HOTĂRÂRE nr. 411 din 5 mai 2005privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 19 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, de a tine cont de: a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; b) gradul de prioritate al necesităţilor prevăzute la lit. a); c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilităţii de a obţine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificari a bugetului;".2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări în programul anual al achiziţiilor publice. În cazul în care modificările respective au ca scop acoperirea unor necesitaţi ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura corespondenta produselor, serviciilor şi a lucrărilor de construcţii cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în CPSA, atunci când: a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice; b) precizează în anunţul de intenţie şi în anunţul sau în invitaţia de participare produsele, serviciile ori lucrările pe care urmează să le achizitioneze; c) întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; d) precizează în anunţul de atribuire produsele, serviciile sau lucrările pentru care a încheiat contractul de achiziţie publică; e) transmite Ministerului Finanţelor Publice şi, în cazul contractelor de lucrări şi al contractelor de servicii de proiectare a construcţiilor, şi Ministerului Transportului, Construcţiilor şi Turismului informaţiile necesare monitorizarii procesului de achiziţie publică. (2) În înţelesul prezentelor norme, prin produs se înţelege rezultatul unei activităţi, concretizat printr-un obiect fizic, de orice natura, care este cuprins în CPSA. Produsele similare reprezintă produse cu acelaşi uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structura a CPSA, sunt grupate, de regula, în aceeaşi subclasa elementara. (3) În înţelesul prezentelor norme, serviciu înseamnă rezultatul unei activităţi, care nu se concretizează printr-un obiect fizic şi care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prevăzute tipurile de servicii şi defalcarea acestora în două categorii, cuprinse în Lista A şi, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezintă acele servicii care, în conformitate cu schema de structura a CPSA, sunt grupate, de regula, în aceeaşi subclasa elementara. (4) În înţelesul prezentelor norme, prin lucrare se înţelege oricare dintre lucrările de construcţii prevăzute în diviziunea 45 din schema de structura a CPSA sau orice combinaţie a acestora care conduce la un rezultat menit sa îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică. Din punct de vedere al asigurării corespondentei prevăzute la alin. (1) lucrările similare reprezintă acele lucrări de construcţii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structura a CPSA, în aceeaşi clasa. Din punct de vedere al stabilirii cerinţelor minime referitoare la experienta ofertanţilor/candidaţilor, lucrările similare reprezintă acele lucrări de construcţii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structura a CPSA, în aceeaşi subclasa. (5) În cazul lucrărilor complexe, care presupun execuţia unui ansamblu diversificat de lucrări de construcţii, încadrarea în clasa sau, după caz, în subclasa aferentă CPSA este determinata de tipul de lucrare de construcţii cu ponderea valorică cea mai mare."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea, fără T.V.A., a fiecărui contract de furnizare, de lucrări sau de servicii, cuprins în programul anual al achiziţiilor publice, şi: a) de a o evidenţia în programul anual al achiziţiilor publice în scopul selectării procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului respectiv; b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verifica obligativitatea transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie prevăzut la art. 16 din ordonanţa; c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 13 din ordonanţa, atunci când, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, intenţionează să aplice procedura de cerere de oferta. (2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculează corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, publicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară efectuării acţiunilor prevăzute la alin. (1)."5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică având în vedere preţurile practicate în mod curent pe piaţa şi luând în considerare, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice posibile suplimentari sau majorări ale valorii contractului."6. La articolul 9 alineatul (2) punctul A, litera d) va avea următorul cuprins:"d) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul:- fie valoarea actualizată a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;- fie valoarea totală a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări.În oricare dintre situaţiile prevăzute la lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă cu scopul de a obţine o valoare mai mica decât valoarea prevăzută la art. 13 lit. a) sau, după caz, la art. 8 alin. (6) din ordonanţa."7. La articolul 9 alineatul (2) punctul B, litera b) va avea următorul cuprins:"b) în cazul în care autoritatea contractantă îşi propune sa atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca baza de calcul:- fie valoarea actualizată a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustata, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinta cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente;- fie valoarea totală a contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestaţii;În oricare dintre situaţiile prevăzute la lit. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă cu scopul de a obţine o valoare mai mica decât valoarea prevăzută la art. 13 lit. b) sau, după caz, la art. 8 alin. (6) din ordonanţa;".8. La articolul 10 litera b) va avea următorul cuprins:"b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este cea corespunzătoare contractului de achiziţie publică respectiv."9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la cap. II din ordonanţa, iar, în situaţiile de excepţie prevăzute la art. 8 alin. (1)-(4) din ordonanţa, prin aplicarea unei proceduri proprii."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează după determinarea valorii estimate a contractului respectiv şi se precizează în cadrul programului anual al achiziţiilor publice."11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Anunţurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 2, dar nu mai mult de 650 de cuvinte."12. La articolul 17 alineatul (1), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective; c) instrucţiuni privind datele limita care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite, referitoare la modul de prezentare şi depunere a ofertei, inclusiv cu privire la garanţiile solicitate şi la perioada impusa pentru valabilitatea ofertei; se va preciza obligaţia ofertanţilor de a numerota şi a semna fiecare pagina a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate;".13. La articolul 17 alineatul (1), după litera f) se introduc doua noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) precizări cu privire la documentele pentru care, în caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât că nu va fi permisă completarea ulterioară, eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; h) propunerea de contract."14. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autoritatea contractantă sau, după caz, organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertanţilor/candidaţilor la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică."15. După articolul 19 se introduc doua noi articole, articolele 19^1 şi 19^2, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) În cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară a ofertanţilor/candidaţilor, care ar conduce la o restrictionare artificiala a participării la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) În sensul prevederilor alin. (1), cerinţele minime de calificare trebuie să fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii şi în funcţie de exigenţele specifice impuse de natura şi de complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. (3) În cazul în care solicită îndeplinirea unei cerinţe minime referitoare la experienta similară, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertanţii/candidaţii îşi dovedesc propria experienta similară să depăşească: a) valoarea estimată a contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, în cazul contractelor de furnizare şi de servicii; b) 0,6 din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit, în cazul contractelor de lucrări.Cerinţa privind experienta similară poate fi îndeplinită şi prin cumularea valorii mai multor contracte, în cazul în care documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei a precizat aceasta posibilitate.Cerinţa privind experienta similară poate fi exprimată în cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei valoric sau, după caz, prin cantităţi, suprafeţe ori volume fizice. (4) În cazul în care solicită îndeplinirea unei cerinţe minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum să depăşească valoarea medie anuală estimată, multiplicata cu 3, a contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit.Art. 19^2. - (1) Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati în considerare în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care rezultă din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza cerinţele referitoare la eligibilitate sau cerinţele referitoare la capacitatea tehnica şi economico-financiară, ca factori de evaluare a ofertelor. (3) Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o legătură directa cu natura şi conţinutul contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; b) nu reflecta un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. (4) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect: a) importanţa caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar; sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, o dată cu iniţierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, o comisie de evaluare formată din cel puţin 3 membri, independenţi de participanţii la procedura, care pot fi atât angajaţi permanenţi ai autorităţii contractante, cat şi consultanţi externi cu experienta în domeniul achiziţiilor publice şi cu o calificare profesională corespunzătoare specificului contractului. (2) Autoritatea contractantă desemnează preşedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile specifice ce rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezerva care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică respectiv."17. Alineatul (3) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constata ca se afla în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sau în orice alta situaţie de natura sa determine existenta unui conflict de interese, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi.În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese."18. La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abroga.19. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durata normală de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse sau servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la care va fi posibila o astfel de suplimentare; b) în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauza prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenta creditelor bugetare cu aceasta destinaţie; c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii; d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei de îndeplinire a acestuia.(3^2) În cazul contractelor de achiziţie publică al căror obiect îl reprezintă achiziţia de produse/servicii pentru care, din cauze obiective, necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate, autoritatea contractantă are dreptul de a indica, în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei, un interval minim-maxim, ca nivel al cantităţilor ce urmează a se achizitiona. În aceasta situaţie preţul care urmează să fie comparat pentru stabilirea ofertei câştigătoare poate fi preţul unitar. Contractul va preciza obligaţia autorităţii contractante de a achizitiona cantitatea minima estimată, dar va cuprinde şi o clauza suplimentară prin care se va preciza dreptul autorităţii contractante de a opta pentru creşterea cantităţilor, prin act adiţional, în limita nivelului maxim indicat iniţial. Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a opţiunii de a achizitiona cantitatea maxima prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei."20. La articolul 24, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:"d) primirea ofertelor şi a documentelor care le însoţesc; e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) derularea şedinţei de deschidere a ofertelor;(îi) examinarea şi verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi economico-financiară, în cazul şi în condiţiile în care îndeplinirea acestor condiţii a fost solicitată în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;(iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanţi;(iv) calificarea ofertanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (îi) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;(v) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţii calificaţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(viii) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;".21. La articolul 25 punctul B, literele c), d) şi g) vor avea următorul cuprins:"c) primirea ofertelor şi a documentelor care le însoţesc; d) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) derularea şedinţei de deschidere a ofertelor;(îi) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;.................................................................... g) transmiterea anunţului de atribuire către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», în vederea publicării."22. La articolul 26 punctul C, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) primirea ofertelor şi a documentelor care le însoţesc; b) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonanţa:(i) derularea şedinţei de deschidere a ofertelor;(îi) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;".23. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(2) Autorităţile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. d) din ordonanţa au dreptul de a adapta, corespunzător situaţiei concrete, etapele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), atunci când achiziţionează produse cotate şi tranzacţionate la bursa de mărfuri sau atunci când achiziţionează produse la un preţ considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piaţa prin valorificarea unei oportunitati de scurta durata."24. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singura sursa este aplicată ca urmare a încadrării în cazul prevăzut la art. 12 lit. c) din ordonanţa, atunci contractul atribuit de către autoritatea contractantă pentru suplimentarea contractului iniţial poate avea şi forma unui act adiţional la acesta. (4) În cazul în care procedura de negociere cu o singura sursa este aplicată ca urmare a încadrării în cazul prevăzut la art. 12 lit. h) din ordonanţa, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita viitorului contractant, înainte de finalizarea etapelor prevăzute la alin. (1), derularea acelor operaţii strict necesare pentru a face faţa situaţiei de maxima urgenta."25. La articolul 29, litera e) va avea următorul cuprins:"e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1), din ordonanţa:(i) derularea şedinţei de deschidere a ofertelor;(îi) examinarea şi verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară, în cazul şi în condiţiile în care îndeplinirea respectivelor condiţii a fost solicitată în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;(iii) stabilirea clarificarilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanţi (dacă este cazul);(iv) calificarea ofertanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (îi) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective (dacă este cazul);(v) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţii calificaţi şi stabilirea clarificarilor necesare cu privire la ofertele respective;(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;(viii) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;".26. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:"(2) Valoarea fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an calendaristic, pentru fiecare categorie de produse similare, servicii similare sau, după caz, lucrări similare, achiziţionate prin cumpărare directa, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei a 2.000 euro."27. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(2) În oricare dintre cazurile menţionate la alin. (1) autoritatea contractantă are totuşi obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin luarea în considerare a principiilor enunţate la art. 2 din ordonanţa."28. La articolul 33 alineatul (2), după litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) valoarea sub care nu poate fi respinsă nici o ofertă pentru singurul motiv ca preţul din propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor alocate;".29. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(3) Nici o ofertă nu poate fi respinsă în cadrul şedinţei de deschidere, cu excepţia ofertelor întârziate şi a celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare. Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luată de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor."30. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(3) După verificarea îndeplinirii cerinţelor minime privind capacitatea tehnica şi capacitatea economico-financiară, solicitate în cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, comisia de evaluare stabileşte ofertanţii/candidaţii calificaţi şi, dacă este cazul, pe cei excluşi ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor minime respective."31. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care comisia de evaluare constata ca unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi au omis să prezinte anumite documente prin care se confirma îndeplinirea cerinţelor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnica/capacitatea economico-financiară, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regula în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea sa parvina în timp util ofertanţilor/candidaţilor. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, atunci când: a) în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei a fost menţionat expres faptul ca, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară şi ca aceasta neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; sau b) ofertantul/candidatul respectiv a omis să prezinte mai mult de doua dintre documentele solicitate în cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, o astfel de omisiune reflectand lipsa intentiei de a se implica cu seriozitate în competiţie; sau c) prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal. (7) Comisia de evaluare are obligaţia de a remedia viciile de forma ale documentelor prezentate de către ofertant/candidat, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă ofertantul/candidatul nu accepta remedierea acestora, atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/candidatului respectiv. În sensul prezentului alineat, prin viciu de forma se înţelege o eroare/omisiune din cadrul unui document, a carei corectare nu creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi ofertanţi/candidaţi şi nu altereaza sensul şi conţinutul informaţiilor existente iniţial în documentul respectiv."32. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a examina ofertele tuturor ofertanţilor declaraţi calificaţi sau, după caz, ale tuturor candidaţilor selectaţi. (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica conformitatea fiecărei propuneri tehnice şi financiare cu cerinţele din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Mai întâi se examinează propunerea tehnica. (3) Comisia de evaluare va remedia viciile de forma ale documentelor prezentate de către ofertant, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă ofertantul nu accepta remedierea viciilor respective, atunci oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţa, va fi respinsă de către comisia de evaluare. (4) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificarilor. (5) În raport cu modul în care respecta cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, propunerea tehnica este considerată ca fiind substanţial corespunzătoare în cazul în care estimarea valorică a eventualelor omisiuni sau neconcordante nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea preţului ofertat în cadrul propunerii financiare. (6) Atunci când, în cadrul propunerii tehnice, se constata existenta unor omisiuni/neconcordante a căror estimare valorică nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea preţului ofertat în cadrul propunerii financiare, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul nu are dreptul de a condiţiona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordantelor de modificarea propunerii financiare. (7) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris şi, oricum, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv. (8) Comisia de evaluare trebuie să ia în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (7), îndeosebi cele care se referă la fundamentarea economică a modului de formare a preţului ofertei, originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, soluţii tehnice adoptate sau condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, inclusiv obţinerea unui eventual ajutor de stat. (9) În cazul în care comisia de evaluare constata ca o ofertă are un preţ neobisnuit de scăzut ca urmare a faptului ca ofertantul a obţinut un ajutor de stat, atunci oferta respectiva poate fi respinsă din acest singur motiv numai dacă ofertantul nu poate dovedi, într-un termen rezonabil fixat de către comisia de evaluare, ca ajutorul respectiv a fost acordat legal."33. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri: a) propunerea tehnica nu respecta cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, astfel încât să poată fi considerată cel puţin substanţial corespunzătoare; b) deşi propunerea tehnica poate fi considerată cel puţin substanţial corespunzătoare, estimarea valorică a omisiunilor/neconcordantelor, constatate în raport cu cerinţele caietului de sarcini, reprezintă o valoare egala sau mai mare decât diferenţa dintre preţul prevăzut în oferta respectiva şi preţul prevăzut în oricare alta oferta considerată corespunzătoare de către comisia de evaluare; c) deşi propunerea tehnica poate fi considerată cel puţin substanţial corespunzătoare, ofertantul nu accepta completarea/remedierea omisiunilor/neconcordantelor sau condiţioneaza acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare; d) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către comisia de evaluare, clarificările/răspunsurile solicitate; e) ofertantul modifica, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 36 alin. (3) şi (6), sau modifica conţinutul propunerii financiare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 37; f) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; g) explicaţiile prezentate de ofertant/candidat, ca urmare a unei solicitări formulate în situaţia prevăzută la art. 36 alin. (7), nu sunt concludente sau nu sunt susţinute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare. (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse şi, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta câştigătoare pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare. (4) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut", evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare."34. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natura sa determine existenta unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurentei neloiale. În cazul în care constata apariţia unor astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competentelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor şi deciziilor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau ale activităţilor care au legătură cu acestea."35. Articolele 43, 44 şi 45 se abroga.36. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin atribuirea şi încheierea contractului respectiv. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin anularea acesteia, numai în circumstanţele prevăzute la art. 68 din ordonanţa. (3) În sensul prevederilor art. 68 lit. d) din ordonanţa, procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică se considera a fi afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică se constata erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor liberei concurente, transparenţei, tratamentului egal sau utilizării eficiente a fondurilor publice, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 2 din ordonanţa; b) autoritatea contractantă se afla în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea sa conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor enumerate la lit. a). (4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", iar comisia de evaluare a acordat acelaşi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta are cel mai mic preţ.