HOTĂRÂRE nr. 354 din 21 aprilie 2005pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 19 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă articolul 77 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolul 77^1 şi articolul 77^2, cu următorul cuprins:"Art. 77^1. - Investitorilor care au cumpărat acţiuni sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinaţie agricolă li se atribuie direct în concesiune, potrivit art. 21^1 alin. (1) din lege, teren cu destinaţie agricolă, astfel: a) pentru plantaţii de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, sere, solarii, răsadniţe - pot concesiona prin atribuire directă următoarele tipuri de teren cu destinaţie agricolă: productiv - arabil, precum şi teren cu destinaţie agricolă aflat sub vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, păşuni, fâneţe, sere, solarii, răsadniţe, cât şi neproductiv - drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă; b) pentru capacităţi de producţie din zootehnie pot concesiona prin atribuire directă teren cu destinaţie agricolă: productiv - arabil, păşuni şi fâneţe, cât şi neproductiv - drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă; c) pentru amenajări de îmbunătăţiri funciare pot concesiona prin atribuire directă numai terenul cu destinaţie agricolă pe care sunt amplasate efectiv canalele de irigaţii sau de desecări; d) pentru spaţii de depozitare pot concesiona prin atribuire directă teren cu destinaţie agricolă neproductiv reprezentând drumuri tehnologice şi de exploatare agricolă şi platforme care servesc nevoilor producţiei agricole; e) pentru alte tipuri de active pot concesiona teren cu destinaţie agricolă neproductiv.Art. 77^2. - Suprafaţa de teren cu destinaţie agricolă, care se atribuie direct prin concesionare potrivit art. 77^1, se stabileşte prin instrucţiunile de aplicare a prezentelor norme, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 354.-----------