LEGE nr. 125 din 12 mai 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 17 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) integral din venituri proprii."2. Articolul 3 se abrogă.3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor, cu excepţia funcţiei de director general adjunct medical, se stabilesc de către consiliul de administraţie al spitalului, în limitele minime şi maxime aprobate de Ministerul Sănătăţii, pe tipuri de spitale."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere. (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%. (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%. (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de consiliul de administraţie."5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază; c) pentru activităţile care se desfăşoară în serviciile de ambulanţă, structurile de primire a urgenţelor - UPU şi CPU -, secţiile şi compartimentele de ATI, Anestezie şi de Terapie Intensivă şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază; d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul blocului operator, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază; f) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi cu condiţii deosebite de muncă dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază; g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a; h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază. (2) Localităţile cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unităţi sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute al alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (4) Nevăzătorii cu handicap grav care sunt încadraţi în muncă beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază."6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică. (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante. (4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu norma întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată."7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. (2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut."8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de maximum 20 de tichete de masă."9. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - Pentru unităţile sanitare publice finanţate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la legea bugetului de stat şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."10. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea procentelor de majorare prevăzute pe funcţii, grade şi trepte profesionale în anexa nr. VI."11. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Salariile de bază individuale, calculate conform prevederilor alin. (1) şi (2), vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului."12. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii, precum şi a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării şi privatizării unităţilor sanitare. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de funcţii, precum şi posturilor de medici de specialitate din unităţile sanitare cu încadrare deficitară de la această categorie de personal. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiţia încadrării în fondurile aprobate, conform legii."13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii, grade şi trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."14. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate finanţate din fonduri publice se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pentru asistenţii medicali şi medicii, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă."15. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (5) şi ale art. 12 alin. (2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006."16. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, orice alte dispoziţii contrare se abrogă."17. Anexa nr. I va avea următorul cuprins:  +  Anexa I SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATEMEDICO-SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR
     
    I. Unităţi sanitare, altele decât cele clinice
    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei-
    minimmaxim
    1.Medic primarS5.991.00012.203.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S11.982.00024.406.000
    2.Medic specialistS5.129.0008.740.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S10.258.00017.480.000
    3.MedicS3.904.0007.660.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S7.808.00015.320.000
    4.Medic stagiarS3.745.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S7.490.000  
    5.Farmacist primar*)S5.259.0009.386.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S10.518.00018.772.000
    6.Farmacist specialistS4.567.0007.855.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S9.134.00015.710.000
    7.FarmacistS4.003.0006.199.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S8.006.00012.398.000
    8.Farmacist stagiarS3.745.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S7.490.000  
    9.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4.049.0009.097.000
    10.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS3.976.0007.187.000
    11.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS3.904.0005.988.000
    12.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS3.714.000  
    13.Dentist principalSSD4.036.0006.934.000
    14.DentistSSD3.962.0006.131.000
    15.Dentist debutantSSD3.634.000  
    16.Asistent medical principal*****)SSD4.069.0007.094.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD8.138.00014.188.000
    17.Asistent medical*****)SSD3.994.0006.345.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD7.988.00012.690.000
    18.Asistent medical debutant*****)SSD3.663.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD7.326.000  
    19.Asistent medical principal**)PL3.994.0006.991.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL7.988.00013.982.000
    20.Asistent medical**)PL3.919.0006.242.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL7.838.00012.484.000
    21.Asistent medical debutant**)PL3.651.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL7.302.000  
    22.Asistent medical principal**)M3.994.0006.491.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.988.00012.982.000
    23.Asistent medical**)M3.919.0005.494.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.838.00010.988.000
    24.Asistent medical debutant**)M3.651.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.302.000  
    25.Tehnician dentar principal***)M3.832.0006.468.000
    26.Tehnician dentar***)M3.760.0005.510.000
    27.Tehnician dentar debutant***)M3.503.000  
    28.Soră medicală principală****) - din anatomia patologică şi medicina legală2)M M3.897.000 7.794.0005.843.000 11.686.000
    29.Soră medicală****)M3.824.0004.872.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.648.0009.744.000
    30.Soră medicală debutantă****)M3.562.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.124.000  
     
