HOTĂRÂRE nr. 425 din 12 mai 2005pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 17 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 și 4^2, cu următorul cuprins:4^1. participă la coordonarea sistemului național de gestionare a afacerilor europene pentru participarea cu statut de observator la activitățile Uniunii Europene;4^2. reprezintă «punctul de contact al Uniunii Europene în România», respectiv punctul de contact cu instituțiile Uniunii Europene pentru sistemele de transmitere a informațiilor în format electronic, în conformitate cu cerințele comunitare. În vederea asigurării condițiilor tehnice și de securitate necesare protecției informațiilor clasificate ale Uniunii Europene, cooperează cu instituțiile naționale competente, potrivit atribuțiilor acestora.2. La articolul 2, punctul 10 va avea următorul cuprins:10. elaborează și aplică politica statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara granițelor, prin Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni, și acționează pentru întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui rezidenți sunt;3. La articolul 2 punctul 19 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) promovează ratificarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană în statele membre.4. La articolul 2, punctul 20 va avea următorul cuprins:20. participă, împreună cu Ministerul Integrării Europene, la procesul de monitorizare a respectării angajamentelor asumate în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană.5. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) M.A.E. avizează acțiunile și pozițiile promovate în cadrul participărilor la activitățile Uniunii Europene, în probleme care țin de activitatea lor specifică, de către celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale care au obligația de a informa M.A.E. despre rezultatele participării reprezentanților români la activitățile Uniunii Europene.6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 7 secretari de stat și de 3 subsecretari de stat, numiți în condițiile legii.7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În cadrul M.A.E. funcționează Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat, subordonat ministrului afacerilor externe, și un oficiu pentru activitatea Agentului guvernamental, cu 9 posturi de execuție, cu încadrarea în numărul total de posturi.8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În cadrul M.A.E. funcționează Oficiul pentru participarea României la expoziții mondiale, condus de un secretar de stat.(2) Oficiul pentru participarea României la expoziții mondiale preia funcțiile Autorității de Management al Proiectului de participare a României la Expoziția Mondială EXPO 2005 «Înțelepciunea Naturii» Aichi, Japonia, ale cărei organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziția Mondială EXPO 2005 «Înțelepciunea Naturii» Aichi, Japonia, cu modificările și completările ulterioare.9. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) M.A.E. are un secretar general și 2 secretari generali adjuncți, numiți potrivit legii.10. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) În cadrul M.A.E. funcționează, prin reorganizarea Corpului de control al ministrului, Inspecția generală a afacerilor externe, denumită în continuare Inspecția generală, condusă de un inspector general al afacerilor externe, care desfășoară o activitate permanentă de prevenire și, după caz, de verificare și evaluare cuprinzătoare, de fond, a modului de funcționare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în exterior, precum și a structurilor specifice, direcții generale, direcții și servicii independente din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, ținând seama de atribuțiile și sarcinile pe care acestea le au.(2) În cadrul Inspecției generale pot fi detașați, în condițiile legii, magistrați și personal de specialitate juridică asimilat magistraților, prin transformarea corespunzătoare a 6 posturi contractuale din M.A.E., cu încadrarea în numărul total de posturi.(3) Pe perioada detașării, magistrații și personalul de specialitate juridică asimilat magistraților, detașați în Inspecția generală, beneficiază, potrivit legii, de toate drepturile cuvenite magistraților.11. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.110, exclusiv demnitarii, din care 615 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului.12. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.495.13. La articolul 12 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Numirea atașaților pe probleme de muncă și sociale se face de către ministrul muncii, solidarității sociale și familiei.14. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(3) Personalul cu atribuții în domeniul relațiilor economice și comerciale, al relațiilor cultural-științifice și educaționale, atașații apărării și personalul încadrat în birourile atașaților apărării, atașații de afaceri interne și personalul încadrat în birourile atașaților de afaceri interne, atașații pe probleme de muncă și sociale, precum și specialiștii în probleme financiar-bancare sunt supuși autorității șefului misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea și acționează sub îndrumarea acestuia, fiind învestiți atât cu atribuții de consiliere a acestuia, cât și cu atribuții specifice în domeniul lor de specialitate.15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Ministerele și alte instituții formulează propuneri, în limita posturilor alocate prin hotărâre a Guvernului, de specialiști care își desfășoară activitatea în cadrul Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană și la alte ambasade ale României din statele membre ale Uniunii Europene, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale acestora privind pregătirea pentru aderare și pentru participarea la activitățile Uniunii Europene.(2) Propunerile ministerelor și ale altor instituții sunt examinate de Comisia pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate, organizată în cadrul M.A.E.(3) Pe durata misiunii lor, specialiștii desemnați să își desfășoare activitatea conform alin. (1) și (2) sunt detașați la M.A.E., în condițiile legii.16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Se înființează Institutul Diplomatic Român, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea M.A.E., prin comasarea prin fuziune a Academiei Diplomatice și a Institutului Român de Studii Internaționale «Nicolae Titulescu», care se desființează. Activitatea Institutului Diplomatic Român este finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.17. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1În subordinea M.A.E. funcționează Centrul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, înființat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni, ca instituție publică cu personalitate juridică.18. Articolul 18 se abrogă.19. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.20. La anexa nr. 2 punctul II, poziția nr. 1 va avea următorul cuprins:1. Institutul Diplomatic Român (60 de posturi)21. La anexa nr. 2 punctul II, poziția nr. 2 se abrogă.22. La anexa nr. 2 punctul II, se introduce o nouă poziție, poziția nr. 3, cu următorul cuprins:3. Centrul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni (89 de posturi)23. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "atribuții în domeniul relațiilor economice și comerciale" se înlocuiește cu sintagma "atribuții de expansiune economică".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expoziția Mondială EXPO 2005 "Înțelepciunea Naturii" Aichi, Japonia, cu modificările și completările ulterioare, se modifică corespunzător prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIOrganizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care se va adopta în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IVDispozițiile art. I pct. 16, 18, 20 și 21 se aplică la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului menționate la art. III.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Lucian Leuștean,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 12 mai 2005.Nr. 425.
