LEGE nr. 146 din 17 mai 2005pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La capitolul I secţiunea a 4-a, după articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa garanteze rambursarea împrumuturilor interne şi dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de autorităţile administraţiei publice locale, necesare desfăşurării Măsurii 2.1 «Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale» a Programului SAPARD, în structura şi în limitele aprobate până la intrarea în vigoare a Legii datoriei publice nr. 313/2004, fără avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale."2. La capitolul I secţiunea a 6-a articolul 12 alineatul (2), literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) proiect cultural - ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, care se desfăşoară pe o perioadă de timp determinata, de regula mai mica decât cea a unui program cultural, şi care urmăreşte satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal, regional, naţional sau internaţional;........................................................................... d) operator cultural - persoana fizica sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, care, potrivit actelor sale constitutive, desfăşoară activităţi culturale;".3. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Sediul Administraţiei se stabileşte prin hotărârea de organizare şi funcţionare emisă de Guvernul României, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe."4. La capitolul I secţiunea a 6-a, litera c) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"c) susţinerea relaţiilor culturale internaţionale ale României."5. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Organizarea şi funcţionarea Administraţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor secţiunii a 6-a din prezenta ordonanţă."6. La capitolul I secţiunea a 6-a, articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Directorul Administraţiei este ajutat de un consiliu, format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel: a) un membru - Ministerul Culturii şi Cultelor; b) un membru - Ministerul Finanţelor Publice; c) un membru - Institutul Cultural Roman; d) un membru - Consiliul Minorităţilor Naţionale; e) 7 membri - numiţi de ministrul culturii şi cultelor pe baza propunerilor formulate de operatorii culturali, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii. (2) Consiliul Administraţiei are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte strategia şi priorităţile de finanţare ale Fondului Cultural Naţional; b) desemnează membrii comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul Administraţiei se consulta periodic cu operatorii culturali. (4) Membrii consiliului Administraţiei vor fi numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (5) Directorul Administraţiei participa la lucrările consiliului, fără drept de vot."7. La capitolul I secţiunea a 6-a articolul 17, literele a) şi d) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"a) o cota de 5% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;........................................................................... d) o cota de 40% din încasările realizate de agenţii economici din comercializarea publicaţiilor interzise spre vânzare minorilor;".8. La capitolul I secţiunea a 6-a articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:"d^1) o cota de 20% din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;".9. La capitolul I secţiunea a 6-a articolul 17, literele h) şi k) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:"h) o cota de 2% din veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară integral activitatea respectiva în incinta sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică;........................................................................... k) o cota de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către agenţii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;".10. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-k) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, şi se adauga la sumele care fac obiectul bazei de calcul."11. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. k) se reţin şi se vărsa de către operatorii reţelelor de comunicaţii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. l) se calculează şi se vărsa de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. m) se calculează şi se vărsa de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar."12. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Finantarile nerambursabile se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale operatorilor culturali, altele decât cele primite potrivit prezentei secţiuni."13. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor încredinţează Administraţiei, pe bază de contract, utilizarea sumelor prevăzute în bugetul ministerului pentru finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni culturale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum şi a sumelor destinate finanţării editării de carte, reviste şi alte publicaţii prin comanda de stat."14. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Finantarile nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgenta se acordă prin atribuire directa de către directorul Administraţiei, conform criteriilor stabilite prin normele metodologice."15. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aproba pentru întreaga perioadă de derulare a acestora şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora."16. La capitolul I secţiunea a 6-a, litera d) a articolului 27 va avea următorul cuprins:"d) existenta unor surse de finanţare proprii sau atrase ale operatorilor culturali;".17. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Finantarile nerambursabile se acordă pe bază de contracte civile încheiate cu operatorii culturali, beneficiari ai finantarilor, în condiţiile legii."18. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatele (1) şi (2) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Finantarile nerambursabile se acordă în transe, conform contractelor civile încheiate, prima transa reprezentând avansul care nu poate depăşi 30% din totalul finanţării aprobate. Tranşele de finanţare ulterioare avansului se acordă în baza documentelor justificative privind transa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării nerambursabile. (2) În cazul în care din finantarile nerambursabile acordate urmează a se satisface drepturile băneşti ale titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe, aceasta se face prin încheierea de contracte negociate în condiţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, titularii de drepturi putând beneficia de avansuri băneşti de cel mult 50% din valoarea negociata a contractelor încheiate."19. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatele (2) şi (3) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:"(2) Din finantarile nerambursabile acordate potrivit prezentei secţiuni se pot acoperi cheltuieli de natura cheltuielilor de cazare, transport şi masa ale participanţilor, cheltuieli functionale aferente programului, proiectului sau acţiunii culturale, precum şi alte cheltuieli specifice acestor manifestări, cum ar fi: realizarea de studii şi cercetări, organizarea de intalniri preliminarii, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru etc., stagii de formare, achizitionare de dotări necesare derulării programului, proiectului sau acţiunii culturale, închirieri de spaţii şi aparatura, acţiuni promotionale şi de publicitate, tiparituri, remuneraţii, onorarii, salarii, acordare de premii, burse, granturi individuale şi altele asemenea. (3) Finantarile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru cheltuieli salariale ale instituţiilor publice, pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor de finanţare ori pentru efectuarea de plati care nu sunt aferente realizării programului, proiectului sau acţiunii culturale, către instituţii publice şi regii autonome, companii naţionale ori societăţi comerciale care au ca asociat sau ca acţionar statul, o autoritate a administraţiei publice ori o instituţie publică."20. La capitolul I secţiunea a 6-a, articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Normele metodologice emise în aplicarea prezentei secţiuni se elaborează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei secţiuni şi sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."21. La capitolul I secţiunea a 6-a, articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Prevederile prezentei secţiuni intră în vigoare la data de 1 iunie 2005."22. La capitolul II secţiunea 1 articolul I punctul 3, litera b) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituţii financiare, la nivelul cel mai avantajos al ratei dobânzii pentru trezorerie, stabilit în condiţiile cererii şi ofertei pieţei monetare;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAţiLOR ,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 17 mai 2005.Nr. 146.---------