ORDIN nr. 80 din 21 februarie 2005pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 3.328 din 23 februarie 2005
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 80 din 21 februarie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei Metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumita în continuare metodologie, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de formare profesională, prevăzuţi la art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţionala."2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor înfiinţează comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de autorizare."3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre calificarile, ocupatiile, gruparile de competente pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională."4. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2)^1, cu următorul cuprins:"(2)^1 În situaţia în care, în urma evaluării iniţiale sau în baza certificatelor de competenţa, se constată că participanţii la programul de formare profesională deţin anumite competente, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăşi însă 50%, potrivit anexei nr. 3."5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Procedura de evaluare a programului de formare profesională de către beneficiarii acestuia vizează: conţinutul programului, modul de desfăşurare a procesului de formare, prestaţia formatorilor şi aspectele organizatorice."6. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuţii de pregătire teoretică şi practica, denumite în continuare formatori............................................................................. (4) Pe durata efectuării practicii la agenţii economici, supravegherea şi îndrumarea participanţilor la programul de formare profesională sunt asigurate atât de formatori numiţi de furnizorul de formare profesională, cat şi de personalul de specialitate numit de fiecare agent economic."7. Literele a), b) şi c) ale alineatului (1) al articolului 11 vor avea următorul cuprins:"a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spaţii adecvate pentru pregătirea teoretică şi practica, pentru cel puţin un ciclu de pregătire în avans faţă de momentul în care se solicita autorizarea; b) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea practica şi totodată să fie supravegheat şi indrumat de către formator şi de personalul de specialitate numit de agentul economic; c) spaţiile pentru pregătirea teoretică trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tabla, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV etc. şi cu materiale demonstrative (planşe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire;"8. După alineatul (2) al articolului 11 se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) În situaţia în care pregătirea practica se desfăşoară la agenţii economici, dovada existenţei spaţiilor de desfăşurare a pregătirii practice, prevăzute la alin. (1) lit. d), se face prin contract încheiat între furnizor şi agentul economic respectiv. (4) Prin contract furnizorul de formare profesională se asigura ca agentul economic are autorizaţiile prevăzute de lege şi pune la dispoziţie participanţilor spaţii de pregătire, dotarea corespunzătoare programei de pregătire şi personal specializat pentru supravegherea şi îndrumarea participanţilor la programul de formare profesională."9. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin posta, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judeţul în care furnizorul de formare profesională are sediul social. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5."10. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care se constata nereguli ale documentaţiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia aceste nereguli, în termen de 30 de zile de la data notificării."11. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Potrivit art. 21 din normele metodologice, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc specialişti ale căror pregătire şi experienta au legătură directa cu ocupaţia pentru care se solicita autorizarea. (2) Desemnarea specialiştilor pentru evaluarea furnizorului se face, prin rotaţie, dintre specialiştii ale căror pregătire şi experienta au legătură cu ocupaţia pentru care se solicita autorizarea............................................................................ (4) În cazul în care comisia de autorizare nu poate selecta specialişti pe plan local, apelează la specialişti din listele altor comisii."12. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de către comisia de autorizare."13. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) Fiecare specialist consemnează independent rezultatele evaluării în Raportul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, şi îl depune la secretariatul tehnic."14. După alineatul (2) al articolului 18 se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Dacă specialistul constata ca anumite criterii nu sunt îndeplinite, notifica acest fapt furnizorului de formare profesională evaluat şi ataşează o copie a notificării la raportul de evaluare. (4) În termen de 30 de zile de la data notificării, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea criteriilor de autorizare."15. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Comisia de autorizare, întrunită la cererea preşedintelui acesteia, conform art. 18 şi 19 din normele metodologice, soluţionează cererea de autorizare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregulilor constatate potrivit art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (2), respectiv art. 18 alin. (3) din prezenta metodologie."