HOTĂRÂRE nr. 352 din 21 aprilie 2005privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri, prin autoritate publică centrală cu atribuţii în domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului se înţelege Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, iar prin autoritate competentă în domeniu se înţelege Administraţia Naţională «Apele Române» - S.A."2. După articolul 5 se introduce un articol nou, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Având în vedere aşezarea geografică a României în cadrul bazinului Dunării şi al Mării Negre şi luând în considerare necesitatea protejării mediului în aceste zone, România declară întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Această decizie înseamnă că pentru toate aglomerările umane cu un număr mai mare de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să se asigure infrastructura necesară în domeniul epurării apelor uzate, care să permită epurarea avansată a apelor uzate urbane."3. La anexa nr. 1 articolul 2, punctele 7, 10, 11, 12 şi 14 vor avea următorul cuprins:"7. reţea de canalizare - sistem de conducte care colectează şi transportă apele uzate urbane şi/sau industriale;....................................................................10. epurare primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic şi/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO 5 al apelor uzate influente este redus cu cel puţin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel puţin 50%;11. epurare secundară - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme tehnice;12. epurare corespunzătoare - epurarea apelor uzate prin orice proces şi/sau sistem care după evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate prevăzute în normele tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare;......................................................................14. eutrofizare - îmbogăţirea apei în nutrienţi, în special în compuşi cu azot şi/sau fosfor, determinând o creştere accelerată a algelor şi a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă şi asupra calităţii apei;".4. La anexa nr. 1, la alineatul (1) al articolului 3 sintagma "standardele şi normele tehnice naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "cele mai avansate cunoştinţe tehnice".5. La anexa nr. 1, la alineatul (1) al articolului 5 tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:"Tabelul nr. 1Prescripţii referitoare la evacuările provenite din staţiile de epurarea apelor uzate urbane    Se aplică valorile de concentraţie sau procente de reducere
           
    Indicatori/Parametri de calitateConcentraţie [mg/l]Procentul minim de reducere1) [%]Metoda de determinare de referinţă
    Consum biochimic de oxigen (CBO5 la 20°C), fără nitrificare2)25 mg/l O270-90 40 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexăProbă omogenă, nefiltrată, nedecantată. Oxigenul dizolvat se determină înainte şi după 5 zile de incubaţie, la 20°C±1°C, în întuneric complet. Se adaugă un inhibitor de nitrificare.
    Consum chimic de oxigen (CCO)125 mg/l O275Probă omogenă, nefiltrată, nedecantată. Se utilizează metoda cu dicromat de potasiu.
    Materii în suspensie35 mg/dm3 35 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (peste 10.000 l.e.)903) 90 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (peste 10.000 l.e.)Filtrarea unei probe reprezentative pe o membrană de 0,45 μm. Uscare la 105°C şi cântărire. Centrifugarea unei probe reprezentative [timp de cel puţin 5 minute, cu acceleraţie medie 2.800-3.200 g], uscare la 105°C şi cântărire.
    60 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (2.000-10.000 l.e.)70 în condiţiile art. 7 alin. (2) din anexă (2.000-10.000 l.e.)
  ------------ 1) Reducere faţă de încărcarea influentului. 2) Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, şi anume: carbon organic total (COT) sau consum de oxigen total (OT), dacă se poate stabili o relaţie între CBO(5) şi parametrul care îl substituie pe acesta. 3) Acest parametru este opţional.Analizele referitoare la descărcările din lagune se vor efectua pe probe filtrate; totuşi, concentraţia materiilor în suspensie în probe de apă nefiltrată trebuie să nu depăşească 150 mg/l."6. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării trebuie să respecte suplimentar prescripţiile din tabelul nr. 2."7. La anexa nr. 1, la alineatul (2) al articolului 5 tabelul nr. 2 va avea următorul cuprins:"Tabelul nr. 2         Prescripţii referitoare la evacuările din staţiile de epurare         a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării    În funcţie de condiţiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.    Se aplică valorile de concentraţie sau procente de reducere.
