ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 12 mai 2005pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005    Având în vedere situaţia similară reglementată de art. 56 lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, prezenta ordonanţă de urgenţă se impune pentru a permite conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, care nu îşi exprimă acordul cu privire la continuarea activităţii, să constate încetarea de drept a raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici care, deşi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, nu solicită pensionarea pentru limită de vârstă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 84 alineatul (2), litera d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a funcţionarului public, potrivit legii;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanBucureşti, 12 mai 2005.Nr. 39.--------