În cazul în care şi preţurile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul: a) fie de a solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o noua propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui noua propunere financiară are preţul cel mai scăzut; b) fie de a atribui contractul de achiziţie publică unuia dintre ofertanţii care au oferit cel mai mic preţ, pe baza aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic. (5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este "preţul cel mai scăzut", iar doua sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ, autoritatea contractantă are dreptul de a proceda în acelaşi mod care este prevăzut la alin. (4) teza a doua. (6) Oferta care a fost stabilită câştigătoare nu poate fi modificată şi constituie parte integrantă a contractului de achiziţie publică ce urmează să fie încheiat."37. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Ca parte integrantă a contractului se constituie cel puţin următoarele documente: a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnica şi propunerea financiară; c) graficul de îndeplinire a contractului; d) graficul de plati. (2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini."38. Alineatul (3) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"(3) Garanţia de participare se poate exprima în lei sau într-o valuta liber convertibilă şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original.În cazul în care se precizează aceasta posibilitate în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur, titluri de stat şi altele asemenea).Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de o banca din România sau, după caz, de o banca din străinătate. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o anumită banca, nominalizată în mod expres."39. Alineatul (5) al articolului 50 se abroga.40. Alineatele (2), (4), (6) şi (8) ale articolului 50 vor avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia pentru depunerea şi elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garanţiei de buna execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care va fi cuprins între 5%-10% din preţul contractului, fără T.V.A..................................................................... (4) Dacă părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui şi prin înscrisuri de valoare; în acest caz contractantul are obligaţia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractantă, la sediul acesteia, înainte de semnarea contractului, iar autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra şi contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct faţă de averea sa. Nu se admit drept garanţie acţiuni ale societăţilor comerciale şi amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului..................................................................... (6) Dacă părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mica de 0,5% din preţul contractului.Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Autoritatea contractantă va dispune ca banca sa înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobânda în favoarea contractantului..................................................................... (8) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie finala a produselor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei."41. La articolul 50, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9), (10) şi (11), cu următorul cuprins:"(9) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei. (10) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează: a) 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data predării, după caz, a studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei; b) restul de 70% din valoarea garanţiei, la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim. (11) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional."42. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit este mai mica decât echivalentul în lei a 40.000 euro, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertanţilor constituirea garanţiei pentru participare. (2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepţia serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mica decât valoarea prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de buna execuţie. (3) În cazul aplicării procedurii de negociere cu o singura sursa, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garanţiei de participare, constituirea garanţiei de buna execuţie fiind însă obligatorie."43. După capitolul XIV "Garanţia pentru participare şi garanţia de buna execuţie" se introduce un nou capitol, capitolul XIV^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL XIV^1Actualizarea şi revizuirea preţului contractului de achiziţie publicăArt. 51^1. - Preţul contractului de achiziţie publică este, de regula, ferm, în lei.Art. 51^2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 51^1, preţul contractului de achiziţie publică poate fi actualizat şi, după caz, revizuit, în situaţiile prevăzute la art. 51^3, 51^4 şi, respectiv, la art. 51^5. (2) În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri: a) actualizare - aplicarea, la contravaloarea prestaţiei efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de actualizare, indiferent de apariţia uneia dintre situaţiile de natura excepţionala prevăzute la art. 51^6; b) revizuire - aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, afectate de apariţia uneia dintre situaţiile excepţionale prevăzute la art. 51^6. (3) Modul concret de actualizare a preţului contractului de achiziţie publică şi/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui preţ trebuie să fie stabilit înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractantă va preciza atât în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, cat şi în contractul ce urmează să fie încheiat, informaţii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/revizuire a preţului contractului de achiziţie publică.Art. 51^3. - (1) Preţul contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de mărfuri fungibile, de utilaje sau de echipamente, precum şi preţul contractului de servicii se pot actualiza în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (7) din ordonanţa. (2) În cazul în care autoritatea contractantă decide sa accepte actualizarea preţului contractului de achiziţie publică ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje şi în cazul contractelor de servicii, coeficientul de actualizare se stabileşte astfel încât aplicarea acestuia sa nu conducă la depăşirea preţului echivalent în euro. Data calendaristică la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizează în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Aceasta data trebuie să se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile, anterior datei deschiderii ofertei.Art. 51^4. - (1) În cazul contractelor de achiziţie publică, altele decât cele prevăzute la art. 51^3 şi a căror durata este mai mare de 12 luni, restul rămas de îndeplinit la sfârşitul acestei perioade, determinata începând cu momentul intrării în vigoare a contractului, poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea rămasă a unui coeficient de actualizare care este egal cu evoluţia indicelui preţurilor de consum (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistica. Evoluţia indicelui preţurilor de consum (total) se determina aferent perioadei cuprinse între luna de referinţa şi luna pentru care se realizează decontarea. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza luna de referinţa în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Luna de referinţa se stabileşte ca fiind luna aferentă datei prevăzute pentru depunerea ofertelor sau, după caz, luna anterioară, în corelatie cu modul de stabilire a echivalentei leu-euro prevăzut în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Data calendaristică la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie să se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile, anterior datei deschiderii ofertei.Art. 51^5. - În situaţii excepţionale, temeinic justificate, pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezeaza interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale preţului care au suferit modificări. Revizuirea poate fi aplicată ori de câte ori se constata apariţia unei situaţii excepţionale, indiferent de durata de îndeplinire a contractului.Art. 51^6. - (1) Prin situaţie excepţionala se înţelege un eveniment care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului, fiind mai presus de controlul părţilor contractante, care nu se datorează greselii sau culpei acestora şi care are ca efect crearea unei disproportii de prestaţii între părţi, afectand interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea. (2) În sensul prezentei hotărâri, pot fi asimilate situaţiilor excepţionale şi pot determina revizuirea preţului contractului, după caz, şi fără a se limita la cele ce urmează: a) modificările legislative sau emiterea, de către autorităţile locale, a unor acte administrative, al căror efect se reflecta în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; b) creşterea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili şi energie) care influenţează semnificativ preţul ofertei, peste creşterea indicelui preţurilor de consum (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistica; c) diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse, în raport cu preţurile prevăzute în oferta, considerate preţuri de referinţa.Art. 51^7. - (1) În cazul apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 51^6 alin. (2) lit. a), coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie să evidenţieze influenţa pe care o exercită modificarea legislativă în preţul ofertat iniţial. Structura elementelor de preţ care pot fi influentate de eventuale modificări legislative se prezintă de către ofertantul declarat câştigător înainte de semnarea contractului. (2) În cazul apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 51^6 alin. (2) lit. b), coeficientul de revizuire se aplică la nivel de preţ unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligaţia de a justifica solicitarea respectiva. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel revizuite.Justificarea creşterii preţurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluţiei indicilor preţurilor producţiei industriale pe total - pe activităţi (clase) CAEN Rev. 1, publicaţi de Institutul Naţional de Statistica.Coeficientul de revizuire se aplică numai dacă este mai mare de 1 şi, în cazul în care preţul contractului nu a fost actualizat, se calculează conform formulei:C(r) = [I(CAENd) / I(CAENo)] / I[T(d-o)]; [C(r) >1],în care:I(CAENd) - indicele preţului producţiei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadrează activitatea afectată de situaţia considerată excepţionala) aferent lunii pentru care se realizează decontarea;I(CAENo) - indicele preţului producţiei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadrează activitatea afectată de situaţia considerată excepţionala) aferent lunii de referinţa la nivelul căreia sunt exprimate preţurile din oferta;I[T(d-o)] - indicele preţurilor de consum (total), aferent perioadei cuprinse între luna de referinţa la nivelul căreia sunt exprimate preţurile din oferta şi luna pentru care se realizează decontarea. (3) În cazul apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 51^6 alin. (2) lit. c), coeficientul de revizuire se aplică la nivel de preţ unitar, solicitarea aplicării respectivului coeficient fiind o obligaţie a autorităţii contractante. