HOTĂRÂRE nr. 401 din 5 mai 2005privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 16 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 5 mai 2005.Nr. 401.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare  +  Capitolul I Obiectivele Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare  +  Articolul 1Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare, denumit în continuare Consiliul, este organism independent de supraveghere în vederea asigurării convergenţei reglementărilor naţionale şi a practicilor în domeniul contabilităţii şi auditului financiar cu reglementările aplicabile în Uniunea Europeană.  +  Articolul 2 (1) Consiliul nu are personalitate juridică şi funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice. (2) Sediul Consiliului este în municipiul Bucureşti, în unul dintre spaţiile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 3Activitatea Consiliului are drept scop creşterea încrederii utilizatorilor de informaţii în raportările financiare şi în guvernanţa corporativă. Consiliul are, în principal, următoarele obiective: a) monitorizarea asigurării convergenţei reglementărilor naţionale în domeniul contabilităţii şi auditului financiar cu reglementările aplicabile în Uniunea Europeană; b) promovarea şi urmărirea îmbunătăţirii calităţii raportărilor prin situaţiile financiare anuale; c) supravegherea modului în care organismele profesionale urmăresc calitatea activităţii în domeniul contabilităţii şi auditului financiar la societăţile cotate şi la celelalte entităţi ale căror situaţii financiare prezintă interes public; d) promovarea şi urmărirea implementării principiilor de guvernanţă corporativă; e) urmărirea dezvoltării la nivel naţional a competenţei şi a capacităţii de implementare de către instituţiile implicate a standardelor europene şi internaţionale în domeniul contabilităţii şi al profesiilor reglementate, preluate în legislaţia naţională; f) realizarea comunicării cu Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, precum şi cu alte organisme de profil în procesul de elaborare şi implementare a standardelor în domeniu; g) avizarea normelor emise de instituţiile cu atribuţii de reglementare implicate în aplicarea Planului de acţiune pe ţară, înainte de aprobarea acestora, potrivit legii.  +  Capitolul II Organizarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare  +  Articolul 4 (1) Consiliul este condus de un Consiliu superior format din câte un reprezentant al principalelor instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii şi auditului financiar, implicate în aplicarea Planului de acţiune pe ţară pentru îmbunătăţirea calităţii raportărilor financiare, precum şi din câte un reprezentant al mediului universitar şi al mediului de afaceri. (2) Consiliul superior are următoarea componenţă:- un reprezentant desemnat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României;- un reprezentant desemnat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;- un reprezentant desemnat de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;- un reprezentant desemnat de Camera Auditorilor Financiari din România;- un reprezentant desemnat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;- un reprezentant desemnat de ministrul justiţiei;- un reprezentant al mediului universitar, desemnat de ministerul educaţiei şi cercetării;- un reprezentant al mediului de afaceri, desemnat de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional şi care sunt recunoscute pe plan internaţional. (3) Pe perioada realizării Planului de acţiune pe ţară, preşedinţia Consiliului superior revine reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 5Consiliul superior se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru şi are următoarele atribuţii: a) propune organigrama Consiliului, modificările acesteia, precum şi angajarea personalului în regim de colaborare sau, după caz, pe bază de contract de muncă, care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice; b) propune Guvernului, prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice, modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare şi aprobă Regulamentul intern de organizare şi funcţionare; c) stabileşte sistemul de monitorizare şi supraveghere a procesului de implementare a Planului de acţiune pe ţară în vederea îmbunătăţirii raportărilor financiare; d) stabileşte atribuţiile Comitetului executiv, ale coordonatorilor de domenii de activitate din cadrul instituţiilor implicate în implementarea Planului de acţiune pe ţară, precum şi ale celorlalte structuri ale Consiliului; e) numeşte membrii Comitetului executiv; f) aprobă coordonatorii de domenii desemnaţi de fiecare instituţie implicată în implementarea Planului de acţiune pe ţară, precum şi membrii comisiilor de lucru; g) aprobă analizele trimestriale cu privire la stadiul realizării obiectivelor Planului de acţiune pe ţară înainte de informarea Guvernului, potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.170/2004 privind aprobarea Strategiei de ţară pentru implementarea Planului de acţiune pe ţară în vederea îmbunătăţirii raportărilor financiare în România şi unele măsuri pentru organizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii; h) după informarea Guvernului transmite Băncii Mondiale şi ori de câte ori se consideră necesar şi Comisiei Europene, prin instituţiile abilitate, rapoarte trimestriale cu privire la evoluţia şi stadiul de realizare a Planului de acţiune pe ţară; i) asigură transparenţa faţă de publicul interesat a rezultatelor activităţii de monitorizare şi supraveghere în scopul îmbunătăţirii raportărilor financiare, prin comunicarea publică periodică a analizelor şi rapoartelor prevăzute la lit. g) şi h), precum şi a altor informaţii de interes public; j) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniu, stabilite potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Activitatea de monitorizare şi supraveghere a domeniului contabilităţii şi auditului financiar, desfăşurată în scopul îmbunătăţirii calităţii raportărilor financiare, se realizează prin structurile interne formate din Comitetul executiv şi celelalte structuri, în corelare cu obiectivele de bază ale Consiliului. (2) La nivelul fiecărei instituţii implicate în aplicarea Planului de acţiune pe ţară, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Camera Auditorilor Financiari din România, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, se organizează structuri de coordonare a acţiunilor comune, constituite din persoane desemnate de conducerea fiecărei instituţii cu avizul Consiliului superior, astfel încât să se asigure condiţiile de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de acţiune pe ţară. (3) Pentru mediul academic şi mediul de afaceri realizarea obiectivelor din Planul de acţiune pe ţară se va urmări prin reprezentanţii desemnaţi în Consiliul superior şi în celelalte structuri interne, după caz.  +  Articolul 7 (1) Comitetul executiv este organul operativ al Consiliului, compus din 5 directori tehnici cu experienţă în domeniul contabilităţii şi auditului financiar, precum şi în managementul financiar-contabil, şi este subordonat direct Consiliului superior, care desemnează dintre aceştia un director coordonator al Comitetului executiv. (2) Atribuţiile Comitetului executiv şi ale directorului coordonator al acestuia se stabilesc de către Consiliul superior prin Regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi privesc monitorizarea realizării obiectivelor de bază ale Consiliului.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Comitetului executiv al Consiliului funcţionează, pe lângă cei 5 directori tehnici, şi un secretariat tehnic format din 3 persoane, care asigură serviciile de secretariat, de relaţii publice şi de protocol, precum şi celelalte activităţi de administrare a Consiliului. (2) Secretariatul tehnic îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de Consiliul superior.  +  Capitolul III Funcţionarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare  +  Articolul 9Consiliul îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului regulament, precum şi Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 10 (1) Şedinţele Consiliului superior sunt statutare dacă la ele participă două treimi din numărul membrilor acestuia. (2) Hotărârile Consiliului superior se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi. (3) La şedinţele Consiliului superior participă în calitate de invitaţi, fără drept de vot, câte un reprezentant desemnat de: Asociaţia Română a Băncilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Consiliul Investitorilor Străini, Curtea de Conturi a României şi Institutul Naţional de Statistică. Consiliul superior poate decide invitarea şi a reprezentanţilor altor organizaţii sau instituţii, în funcţie de problematica analizată. (4) Secretariatul şedinţelor Consiliului superior se asigură de către Secretariatul tehnic al Comitetului executiv al Consiliului. (5) Hotărârile Consiliului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 11Consiliul elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual şi îl supune spre aprobare conducerii Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 12Consiliul superior analizează şi aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat.  +  Capitolul IV Finanţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare  +  Articolul 13Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, care se constituie ca anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 14Contabilitatea Consiliului se organizează distinct, în conformitate cu reglementările specifice, şi se asigură de către serviciile de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 15Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului se asigură din venituri proprii care se realizează din: a) publicarea de ghiduri profesionale, lucrări de specialitate, studii de caz şi alte lucrări în domeniu; b) avizarea şi monitorizarea activităţii de instruire, pregătire continuă şi a celorlalte forme de perfecţionare a pregătirii profesionale în domeniul contabil. Activitatea Consiliului de avizare şi monitorizare a acestor activităţi se desfăşoară în baza criteriilor şi condiţiilor aprobate de Consiliu şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) contribuţii plătite de instituţiile membre ale Consiliului, cu excepţia celor finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul superior; d) donaţii şi sponsorizări de la persoane juridice şi fizice, române sau străine; e) alte activităţi şi servicii specifice.  +  Articolul 16Publicaţiile şi celelalte materiale de specialitate elaborate de Consiliu sunt un drept exclusiv al acestuia.  +  Articolul 17Veniturile realizate din sursele prevăzute la art. 15 şi cheltuielile efectuate din acestea se gestionează de Secretariatul tehnic al Comitetului executiv.  +  Articolul 18Din veniturile Consiliului se suportă, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, cheltuielile curente şi de capital, cheltuielile de deplasare şi de participare la acţiuni interne şi internaţionale în domeniu, precum şi cu organizarea unor astfel de acţiuni în ţară.  +  Articolul 19Indemnizaţiile de şedinţă şi drepturile băneşti cuvenite Comitetului executiv, Secretariatului tehnic şi celorlalte structuri interne, precum şi drepturile de autor pentru contribuţia adusă la elaborarea ghidurilor profesionale şi a celorlalte lucrări de specialitate ce vor fi publicate de Consiliu se stabilesc de Consiliul superior.  +  Articolul 20Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului se reportează în anul următor.__________