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizaţiei, inclusiv motivarea acestei decizii, în termen de 5 zile de la data luării acesteia."17. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Autorizaţia este valabilă 4 ani de la data deciziei de autorizare."18. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională a căror forma de pregătire este învăţământul la distanta, prin corespondenta, e-learning etc. nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse în prezenta metodologie."19. Anexele nr. 1-11 se înlocuiesc cu anexele 1-11 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbu  +  Anexa 1 FIŞA DE AUTOEVALUARE    I. DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE    1.1. Denumirea furnizorului de formare    ___________________________________________________________________________    1.2. Forma de organizare    ___________________________________________________________________________    1.3. Adresa    ___________________________________________________________________________    1.4. Codul unic de înregistrare/cod fiscal    ___________________________________________________________________________    1.5. Obiectul principal de activitate    ___________________________________________________________________________    1.6. Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională    ___________________________________________________________________________    1.7. Funcţia    ___________________________________________________________________________    II. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ    2.1. DATELE DE IDENTIFICARE    2.1.1. Tipul programului (calificare, recalificare, iniţiere, perfecţionare,    specializare)    ___________________________________________________________________________    2.1.2. Denumirea calificării/ocupaţiei sau specificarea "grupări de    competente"    ___________________________________________________________________________    2.1.3. Codul Nomenclator/COR al calificării/ocupaţiei (dacă este cazul)    ___________________________________________________________________________    2.1.4. Domeniul ocupational    ___________________________________________________________________________    2.1.5. Nivelul de calificare (obligatoriu pentru programul de calificare)    ___________________________________________________________________________    2.1.6. Tipul de certificat obţinut (de calificare, de absolvire)    ___________________________________________________________________________    2.2. CONDIŢII DE ACCES    ___________________________________________________________________________    2.2.1. Pregătire generală minima pentru înscrierea la programul de formare    ___________________________________________________________________________    2.2.2. Competente/abilitaţi specifice    ___________________________________________________________________________    2.2.3. Aviz medical (dacă e cazul)    ___________________________________________________________________________    2.2.4. Alte condiţii (după caz)    ___________________________________________________________________________    2.3. OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENTE PROFESIONALE(conform cu standardele    de pregătire profesională /standardele ocupationale, acolo unde este cazul)    ___________________________________________________________________________    2.4. DURATA DE PREGĂTIRE    a) pentru pregătire teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătire practica    ___________________________________________________________________________    2.5. LOCUL DE DESFĂŞURARE    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practica    ___________________________________________________________________________    2.6. FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE (curs, seminar, stagiu    de practica, proiect etc.)    ___________________________________________________________________________    2.7. PLANUL DE PREGĂTIRE (se va prezenta desfăşurarea cronologică a    programului de formare: repartizarea orelor pe discipline/module, teorie/    practica etc.)    ___________________________________________________________________________    2.8. NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE    a) teoretică    ___________________________________________________________________________    b) practica    ___________________________________________________________________________    2.9. FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE    ___________________________________________________________________________    2.9.1. Forma de evaluare (finala, pe parcurs, de impact, urmărire etc.)    ___________________________________________________________________________    2.9.2. Ce se evalueaza ? (conţinut, proces, organizare, prestaţia    formatorului etc.)    ___________________________________________________________________________    2.9.3. Cine face evaluarea? (participanţii la program, formatorii,    angajatorii etc.)    ___________________________________________________________________________    2.9.4. Instrumente de evaluare (chestionare, dezbateri, focus grup etc.)    ___________________________________________________________________________    2.10. PROGRAMA DE PREGĂTIRE (se prezintă separat, conform Anexei nr. 2 la    Metodologia de autorizare)    2.11. MODALITĂŢI DE EVALUARE A PARTICIPANŢILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE    PROFESIONALĂ (se prezintă separat, conform Anexei nr. 3 la Metodologia de    autorizare)    III. RESURSELE NECESARE DESFĂŞURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE    3.1. RESURSE MATERIALE    3.1.1. Spaţii adecvate (dimensiuni, mod de organizare a spaţiului)    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practica    ___________________________________________________________________________    3.1.2. Dotările prevăzute în programa de pregătire    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practica    ___________________________________________________________________________    Dotările sunt în stare de funcţionare.    Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregătire.    3.1.3. Suportul de curs / manualul cursantului    a) provenienţă    ___________________________________________________________________________    b) accesul la suportul de curs    ___________________________________________________________________________    Se asigura accesul fiecărui participant la suportul de curs.    3.1.4. Alte materiale (caiet de aplicaţii practice, materiale documentare,    bibliografie etc.)    ___________________________________________________________________________    3.1.5. Modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii    3.2. RESURSE UMANE    3.2.1. Formatori    a) pentru pregătirea teoretică    ___________________________________________________________________________    b) pentru pregătirea practica    ___________________________________________________________________________    3.2.2. Modul de asigurare a supravegherii şi îndrumării participanţilor la    programul de formare în cazul actitivitatii practice desfăşurate la agenţii    economici    ___________________________________________________________________________    3.3. RESURSE FINANCIARE    ___________________________________________________________________________    IV. EXPERIENTA FURNIZORULUI DE FORMARE ŞI REZULTATELE ACTIVITĂŢII LUI    ANTERIOARE (date despre numărul total de participanţi la programul de    formare evaluat, numărul de serii şi, pentru programele de calificare, rata    medie de abandon, rata medie de promovare), Se va completa în mod    obligatoriu în cazul solicitării de reinnoire a autorizaţiei.    ___________________________________________________________________________    V. INFORMAŢII SUPLIMENTARE (alte informaţii despre activitatea de formare    desfăşurată de furnizorul de formare)    ___________________________________________________________________________                            Semnatura                              LS  +  Anexa 2 PROGRAMA DE PREGĂTIRE    MODULUL...................    Durata (în ore de pregătire)    Total, din care: - instruire practica                       - laborator┌────┬────────────┬─────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │ MIJLOACE DE │ ││Nr. │ COMPETENTE │CONŢINUT │ METODE/ FORME │ INSTRUIRE, │ CRITERII DE ││crt.│ SPECIFICE │TEMATIC │ DE ACTIVITATE │MATERIALE DE │ PERFORMANTA ││ │ │ │ │ INVATARE │ │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤└────┴────────────┴─────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘    DISCIPLINA    Durata (în ore de pregătire)    Obiective generale┌────┬────────────┬─────────┬────────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │ MIJLOACE DE │ ││Nr. │ OBIECTIVE │CONŢINUT │ METODE/ FORME │ INSTRUIRE, │ CRITERII DE ││crt.│DE REFERINŢA│TEMATIC │ DE ACTIVITATE │MATERIALE DE │ EVALUARE ││ │ │ │ │ INVATARE │ │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤├────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┤└────┴────────────┴─────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┘  +  Anexa 3 MODALITĂŢI DE EVALUAREa participanţilor la programul de formare profesionalăEvaluare iniţială (dacă este cazul) se realizează pe baza probelor suplimentare de evaluare şi va conduce la individualizarea programului de formare profesională- Scop - adaptarea programului de formare la nevoile cursantului- Metode - instrumente*1)- Scala de apreciereEvaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătirea teoretică şi practica, respectiv pe module/discipline/secvente de invatare)- Frecventa- Metode - instrumente- Scala de apreciereEvaluare finala (se prezintă separat pe probe - scrisă, orala, practica -, dacă este cazul)- Metode - instrumente- Scala de apreciere---------*1) - document de autoevaluare care va cuprinde informaţii corecte, verificabile prin documente/înregistrări specifice parcursului profesional (experienta în munca, pregătirea anterioară etc.)- teste de aptitudini, de cunoştinţe, probe practice  +  Anexa 4 Numele şi prenumele formatorului__________________________Denumirea programului de formare__________________________PROIECT DIDACTICUnitatea de invatare............
  Obiective de referinţa Competente specifice*) Continuturi (detalieri) Activităţi de invatare Resurse Evaluare
  - exercitii de clasificare - exercitii de identificare - lucrul cu tabele, diagrame - Studiu de caz Materiale: echi- pamente, manuale, cataloage, panouri, truse de desen, etc. Timp: număr de ore necesar Exemple: Observatia sistematica Probe orale Probe scrise Probe practice Proiect etc.
  --------- Notă *) Dacă programa de pregătire este structurată ca disciplina, se vor prelua obiectivele de referinţa, iar dacă este concepută modular, se preiau competentele specifice.Observaţii: Se pot consemna de către formator, la sfârşitul fiecărei unităţi de invatare, aspecte referitoare la atingerea obiectivelor/competentelor implicarea cursanţilor în procesul de formare, modul de utilizare a resurselor alocate etc.
