──────────────────┐                                       │ │Informare şi │                                       ├───────────────────┤ Relatii Publice │                                       │ └──────────────────┘     ┌───────────┬─────────────┬───────┼────────────┬───────┬────────┬────────┐     │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┴────┐┌─────┴─────┐┌──────┴─┐ ┌───┴────┐┌──────┴─────┐ │ ┌──────┴─────┐ │ │SECRETAR││SECRETAR DE││SECRETAR│ │SECRETAR││SECRETAR DE │ │ │SECRETAR DE │ │ │DE STAT ││ STAT*) ││DE STAT │ │DE STAT ││ STAT │ │ │ STAT │ │ └──┬─────┘└──┬────────┘└─┬──────┘ └─┬──────┘├────────────┤ │ ├────────────┤ │    │ │ │ │ │PRESEDINTELE│ │ │PRESEDINTELE│ │    │ │ │ │ │ ANOFM │ │ │ CNPAS │ │    │ │ │ │ └┬────┬──────┘ │ └─────┬─────┬┘ │    │ │ │ │ │ | │ │ └─┐ │    │ │ │ │ │ | │ │ │ │    │ │ │ │ │ ┌--┴------┐ │ ┌-----┴------┐│ │    │ │ │ │ │ |Agentia | │ | Casa |│ │    │ │ │ │ │ |Naţionala| │ |Naţionala |│ │    │ │ │ │ │ |pentru | │ |de Pensii |│ │    │ │ │ │ │ |Ocuparea | │ |şi alte |│ │    │ │ │ │ │ |Forţei de| │ |Drepturi |│ │    │ │ │ │ │ |Munca | │ |de Asigurari|│ │    │ │ │ │ │ └---------┘ │ | Sociale |│ │    │ │ │ │ │ │ └------------┘│ │    │ │ │ │ │ ┌────────┴──┐ │ │    │ │ ┌──┬┴───┐ ├───┐ │ │ SECRETAR │ │ │    │ │ │ │ │ │ │ │ │ GENERAL │ │ │    │ │ │ │ ┌─┴──┐ │ ┌─┴──┐ │ └─────┬─────┘ │ │    │ │ │ │ │ I │ │ │ K │ │ ┌───┬──┴───┬────┬───┐ │ │    │ │ │ │ └──┬─┘ │ └─┬──┘ │ │ │ ┌──┴─┐ │ │ │ │ ┌──┼──┐ ┌───┼───┐ │ │ ┌─┴─┐ │ ┌┴─┐ │ │ │ │ O │ │ │ ┌─┘┌┘┌┴┐ │ ┌┴┐ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ └─┬──┘ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐│A│ │ │C│ │ │E│ │F│ │G││H│ │i│ │i│ │J││k││k││L│ │M│ │N│ ┌─┴─┐ │P│ │Q│ │R││S│└─┘ │ └─┘ │ └─┘ └─┘ └─┘└─┘ │1│ │2│ └─┘│1││2│└─┘ └─┘ └─┘ ┌┴┐ ┌┴┐ └─┘ └─┘ └─┘└─┘   ┌┴┐ ┌┴┐ └─┘ └─┘ └─┘└─┘ │o│ │o│   │B│ │D│ │1│ │2│   └─┘ └─┘ └─┘ └─┘    LEGENDA:    --------    A = Directia Dialog Social şi Relaţia cu Parlamentul    B = Sănătate şi Securitate în Munca    C = Directia Politici Salariale    D = Corpul Ataşaţilor pe Probleme de Muncă şi Sociale    E = Directia Protectia Drepturilor Cetatenilor Români care Lucreaza        în Strainatate    F = Directia Evidenta şi Monitorizare    G = Directia Relatii Externe şi Organizaţii Internationale    H = Directia Negocieri de Aderare şi Preluare Acquis Comunitar    I = Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial        pentru Dezvoltarea Resurselor Umane**)    i1 = Directia Programare şi Evaluare    i2 = Directia Contractare şi Implementare    J = Directia Politici, Strategii, Programe de Incluziune Sociala    K = Directia Generală Politici Asistenţa Sociala    k1 = Directia Politici, Strategie şi Metodologie Asistenţa Sociala    k2 = Directia Servicii Sociale şi Drepturi Asistenţa Sociala    L = Directia Politici Forta de Muncă    M = Directia Management Resurse Umane    N = Directia Legislatia Muncii    O = Directia Generală Economica şi Financiară    o1 = Directia Investitii şi Patrimoniu    o2 = Directia Bugete    P = Directia Coordonare Proiecte Finantate din Imprumuturi Rambursabile    Q = Directia Strategie şi Sinteze    R = Directia Politici Asigurari Sociale    S = Directia Audit Intern şi Control------------ Notă *) Conduce Departamentul pentru muncă în străinătate. Notă **) Organizată la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2 INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii,Solidarităţii Sociale şi FamilieiA. În subordine:I. Instituţii publice cu personalitate juridică, cu finanţare de la bugetul de stat:1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (215 posturi)*)2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (88 de posturi)3. Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (58 de posturi), din care: a) aparat propriu - 40 de posturi; b) Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie - 9 posturi; c) Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie - 9 posturi.4. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (30 de posturi)**)5. Direcţii de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate6. Oficiul pentru Migraţia Forţei de MuncăII. Instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat:- Inspecţia Muncii, din care: a) aparat propriu - 239 de posturi; b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice descentralizate - 3.966 de posturi***).III. Unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii:- Revista "Obiectiv".B. În coordonare:- institute naţionale de cercetare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - Bucureşti.-------------- Notă *) În anul 2005 funcţionează cu un număr de 212 posturi. Notă **) În anul 2005 funcţionează cu un număr de 23 de posturi. Notă ***) Sunt incluse 500 de posturi, funcţii contractuale, utilizate temporar pe o perioadă de maximum 18 luni. Începând cu anul 2005 sunt incluse până la 300 de posturi, funcţii contractuale, necesare pentru realizarea unor atribuţii ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în cadrul activităţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ale căror cheltuieli de personal se finanţează din bugetul Inspecţiei Muncii.NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru instituţiile publice prevăzute la lit. A pct. I poziţiile 5 şi 6 este de 1.497, posturi finanţate de la bugetul de stat.  +  Anexa 3                                PARCUL NORMAT                 de mijloace de transport şi consumul lunar de       carburanţi pentru instituţiile din subordinea Ministerului Muncii,                       Solidarităţii Sociale şi Familiei
             
    Nr. crt.Instituţiile subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi FamilieiTipul mijlocului de transportParcul normatConsumul lunar de carburanţi litri lună/mijloc de transport
    1.Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie teritorialeautoturismcâte 2 pentru fiecare direcţie şi 3 pentru municipiul Bucureşti250
    2.Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncăautoturism2300
    3.Agenţia Naţională pentru Protecţia Familieiautoturism2300
    4.Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţiautoturism2300
    5.Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familieautoturism1250
    6.Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familieautosalvare1400
    7.Revista "Obiectiv"autofurgonetă autoturism autovehicul pentru transport marfă şi persoane1 1 1350 300 350
  ------------