LEGE Nr. 83 din 21 iulie 1995privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 31 iulie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca  +  Articolul 1 (1) Încadrarea în munca a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana fizica sau persoana juridică care angajează. (2) Persoana încadrată în munca dobîndeşte calitatea de salariat şi are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de contractele colective de muncă şi de contractul individual de muncă.  +  Articolul 2Încadrarea în munca a unei persoane se poate realiza şi prin încheierea unei convenţii civile de prestări de servicii, în următoarele situaţii: a) pentru prestarea muncii la asociaţiile de locatari; b) pentru îndeplinirea unor activităţi cu o durată de cel mult 60 de zile; c) pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter permanent care nu depăşesc, în medie, 3 ore pe zi, în raport cu programul lunar de lucru de 170 de ore.  +  Articolul 3 (1) Persoana fizica şi persoana juridică, care încadrează personal în condiţiile art. 2, au obligaţia de a depune convenţia civilă, în copie, în termen de 5 zile de la data încheierii acesteia, la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se afla domiciliul sau sediului acestora. (2) După expirarea termenului de 5 zile se interzice persoanelor fizice şi juridice, care au încadrat persoane cu nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), primirea acestora la lucru.  +  Articolul 4 (1) Persoanele care prestează servicii în baza unor convenţii civile nu dobândesc calitatea de salariat, nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de cele prevăzute în legislaţia privind protecţia şomerilor. (2) Persoana fizica şi persoana juridică, care încadrează personal în baza unor convenţii civile, nu datorează contribuţia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 5Obligaţia de a inregistra contractele individuale de muncă la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, revine următoarelor categorii de angajatori: a) persoane fizice; b) societăţi comerciale şi celelalte categorii de agenţi economici cu capital privat sau mixt; c) asociaţii constituite potrivit Legii nr. 21/1924, precum şi celelalte asociaţii cu caracter obştesc care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române.  +  Articolul 6 (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la persoanele fizice şi la persoanele juridice, prevăzute la art. 5, se păstrează şi se completează de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi de către Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti. (2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti: a) actele privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la emiterea acestora; b) actele din care rezultă plata lunară a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, până la data de 15 a lunii următoare pentru care s-au făcut aceste plati.  +  Articolul 7 (1) La solicitarea unor angajatori, care au posibilitatea păstrării şi completării carnetelor de muncă ale salariaţilor, direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de aceştia. (2) Angajatorii, prevăzuţi la alin. (1), au următoarele obligaţii: a) să prezinte lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti actele din care rezultă plata contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării legalităţii inscrierilor făcute şi pentru a fi contrasemnate.  +  Articolul 8 (1) Contractele individuale de muncă, încheiate de cetăţeni români cu misiunile diplomatice ori cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentantele din România ale unor firme străine, se înregistrează la Oficiul Muncii, care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Salariaţii persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurări sociale, sub condiţia plăţii contribuţiilor pentru asigurările sociale prevăzute de lege. (3) Carnetele de muncă se păstrează şi se completează de Oficiul Muncii din subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 9 (1) Direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială percep un comision de maximum 1% din fondul de salarii angajatorilor cărora le păstrează şi le completează cărţile de muncă. (2) Condiţiile de stabilire a cuantumului comisionului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 2 Răspunderea juridică  +  Articolul 10 (1) Nerespectarea de către persoana fizica sau de către conducătorii persoanei juridice care angajează a prevederilor art. 2, art. 3 şi art. 5 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei. (2) Limitele amenzii se dublează în cazul săvârşirii din nou, în termen de un an de la data aplicării sancţiunii, a contravenţiilor prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 11 (1) Neîndeplinirea de către persoana fizica şi de către conducerea persoanei juridice a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) şi la art. 7 alin. (2) lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei. (2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) şi la art. 7 alin. (2) lit. a) atrage plata penalitatilor prevăzute de lege.  +  Articolul 12Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 şi 14 se fac, potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, de către personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, al direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi al Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va stabili procedura de înregistrare a contractelor individuale de muncă, precum şi modul de ţinere a evidentei muncii prestate de salariaţii angajatorilor prevăzuţi la art. 5.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 pct. 4.8 alin. 1, 2 şi 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 107 din 2 martie 1992 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Locato", precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------