   +  Anexa 5 CERERE DE AUTORIZARE    A. Date de identificare a furnizorului de formare:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea furnizorului de formare: ││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││Forma de organizare sau statutul juridic ││┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│├┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴┤│Sediul furnizorului de formare: ││Strada: Nr. BL Sc. Apt. ││┌─────────────────────────────────┐ ┌───────┬──┬───────┐ ┌────┐ ┌────┐ ││└─────────────────────────────────┘ └───────┴──┴───────┘ └────┘ └────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Localitatea: Cod poştal: ││┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ ││└───────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Judeţ/Sector: Telefon: Fax: ││┌────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ ││└────────────────────────────┘ └──────────────┘ └────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│E-mail: Pagina de Internet: ││┌────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ ││└────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Cod fiscal: Cod unic de înregistrare : ││┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┐││└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┘│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentantul legal al furnizorului de formare: ││ Nume: Prenume: ││┌──────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ ││└──────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ ││ CNP Funcţia: ││┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ┌─────────────────────────────────┐ ││└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ └─────────────────────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicitaautorizarea:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea programului de formare*1): ││┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││Tipul programului de formare*2) Cod N.C./COR: ││┌────────────────────────────────────┐ ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐ ││└────────────────────────────────────┘ └───┴───┴───┴───┴───┴───┘ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexez dosarul de autorizare şi declar pe proprie răspundere ca toatecopiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.                              Semnatura                                 LS---------    *1) Se completează, după caz, denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupăride competente"    *2) Se completează, după caz, cu: iniţiere, calificare, recalificare,perfecţionare, specializare  +  Anexa 6 LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE AUTORIZAREI. DOCUMENTE CARE ATESTA ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE:A. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionarii furnizorului de formare, după caz (copii): a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local); d) hotărâre judecătorească.B. Documentul din care să rezulte ca formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie)C. Documente din care reiese ca furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autorităţile competente.D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).II. DOCUMENTE CARE ATESTA ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZAREA. Fişa de autoevaluare (în 2 exemplare).B. Documente care atesta existenta resurselor necesare desfăşurării programului de formare pentru care se solicita autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.B1. Autorizaţii şi avize: a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice (copii):1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);2. Autorizaţia sanitară;3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;5. Autorizaţia sanitară veterinara, dacă este cazul,sau contractul încheiat cu agentul economic din care să reiasă ca deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii. b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupatiile pentru care exista cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie). c) Avizul din partea organismelor abilitate sa coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practica, dacă este cazul (copie).B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare: a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare; b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original); c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienta în specialitatea corespunzătoare programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienta în pedagogia adulţilor; d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă ca deţine specializarea cerută de programul de formare (copii).B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora: a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri; b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător; c) Lista altor spaţii (biblioteca, sali de lectura, sala se sport, cantina etc, dacă este cazul) d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).B4. Documente din care rezultă situaţia financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţa de verificare depuse la administraţia financiară.C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienta furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).OPISUL DOSARULUI DE AUTORIZARE
  Nr. crt. Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent
  1.
  2.
   +  Anexa 7 Comisia de autorizare a furnizorilor de formareprofesională din judeţul /municipiul Bucureşti.................Registru de evidenta a cererilor de autorizare
  Nr. inre- gis- trare /data Fur- nizo- rul de for- mare Adresa Tele- fon, fax, email Forma de orga- ni- zare sau sta- tutul juri- dic Cod Unic de Inre- gis- trare /Cod fis- cal Pro- gra- mul de for- mare Tip pro- gram *1) Cod N.C./ COR Deci- zia Comi- siei de auto- riza- re*2) Con- tes- tatie Nr./ data Solu- tia con- tes- tatiei Nr./ data Au- to- ri- za- tia Se- rie/ nr./ data
  -------
      *1) Se completează cu iniţială tipului de program, respectiv: I - iniţiere;
  C - calificare; P - perfecţionare; S - specializare; R - recalificare.
