LEGE Nr. 81 din 19 iulie 1995privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 20 iulie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, se abiliteaza Guvernul ca, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1995, sa emita ordonanţe în domenii care privesc: a) rectificarea bugetului de stat pe anul 1995; b) completarea şi modificarea unor reglementări în domeniul fiscal, în sensul largirii facilităţilor, al relaxarii fiscalitatii sau al stimulării activităţii, privitoare la: accize; introducerea unui sistem de marcare pentru produsele din tutun, cafea, unele băuturi alcoolice, din producţia interna şi din import; impozitele la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale; taxa pe valoarea adăugată; comisionul vamal; impozitul pe salarii, impunerea autonomă a veniturilor realizate în cumul şi eliminarea majorărilor de 30%; impunerea veniturilor realizate de populaţie, inclusiv a celor de lucrări literare, de arta, ştiinţa şi din prestări de servicii; impunerea veniturilor agricole; impozitele şi taxele locale; impozitele pe dividende; impunerea veniturilor reprezentantelor persoanelor juridice străine; penalizările pentru neachitarea în termen a obligaţiilor către fondurile publice şi de asigurări de stat; taxele pentru autorizaţii de construcţii; facilităţi fiscale pentru funcţionarea Fondului Româno-American de Investiţii; instituirea şi reglementarea timbrului judiciar, conform Legii nr. 92/1992; impozitul asupra sumelor obţinute din vânzarea unor active ale societăţilor comerciale cu capital de stat; c) reglementarea regimului de producere şi comercializare a produselor alimentare, în scopul protecţiei consumatorilor; reglementarea regimului de producere, circulaţie sau comercializare a produselor farmaceutice; d) perfecţionarea unor reglementări în domeniul finanţelor publice privind: competentele de aprobare a investiţiilor finanţate din fondurile publice, regimul despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier şi vegetatiei forestiere din afară acestuia, reglementarea plăţii drepturilor cuvenite salariaţilor în instituţiile publice pentru concediul de odihnă neefectuat; datoria publică interna, inclusiv garantarea creditelor interne, precum şi datoria publică externa; formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului; măsuri pentru conservarea patrimoniului naţional al cinematografiei: terenuri, mobilier, costume, recuzita, în vederea rezolvarii situaţiei juridice a acestora; finanţarea aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, subvenţionarea dobinzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta anului 1995; stabilirea taxelor pentru activitatea notarială şi a notarilor publici; e) reglementarea concesionarii unor bunuri, servicii şi terenuri pentru construirea de cai de comunicaţii rutiere şi feroviare, în condiţiile Legii nr. 15/1990; f) perfecţionarea regimului achiziţiilor de bunuri şi investiţii din fondurile publice; regimul de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice; g) măsuri de perfecţionare a procesului de restructurare prin: scutirea de la plata amortizarii mijloacelor fixe trecute în conservare în uzinele cu producţie specială; măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; instituirea regimului de vînzare cu plata în rate a activelor şi acţiunilor societăţilor comerciale în cadrul procesului de privatizare; reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare; h) măsuri privind colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile, de orice fel; i) rectificarea unor acorduri de împrumuturi externe sau de garantare a unor împrumuturi externe, încheiate în numele României, precum şi a unor amendamente la astfel de acorduri.  +  Articolul 2 (1) În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 1995, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetării efectelor lor. (2) Ordonanţele depuse de Guvern, potrivit alin. (1), vor fi dezbătute în procedura de urgenta.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului, ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------