           
    Indicatori/Parametri de calitateConcentraţieProcentul minim de reducere1)Metoda de determinare de referinţă
    Fosfor total2 mg/l (10.000-100.000 l.e.)80%spectrofotometrie prin absorbţie moleculară
    1 mg/l (peste 100.000 l.e.)
    Azot total2)15 mg/l (10.000-100.000 l.e.)3)70%-80%spectrofotometrie prin absorbţie moleculară
    10 mg/l (peste 100.000 l.e.)3)
  -------------*1) Reducerea faţă de încărcarea influentului.*2) Înseamnă azotul total obţinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat şi azotul din azotit.*3) Aceste valori reprezintă concentraţii anuale, respectiv media anuală a probelor pentru fiecare parametru se va conforma cu valorile relevante ale parametrului. Totuşi, prescripţiile pentru azot pot fi verificate utilizând mediile zilnice, dacă se demonstrează, în concordanţă cu prevederile art. 10 alin. (1), că se obţine acelaşi nivel de protecţie. În acest caz media zilnică nu va depăşi 20 mg/l N(azot). Această cerinţă se aplică atunci când temperatura apei este de peste 12°C în timpul funcţionării reactorului biologic al staţiei de epurare. În locul condiţiei de temperatură poate fi aplicat un timp limitat de operare, care ţine cont de condiţiile climatice regionale. Această alternativă se aplică dacă se demonstrează că se obţin rezultate echivalente."8. La anexa nr. 1, Capitolul V "Sectoare industriale", în tabelul nr. 4 poziţia 3 va avea următorul cuprins:"3. Fabricarea şi îmbutelierea băuturilor răcoritoare"9. La anexa nr. 1, articolul 1 din anexa la normele tehnice "Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti" va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 1Domeniu de aplicarePrezentul plan de acţiune se referă la colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane şi la epurarea şi evacuarea direct în mediul natural a apelor uzate biodegradabile provenite din anumite sectoare industriale, prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotărâre, NTPA-011."10. La anexa nr. 1, la articolul 3 din anexa la normele tehnice titlul şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 3Declararea teritoriului României ca zonă sensibilă (1) Având în vedere prevederile art. 5^1 din hotărâre, prin care întregul teritoriu al României este desemnat ca zonă sensibilă în aglomerările umane cu peste 10.000 l.e., trebuie să se asigure colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare şi epurarea lor avansată, la nivel de treaptă terţiară, pentru îndepărtarea azotului şi fosforului, înainte de evacuarea în receptorii naturali."11. La anexa nr. 1, după alineatul (3) al articolului 3 din anexa la normele tehnice se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Apele uzate urbane epurate conform alin. (1) vor corespunde cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1-NTPA-011, tabelele nr. 1 şi 2, şi în anexa nr. 3-NTPA-001, tabelele nr. 1 şi 2."12. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 4 din anexa la normele tehnice va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Aglomerările umane dotate cu reţele de canalizare şi epurare a apelor uzate vor fi stabilite şi evidenţiate în Planul de Amenajare a Teritoriului la nivelul judeţului. La întocmirea noilor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, ca şi la reactualizarea celor existente, la capitolul privind reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate se va ţine seama de prevederile prezentei hotărâri. Pe plan se vor figura zonele din cadrul aglomerărilor umane care sunt şi vor fi deservite de reţeaua de canalizare şi/sau de staţia de epurare, precum şi zonele unde este necesară echiparea cu sisteme individuale de epurare. Pentru localităţile care cuprind mai multe aglomerări umane se întocmeşte un plan unic de urbanism, conform reglementărilor în vigoare. Planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului cuprind un capitol special privind analiza situaţiei mediului şi propuneri pentru protecţia acestuia, potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare."13. La anexa nr. 1, articolul 5 din anexa la normele tehnice va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 5Colectarea apelor uzate urbane (1) Aglomerările umane trebuie să fie prevăzute cu reţele de canalizare, astfel: a) până la data de 31 decembrie 2013, zonele de aglomerări umane cu mai mult de 10.000 l.e.; b) până la data de 31 decembrie 2018, zonele de aglomerări umane cuprinse între 2.000-10.000 l.e.; (2) Termenele pot fi modificate prin ordin al autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor."14. