ORDIN nr. 620 din 29 aprilie 2005cu privire la implementarea şi utilizarea eurocodurilor pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 11 mai 2005    Având în vedere Recomandarea Comisiei Europene din 11 decembrie 2003 cu privire la implementarea şi utilizarea eurocodurilor pentru lucrări de construcţii şi produse structurale de construcţii, cu relevanta în spaţiul economic european,în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Eurocodurile reprezintă seria de standarde europene care prevăd metode de calcul al rezistentei mecanice a elementelor structurale pentru construcţii. Aceste metode permit proiectarea şi verificarea stabilitatii structurilor pentru construcţii sau a unor părţi ale acestora şi dimensionarea adecvată a elementelor structurale pentru construcţii.  +  Articolul 2 (1) Adoptarea eurocodurilor se realizează de către organismul naţional de standardizare prin: a) adoptarea ca standarde naţionale, prin traducere, a eurocodurilor aprobate de Comitetul European de Standardizare; b) elaborarea şi aprobarea, ca standarde naţionale, a anexelor naţionale. (2) Implementarea eurocodurilor va respecta calendarul descris în anexa A la Ghidul L "Aplicarea şi utilizarea eurocodurilor", subsecvent Directivei 89/106/CEE privind libera circulaţie a produselor pentru construcţii, prevăzut în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Anexele naţionale prevăzute la art. 2 conţin parametrii determinati pe plan naţional prin considerarea condiţiilor geografice, geologice, seismice şi climatice specifice, precum şi a nivelurilor de protecţie adoptate în condiţiile specifice României. (2) Elaborarea anexelor naţionale se realizează de către specialişti cu activitate recunoscută în învăţământ, cercetare, proiectare şi execuţie în construcţii, membri ai comitetului tehnic "Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri" din cadrul organismului naţional de standardizare. (3) Organismul naţional de standardizare va notifica Comisiei Europene prevederile anexelor naţionale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.  +  Articolul 4 (1) Eurocodurile şi anexele naţionale, aprobate ca standarde naţionale, se utilizează ca documente normative de referinţa în reglementările tehnice în construcţii. (2) În perioada 2005-2010 fondul naţional de reglemenari tehnice în construcţii va fi revizuit pentru asigurarea prevederilor alin. (1). (3) În perioada de implementare a eurocodurilor acestea pot fi utilizate dacă tratează aspecte pentru care nu exista alte prevederi naţionale. (4) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care asigura secretariatul comitetului tehnic "Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri" din cadrul organismului naţional de standardizare, va coordona acţiunea prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul reglementării tehnice în construcţii, finanţează acţiunile prevăzute la art. 2 şi 3 pentru implementarea eurocodurilor, din veniturile proprii constituite în baza alin. 1 al art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 29 aprilie 2005.Nr. 620.  +  Anexa CALENDARUL DE IMPLEMENTARE ŞI UTILIZARE A EUROCODURILORPENTRU CONSTRUCŢII┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│ Perioade │ Descriere │ Responsabil │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Perioadă de │După finalizarea proiectului părţii de Eurocod de către │CEN/ONS ││examinare │echipa de proiectare, acesta este transmis subcomitetului│ ││ │pentru a fi supus aprobării; trebuie acordată o perioadă │ ││ │pentru examinarea conţinutului părţii de Eurocod, atât de│ ││ │către autorităţile competente cât şi de membrii │ ││ │subcomitetului. După ce s-au luat în considerare toate │ ││ │comentariile rezultate din examinare, subcomitetul aprobă│ ││ │documentul pentru a fi supus votului formal şi documentul│ ││ │este trimis la CEN. │ ││ │Perioada maximă pentru examinare, revizuire în cadrul │ ││ │subcomitetului şi aprobarea finală pentru transmiterea │ ││ │în vederea obţinerii votului formal este de 6 luni. │ │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Perioadă pentru │După primirea proiectului final, CEN organizează votul │CEN/ONS ││procesul CEN │formal şi ratificarea, după care textul părţii de Eurocod│ ││ │devine disponibil pentru membrii CEN, respectiv ONS │ ││ │(termen notat DAV în cele ce urmează). Acest proces │ ││ │necesită aproximativ 8 luni, în funcţie de ediţie, │ ││ │traduceri (traduceri ale părţilor din Eurocodurile EN în │ ││ │celelalte două limbi oficiale ale CEN) şi finalizarea │ ││ │documentelor înainte ca acestea să fie puse la dispoziţie│ ││ │pentru publicare. │ │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Perioadă de │Traducerea unei părţi din Eurocod într-o limbă naţională │CEN/ONS ││traducere │autorizată poate fi începută cel mai târziu atunci când │ ││ │Organismele naţionale de standardizare au primit │ ││ │Eurocodul de la CEN (DAV). Timpul maxim permis pentru │ ││ │traducere este de 12 luni după DAV. │ │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Perioadă de │O perioadă de doi ani după DAV este timpul maxim permis │Autoritatea ││calibrare naţională│pentru a stabili parametrii determinaţi la nivel │de ││ │naţional. CEPC poate cere uneori o examinare pentru │reglementare ││(în paralel cu │excepţii. La finalul acestei perioade, o versiune │în domeniu/ONS ││perioada de │naţională a părţii din Eurocod EN va fi publicată │ ││traducere) │împreună cu anexa naţională care va include parametrii │ ││ │determinaţi la nivel naţional. La finalul perioadei celor│ ││ │2 ani, statele membre trebuie să aibă adoptate │ ││ │prevederile lor naţionale, astfel încât această parte de │ ││ │Eurocod să poată fi utilizată pe teritoriul lor. Anexa │ ││ │naţională va fi trimisă la departamentul Comisiei │ ││ │Europene pentru informare. Pe durata acestei perioade, │ ││ │statele membre vor informa Comisia cu privire la │ ││ │rezultatele încercărilor efectuate utilizând această │ ││ │parte a Eurocodului EN. │ │├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│Perioada de lucru │Pe durata perioadei de coexistenţă, care începe la │Autoritatea ││simultan cu │finalul perioadei de calibrare naţională, partea din │naţională de ││pachetul Eurocode │Eurocod poate fi utilizată un timp în paralel cu vechiul │reglementare ││ │sistem naţional (coduri şi prevederi). Perioada de │în domeniul ││ │coexistenţă a pachetelor de Eurocoduri va dura maxim trei│construcţiilor/││ │(3) ani după publicarea naţională a ultimei părţi a │ONS/Agenţii ││ │pachetului. La finalul perioadei de coexistenţă a │economici cu ││ │pachetului, ONS vor retrage toate standardele vechi iar │activitate în ││ │statele membre se vor asigura că toate părţile pachetului│domeniul ││ │nou pot fi utilizate fără ambiguităţi pe teritoriul lor, │construcţiilor ││ │prin adaptarea prevederilor lor naţionale în funcţie de │ ││ │necesităţi. Astfel, toate standardele naţionale dintr-un │ ││ │pachet trebuie retrase în maxim 5 ani după DAV al │ ││ │ultimului standard pus la dispoziţie în cadrul │ ││ │pachetului. │ │└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ Legendă: CEN - Comitetul European pentru Standardizare ONS - Organismul naţional pentru standardizare CEPC - Comitetul European Permanent pentru Construcţii____________