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel revizuite.Justificarea diminuării preţurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluţiei indicilor preţurilor producţiei industriale pe total - pe activităţi (clase) CAEN Rev. 1, publicaţi de Institutul Naţional de Statistica.Coeficientul de revizuire se aplică numai dacă este mai mic de 1 şi, în cazul în care preţul contractului nu a fost actualizat, se calculează conform formulei:C(r) = I(CAENd) / I(CAENo) ; [C(r < 1)]În cazurile în care, conform prevederilor ordonanţei, autoritatea contractantă a acceptat actualizarea preţului contractului, coeficientul de revizuire va avea în vedere influenţa actualizării şi se calculează conform formulei:C(r) = [I(CAENd) / I(CAENo)] / I[T(d-o)] ; [C(r < 1)]Acest coeficient se aplică la preţul unitar actualizat, considerat a fi noul preţ de referinţa.Art. 51^8. - Revizuirea preţurilor unitare este posibila numai pentru resursele menţionate în "Lista resurselor semnificative al căror preţ poate fi revizuit", lista care devine parte integrantă din contractul de achiziţie publică respectiv şi al carei format este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. Anexa nr. 4 conţine şi un exemplu privind modalitatea concretă de revizuire a preţurilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucrări."44. Titlul capitolului XV va avea următorul cuprins:"Dosarul achiziţiei publice"45. Capitolul XV va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit.Art. 52^1. - Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente: a) nota privind determinarea valorii estimate, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică; b) anunţul de intenţie, dacă este cazul; c) anunţul şi/sau invitaţia de participare, după caz; d) documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, inclusiv clarificările solicitate de furnizori/executanţi/prestatori şi răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă; e) dacă este cazul, nota justificativă privind aplicarea procedurii prin negociere competitivă sau cu o singura sursa; f) decizia de numire a comisiei de evaluare; g) dacă este cazul, listele cuprinzând denumirea/numele şi adresa candidaţilor care participa la selecţie şi hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selecţiei; h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor; i) lista cuprinzând denumirea/numele şi adresa ofertanţilor; j) hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; k) contestaţiile primite, rezoluţiile şi, după caz, măsurile corective adoptate de autoritatea contractantă şi comunicate ofertanţilor/candidaţilor, precum şi hotărârile comisiilor de conciliere şi, respectiv, hotărârile judecătoreşti irevocabile; l) contractul de achiziţie publică semnat; m) anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică."46. După capitolul XV se introduce un nou capitol, capitolul XV^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL XV^1Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publicăArt. 53. - (1) Pe baza documentelor şi informaţiilor din dosarul achiziţiei publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a completa formularul privind achiziţiile publice prevăzut în anexa nr. 3, denumit în continuare formular AP, şi de a-l transmite Ministerului Finanţelor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achiziţie publică. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite formularul AP către Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 iulie 2005. (3) Autoritatea contractantă transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau, în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibila din punct de vedere tehnic, pe suport hârtie, prin adresa către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice. (4) În calitate de autoritate contractantă, ministerele şi celelalte autorităţi publice centrale au obligaţia de a transmite formularul AP aferent achiziţiilor finanţate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line. (5) Responsabilitatea privind corectitudinea şi completitudinea informaţiilor transmise de către autoritatea contractantă revine integral acesteia. (6) Procedura on-line reprezintă utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic, în scopul completării şi transmiterii acestuia către Ministerul Finanţelor Publice. (7) În vederea utilizării procedurii on-line, în prima faza autoritatea contractantă trebuie să se înregistreze. Operaţiile necesare în acest scop sunt următoarele: a) accesarea aplicatiei specifice http://app.mfinante.ro b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea următoarelor coordonate:- definirea unui nume de cont de utilizare;- definirea unei parole de acces;- declararea identităţii prin menţionarea numelui complet al persoanei care este delegată pentru completarea formularului AP şi care va reprezenta autoritatea contractantă pentru toate tranzacţiile generate. Acest nume poate fi schimbat ulterior, la cererea autorităţii contractante;- precizarea codului unic de identificare al autorităţii contractante;- precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective; c) primirea ulterioară, prin e-mail, a:- cheii secrete de confirmare a contului de utilizare;- instrucţiunilor de utilizare a aplicatiei. (8) Autorităţile contractante prevăzute la alin. (4) au obligaţia de a solicita înregistrarea prevăzută la alin. (7) cel mai târziu până la data de 10 iunie 2005. Până la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractantă poate transmite formularul AP, pe suport hârtie, prin adresa către direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice. (9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completează formularul AP şi se realizează prin utilizarea numelui de cont şi a parolei, astfel cum au fost acestea completate în cadrul operaţiei de înregistrare.Art. 54. - (1) Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a opera solicitarea de înregistrare şi de a transmite solicitantului cheia secreta de confirmare a contului şi instrucţiunile de utilizare a aplicatiei. (2) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice are obligaţia de a colecta formularele AP transmise pe suport hârtie şi de a introduce informaţiile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică. (3) În cazul în care se constata erori de completare a formularului AP, direcţia de specialitate prevăzută la alin. (2) are obligaţia de a transmite autorităţii contractante o notificare prin care se precizează erorile constatate şi de a solicita remedierea acestora. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a remedia erorile semnalate şi de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (3) (5) Ministerul Finanţelor Publice asigura gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică. (6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte şi sinteze referitoare la funcţionarea sistemului achiziţiilor publice şi pentru fundamentarea deciziilor cu privire la: a) adoptarea unor modificări/completări ale legislaţiei privind achiziţiile publice realizate în scopul corectării şi eficientizarii mecanismului de achiziţie publică a produselor, serviciilor şi lucrărilor; b) iniţierea, prin sesizare din oficiu, a unor acţiuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către o autoritate contractantă.Art. 55. - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii contractului de lucrări sau de servicii de proiectare a construcţiilor, un exemplar al propunerii financiare declarate câştigătoare. (2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. (1), Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are obligaţia de a constitui şi de a actualiza permanent o baza de date care va cuprinde preţurile şi evoluţia acestora în domeniul materialelor de construcţii. (3) Prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se pot stabili şi alte categorii de informaţii pe care autorităţile contractante urmează să le transmită ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice.Art. 56. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1)-(4), art. 54 alin. (4) şi la art. 55 alin. (1). (2) Amenzile prevăzute la alin. (1) se aplică atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Curţii de Conturi şi ai Ministerului Finanţelor Publice. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."47. Anexele nr. 1-4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.48. Anexele nr. 5-6 se abroga.49. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."  +  Articolul IIArticolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Instituţiile publice pot valorifica bunurile şi prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceiaşi parametri. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achiziţionează conform prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 411.  +  Anexa 1 Lista AServicii a căror achizitionare face obiectulprevederilor ordonanţei ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────   COD COD COD  CPSA(1*) CPA(2*) DENUMIRE SERVICIU CPC(3*) ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Servicii de întreţinere reparaţii    1740.90 17.40.90 Servicii de reparaţii ale articolelor                         tehnice confectionate din textile 88690.1    1752.90 17.52.90 Repararea de franghii şi plase 88690.2    2821.91 28.21.91 Servicii de instalare a rezervoarelor,                         cisternelor şi containerelor metalice 88610.1                         (exclusiv cazane pentru încălzire                         centrala)    2821.92 28.21.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         rezervoarelor, cisternelor şi                         containerelor metalice (exclusiv cazane                         pentru încălzire centrala)    2822.91 28.22.91 Servicii de instalare a cazanelor pentru                         încălzire centrala 88610.2    2822.92 28.22.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         cazanelor pentru încălzire centrala    2830.91 28.30.91 Instalarea şi montarea generatoarelor                         de abur, inclusiv servicii de instalare a 88610.3                         conductelor metalice din instalaţii                         industriale    2830.92 28.30.92 Întreţinerea şi repararea generatoarelor                         de abur, inclusiv servicii de instalare a 88610.4                         conductelor metalice din instalaţii                         industriale    2911.91 29.11.91 Instalarea şi montarea motoarelor şi                         turbinelor 88620.1    2911.92 29.11.92 Întreţinerea şi repararea motoarelor şi                         turbinelor 88620.2    2912.91 29.12.91 Instalarea pompelor, compresoarelor şi                         motoarelor hidraulice şi pneumatice 88620.3    2912.92 29.12.92 Întreţinerea şi repararea pompelor,                         compresoarelor şi motoarelor hidraulice 88620.4                         şi pneumatice    2913.91 29.13.91 Servicii de instalare a robinetelor şi                         articolelor de robinatarie 88620.5    2913.92 29.13.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         robinetelor şi articolelor de robinetarie    2921.91 29.21.91 Instalarea şi montarea cuptoarelor şi                         arzatoarelor 88620.6    2921.92 29.21.92 Întreţinerea şi repararea cuptoarelor şi                         arzatoarelor 88620.7    2922.91 29.22.91 Instalarea şi montarea echipamentelor de                         ridicat şi manipulat (exclusiv lifturi şi 88620.8                         scări metalice)    2922.92 29.22.92 Întreţinerea şi repararea echipamentelor                         de ridicat şi manipulat 88620.9    2923.91 29.23.91 Instalarea şi montarea echipamentelor                         industriale de ventilaţie şi frigorifice 88620.10    2923.92 29.23.92 Întreţinerea şi repararea echipamentelor                         industriale de ventilaţie şi frigorifice 88620.11    2924.91 29.24.91 Instalarea şi montarea aparatelor şi                         utilajelor de uz general 88620.12    2924.92 29.24.92 Întreţinerea şi repararea aparatelor şi                         utilajelor de uz general 88620.13    2932.91 29.32.91 Instalarea maşinilor şi utilajelor agricole                         şi forestiere. 88620.14    2932.92 29.32.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi                         utilajelor agricole şi forestiere 88620.15    2942.91 29.42.91 Servicii de instalare a maşinilor-unelte 88620.16    2942.92 29.42.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         maşinilor-unelte de prelucrat metale 88620.17    2943.91 29.43.91 Servicii de instalare a maşinilor-unelte                         pentru prelucrarea pietrei, lemnului,                         plutei, ebonitei, textolitului şi a altor                         materiale similare    2943.92 29.43.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         maşinilor-unelte pentru prelucrarea pietrei,                         lemnului, plutei, ebonitei, textolitului                         şi a altor materiale similare    2951.91 29.51.91 Instalarea şi montarea utilajelor pentru                         metalurgie 88620.18    2951.92 29.51.92 Întreţinerea şi repararea utilajelor pentru                         metalurgie 88620.19    2952.91 29.52.91 Instalarea şi montarea maşinilor şi                         utilajelor pentru extracţie şi construcţii 88620.20    2952.92 29.52.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi                         utilajelor pentru extracţie şi construcţii 88620.21    2953.91 29.53.91 Instalarea şi montarea maşinilor şi                         utilajelor din industria agroalimentara 88620.22    2953.92 29.53.