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 6 din anexa la normele tehnice va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte în care se desfăşoară activităţi socioeconomice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligaţia să se racordeze la reţelele de canalizare ale localităţilor, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, respectiv NTPA-011, sau, după caz, în anexa nr. 2 la hotărâre, respectiv NTPA-002."15. La anexa nr. 1, la alineatul (2) al articolului 6 din anexa la normele tehnice termenul "fosă septică" se înlocuieşte cu termenul "bazin etanş vidanjabil".16. La anexa nr. 1, alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 7 din anexa la normele tehnice vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Apele uzate urbane care intră în reţelele de canalizare ale localităţilor trebuie ca înainte de a fi evacuate în receptorii naturali să fie supuse unei epurări corespunzătoare, şi anume: a) epurare terţiară, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane cu peste 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2015; b) epurare biologică, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane cuprinse între 2.000 şi 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2018.Excepţie de la aceste prevederi fac situaţiile prevăzute la alin. (2)....................................................................... (3) Evacuările din staţiile de epurare a apelor uzate urbane, prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute în anexele nr. 1 şi 3, respectiv NTPA-011 şi NTPA-001, corespunzătoare nivelului de epurare. (4) Apele uzate urbane colectate prin sisteme de canalizare trebuie epurate corespunzător înainte de a fi evacuate, până la data de 31 decembrie 2018, în următoarele situaţii: a) dacă provin din aglomerări umane cu mai puţin de 2.000 l.e.; b) dacă provin din aglomerări umane cu mai puţin de 10.000 l.e. şi sunt evacuate în ape costiere."17. La anexa nr. 1, la articolul 7 din anexa la normele tehnice, după alineatul (5) se introduce alin. (5^1) cu următorul cuprins:"(5^1) Unităţile industriale aparţinând sectoarelor industriale agroalimentare, cuprinse în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1-NTPA-011, trebuie să asigure colectarea şi epurarea corespunzătoare a apelor uzate industriale, înainte de evacuarea în receptorii naturali, până la data de 1 ianuarie 2007."18. La anexa nr. 1, articolul 8 din anexa la normele tehnice se abrogă.19. La anexa nr. 1, articolul 11 din anexa la normele tehnice va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 11Monitorizarea receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate urbane sau industriale (1) Autoritatea în domeniu monitorizează receptorii naturali în care se evacuează apele uzate urbane sau industriale, direct sau din staţiile de epurare. Monitorizarea se realizează prin intermediul Sistemului Naţional de Supraveghere a Calităţii Apelor - S.N.S.C.A. Secţiunile de control reprezentative pentru apele de suprafaţă, lacuri şi pentru apele subterane se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) S.N.S.C.A. va fi reactualizat anual, adaptat prevederilor prezentei hotărâri şi cerinţelor de monitorizare cuprinse în alte norme din domeniul protecţiei calităţii apelor."20. La anexa nr. 1, articolul 12 din anexa la normele tehnice va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 12Raportări (1) Prestatorii/operatorii de servicii publice care administrează şi/sau exploatează reţelele de canalizare, staţiile de epurare a apelor uzate urbane, staţiile de epurare a apelor uzate industriale şi evacuările directe au obligaţia să efectueze automonitorizarea calităţii