LEGE nr. 122 din 5 mai 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În vederea privatizării Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic «Sidex» - S.A. Galaţi, denumită în continuare societate, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, denumită în continuare APAPS, transferă către investitorul strategic dreptul de proprietate asupra întregului pachet de acţiuni deţinut de stat la societate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conform strategiei de privatizare a societăţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2000, APAPS oferă la privatizare investitorului strategic acţiunile nou-rezultate din orice conversie în acţiuni a creanţelor deţinute asupra societăţii."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) investitor strategic - LNM Holdings N.V., în calitate de cumpărător al pachetului majoritar de acţiuni în societate; b) data finalizării - data realizării privatizării societăţii prin transferul către cumpărător al dreptului de proprietate asupra tuturor acţiunilor deţinute la societate de către APAPS în numele statului. c) certificate de obligaţii bugetare - certificatele care precizează obligaţiile bugetare ale societăţii, emise de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi de orice alte instituţii ale statului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Se aprobă stingerea, prin conversia în acţiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a creanţelor APAPS asupra societăţii, constând în dividende şi finanţări. (2) Se aprobă preluarea de către APAPS, prin contract de cesiune de creanţă, a creanţei bancare reprezentând creditul acordat societăţii de către Banca Comercială Română - S.A., în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi şi conversia acesteia în acţiuni, precum şi a sumelor trase de Banca Comercială Română - S.A. din depozitul bancar constituit de către APAPS."4. După articolul 5 se introduce un articol nou, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Se exceptează de la stingerea prin conversia în acţiuni, prevăzută la art. 3 lit. a) şi la art. 4 lit. a), creanţele bugetare ale Consiliului Judeţean Galaţi şi ale Consiliului Local al Municipiului Galaţi asupra societăţii, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri."5. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 409/2001, se aprobă preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţelor pe care societatea le are asupra societăţilor comerciale "Tepro" - S.A. Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, Str. Chişinăului nr. 132, judeţul Iaşi, şi "Helitube" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Colentina nr. 461, sectorul 2."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Se mandatează reprezentanţii statului, în cadrul organelor de conducere ale societăţii, să acţioneze pentru: a) majorarea capitalului social al societăţii prin conversia în acţiuni a tuturor creanţelor prevăzute la art. 3-7, la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acţiune; b) ridicarea dreptului de preferinţă al celorlalţi acţionari la subscrierea de noi aporturi pentru menţinerea cotei lor de participare la capitalul social. (2) În sensul prevederilor art. 217 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, conversia reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi la subscrierea acţiunilor nou-emise. (3) Se mandatează reprezentanţii statului, în cadrul organelor de conducere ale creditorilor prevăzuţi la art. 7, să acţioneze pentru aprobarea conversiei în acţiuni, la valoarea nominală de 25.000 lei/acţiune, a tuturor creanţelor acestora asupra societăţii, la paritate cu valoarea nominală a creanţelor. (4) Acţiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, aparţinând creditorilor prevăzuţi la art. 3, 4 şi 6, se transferă către APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic. (5) Se mandatează reprezentanţii statului, în cadrul organelor de conducere ale creditorilor prevăzuţi la art. 7, să acţioneze pentru transmiterea către APAPS, pe bază de protocol, a acţiunilor aparţinând acestora, emise de societate ca urmare a conversiilor, în vederea vânzării lor către investitorul strategic. (6) Sumele rezultate în urma vânzării acţiunilor se distribuie de APAPS instituţiilor şi societăţilor comerciale prevăzute la art. 3, 4, 6 şi 7, proporţional cu valoarea creanţelor convertite în acţiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării preţului."7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Se scutesc de la plată toate majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor prevăzute la art. 3-7, acumulate până la data conversiilor. (2) Dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor Consiliului Judeţean Galaţi şi ale Consiliului Local al Municipiului Galaţi, calculate până la data finalizării, se pot scuti de la plată pe baza hotărârii acestora. (3) La data conversiei în acţiuni a creanţelor APAPS asupra societăţii, conform prevederilor art. 5, se anulează şi obligaţiile APAPS către bugetul de stat."8. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Reprezentanţii statului în organele de conducere ale creditorilor prevăzuţi la art. 7 sunt mandataţi să acţioneze pentru renunţarea la toate litigiile, acţiunile în justiţie sau în faţa instanţelor de arbitraj, precum şi la acţiunile de executare silită în legătură cu creanţele ce vor fi convertite conform dispoziţiilor art. 7 şi să solicite ridicarea şi radierea oricărei garanţii reale mobiliare sau imobiliare, precum şi a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanţelor respective."9. După articolul 10 se introduce un articol nou, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Prevederile art. 7-10 se aplică şi pentru debitele societăţii, exigibile la data finalizării, către Compania Naţională de Căi Ferate CFR - S.A., Societatea de Servicii şi Management Feroviar - S.A., precum şi către Societatea de Administrare Active Feroviare - S.A."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Prin derogare de la prevederile legale, debitele neachitate de către societate, inclusiv dobânzile şi comisioanele aferente, rezultate din contractele de împrumut extern cu garanţia statului, vor fi plătite în continuare de Ministerul Finanţelor Publice la scadenţă, în numele societăţii. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate eşalonat de societate către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 10 ani. Pentru sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice până la data de 31 decembrie 2004, societatea beneficiază de o perioadă de graţie de 3 ani. (3) Pentru ratele scadente, inclusiv dobânzile şi comisioanele, aferente creditului extern contractat cu garanţia statului de la Banque Naţionale de Paris, Franţa, neachitate de către societate, aceasta va plăti Ministerului Finanţelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobândă anuală de 7,24% plus o marjă de 1% aplicată la aceste sume. (4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eşalonare conform alin. (2) şi (3), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadenţei până la plata integrală a debitului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Se scutesc de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată, până la data de 31 decembrie 2004, importurile de echipamente, materii prime şi orice alte produse, efectuate direct de către societate, în vederea realizării obiectului principal de activitate şi a îndeplinirii angajamentului privind investiţiile tehnologice şi de protecţie a mediului, în condiţiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, livrările către societate de echipamente, materii prime şi orice alte produse, provenite de pe piaţa internă, destinate realizării angajamentului privind investiţiile tehnologice şi de protecţie a mediului, se scutesc de la plata taxei pe valoarea adăugată, până la data de 31 decembrie 2004, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Furnizorii vor deduce taxa aferentă bunurilor achiziţionate, destinate acestor operaţiuni."13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, se acordă societăţii un decalaj de 36 de luni la plata taxei pe valoarea adăugată de plată, rezultată din decontul de T.V.A. întocmit lunar, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data finalizării. (2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, rezultată în urma întocmirii decontului lunar, se va înregistra în contul 4428 - "T.V.A. neexigibilă". (3) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri pentru care societatea a beneficiat de suspendarea plăţii în vamă, înscrisă în certificatele de atestare fiscală emise de Ministerul Finanţelor Publice cu ocazia privatizării şi convertită în acţiuni potrivit prevederilor art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), înregistrată în debitul contului 4428, este deductibilă. (4) Societatea va înscrie taxa pe valoarea adăugată deductibilă, prevăzută la alin. (3), în decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru luna noiembrie 2004. În decontul aceleiaşi luni se va înscrie la rd. 22 suma cumulată a taxei pe valoarea adăugată amânată la plată conform alin. (1) şi înregistrată în contul 4428 la data de 31 octombrie 2004, efectuându-se înregistrarea contabilă 4428 = 4423. (5) În situaţia în care din decontul lunii noiembrie 2004, atât din operaţiunile lunii curente, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol, rezultă un sold al sumei negative de taxă pe valoarea adăugată, acesta se compensează cu obligaţiile fiscale ale societăţii, inclusiv cu contribuţiile de asigurări sociale, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi contribuţiile la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj acumulate în perioada de 36 de luni de la data finalizării."14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Se acordă societăţii următoarele facilităţi temporare privitoare la plata contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, pe care aceasta le datorează ca angajator, după cum urmează: a) sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale, contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi contribuţii la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj datorate pe primele 36 de luni de la data finalizării, rămase nestinse conform prevederilor art. 14, se plătesc eşalonat, în 12 rate lunare egale, începând cu 1 ianuarie 2006; b) pe perioada cuprinsă între data finalizării şi 31 decembrie 2004 nu se datorează dobânzi; c) începând cu data de 1 ianuarie 2005 şi până la plata integrală a sumelor prevăzute la lit. a) se datorează dobânzi conform legii; d) eşalonarea la plată prevăzută la lit. a) se acordă de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, care întocmeşte şi graficul de plată."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind impozitul pe profit, societatea este scutită de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani, începând cu primul exerciţiu financiar în care societatea înregistrează profit brut."16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - APAPS este mandatată să acorde investitorului strategic, pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării, dreptul de opţiune pentru cumpărarea tuturor acţiunilor nou-dobândite în numele statului în societate."17. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Nerespectarea destinaţiei bunurilor ce intră sub incidenţa prevederilor art. 12 şi 13 conduce la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată aferente."18. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Salariaţii societăţii care într-o perioadă de 36 de luni de la data finalizării se pensionează în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parţial, beneficiază lunar, până la expirarea perioadei celor 36 de luni, şi de un venit de completare egal cu diferenţa dintre pensia calculată şi salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate. (2) Salariaţii al căror contract individual de muncă va înceta, inclusiv pe baza acordului încheiat între societate şi salariat, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 31 decembrie 2002, beneficiază de ajutor de şomaj, stabilit în baza prevederilor legale în vigoare, şi au dreptul la un venit lunar de completare egal cu: a) diferenţa dintre nivelul ajutorului de şomaj şi salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate pe perioada în care beneficiază de ajutorul de şomaj; b) salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, până la împlinirea unei perioade de 36 de luni de la data finalizării."19. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un alineat nou, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În situaţia în care societatea plăteşte compensaţii suplimentare salariaţilor care părăsesc societatea, potrivit alin. (1) şi (2), acestea au acelaşi regim fiscal cu al sumelor plătite de societate cu titlu de ajutoare sociale în baza contractului colectiv de muncă."  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, Ordonanţa Guvernului nr. 66/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.234 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 122.------------