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi                         utilajelor din industria agroalimentara 88620.23    2954.91 29.54.91 Instalarea şi montarea maşinilor şi                         utilajelor pentru industria textila, 88620.24                         a confecţiilor, pielariei şi blanariei    2954.92 29.54.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi                         utilajelor pentru industria textila 88620.25                         a confecţiilor, pielariei şi blanariei    2955.91 29.55.91 Instalarea şi montarea maşinilor şi                         utilajelor pentru industria celulozei,                         hârtiei şi cartonului 88620.26    2955.92 29.55.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor şi                         utilajelor pentru industria celulozei, 88620.27                         hârtiei şi cartonului    2956.91 29.56.91 Instalarea şi montarea maşinilor                         specializate diverse 88620.28    2956.92 29.56.92 Întreţinerea şi repararea maşinilor                         specializate diverse 88620.29    3001.90 30.01.90 Instalarea maşinilor de birou 88630.1    3002.90 30.02.90 Instalarea calculatoarelor şi a                         echipamentelor informatice 88630.2    3110.91 31.10.91 Instalarea şi montarea motoarelor,                         generatoarelor şi transformatoarelor 88640.1                         electrice    3110.92 31.10.92 Întreţinerea, repararea şi revizia                         motoarelor, generatoarelor şi 88640.2                         transformatoarelor electrice    3120.91 31.20.91 Instalarea şi montarea aparatelor pentru                         comanda şi distribuţia electricitatii 88640.3    3120.92 31.20.92 Întreţinerea şi repararea aparatelor                         pentru comanda şi distribuţia electricitatii 88640.4    3162.91 31.62.91 Instalarea şi montarea echipamentelor                         electrice diverse 88640.5    3162.92 31.62.92 Întreţinerea şi repararea echipamentelor                         electrice diverse 88640.6    3220.91 32.20.91 Instalarea şi montarea echipamentelor de                         radiocomunicatii, radiodifuziune 88650.1                         şi televiziune    3220.92 32.20.92 Întreţinerea şi repararea echipamentelor                         de radiocomunicatii, radiodifuziune 88650.2                         şi televiziune    3230.91 32.30.91 Instalarea şi montarea aparatelor de                         recepţie, înregistrare şi reproducere 88650.3                         a sunetului şi imaginii    3230.92 32.30.92 Întreţinerea şi repararea aparatelor de                         recepţie, înregistrare şi reproducere 88650.4                         a sunetului şi imaginii    3310.91 33.10.91 Instalarea şi montarea aparatelor şi                         instrumentelor medicale şi chirurgicale 88650.1    3310.92 33.10.92 Întreţinerea şi repararea aparatelor şi                         instrumentelor medicale şi chirurgicale 88660.2    3320.91 33.20.91 Instalarea şi montarea instrumentelor şi                         aparatelor de măsura, control, reglare 88660.3                         şi testare    3320.92 33.20.92 Întreţinerea şi repararea instrumentelor                         şi aparatelor de măsura, control, 88660.4                         reglare şi testare    3340.91 33.40.91 Instalarea instrumentelor şi aparaturii                         optice şi fotocinematografice profesionale 88660.5    3340.92 33.40.92 Repararea şi întreţinerea instrumentelor                         şi aparaturii optice şi fotocinematografice 88660.5                         profesionale    3350.91 33.50.91 Instalarea şi montarea instrumentelor şi                         aparatelor de măsurare a timpului 88660.6    3350.92 33.50.92 Întreţinerea şi repararea instrumentelor                         şi aparatelor de măsurare a timpului 88660.7    3511.91 35.11.91 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         navelor civile 88680.1    3511.92 35.11.92 Servicii de transformare a navelor civile 88680.2    3511.93 35.11.93 Servicii de echipare a navelor 88680.3    3512.90 35.12.90 Servicii de reparaţii, întreţinere,                         reconstrucţie şi echipare a ambarcatiunilor 88680.4                         (inclusiv amenajări interioare ale navelor                         şi servicii conexe)    3520.91 35.20.91 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         materialului rulant feroviar 88680.5    3520.92 35.20.92 Reconditionarea şi echiparea materialului                         rulant feroviar 88680.6    3530.91 35.30.91 Întreţinerea şi repararea aeronavelor 88680.7    3530.92 35.30.92 Reconditionarea aeronavelor 88680.8    3543.90 35.43.90 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         vehiculelor pentru invalizi 88680.9    3630.91 36.30.91 Servicii de instalare a instrumentelor                         muzicale 88690.3    3630.92 36.30.92 Servicii de reparaţii şi întreţinere a                         instrumentelor muzicale    5020 50.20 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 611    5040.40 50.40.40 Servicii de reparare şi întreţinere a                         motocicletelor 61220    527 52.7 Servicii de reparaţii ale articolelor                         personale şi gospodăreşti 633                  Servicii transport terestru incluzând blindate                        şi servicii de curier (**1)                       (exceptând transportul poştal)    6021.3 60.21.3 Servicii de transport urban şi suburban de                         călători, altul decât cel pe calea ferată 7121x    6021.4 60.21.4 Servicii de transport rutier interurban de                         pasageri 71219    6022 60.22 Servicii de taxi şi servicii de închiriere                         a autoturismelor, cu sofer 7122x    6023 60.23 Servicii de transport terestru ocazional,                         de călători 7122x    6024.1 60.24.1 Servicii de transport rutier de mărfuri,                         cu vehicule specializate 7123x    6024.22 60.24.22 Servicii de transport rutier al altor                         marfari n.c.a, 71239.3    6024.30 60.24.30 Servicii de închiriere a vehiculelor                         comerciale de marfa, cu sofer 71240    6412 64.12 Servicii de curier altele decât serviciile                         poştale naţionale 7512x    7460.14 74.60.14 Servicii de asigurare a securităţii                         transportului fondurilor băneşti şi                         valorilor mobiliare cu vehicule blindate 87304              Servicii de transport aerian pentru pasageri şi                      mărfuri, (exceptând transportul poştal)    6210.10 62.10.10 Servicii de transport aerian, de călători,                         după grafic 73110    6210.22 62.10.22 Servicii de transport aerian, de mărfuri                         containerizate, după grafic 73220    6210.23 62.10.23 Servicii de transport aerian ale altor                         mărfuri, după grafic 73290.1    6220.10 62.20.10 Servicii de transport aerian, de călători,                         ocazional 73120    6220.30 62.20.30 Servicii de închiriere a avioanelor cu                         echipaj 73400                    Transport poştal, terestru şi aerian    6024.21 60.24.21 Servicii de transport poştal 71235    6210.21 62.10.21 Servicii de transport aerian poştal,                         după grafic 73210.1    6220.20 62.20.20 Servicii de transport aerian de mărfuri,                         ocazional 73210.2                                                                       73220.2                                                                       73290.2                    Servicii de telecomunicaţii(**2)    6420.13 64.20.16 Servicii de telefonie mobila 75213    6420.15 64.20.15 Servicii de reţea exclusiv pentru afaceri 75222    6420.16 64.20.16 Servicii de reţea pentru comunicaţii de date 75231    6420.18 64.20.18 Servicii Internet 75232    6420.22 64.20.22 Servicii de interconexiune 75250                    Servicii financiare(**3)    66 66 Servicii de asigurări şi ale caselor de                         pensii (ce excepţia celor din sistemul 812x                         public de asigurări sociale)    67 67 Servicii auxiliare intermedierilor                         financiare 814x                    Realizarea de produse software, servicii                             informatice şi conexe    7210 72.10 Servicii de consultanţa privind arhitectura                         sistemelor informatice, configuratii de 84100                         echipamente şi reţele    7221 72.21 Servicii de editare a produselor software 841x    7222 72.22 Servicii de consultanţa şi furnizare de                         software, n.c.a. 842x    7230 72.30 Servicii de prelucrare informatica a datelor 843x    7240 72.40 Servicii legate de bazele de date 84400    7250 72.50 Servicii de întreţinere şi de reparaţii a                         maşinilor de birou de contabilizat 84500.x                         şi calculatoare    7260 72.60 Alte servicii informatice conexe n.c.a 84490              Servicii de cercetare şi dezvoltare(**4)    73 73 Servicii de cercetare - dezvoltare 85              Servicii de contabilitate, revizie contabila,                      consultaţii în domeniul fiscal    7412.1 74.12.1 Servicii de contabilitate şi de audit                         financiar 8621x    7412.2 74.12.2 Servicii de ţinere a registrelor contabile 86220              Servicii de studiere a pieţei şi sondaje    7413 74.13 Servicii de studiere a pieţei şi sondaje 8640x              Servicii de consultare pentru afaceri**5) şi management    7414 74.14 Servicii de consultanţa pentru afaceri                         şi management 8650x                                                                       8660x    7415 74.15 Servicii de management efectuate de                         companii de tip holding 86609.2              Servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte                               servicii tehnice    7420 74.20 Servicii de proiectare, urbanism, inginerie                        şi alte servicii de consultanţa tehnica 8671x                        legate de acestea    7430 74.30 Servicii de testări şi analize tehnice 8676x              Servicii de publicitate    7440 74.40 Servicii de publicitate 871x              Servicii de administrare, întreţinere şi curăţenie    703 70.3 Servicii de administrarea pe bază de                        tarife sau contract a bunurilor imobiliare 8220x    747 74.7 Servicii de întreţinere şi curăţenie 8740x              Edituri, tiparituri şi reproduceri pe suporturi    2221 22.21 Lucrări de tipărire a ziarelor şi a altor                        publicaţii periodice 88442.1    2222.3 22.22.3 Alte lucrări de imprimare 88442.x    2223 22.23 Lucrări de legatorie şi finisare 88442.4    2224 22.24 Lucrări de compozitii tipografice şi                        fotogravura 88442.5    2225 22.25 Alte lucrări de tipografie 88442.6              Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritate                         şi activităţi similare    900 90.0 Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate;                        salubritate şi activităţi similare 940x─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Legenda:────────**1 - fac excepţie serviciile pentru transportul feroviar;**2 - fac excepţie serviciile de telefonie, de telegrafie, telex şi întreţinerea reţelei de radioficare şi de comunicaţii prin satelit;**3 - fac excepţie serviciile financiare referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea şi transferul valorilor mobiliare, cat şi servicii prestate de către Banca Naţionala a României;**4 - fac excepţie serviciile de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu;**5 - fac excepţie serviciile de arbitrare şi conciliere.1* - Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 şi nr. 78 bis din 25 februarie 1999 (actualizată prin Ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 296/2003) şi organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 (cu actualizarile ulterioare), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi nr. 301 bis, din 5 noiembrie 19972* - Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene;3* - Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.Lista BServicii a căror achizitionare nu face obiectulprevederilor ordonanţei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   COD COD COD  CPSA(1*) CPA(2*) DENUMIRE