apelor uzate, iar în cazul staţiilor de epurare, aceasta se va face pe fiecare treaptă de epurare. Lunar şi, respectiv, anual, prestatorii/operatorii de servicii publice vor prezenta autorităţii competente un raport tipărit şi pe format electronic privind situaţia cantitativă şi calitativă a evacuărilor de ape uzate. Datele conţinute în acest raport servesc la elaborarea raportului anual privind situaţia epurării apelor uzate urbane şi industriale evacuate în receptorii naturali şi a sintezelor anuale de gospodărire a apelor. Procedura legală de raportare va fi transmisă operatorilor de către autoritatea competentă în domeniu. (2) La fiecare doi ani autoritatea competentă elaborează şi face public un raport privind calitatea apelor uzate urbane evacuate în receptorii naturali."21. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:"NORMATIV NTPA-002privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare"22. La anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentului normativ se referă la calitatea apelor uzate care urmează să fie evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor, sau, după caz, în cele ale unor agenţi economici industriali la care sunt racordate localităţile. Normativul se referă şi la apele uzate care se descarcă direct în staţiile de epurare."23. La anexa nr. 2, literele c), e) şi g) de la alineatul (1) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:"c) proiectarea, avizarea şi, după caz, autorizarea din punctul de vedere al gospodăririi apelor şi al protecţiei mediului a reţelelor de canalizare şi, respectiv, a staţiilor de epurare noi, a celor existente sau a celor existente care fac obiectul unor completări ori extinderi;.................................................................... e) obţinerea avizului de racordare, încheierea contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi obţinerea acceptului de evacuare între prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au în administrare şi în exploatare sistemul de canalizare, denumiţi în continuare operatori de servicii publice, şi utilizatorii de apă, denumiţi în continuare utilizatori;..................................................................... g) verificarea respectării prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor şi, respectiv, a prevederilor contractuale cu privire la condiţiile de evacuare cantitative şi verificarea respectării prevederilor acceptului de evacuare cu privire la condiţiile de evacuare calitative de încărcare cu substanţe poluante a apelor, în reţelele de canalizare ale localităţilor, în condiţiile art. 1 alin. (1)."24. La anexa nr. 2, alineatele (1) şi (3) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(1) Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele uzate sunt prevăzuţi în tabelul nr. 1. Tabelul prezintă şi limitele maxime admisibile, exprimate în mg/dmc, ce se măsoară în punctele de control.................................................................... (3) Utilizatorul de apă are obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi în avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor."25. La anexa nr. 2, după alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), care va avea următorul cuprins:"(4) În situaţia în care apele uzate industriale sunt evacuate direct în reţeaua de canalizare, se interzice descărcarea de substanţe prioritare şi prioritar periculoase, prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3."26. La anexa nr. 2, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare sau în staţiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, precum şi a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat cu acesta. Pentru utilizatorii de apă cu potenţial major de poluare, după obţinerea acceptului de evacuare este necesară obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor. Pentru evacuările din unităţile prevăzute la art. 6 este necesară şi obţinerea avizului inspectoratelor teritoriale de sănătate publică."27. La anexa nr. 2, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Prin acordul de racordare şi avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, pe baza încărcării deja existente cu poluanţi a apei uzate din canalizare."28. La anexa nr. 2, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - La solicitarea avizului de racordare, a contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi a acceptului de evacuare, în vederea evacuării apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apă şi de extindere a capacităţilor de producţie şi a instalaţiilor de preepurare, acesta va pune la dispoziţie operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează să fie descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţia de epurare."29. La anexa nr. 2, partea introductivă a articolului 11 va avea următorul cuprins:"Avizul de racordare, contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi acceptul de evacuare pentru serviciul de preluare a apelor uzate în reţeaua de canalizare a localităţii şi/sau în staţia de epurare precizează:"30. La anexa nr. 2, articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Avizul de racordare, contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, acceptul de evacuare şi autorizaţia de gospodărire a apelor se revizuiesc potrivit reglementărilor în vigoare."31. La anexa nr. 2, articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru orice schimbare privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţiile de epurare, ca urmare a modificării capacităţilor de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul de apă are obligaţia de a solicita un nou accept de evacuare şi un nou aviz/autorizaţie de gospodărire a apelor, precum şi de a încheia un nou contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare."32. La anexa nr. 2, tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:"Tabelul nr. 1                     Indicatori de calitate ai apelor uzate              evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor
             
    Nr. crt.Indicatorul de calitateU.M.Valorile maxime admiseMetoda de analiză3)
    1.Temperatura°C40  
    2.pHunităţi pH6,5-8,5SR ISO 10523-97
    3.Materii în suspensiemg/dm3350STAS 6953-81
    4.Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)mg O2/dm3300SR EN 1899- 2/2002
    5.Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu [CCO(Cr)1)]mg O2/dm3500SR ISO 6060/96
    6.Azot amoniacal (NH4+)mg/dm330SR ISO 7150- 1/2001
    7.Fosfor total (P)mg/dm35,0STAS 10064-75
    8.Cianuri totale (CN)mg/dm31,0SR ISO 6703/1- 98-2/00
    9.Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)mg/dm31,0SR ISO 10530-97
    10.Sulfiţi (SO32-)mg/dm2STAS 7661-89
    11.Sulfaţi (SO42-)mg/dm3600STAS 8601-70
    12.Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)mg/dm330SR ISO 6439:2001 SR ISO 8165/1/00
    13.Substanţe extractibile cu solvenţi organicimg/dm330SR 7587-96
    14.Detergenţi sintetici biodegradabilimg/dm325SR ISO 7875:1996 SR EN 903:2003
    15.Plumb (Pb2+)mg/dm30,5STAS 8637-79 SR ISO 8288:2001
    16.Cadmiu (Cd2+)mg/dm30,3SR EN ISO 5961:2002
    17.Crom total (Cr3+ + Cr6+)mg/dm31,5SR ISO 9174-98 SR EN 1233:2003
    18.Crom hexavalent (Cr6+)mg/dm30,2SR EN 1233:2003 SR ISO 11083-98
    19.Cupru (Cu2+)mg/dm30,2STAS 7795-80; SR ISO 8288:2001
    20.Nichel (Ni2+)mg/dm31,0STAS 7987-79 SR ISO 8288:2001
    21.Zinc (Zn2)2)mg/dm31,0STAS 8314-87; SR ISO 8288:2001
    22.Mangan total (Mn)mg/dm32,0SR 8662/1-96 SR ISO 6333-96
    23.Clor rezidual liber (Cl2)mg/dm30,5SR EN ISO 7393- 1:2002; SR EN ISO 7393-2:2002; SR EN ISO 7393- 3:20022
  ----------- 1) Valoarea concentraţiei CCO(Cr) este condiţionată de respectarea raportului CBO(5)/CCO mai mare sau egal cu 0,4. 2) Pentru localităţile în care apa potabilă din reţeaua de distribuţie conţine zinc în concentraţie mai mare de 1 mg/dmc se va accepta aceeaşi valoare şi la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l. 3) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ; alte metode alternative pot fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.NOTĂ:Dacă pe colectorul reţelei de canalizare a localităţii, în punctul de racord al sursei de ape uzate, curge în permanenţă un debit care asigură diluarea corespunzătoare a acestora, operatorul de servicii publice care exploatează şi administrează reţeaua de canalizare poate stabili condiţiile de evacuare ţinând seama de diluţia realizată. În aceste situaţii utilizatorii de apă care se racordează la reţeaua de canalizare din localitate sunt obligaţi să amenajeze căminul de racord corespunzător necesităţilor de protejare a construcţiei şi cu respectarea condiţiilor de salubritate şi de igienă a mediului.