LEGE nr. 127 din 17 mai 2005privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un punct nou, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. Alineatul (1) al articolului 6^1 va avea următorul cuprins:«Art. 6^1. - (1) Autoritatea funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.»"2. La articolul I, după punctul 3 se introduc două puncte noi, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:"3^1. Alineatul (1) al articolului 6^6 va avea următorul cuprins:«Art. 6^6. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani.»3^2. După articolul 6^9 se introduce un articol nou, articolul 6^10, cu următorul cuprins:«Art. 6^10. - Membrii Comitetului pentru Produse Medicinale Veterinare, care funcţionează pe lângă Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, beneficiază de o indemnizaţie de participare la şedinţe echivalentă cu 20% din salariul brut al directorului institutului, precum şi de rambursarea cheltuielilor de deplasare şi cazare.»"3. La articolul I, după punctul 5 se introduc două puncte noi, punctele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:"5^1. După alineatul (2) al articolului 19 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:«(3) Funcţionarea unităţilor de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, este permisă numai dacă sunt autorizate şi au asigurată asistenţa tehnică de specialitate, în condiţiile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.» (4) Asistenţa tehnică de specialitate prevăzută la alin. (3) se asigură de personal angajat, în condiţiile legii, pe perioadă determinată, de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48.»5^2. Alineatul (7) al articolului 26 va avea următorul cuprins:«(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalelor tăiate, ucise sau altfel afectate, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.»"4. La articolul I punctul 6, titlul capitolului X va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL XCerinţe sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind subprodusele de origine animală şi nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, alte deşeuri animale şi agenţi patogeni de origine animală"5. La articolul I, după punctul 8 se introduce un punct nou, punctul 8^1, cu următorul cuprins:"8^1. Litera a) a alineatului (2) al articolului 48 va avea următorul cuprins:«a) efectuarea unor acţiuni cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului;»"6. La articolul I punctul 13, articolul 57^1 va avea următorul cuprins:"Art. 57^1 - Proiectele în derulare prin Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale până la finalizarea lor."7. La articolul I, după punctul 13 se introduc două puncte noi, punctele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:"13^1. Articolul 58 se abrogă.13^2. La punctul 1 al articolului 59, articolul 3 se abrogă."8. La articolul I, punctul 15 se abrogă.9. La articolul II punctul 2, articolul 5 se abrogă.10. Articolul III se abrogă.  +  Articolul II (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, concesionează activităţile sanitare veterinare cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, cu modificările ulterioare. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va prelua de la Agenţia Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) În contractele de concesiune deja încheiate Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se subrogă în drepturile şi obligaţiile Agenţiei Domeniilor Statului în ceea ce priveşte activităţile sanitar-veterinare de interes naţional, prin încheierea de acte adiţionale. Agenţia Domeniilor Statului rămâne concedent pentru bunurile imobile aflate în administrarea sa, în care îşi desfăşoară activitatea concesionarii activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional. (4) Modelul-cadru de studiu de oportunitate, caietul de sarcini, grila de selecţie şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (5) În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificările ulterioare, după punctul 4 se introduce un punct nou, punctul 5, cu următorul cuprins:"5. Identificarea şi înregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor, până la data de 31 decembrie 2006." (6) Partea care reglementează obiectul contractului în contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică corespunzător prin act adiţional încheiat cu acordul părţilor. În cazul în care concesionarul refuză în scris semnarea actului adiţional, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, poate iniţia procedura de concesionare pentru activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor şi suinelor. (7) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol va fi reglementată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 mai 2005.Nr. 127.______________