SERVICIU CPC(3*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Hoteluri şi restaurante    55 55 Hoteluri şi restaurante 64x              Servicii de transport pe cale ferată    601 60.1 Servicii de transport pe calea ferată 711x    6021.10 60.21.10 Servicii de transport urban şi suburban                        de călători pe calea ferată 71112[]                        (inclusiv cea subterana sau suspendată)    61 61 Servicii de transport pe apa 72x                        Servicii de transport pe apa                        Servicii anexe şi auxiliare transportului    63 63 Servicii anexe şi auxiliare transportului,                        servicii ale agentiilor de turism 74x                        Servicii Juridice    7411 74.11 Servicii juridice 861x                        Servicii de selecţie şi plasare a forţei                        de muncă    745 74.5 Servicii de selecţie şi plasare a forţei                        de muncă 8720x                        Servicii de investigatie şi protecţie a                        bunurilor şi persoanelor    7460.11 74.60.11 Servicii de investigatie 87301    7460.12 74.60.12 Servicii de consultaţii în domeniul                        securităţii bunurilor şi persoanelor 87302    7460.13 74.60.13 Servicii de monitorizare a alarmelor 87303    7460.15 74.60.15 Servicii de paza şi protecţie 87305    7460.16 74.60.16 Alte servicii de securitate 87309                        Servicii de învăţământ    80 80 Servicii de învăţământ 92x                        Servicii de sănătate şi sociale    85 85 Servicii de sănătate şi asistenţa socială 93x                        Servicii recreative, culturale şi sportive    92 92 Servicii recreative, culturale şi sportive    9212 92.12 Distribuţia de filme 96x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte servicii care nu se regăsesc în Lista Adar care au, în mod obligatoriu, corespondent în CPSA1* - Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA elaborata de Comisia Naţionala pentru Statistica şi aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 53/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 şi nr. 78 bis din 25 februarie 1999 (actualizată prin Ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 296/2003) şi organizată potrivit Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 (cu actualizarile ulterioare), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi nr. 301 bis, din 5 noiembrie 19972* - Clasificarea produselor asociate activităţilor (CPA), nomenclator general de produse pentru ţările membre ale Uniunii Europene;3* - Clasificarea centrala a produselor (CPC), nomenclator general de produse elaborat de organismele specializate ale O.N.U.  +  Anexa 2 MODELEpentru anunţuri de intenţieA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante şi, dacă este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obţine informaţii suplimentare2. Natura şi cantitatea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; codul CPSA3. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (dacă sunt cunoscute)4. Alte informaţii5. Data transmiterii anunţului de intenţie către R.A. "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie şi, în cazul în care lucrarea este împărţită în mai multe obiecte distincte, caracteristicile esenţiale ale acestor obiecte3. a) Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrări (dacă sunt cunoscute) b) Data aproximativă stabilită pentru începerea lucrării (dacă este cunoscută) c) Calendarul aproximativ pentru execuţia lucrării (dacă este cunoscut)4. Condiţiile de finanţare a lucrării şi de revizuire a preţurilor şi/sau referiri la prevederile care le reglementează (dacă sunt cunoscute)5. Alte informaţii6. Data transmiterii anunţului de intenţie către R.A. "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante şi, dacă este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obţine informaţii suplimentare2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intenţionează a fi achiziţionate; codul CPSA3. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (dacă sunt cunoscute)4. Alte informaţii;5. Data transmiterii anunţului de intenţie către R.A. "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de participarela licitaţia deschisăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte3. a) Locul de livrare al produselor b) Natura şi cantitatea produselor ce se vor achizitiona; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ.17. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor; b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial",C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte3. a) Locul de prestare al serviciilor b) Categoria serviciilor ce se vor achizitiona şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obţinere a exemplarului respectiv b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar (unde este cazul) c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate; c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)16. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ18. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de participarela licitaţie restrânsăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Locul de livrare al produselor b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achiziţionate; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmisă scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s'ada atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac ctc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmisă scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)3. a) Locul de prestare al serviciilor b) Categoria serviciilor ce se vor achizitiona şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmisă scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s'ada atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)16. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ18. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de participarela negocierea competitivăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare; justificare b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Locul de livrare al produselor b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achiziţionate; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate4. Data limita de livrare a produselor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmisă scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)14. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ16. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări; justificare b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Amplasamentul lucrării b) Natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile generale ale lucrării c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în mai multe obiecte distincte, posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea d) Informaţii referitoare la scopul lucrării sau contractului de lucrări atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente4. Termenul limita de execuţie a lucrării5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmisă scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)14. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ16. Data transmiterii anunţului de participare către R A. "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii; justificare b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)3. a) Locul de prestare al serviciilor b) Categoria serviciilor care se vor achizitiona şi descrierea acestora; codul CPSA c) Indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia referitoare la calificarea şi selecţia candidaţilor b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare c) Adresa la care trebuie transmisă scrisoarea de interes şi documentele de calificare d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare6. Data limita de transmitere a invitaţiilor de participare7. Numărul de candidaţi care vor fi invitaţi să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr8. Garanţiile pentru participare solicitate9. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)11. Informaţii privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale b) Menţionarea prevederilor legale, reglementărilor sau dispoziţiilor administrative vizate c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa menţioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)15. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc.)16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de intenţie sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ17. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".MODELEpentru anunţuri de atribuirea contractelor de achiziţie publicăA. Achiziţia publică de produse1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare3. Data semnării contractului de furnizare4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare5. Numărul ofertelor primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Natura şi cantitatea produselor care se vor livra de către fiecare ofertant câştigător; codul CPSA8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de furnizare care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ12. Data transmiterii anunţului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial".B. Achiziţia publică de lucrări1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări3. Data semnării contractului de lucrări4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări5. Numărul ofertelor primite4. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Categoria lucrărilor executate sau caracteristicile generale ale construcţiei realizate8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de lucrări care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ12. Data transmiterii anunţului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial".C. Achiziţia publică de servicii1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autorităţii contractante2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii3. Data semnării contractului de servicii4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii5. Numărul ofertelor primite6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător7. Categoria serviciilor care se vor presta de către fiecare ofertant câştigător şi descrierea acestora; codul CPSA8. Preţul sau gama preţurilor plătite9. Valoarea şi partea din contractul de servicii care urmează a fi subcontractata (unde este cazul)10. Alte informaţii11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare sau menţionarea inexistentei unui astfel de anunţ12. Data transmiterii anunţului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial".MODELEde anunţuri pentru concursul de soluţiiA. Anunţul de participare1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante2. Descrierea temei proiectului3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restrânsă4. În cazul unui concurs deschis: a) data limita pentru depunerea soluţiei b) adresa la care soluţiile trebuie transmise5. În cazul unui concurs cu participare restrânsă: a) numărul de participanţi care vor fi selecţionaţi să depună soluţie sau limitele între care se încadrează acest număr b) criterii de selecţie a participanţilor c) data limita pentru depunerea cererii de participare d) data limita pentru transmiterea invitaţiilor de participare6. Menţiunea dacă participarea este rezervată persoanelor cu pregătire într-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea soluţiilor8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)9. Menţiunea dacă decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă10. Numărul şi valoarea premiilor (unde este cazul);11. Indicarea premiilor care vor fi acordate (unde este cazul);12. Menţiunea dacă participanţii declaraţi castigatori vor fi invitaţi sa participe la procedura de negociere fără anunţ de participare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (unde este cazul);13. Alte informaţii (utilizarea căilor de atac etc);14. Data transmiterii anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial".B. Anunţul privind rezultatul concursului1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităţii contractante;2. Descrierea temei proiectului;3. Numărul total al concurenţilor;4. Numărul concurenţilor străini;5. Câştigătorul (castigatorii) concursului;6. Premiul (premiile) acordat (acordate), după caz;7. Alte informaţii;8. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anunţului de participare la concurs;9. Data transmiterii anunţului privind rezultatul concursului către R.A. "Monitorul Oficial".  +  Anexa 3     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. înregistrare ____________    Formular privind achiziţiile publice de: Data înregistrării __________    Produse [] Servicii [] Lucrări [] Nume prenume ________________                                                (reprezentant autoritate                                                 contractantă)I. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ    1. Cod Fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 2. Judeţ _________________    3. Denumire ___________________________________________________________    4. Adresa: Localitate _________________________________________________    Strada _____________ Nr. _____ Bloc ______ Scara __________ Ap. _______    Cod poştal ___________ Tel. _______ Fax. ______ E-mail ______________    5. Tip Autoritate Contractantă: Clasic [] Utilităţi publice [](*)    6. Nivel Autoritate Contractantă: Central [] Local []__________    *) Clasic = în sensul prevederilor art. 5 alin. 1       lit. a), b) şi c) din Legea nr. 212/2002       Utilităţi = în sensul prevederilor art. 5       alin. 1 lit. d) din Legea nr. 212/2002II. DATE REFERITOARE LA CONTRACT    1. Obiectul achiziţiei:────────┬─────────────────┬───────────────────────Cod │Cod CPV │DenumireCPSA │ │────────┼─────────────────┼───────────────────────        │ │────────┴─────────────────┴───────────────────────    2. Surse de finanţare ────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────── Cod │Denumire sursa │Valoarea din     │ │contractul     │ │încheiat     │ │ Mii lei ────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────────   1 Bugetul de stat ───────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Bugetele locale ───────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Venituri proprii ───────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Bugetul asigurărilor sociale de stat ───────────────────────────────────────────────────────────────────   5 Bugetul asigurărilor pentru şomaj ───────────────────────────────────────────────────────────────────   6 Sume alocate din credite externe ───────────────────────────────────────────────────────────────────   7 Bugetul Fondului naţional unic de      asigurări sociale de sănătate ───────────────────────────────────────────────────────────────────   8 Sume alocate din fonduri externe      nerambursabile ─────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Valori 3.1 Valoare estimată a contractului fără TVA mii lei______ euro ______ 3.2 Valoare estimată a contractului cu TVA mii lei______ euro ______ 3.3 Valoare la care s-a încheiat     contractul fără TVA mii lei _____ euro ______ 3.4 Valoare la care s-a încheiat     contractul cu TVA mii lei _____ euro ______ 4. Număr contract / Data încheierii: _______/|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|(zz/ll/aaaa 5. Data previzionata pentru finalizarea    contractului:) |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|(zz/ll/aaaaIII DATE REFERITOARE LA PROCEDURA APLICATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI1. Tip procedura: Licitaţie deschisă [] Licitaţie restrînsa []                  Negociere [] Negociere cu o                  competitivă singura sursa [] Cerere                                                                   de                                                                   oferta []───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. DATE referitoare la CANDIDAŢI (pentru; Licitaţie restrânsă,   Negociere competitivă)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.1 Număr candidaţi care au depus scrisoare de interes ______________ 2.2 Număr de candidaţi eliminati ca urmare a     neîndeplinirii condiţiilor de:     a. Eligibilitate __________ b. Inregistare _______ c. Calificare ________ 2.3 Numărul de candidaţi selectaţi ________________ 2.4 Număr de candidaţi care au participat la     consultări / negocieri ________________________    (numai pt Negociere competitivă)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. DATE referitoare la 0FERTANŢI (pentru: Licitaţie deschisă,                                           Licitaţie restrânsă,                                           Negociere competitivă,                                           Cerere de oferta)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3.1 Data şedinţei de deschidere a     ofertelor |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|zz/ll/aaaa) 3.2 Numărul de ofertanţi care au depus oferta ________________________________ 3.3 Numărul de oferte respinse în şedinţa de     deschidere _______________________________________________________________ 3.4 Numărul de ofertanţi eliminati ca urmare     a neîndeplinirii condiţiilor de      a. Eligibilitate _________ b. Inregistare ___________      c. Calificare ____________      (pt procedurile de Licitaţie deschisă sau Cerere de oferta) 3.5 Numărul de oferte respinse ca fiind necorespunzătoare _____ 3.6 Numărul de oferte care au fost punctate ___________________ 3.7 Preţul maxim ofertat (fără TVA) mii lei __________ euro _____________ 3.8 Preţul minim ofertat (fără TVA) mii lei __________ euro _____________─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Criteriul de atribuire utilizat:             Preţul cel mai scăzut []             Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v.th. economic [] 5. Data la care a fost emisă decizia de    stabilire a ofertei câştigătoare |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|zz/ll/aaaa) 6. Data la care au fost transmise    comunicările privind rezultatul    procedurii |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|zz/ll/aaaa) 7. Durata procedurii (în zile):_______________ 8. Precizati dacă pentru atribuirea acestui    contract s-au mai aplicat şi alte proceduri,    care au fost anulate;          NU [] DA [] De câte ori |_|_|IV. DATE REFERITOARE LA PUBLICITATE*Font 9*───────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────                   │ Anunţ de │ Anunţ de │ Anunţ de                   │ intenţie │ participare │ atribuire───────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────Număr anunţ │ │ │───────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────Data transmiterii │|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|│|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|│|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|către R.A Monitorul│(zz/ll/aaaa) │(zz/ll/aaaa) │(zz/ll/aaaa)Oficial │ │ │───────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────Data publicării │|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|│|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|│|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|                   │(zz/ll/aaaa) │(zz/ll/aaaa) │(zz/ll/aaaa)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────V. DATE REFERITOARE LA SISTEMUL CĂILOR DE ATAC    1. Numărul de contestaţii primite _________________    2. Obiectul contestaţiilor ________________________────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────── Cod│Tip contestaţie │ Număr    │ │contestaţii────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────   1 Procedura a fost selectata incorect────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Anunţul de participare nu a fost publicat sau nu a conţinut     toate informaţiile solicitate conform prevederilor legale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Reducerea nejustificată a perioadelor acordate pentru     depunerea ofertelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Nu s-a răspuns la solicitarile de clarificări privind     documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 Cerinţe nejustificate/excesive referitoare la eligibilitate,     înregistrare'c7sau calificare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6 Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei nu     conţine toate informaţiile sau conţine informaţii eronate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7 Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei a fost     modificată după deschiderea ofertelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8 Necomunicarea preţului ofertelor şi a altor informaţii     relevante în cadrul şedinţei de deschidere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9 Aplicarea incorectă de către comisia de evaluare a     criteriilor de calificare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10 Aplicarea incorectă de către comisia de evaluare a     criteriilor de atribuire a contractului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11 Anularea nejustificată a procedurii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12 Comunicarea referitoare la rezultatul aplicării procedurii a     fost incompleta sau nu a fost transmisă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13 Altele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Numărul de contestaţii rezolvate în favoarea     contestatorului _____________________________________________________  4. Numărul de acţiuni în instanţa ______________________________________  5. Numărul de acţiuni în instanţa rezolvate     în favoarea contestatorului __________________________________________VI. DATE REFERITOARE LA CONTRACTANT    1. Cod fiscal (CNP ) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    2. Denumire __________________________________    3. Ţara de origine ___________________________    4. Judeţ _____________________________________    5. Adresa: Localitatea _______________________    Strada _____________ Nr. _____ Bloc ______ Scara __________ Ap. _______    Cod poştal ___________ Tel. _______ Fax. ______ E-mail ______________    Data depunerii formularului |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| (zz/ll/aaaa)    Semnatura ____________________________________    (reprezentat autoritate contractantă)PRECIZĂRI referitoare la modul de completare a formularului1. Tipul autorităţii contractante se stabileşte în funcţie de încadrarea într-una din categoriile menţionate la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.Încadrarea în tipul "clasic" (termen preluat din limbajul curent utilizat de serviciile tehnice ale Comisiei Europene) este specifică autorităţilor contractante definite la literele a), b) şi c) din cadrul articolului mai sus menţionat.Încadrarea în tipul "utilităţi" este specifică autorităţilor contractante definite la litera d) din cadrul articolului mai sus menţionat.2. Obiectul achiziţiei publice se defineste prin codul CPSA sau prin codul CPV.Pentru contractele de achiziţie publică care se încheie până la data de 30.06.2006, completarea formularului se realizează numai pentru codul CPSA.În cazul în care obiectul unui contract de furnizare sau de servicii îl reprezintă achiziţia mai multor categorii de produse/servicii care fac parte din subclase elementare diferite, codul CPSA care se completează este cel aferent subclasei elementare din care fac parte produsele/serviciile cu ponderea valorică cea mai mare în cadrul contractului respectiv.În cazul contractelor de lucrări, codul CPSA care se completează este cel aferent clasei din care fac parte lucrările cu ponderea valorică cea mai mare în cadrul contractului respectiv.3. Valoarea contractului de achiziţie publicăValoarea estimată a contractului precum şi valoarea la care se încheie contractul se exprima atât în lei cat şi în euro.