În cazul în care în apa uzată se găsesc mai multe metale grele din categoria Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentraţiilor lor nu trebuie să depăşească valoarea de 5,0 mg/dmc; dacă se găsesc doar metale grele, precum Zn şi/sau Mn, suma concentraţiilor acestora nu poate depăşi valoarea de 6,0 mg/dmc.Enumerarea din tabel nu este limitativă; operatorul de servicii publice care exploatează şi administrează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, împreună cu proiectantul care deţine răspunderea realizării parametrilor proiectaţi, şi, după caz, prin implicarea unităţii de cercetare tehnologică care a fundamentat soluţia de proiectare pentru reţeaua de canalizare şi/sau pentru staţia de epurare, pot stabili, în funcţie de profilul activităţii desfăşurate de abonat, limite şi pentru alţi indicatori, ţinând seama de prescripţiile generale de evacuare şi, atunci când este cazul, şi de efectul cumulat al unor agenţi corosivi şi/sau toxici asupra reţelei de canalizare şi instalaţiilor de epurare."33. La anexa nr. 3, alineatele (1), (9), (10) şi (11) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali sunt prevăzute în tabelul nr. 1 şi reprezintă concentraţii medii exprimate în mg/dmc. Ele se măsoară în punctul de control situat înainte de descărcare..................................................................... (9) Pentru descărcările de ape uzate epurate în Marea Neagră, în zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descărcare în larg, prevăzute cu posibilităţi de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descărcări nu se aplică prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105°C, la care valoarea maximă admisibilă se corelează cu cea a fondului Mării Negre, de regulă mai mică decât aceasta. (10) - a) În cazuri speciale - după probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din staţiile de epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul execuţiei unor lucrări de retehnologizare ori extindere a capacităţii staţiei de epurare - este permisă depăşirea valorilor-limită ale indicatorilor de calitate, dacă prin aceasta nu se pune în pericol sănătatea populaţiei, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, şi numai cu avizul autorităţilor bazinale de gospodărire a apelor şi, după caz, al inspectoratelor teritoriale de sănătate publică. Avizul se solicită de către utilizatorul de apă cu cel puţin 30 de zile înainte de data programată pentru începerea reviziilor, reparaţiilor, lucrărilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea staţiilor de epurare biologică. Prin avizul respectiv se stabilesc depăşiri, dar nu mai mari de 30 de zile, precum şi valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru această perioadă. b) În aceleaşi condiţii sunt permise şi evacuări discontinue ale limpedelui de batal, numai în situaţii în care acestea se realizează prin instalaţii de dispersie şi numai când sunt îndeplinite condiţiile de diluţie necesare. (11) Pentru utilizatorii existenţi, care realizează capacităţi de epurare în conformitate cu programul de etapizare aprobat, în autorizaţia de gospodărire a apelor, emisă pe o perioadă limitată, se înscriu valori ale substanţelor poluante care nu depăşesc valorile-limită din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotărâre - NTPA-002."34. La anexa nr. 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate în tabel au caracter orientativ; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie."35. La anexa nr. 3, tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:"Tabelul nr. 1                Valori-limită de încărcare cu poluanţi a apelor           uzate industriale şi urbane evacuate în receptori naturali                       Se aplică tuturor categoriilor de               efluenţi proveniţi sau nu din staţiile de epurare
             