    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
    **) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.
    ***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă.
    ****) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.
    *****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.
    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei-
    minimmaxim
    31.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS5.303.0009.405.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S10.606.00018.810.000
    32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS4.605.0007.430.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S9.210.00014.860.000
    33.Biolog, biochimist, chimist, fizician;S4.036.0006.191.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S8.072.00012.382.000
    34.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS3.840.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S7.680.000  
    35.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşă; principalS4.144.0007.363.000
    36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşăS4.069.0006.742.000
    37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşă; debutantS3.871.000  
    38.Profesor CFM, biolog, chimist, principal*)SSD4.069.0006.991.000
    39.Profesor CFM, biolog, chimist*)SSD3.994.0006.181.000
    40.Profesor CFM, biolog, chimist*); debutantSSD3.663.000  
     
    *) Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor, asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.
    C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei-
    minimmaxim
    41.Infirmieră, agent DDDG3.718.0003.864.000
    42.Infirmieră, agent DDD; debutantG3.532.000  
    43.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG3.645.0003.864.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)G7.290.0007.728.000
    44.Ambulanţier*)   3.824.0005.360.000
    45.Şofer autosanitară I**)   3.824.0004.872.000
    46.Şofer autosanitară II**)   3.749.0004.385.000
    47.Şofer autosanitară III**)   3.676.0003.897.000
     
    *) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.
    **) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale1)
    A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei-
    minimmaxim
    1.Medic primarS6.719.00014.514.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S13.438.00029.028.000
    2.Medic specialistS5.890.00011.292.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S11.780.00022.584.000
    3.Medic rezident anul VI-VIIS8.696.000  
    4.Medic rezident anul IV-VS8.128.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S16.256.000  
    5.Medic rezident anul IIIS7.182.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S14.364.000  
    6.Medic rezident anul IIS6.239.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S12.478.000  
    7.Medic rezident anul IS5.292.000  
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S10.584.000  
    8.Farmacist primar*)S5.216.00012.166.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S10.432.00024.332.000
    9.Farmacist specialistS4.349.0009.735.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S8.698.00019.470.000
    10.Farmacist rezident anul IIIS6.239.000  
    11.Farmacist rezident anul IIS5.673.000  
    12.Farmacist rezident anul IS5.105.000  
    13.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4.049.00011.963.000
    14.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS3.904.0009.573.000
    15.Asistent medical principal****)SSD3.970.0009.108.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD7.940.00018.216.000
    16.Asistent medical****)SSD3.897.0008.133.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)SSD7.794.00016.266.000
    17.Asistent medical principal**)PL3.897.0009.005.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL7.794.00018.010.000
    18.Asistent medical**)PL3.824.0008.033.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL7.648.00016.066.000
    19.Asistent medical principal**)M3.897.0007.790.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.794.00015.580.000
    20.Asistent medical**)M3.824.0007.060.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.648.00014.120.000
    21.Soră medicală principală***)M3.767.0006.825.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.534.00013.650.000
    22.Soră medicală***)M3.696.0005.886.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M7.392.00011.772.000
     
    B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei-
    minimmaxim
    23.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS5.129.00011.963.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S10.258.00023.926.000
    24.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS4.277.0009.573.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S8.554.00019.146.000
    25.Psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşă; principalS4.043.00011.681.000
    26.Profesor CFM; principalSSD3.970.0009.005.000
  _____________1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la Cap. II, lit. A nr. crt. 1-12 şi lit. B nr. crt. 23-25.2) Salariul de bază la limita minimă şi maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare cu 100% prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie, precum şi salariile de bază mai mari cu 100% prevăzute la art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003, cu modificările ulterioare. Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă, care au studii de acest nivel. Notă ***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar. Notă ****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico chirurgicale; asistent medico social; tehnician dentar specializat; asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.NOTĂ: Salarizarea medicilor, chimiştilor şi fizicienilor din compartimentul (laboratorul) de igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare, care şi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de bază din Cap. II. "Unităţi clinice, institute şi centre medicale".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 mai 2005.Nr. 125.______________