LEGE Nr. 82 din 20 iulie 1995pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. h), i) şi k) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe:1. Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994, cu următoarele modificări şi completări:- Articolul I se completează cu un nou punct, care devine punctul 3, astfel:3. Articolul 7 litera a) se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) în rezervaţiile istorice şi de arhitectura, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor de orice natura care modifica monumentele istorice şi zonele de protecţie a acestora, solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;"- Articolul II se modifica şi va avea următorul cuprins:"La articolul 7 litera b), la articolul 40 şi în anexa la Legea nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile: "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului", cu: "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului"; "Ministerul Mediului", cu "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului"; "Ministerul Comerţului şi Turismului", cu "Ministerul Turismului", iar din articolul 38 se elimina denumirea "Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriului".2. Ordonanţa Guvernului nr. 19 din 27 ianuarie 1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, cu următoarele modificări şi completări:- Articolul 2 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"La constituirea depozitului prevăzut la alineatul precedent vor contribui şi resursele realizate din valorificarea, în condiţiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, modificată şi completată prin Legea nr. 76/1994, şi ale prezentei ordonanţe, a apartamentelor şi a spaţiilor cu alta destinaţie decît cea de locuinta din blocurile de locuinţe, precum şi sumele care se vor incasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanţă."- Articolul 5 se modifica şi se completează, având următorul cuprins:"Art. 5. - Autorităţile publice locale sau agenţii economici în ale căror evidente sunt construcţiile de locuinţe care fac obiectul prezentei ordonanţe vor încheia cu persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, contract de împrumut sau de vînzare, după caz, cu plata în rate lunare, în termen de maximum 15 ani.Dobinda la suma avansată din depozitul constituit pentru construirea locuinţelor este de 20% şi se suporta astfel:1. 5% de către persoanele fizice care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei;2. 8% de către persoanele fizice care nu se încadrează la pct. 1.Diferenţele faţă de dobinda de referinţa de 20% se vor suporta din depozitul constituit potrivit prezentei ordonanţe.Dobinzile prevăzute în acest articol se vor practica pentru contractele de împrumut sau de vînzare încheiate după data publicării în Monitorul Oficial al României.*)Nivelul dobinzilor prevăzut în prezentul articol se va adapta prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia ratei dobinzilor."3. Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 22 iulie 1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, cu următoarele modificări:Articolul 6 litera a) liniuţa a 3-a (primele 11 rinduri) se modifica şi vor avea următorul cuprins:"- credite bancare cu o durată de rambursare cuprinsă între 10 şi 20 de ani şi cu o dobinda de 5% pe an; în acest scop, Banca Naţionala a României se autorizeaza şi va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. şi la alte bănci comerciale acreditate, precum şi la Casa de Economii şi Consemnaţiuni; diferenţa dintre dobinda de creditare, care include dobinda de referinţa a Băncii Naţionale a României plus marja dobinzii Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. şi a altor bănci comerciale acreditate, precum şi a Casei de Economii şi Consemnaţiuni, şi dobinda plătită de beneficiarii de credite se va suporta de la bugetul de stat; nivelul marjei dobinzii se stabileşte anual între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., alte bănci comerciale acreditate şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu avizul Ministerului Finanţelor;"4. Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 14 ianuarie 1994 privind asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 X 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populara Chineza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 25 ianuarie 1994.5. Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 27 ianuarie 1994 privind unele măsuri pentru continuarea lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda în vederea punerii în funcţiune a Unităţii nr. 1 şi asigurarea condiţiilor de finanţare a acestor lucrări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994.  +  Articolul 2Se constata ca Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 14 ianuarie 1994 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994, a rămas fără obiect, fiind abrogată prin art. 41 din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN------------------------------- Notă *) Referirea este data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi.---------------------