      *2) În cazul în care dosarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate,
  se menţionează acest lucru, precum şi nr. şi data adresei de înştiinţare a
  furnizorului de formare profesională
   +  Anexa 8 RAPORT DE EVALUARE    Date de identificare ale specialistului care face evaluarea:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresa: │├──────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Tel: │Fax: │E-mail: │├──────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤│ Numit prin decizia/hotărârea nr. din data de: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CNP: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nr. dosar: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumirea programului de formare: │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┤│Data primirii │Numele persoanei de la care s-a primit │ Semnatura ││documentaţiei: │documentaţia: │ ││ │ │ │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┤│Data predării │Numele persoanei căreia i s-a predat │ Semnatura ││raportului de │raportul de evaluare: │ ││evaluare: │ │ ││ │ │ │└──────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘    I. Date referitoare la furnizorul de formare:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea furnizorului de formare: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││Forma de organizare sau statutul juridic: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul furnizorului de formare: ││Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. ││┌─────────────────────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ││└─────────────────────────────┘ └─────────┘ └───────┘ └────────┘ └───────┘ ││Cod poştal Localitatea: ││┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ ││└────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘ ││Judeţ / Sector: Telefon: Fax: ││┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ ││└──────────────────┘ └──────────────────┘ └────────────────────┘ ││E-mail: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Date referitoare la programul de formare┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul programului: calificare, recalificare, iniţiere, ││perfecţionare, specializare ││Denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupare de competente" Cod N.C./COR ││┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────┐ ││└──────────────────────────────────────────────────────────┘ └───────────┘ ││Domeniul ocupational Tipul de certificat eliberat Nivel de calificare││┌─────────────────────┐┌────────────────────────────┐ ┌─────────────────┐││└─────────────────────┘└────────────────────────────┘ └─────────────────┘││Forma de pregătire ││┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Constatări privind programul de formare    3.1. Condiţiile de acces sunt adecvate programului. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.2. Obiectivele programului de formare, exprimate în competenteleprofesionale ce urmează să fie dobândite de participanţii la program sunt:    a) corect formulate; Da Nu    b) relevante; Da Nu    c) în conformitate cu standardele de pregătire profesională/standardeleocupationale.               Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.3. Durata de pregătire este corespunzătoare pentru realizareaobiectivelor propuse:    a) totală; Da Nu    b) pentru pregătirea teoretică; Da Nu    c) pentru pregătirea practica. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat în Fişa de autoevaluarepentru pregătirea:    a) teoretică; Da Nu    b) practica. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare permit atingereaobiectivelor.                     Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.6. Planul de pregătire permite atingerea obiectivelor. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.7. Numărul de participanţi corespunde resurselor alocate pentrugrupele de pregătire:    a) teoretică; Da Nu    b) practica. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.8. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare suntrelevante pentru calitatea procesului de formare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.9. Programa de pregătire permite dobândirea competentelor Da Nu    a) structurarea pe discipline/module/teme este adecvată; Da Nu    b) obiectivele sunt corect formulate; Da Nu    c) conţinuturile sunt relevante; Da Nu    d) metodele şi mijloacele de instruire sunt corespunzătoare; Da Nu    e) criteriile de evaluare asigura măsurarea progresuluiîn invatare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.10. Evaluarea participanţilor la programul de formare estejudicios planificata Da Nu    a) evaluarea iniţială este relevanta pentru scopul propus; Da Nu    b) metodele şi instrumentele propuse pentru evaluarea pe parcurssunt adecvate pentru conţinuturile de evaluat; Da Nu    c) evaluarea finala asigura verificarea dobândiriicompetentelor. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    IV. Constatări privind resursele materiale necesare derulării programuluide formare    4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiunişi mod de organizare.                                                                  Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiunişi mod de organizare.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.3. Exista autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţiide formare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea teoretică(echipamente de prezentare de tipul: tabla, flipchart, calculatoare, retro/video-proiectoare, aparatura video/TV etc. şi materiale demonstrative, detipul: planşe, casete video, software specializat etc.) sunt:    a) în număr suficient; Da Nu    b) la calitatea necesară; Da Nu    c) în stare de funcţionare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea practica(echipamente, maşini, utilaje, scule, dispozitive etc.) sunt:    a) în număr suficient; Da Nu    b) la calitatea necesară; Da Nu    c) în stare de funcţionare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăşurării procesuluide pregătire:    a) în cantitatea adecvată; Da Nu    b) la caracteristicile necesare activităţilor programate. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.7. Suportul de curs/manualul cursantului:    a) exista; Da Nu    b) este adecvat programei de pregătire; Da Nu    c) exista condiţii de a asigura numărul suficient pentru toţiparticipanţii la program. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.8. Sunt prevăzute modalităţi de respectare a normelor de protecţiamuncii. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    V. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului deformare    5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire:    a) teoretică; Da Nu    b) practica. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul devedere al:    a) pregătirii; Da Nu    b) experienţei. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.3. Formatorii pentru pregătirea practica corespund din punctul devedere al:    a) pregătirii; Da Nu    b) experienţei. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.4. Exista acordul scris al formatorilor pentru participarea la programulde formare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.5. Agentul economic la care se desfăşoară pregătirea practica asigurapersonal de specialitate pentru supravegherea şi îndrumarea participanţilor laprogramul de formare.                                                                  Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VI. Constatări privind experienta furnizorului de formare şi rezultateleactivităţii lui anterioare (date despre numărul total de participanţi laprogramul de formare evaluat, numărul de serii şi, pentru programele decalificare, rata medie de abandon, rata medie de promovare)    Se completează obligatoriu la reînnoirea autorizaţiei.    6.1. Rezultatele obţinute de furnizorul de formare indreptatesc acordareaunei noi autorizari.                                                                  Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VII. OBSERVAŢII┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Observaţii ale evaluatorului privind aprobarea sau respingerea cererii de ││autorizare: ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VIII. CONCLUZIA EVALUĂRII    Programul de formare corespunde criteriilor de autorizare. Da Nu    Subsemnatul/a_________________________________ declar pe proprie răspundereca am îndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentru evaluarea acestuiprogram.                                ______________                            (Semnatura evaluatorului)  +  Anexa 9
                                      ROMÂNIA
      Ministerul Muncii, Solidarităţii Ministerul Educaţiei şi Cercetării
            Sociale şi Familiei
               Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
                               COMISIA DE AUTORIZARE
                       a furnizorilor de formare profesională
                    din........................................
                                    AUTORIZAŢIE
                             
  SERIA NR.
      ..........................................................................
                        (denumirea furnizorului de formare)
      cu sediul în localitatea ......................, str.......................
  nr ..., bloc .... scara .... etaj ..., ap. .., judeţ/sector...................,
  Cod Unic de înregistrare / Cod fiscal......................... este autorizat,
  în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată,
  sa organizeze programul de............................... pentru calificarea/
  ocupaţia / gruparea de competente..............................................
  cod N.C./COR............ cu Nr. de ordine în Registrul naţional al furnizorilor
  de formare profesională a adulţilor.........................
                                     PREŞEDINTE
                               Comisia de autorizare
                                        L.S.
      Data deciziei de autorizare..................
      Autorizaţia este valabilă patru ani de la data deciziei de autorizare
   +  Anexa 10 REGISTRUL DE EVIDENTA A AUTORIZAŢIILOR┌────┬────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ Date de identificare │ Programul │ ││ │ a autorizaţiei │ de formare │ Furnizorul de formare ││ ├─────┬─────┬─────┬──────┼───────┬─────┼──────────────┬──────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ Date de │ Reprezentant ││ │ │ │ │ │ │ │ identificare │ legal ││Nr. │Serie│Număr│Data │Obser-│ Denu- │Tip ├───────┬──────┼─────┬──────┬─────┤│crt.│ │ │deci-│vatii │ mire │pro- │Denumi-│ │Nume │ Sem- │ ││ │ │ │ziei │ *1) │ │gram │re │Cod │ şi │natura│Data ││ │ │ │ │ │ │ │furni- │fiscal│pre- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │zor │ │nume │ │ │├────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴─────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘--------*1) Se completează, după caz, "ANULAT" sau "DUPLICAT", indicandu-se şi data.  +  Anexa 11 RAPORT DE MONITORIZARE    Date de identificare ale persoanei care face monitorizarea:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Numele şi prenumele: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Adresa: │├──────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┤│ Tel: │Fax: │E-mail: │├──────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┤│ Având calitatea de: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numit prin decizia/hotărârea: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CNP: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nr. dosar: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumirea programului de formare: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Monitorizare ││ ● curenta ││ ● determinata de: │├──────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┤│Data primirii │Numele persoanei de la care s-a primit │ Semnatura ││documentaţiei: │documentaţia: │ ││ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │Conţinutul documentaţiei: │ ││ │ │ │├──────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┤│Data predării │Numele persoanei căreia i s-a predat │ Semnatura ││raportului de │raportul de evaluare: │ ││monitorizare: │ │ ││ ├───────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ │ │└──────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘    I. Date referitoare la furnizorul de formare:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea furnizorului de formare: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘││Forma de organizare sau statutul juridic: ││┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐││└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul furnizorului de formare: ││Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. ││┌─────────────────────────────┐ ┌─────────┐ ┌───────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ││└─────────────────────────────┘ └─────────┘ └───────┘ └────────┘ └───────┘ ││Cod poştal Localitatea: ││┌────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ ││└────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────────┘ ││Judeţ / Sector: Telefon: Fax: ││┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐ ││└──────────────────┘ └──────────────────┘ └────────────────────┘ ││E-mail: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    II. Date referitoare la programul de formare┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Tipul programului: calificare, recalificare, iniţiere, ││perfecţionare, specializare ││Denumirea calificării/ocupaţiei sau "grupare de competente" Cod N.C./COR ││┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────┐ ││└──────────────────────────────────────────────────────────┘ └───────────┘ ││Domeniul ocupational Tipul de certificat eliberat Nivel de calificare││┌─────────────────────┐┌────────────────────────────┐ ┌─────────────────┐││└─────────────────────┘└────────────────────────────┘ └─────────────────┘││Forma de pregătire ││┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    III. Constatări privind programul de formare    3.1. Condiţiile de acces au fost respectate. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.2. Prin programul de formare se asigura dobândirea competentelorprofesionale, conform cu standardele ocupationale.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.3. Este respectata durata totală, Da Nuca şi durata pentru pregătirea:    a) teoretică; Da Nu    b) practica. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat în Fişa de autoevaluare sauîn comunicările făcute ulterior de către furnizorul de formare, pentrupregătirea:    a) teoretică; Da Nu    b) practica. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare sunt celedeclarate şi permit atingerea obiectivelor.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.6. Planul de pregătire este respectat şi permite atingerea obiectivelor.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.7. Numărul de participanţi este respectat şi corespunde resurseloralocate, pe grupe de pregătire:    a) teoretică; Da Nu    b) practica. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.8. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare suntaplicate şi valorificate. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.9. Programa de pregătire este respectata şi permite atingereaobiectivelor. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    3.10. Formele şi modalităţile de evaluare a participanţilor la programulde formare sunt aplicate.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    IV. Constatări privind resursele necesare derulării programului de formare    4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiunişi mod de organizare.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni şimod de organizare. Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.3. Exista autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii deformare, pentru noile spaţii de pregătire.                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire, pentru pregătireateoretică, sunt în număr suficient, la calitatea necesară şi în stare defuncţionare (echipamente de prezentare de tipul: tabla, flipchart, calculatoare,retro/video-proiectoare, aparatura video/TV etc. şi materiale demonstrative,de tipul: planşe, casete video, software specializat etc).                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire, pentru pregătireapractica, sunt în număr suficient, la calitatea necesară şi în stare defuncţionare (echipamente, maşini, utilaje, scule, dispozitive etc.)                                                                    Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăşurăriiprocesului de pregătire, în cantitatea adecvată şi la caracteristicile necesareactivităţilor programate.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.7. Exista suport de curs/manualul cursantului pentru fiecare participantşi acesta este adecvat programei de pregătire.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    4.8. Se aplica normele de protecţia muncii.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    V. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului deformare    5.1. Formatorii sunt în număr suficient pentru o serie de pregătire.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul devedere al pregătirii şi experienţei.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   5.3. Formatorii pentru pregătirea practica corespund din punctul de vedereal pregătirii şi experienţei.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.4. Exista acordul scris al formatorilor pentru participarea la programulde formare profesională.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.5. Formatorii dispun de proiect didactic pentru cursurile de calificare.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.6. Agentul economic la care se desfăşoară pregătirea practica asigurapersonal de specialitate pentru supravegherea şi îndrumarea participanţilor laprogramul de formare profesională.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VI. Constatări privind rezultatele activităţii furnizorului de formare (datedespre numărul total de participanţi la programul de formare evaluat, numărulde serii şi, pentru programele de calificare, rata medie de abandon, rata mediede promovare)    6.1. Rezultatele obţinute de furnizorul de formare sunt corespunzătoare.                                                                   Da Nu┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VII. OBSERVAŢII┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Observaţii ale evaluatorului: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    VIII. CONCLUZIA MONITORIZARII┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Detaliati: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Subsemnatul/a___________________________________________________ declar peproprie răspundere ca am îndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentrumonitorizarea acestui program.                              ___________________                                  (Semnatura)--------