    Nr. crt.Indicatorul de calitateU.M.Valorile limită admisibileMetoda de analiză4)
    A. Indicatori fizici
    1.Temperatura1)°C35-
    B. Indicatori chimici
    2.pHunităţi pH6,5-8,5SR ISO 10523-97
      Pentru Fluviul Dunărea   6,5-9,0  
    3.Materii în suspensie (MS)2)mg/dm335,0 (60,0)STAS 6953-81
    4.Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)2)mg O2/dm325,0SR EN 1899-22002
    5.Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu [CCO(Cr)-]2mg O2/dm3125,0SR ISO 6060-96
    6.Azot amoniacal (NH4+)6)mg/dm32,0 (3,0)SR ISO 5664:2001 SR ISO 7150-1/2001
    7.Azot total (N)6)mg/dm310,0 (15,0)SR EN ISO 13395:2002
    8.Azotaţi (NO3-)6)mg/dm325,0 (37,0)SR ISO 7890-2:2000; SR ISO 7890-3:2000; SR ISO 7890/1-98 pentru apa de mare: STAS 12999-91
    9.Azotiţi (NO2-)6)mg/dm31 (2,0)SR EN 26777:2002 pentru apa de mare: STAS 12754-89
    10.Sulfuri şi hidrogen sulfurat (S2-)mg/dm30,5SR ISO 10530-97 SR 7510-97
    11.Sulfiţi (SO32-)mg/dm31,0STAS 7661-89
    12.Sulfaţi (SO42-)mg/dm3600,0STAS 8601-70
    13.Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)mg/dm30,3SR ISO 66439:2001; SR ISO 8165/1/00
    14.Substanţe extractibile cu solvenţi organicimg/dm320,0SR 7587-96
    15.Produse petroliere5)mg/dm35,0SR 7877/1-95 SR 7877/2-95
    16.Fosfor total (P)6)mg/dm31,0 (2,0)SR EN 1189-2000
    17.Detergenţi sinteticimg/dm30,5SR EN 903:2003 SR ISO 7875/2-1996
    18.Cianuri totale (CN)mg/dm30,1SR ISO 6703/1/2- 98/00
    19.Clor rezidual liber (Cl2)mg/dm30,2SR EN ISO 7393- 1:2002; SR EN ISO 7393-2:2002; SR EN ISO 7393-3:2002
    20.Cloruri (Cl-)mg/dm3500,0STAS 8663-70
    21.Fluoruri (F-)mg/dm35,0SR ISO 10359- 1:2001; SR ISO 10359-2:2001
    22.Reziduu filtrat la 105°Cmg/dm32.000,0STAS 9187-84
    23.Arsen (As+)3)mg/dm30,1SR ISO 10566:2001
    24.Aluminiu (Al3+)mg/dm35,0STAS 9411-83
    25.Calciu (Ca2+)mg/dm3300,6STAS 3662-90 SR ISO 7980-97
    26.Plumb (Pb2+)3)mg/dm30,2STAS 8637-79
    27.Cadmiu (Cd2+)3)mg/dm30,2SR ISO 8288:2002 SR EN ISO 5961:2002
    28.Crom total (Cr3+ + Cr6+)3)mg/dm31,0SR EN 1233:2003 SR ISO 9174-98
    29.Crom hexavalent (Cr6+)3)mg/dm30,1SR EN 1233:2003 SR ISO 11083-98
    30.Fier total ionic (Fe2+ Fe3+)mg/dm35,0SR ISO 6332-96
    31.Cupru (Cu2+)3)mg/dm30,1STAS 7795-80 SR ISO 8288:2001
    32.Nichel (Ni2+)3)mg/dm30,5STAS 7987-67 SR ISO 8288:2001
    33.Zinc (Zn2+)3)mg/dm30,5STAS 8314-87 SR ISO 8288:2001
    34.Mercur (Hg2+)3)mg/dm30,05SR EN 1483:2003; SR EN 12338:2003
    35.Argint (Ag+)mg/dm30,1STAS 8190-68
    36.Molibden (Mo2+)mg/dm30,1STAS 11422-84
    37.Seleniu (Se2+)mg/dm30,1STAS 12663-88
    38.Mangan total (Mn)mg/dm31,0STAS 8662/1-96 SR ISO 6333-96
    39.Magneziu (Mg2+)mg/dm3100,0STAS 6674-77 SR ISO 7980-97
    40.Cobalt (Co2+)mg/dm31,0SR ISO 8288:2001
  ----------- 1) Prin primirea apelor uzate, temperatura receptorului natural nu va depăşi 35°C. 2) A se vedea tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-001 şi art. 7 alin. (2) din anexa la normele tehnice "Plan de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane". 3) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depăşească concentraţia de 2 mg/dmc, valorile individuale fiind cele prevăzute în tabel. În situaţia în care resursa de apă/sursa de alimentare cu apă conţine zinc în concentraţie mai mare decât 0,5 mg/dmc, această valoare se va accepta şi la evacuarea apelor uzate în resursa de apă, dar nu mai mult de 5 mg/dmc. 4) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie. 5) Suprafaţa receptorului în care se evacuează ape uzate nu trebuie să prezinte irizaţii. 6) Valorile ce trebuie respectate pentru descărcări în zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011."36. În cuprinsul hotărârii, sintagma "ape uzate orăşeneşti" se înlocuieşte cu sintagma "ape uzate urbane", iar sintagma "echivalenţi locuitori - e.I." se înlocuieşte cu sintagma "locuitori echivalenţi - l.e."
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 352.-------------