   +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004) Numărul maxim de posturi din Centrala MAE este de 615 exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Serviciul Exterior este de 1495 *1) Se organizeaza la nivel de direcție *2) Se organizeaza la nivel de serviciu *3) Se organizeaza la nivel de birou *4) Departamentul pentru românii de pretutindeni *5) Pe durata pregatirii și desfășurării Reuniunii la vârf Francofoniei 2005-2006 ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ Cabinetul Ministrului │ │Inspecția Generală a │ │ ├──┐ ┌──┤Afacerilor Externe*1)│ └───────────────────────┘ │ │ └─────────────────────┘ ┌───────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────┐ │Directia Comunicare ├──┤ ├──┤Oficiul Legislatie și│ └───────────────────────┘ │ │ │ Contencios*3 │ ┌───────────────────────┐ │ │ └─────────────────────┘┌─┤ Directia Generală │ │ │ ┌─────────────────────┐│ │ Protocol Național ├──┤ │ │ Directia Generală ├──┐│ └───────────────────────┘ │ ├──┤ Afaceri Politice │ ││ ┌───────────────────────┐ │ │ └─────────────────────┘ ││ │Directia Cancelarie ├──┤ │ ┌──────────────────────┐ ││ └───────────────────────┘ │ ├──┤Corpul de Audit Intern│ ││ │ ┌────────┐ │ └──────────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ └─┤MINISTRU├─┘ ┌─────────────────────┐ │└───┤Directia Protocol│ └────┬───┘ │ Directia Analiza și ├──┘ └─────────────────┘ │ │ PLanificare Politica│ │ └─────────────────────┘ ┌───────┬────────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┬───────┬──────┐ ┌─┴───┐ ┌─┴───┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌─┴─┐ │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ └─┬───┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └─────┘ └──┬──┘ └─────┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └┬──┘ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌───┼───┐ └g1 └h1 ├i1 │┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ │ C1│ ┌─┴┐ │ ┌┴─┐ ├i2 └j1*3│A1│ │A2││B1││B2│ └─┬─┘ │E1│ ┌┴─┐│E3│ └i3└┬─┘ └┬─┘└┬─┘└┬─┘ │ └┬─┘ │E2│└─┬┘ ├a1 ├a1 ├b1 ├b1 -│- - │ └─┬┘ │ ├a2 ├a2 ├b2 ├b2 | ├c1| ├──┐ ├e1 ├────┐ ├a3 └a3 └b3 ├b3 | └c2| │ │ └e2 │ │ └a4 └b4 | | ┌──┴─┐│ ┌─┴──┐ │ | | │E1.1││ │E3.1│ │ ---- └┬───┘│ └─┬──┘ │ ├e1 │ │ └E3.2 └e2 │ │ │ ├e1 │ └e2 ├E1.2 ├E1.3 └E1.4 Legenda:──────────A = Secretar de Stat pentru Afaceri Europene A1 = Directia Generală Uniunea Europeana a1- Directia Europa Occidentala și Europa Centrala a2- Directia Afaceri Generală UE a3- Directia Relatii Externe UE a4- Directia Politici UE A2 = Directia Generală Europa Extinsa a1- Directia Balcanii de Vest și Cooperare Regionala a2- Directia Europa Largita a3- Oficiul Cooperare cu Rep. Moldova*2)B = Secretar de Stat pentru Afaceri Globale B1 = Directia Generală Politici Strategice b1- Directia NATO b2- Directia SUA și Canada b3- Oficiul Neproliferare, Controlul armamentului și Combaterea Terorismului*2) B2 = Directia Generală Afaceri Globale b1- Directia OSCE, CE și Drepturile Omului b2- Directia ONU, institutii Specializate b3- Directia Asia-Pacific și America Latina b4- Directia Orientul Mijlociu și AfricaC = Secretar de Stat pentru Românii de Pretutindeni C1 = Secretar de Stat c1- Directia pt. Românii din Vecinatate și Balcani*4) c2- Directia pt. Originarii din România*4)D = Secretar de Stat pentru Reforma și Relatii InternationaleE = Secretar General E1 = Secretar General Adjunct E1.1 = Directia Generală Management Financiar și Logistic e1- Directia Buget, Finante, Contabilitate și Salarizare e2- Directia Management Logistic E1.2 = Directia Protectia Misiunilor și Curieri Diplomatici E1.3 = Directia Comunicatii Speciale E1.4 = Directia Tehnologia Informatiei E2 = Directia Generală Afaceri Consulare e1- Directia Relatii Consulare e2- Centrul Național de Vize*2)F = Secretar de Stat pentru Francofonie*5)G = Subsecretar de Stat g1- Agent Guvernamental*2)H = Subsecretar de Stat pentru Diplomatie Economica h1- Directia Diplomatie EconomicaI = Secretar de Stat pentru Diplomatie Publică i1- Directia Relatii Culturale, Educationale și Stiintifice i2- Oficiul Diplomatie Publică*2) i3- Oficiul Arhive Diplomatice*3)J = Secretar de Stat pentru participarea României la Expozitii Mondiale j1- Oficiul pentru Participarea României la Expozitii Mondiale*3)-----------