În cazul determinării valorii estimate, echivalenta leu/euro se realizează corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, publicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară finalizarii estimarii.Valoarea la care s-a încheiat contractul reprezintă preţul prevăzut în contractul de achiziţie publică, pentru care contractantul s-a angajat sa furnizeze produsele, sa presteze serviciile sau să execute lucrările, care reprezintă obiectul contractului respectiv, în acest caz, echivalenta leu/euro este cea corespunzătoare cursului mediu al pieţei valutare, publicat de Banca Naţionala a României în ziua precizată în Fişa de date a achiziţiei sau, în cazul în care aceasta precizare nu a fost menţionată, în ziua anterioară datei stabilite pentru depunerea ofertelor.4. Numărul de oferte respinse în şedinţa de deschidere indica totalitatea ofertelor pentru care membrii comisiei de evaluare au luat decizia de respingere ca urmare a depunerii cu întârziere a ofertelor respective sau ca urmare a neprezentarii garanţiei de participare.5. Numărul de ofertanţi/candidaţi eliminati ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate indica totalitatea ofertanţilor/candidaţilor pentru care membrii comisiei de evaluare au luat decizia de excludere ca urmare a încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 din ordonanţa.6. Numărul de ofertanţi/candidaţi eliminati ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de înregistrare indica totalitatea ofertanţilor/candidaţilor pentru care membrii comisiei de evaluare au luat decizia de eliminare ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor rezultate din prevederile art. 31 din ordonanţa.7. Numărul de ofertanţi/candidaţi eliminati ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de calificare indica totalitatea ofertanţilor/candidaţilor eliminati ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor minime (stabilite în cadrul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei) referitoare la capacitatea tehnica şi/sau la capacitatea economico-financiară.8. Numărul de oferte respinse ca fiind necorespunzătoare indica totalitatea ofertelor respinse în cazul în care propunerea tehnica nu a respectat cerinţele prevăzute în caietul de sarcini şi/sau în cazul în care propunerea financiară a fost vadit subevaluata sau, după caz, excesiva în raport cu valoarea fondurilor alocate.9. Numărul de oferte care au fost punctate indica numărul de oferte corespunzătoare şi, implicit, cărora le-au fost acordate punctaje în conformitate cu algoritmul prevăzut în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.10. Pentru a evita completarea incorectă a formularului, în cazul aplicării procedurilor de licitaţie deschisă sau cerere de oferta, se utilizează următoarea "cheie de control":    Numărul de ofertanţi = Numărul de oferte respinse în şedinţa de    care au depus oferta deschidere + Numărul de ofertanţi/candidaţi                                 excluşi ca urmare a neîndeplinirii                                 condiţiilor de eligibilitate + Numărul de                                 ofertanţi/candidaţi eliminati ca urmare a                                 neîndeplinirii condiţiilor de înregistrare +                                 Numărul de ofertanţi/candidaţi eliminati ca                                 urmare a neîndeplinirii condiţiilor de                                 calificare + Numărul de oferte respinse ca                                 fiind necorespunzătoare + Numărul de oferte                                 care au fost punctate11. Durata procedurii reprezintă intervalul de timp cuprins între data transmiterii anunţului de participare către R.A. Monitorul Oficial al României şi data încheierii (semnării) contractului de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, în cazul procedurilor care nu implica publicarea unui anunţ de participare, data iniţierii procedurii va fi considerată data transmiterii invitatiei de participare.12. Datele referitoare la publicitate se completează în funcţie de tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în cazul anunţului de intenţie necesitatea completării este impusa în funcţie de valoarea contractului.13. Obiectul contestaţiilor este reflectat în tabelul care conţine tipologia contestaţiilor. Formularul trebuie să fie completat la aceasta poziţie numai dacă în cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului respectiv s-au înaintat contestaţii. Completarea coloanei a III-a se realizează în funcţie de încadrarea capetelor de cerere în tipologia prevăzută în tabel.  +  Anexa 4 Lista resurselor semnificativeal căror preţ poate fi revizuit────┬──────────┬────────────┬────────┬────┬─────────────┐Nr. │ Denumire │ Clasa CAEN │I(CAEN0)│ UM │ Preţ unitar │crt.│ material │ │ │ │ │────┼──────────┼────────────┼────────┼────┼─────────────┤ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┼──────────┼────────────┼────────┼────┼─────────────┤────┼──────────┼────────────┼────────┼────┼─────────────┤────┼──────────┼────────────┼────────┼────┼─────────────┤────┼──────────┼────────────┼────────┼────┼─────────────┤────┴──────────┴────────────┴────────┴────┴─────────────┘Autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru una din următoarele variante:I. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va conţine formularul Lista resurselor semnificative al căror preţ poate fi revizuit, completat pe primele 5 coloane. În acest caz, autoritatea contractantă este cea care decide tipurile de materiale al căror preţ poate fi revizuit în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale. Ultima coloana - "Preţ unitar" - urmează să fie completată de către fiecare ofertant, în concordanta cu preţurile aferente din propria propunere financiară.II. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei va conţine formularul Lista resurselor semnificative al căror preţ poate fi revizuit fără ca acesta să fie completat pe vreuna dintre coloane. În acest caz, fiecare ofertant va putea stabili tipurile de materiale pe care le va introduce în Lista, completand corespunzător coloanele 1 - 6.În scopul facilitării procedurii de revizuire a preţurilor pe parcursul derulării contractului, se recomanda introducerea în Lista doar a acelor resurse a căror modificare de preţ are un impact important asupra costurilor execuţiei lucrărilor sau prestării serviciilor.Clasa CAEN (coloana 3) se identifica prin încadrarea resursei materiale (nominalizate în coloana 2), într-una din activităţile prevăzute în Buletinul Statistic de Preţuri - publicat de Institutul Naţional de Statistica - în secţiunea care prezintă Indicii preţurilor producţiei industriale pe total pe activităţi (clase) Rev. 1.I(CAEN0) reprezintă indicele preţului producţiei industriale aferent lunii de referinţa la nivelul căreia sunt exprimate preţurile din oferta. Acest indice este preluat din Buletinul Statistic de Preţuri - publicat de Institutul Naţional de Statistica - secţiunea care prezintă Indicii preţurilor producţiei industriale pe total pe activităţi (clase) Rev. 1. În cazul în care valoarea acestui indice nu este încă cunoscută la data stabilită pentru depunerea ofertelor, valoarea se completează ulterior, înainte de încheierea contractului.Model de calcul a valorii de decontare în cazul apariţieiumor situaţii excepţionale*)__________ Notă *) Preţurile şi indicii utilizaţi în cadrul acestui model sunt ipotetici şi nu au decât rolul de a facilita înţelegerea procedurii prin care se determina modul de revizuire a preţurilor.Oferta stabilită ca fiind câştigătoare a fost întocmită cu preţuri din luna de referinţa februarie 200.... "Lista a resurselor semnificative al căror preţ poate fi revizuit", anexa la contract, este următoarea:────┬─────────────┬───────────────────────────┬────────┬────┬─────────────┐Nr. │ Denumire │ Clasa CAEN │I(CAEN0)│ UM │ Preţ unitar │crt.│ material │ │ │ │ - lei - │────┼─────────────┼───────────────────────────┼────────┼────┼─────────────┤  1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │────┴─────────────┴───────────────────────────┴────────┴────┴─────────────┘  1 Oţel beton Producţia de materiale 280 kg 20.000                   feroase sub forma primara                   şi cea de feroaliaje──────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Teava neagra Producţia de tuburi (ţevi) 275 kg 30.000     şi zincata din oţel──────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3 Beton marfa Fabricarea betonului 330 mc 2.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4 Motorina Fabricarea produselor 260 litru 28.000                   obţinute din prelucrarea                   ţiţeiului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5 Energie Producţia de energie 300 kwh 4.000     electrica electrica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────Lunar sau la stadiile fizice convenite prin contract, contractantul prezintă achizitorului situaţiile de plată pentru lucrările real executate. Preţurile unitare utilizate sunt cele din oferta. Ambele părţi contractante verifica evoluţia indicilor de preţ aferenţi resurselor din Lista, solicitând, dacă este cazul, revizuirea anumitor preţuri care au fost afectate de influenţa unei situaţii de natura excepţionala.La data prezentării situaţiei de lucrări, indicii preţurilor producţiei industriale pentru clasele CAEN prevăzute în "Lista de resurse semnificative" au următoarele valori:    I[CAEN1(1)] = 310 - Producţia de materiale feroase sub forma primara                        şi cea de feroaliaje    I[CAEN1(2)] = 277 - Producţia de tuburi (ţevi) din oţel    I[CAEN1(3)] = 295 - Fabricarea betonului    I[CAEN1(4)] = 300 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea                        ţiţeiului    I[CAEN1(5)] = 299 - Producţia de energie electrica    Coeficientul de revizuire se calculează conform următoarei formule:    C(r) = [I(CAEN1)/I(CAEN0)]/I[T(1-0)]    I[CAEN1(1)]/I[CAEN0(1)] = 310/280 = 1,107    I[CAEN1(2)]/I[CAEN0(2)] = 277/275 = 1,007    I[CAEN1(3)]/I[CAEN0(3)] = 295/330 = 0.894    I[CAEN1(4)]/I[CAEN0(4)] = 300/260 = 1,154    I[CAEN1(5)]/I[CAEN0(5)] = 299/300 = 0,996I[T(1-0)] reprezintă coeficientul de variatie a preţurilor de consum total aferent perioadei cuprinse între luna la nivelul căreia sunt exprimate preţurile din oferta (luna de referinţa - februarie) şi luna pentru care se realizează decontarea. Calculul acestui coeficient se realizează pe baza informaţiilor din Buletinul Statistic de Preţuri şi conduce la rezultatul I[T(1-0)] = 1,013 (ipoteza de lucru).Creşterea preţurilor se poate constata la:- oţel beton- teava- motorinaCoeficienţii de revizuire pentru aceste produse sunt:C[r(1)] = 1,107/1,013 = 1,092C[r(2)] = 1,007/1,013 = 0,994 < 1C[r(4)] = 1,154/1,013 = 1,139Contractantul are dreptul să solicite revizuirea preţului la oţel beton şi motorina. În cazul acestor doua produse, preţurile unitare care urmează să fie luate în calcul pentru determinarea valorii situaţiei de plată sunt:Oţel beton: 20000 x C[r(1)] = 20000 x 1,092 = 21840 lei/kgMotorina: 28000 x C[r(4)] = 28000 x 1,139 = 31892 lei/litruCalculul coeficientului C[r(2)] a condus la un rezultat < 1. În aceasta situaţie coeficientul respectiv nu se aplică iar teava îşi menţine preţul de decontare neschimbat: 30000 lei/kg.Diminuarea preţurilor se poate constata la:- beton marfa- energie electricaCoeficienţii de revizuire pentru aceste produse sunt:C[r(3)] = 0,894C[r(5)] = 0,996Achizitorul are obligaţia să solicite revizuirea preţului la resursele respective. În cazul acestor produse, preţurile unitare care urmează să fie luate în calcul pentru determinarea valorii situaţiei de plată sunt:Beton marfa: 2000000 x 0,894 = 1788000 lei/mcEnergia electrica: 4000 x 0,996 = 3984 lei/kwhDecontarea se realizează pe baza unei noi situaţii de plată, a carei valoare se calculează la nivelul prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel revizuite.Valoarea totală a unor produse precum otelul beton, teava sau betonul marfa se determina prin înmulţirea cantităţilor puse în opera cu preţul unitar de referinţa sau, după caz, preţul unitar revizuit.Produse precum motorina sau energia electrica pot interveni, cu o anumită pondere, în calculul preţului transportului sau a preţului utilajelor, prevăzute în situaţiile de lucrări. Pentru a se evita neînţelegerile pe parcursul derulării contractului, în cazul unor astfel de produse se poate stabili şi ponderea prin care acestea influenţează preţul transportului şi/sau utilajelor. Ponderile respective se precizează în anexa care cuprinde Lista resurselor semnificative al căror preţ poate fi revizuit.Cu titlu de exemplu, Lista utilizata în cadrul modelului de calcul prezentat poate fi însoţită de următoarele precizări:1. Motorina intră în calculul preţului unitar de transport cu o pondere de 80%2. Energia electrica intră în calculul preţului unitar pentru utilaje acţionate electric cu o pondere de 60%.Pe baza acestor precizări, valoarea transportului din cadrul situaţiei de plată va fi revizuită prin aplicarea unui coeficient de revizuire calculat astfel:C[r(tr)] = 0,2 + (0,8 x 1,139) = 1,111Valoarea aferentă utilajelor acţionate electric se va diminua prin aplicarea unui coeficient de revizuire calculat astfel:C[r(uae)] = 0,4 + (0,6 x 0,996) = 0,997Procedura de revizuire se aplică ori de câte ori se constata apariţia unei situaţii de natura excepţionala. În cazul în care contractul are o durată mai mare de 12 luni, la valoarea corespunzătoare situaţiilor de plată prezentate începând cu a 13-a luna de la momentul intrării în vigoare a respectivului contract, poate fi aplicat şi coeficientul de actualizare.Conform definitiei actualizării, aplicarea coeficientului de actualizare se poate realiza indiferent de apariţia unei situaţii excepţionale, scopul fiind de a se asigura protecţia împotriva inflaţiei. În cazul în care, începând cu a 13-a luna, la valoarea situaţiilor de plată a fost aplicat şi coeficientul de actualizare, o eventuala operaţie de revizuire ulterioară trebuie să aibă în vedere influenţa coeficientului de actualizare._____________