HOTĂRÂRE nr. 384 din 28 aprilie 2005privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 10 mai 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale şi al art. 55 şi 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (2) Autoritatea Naţională pentru Tineret are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, et. 4, sectorul 2. (3) Autoritatea Naţională pentru Tineret are în subordine: Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor ANSIT, Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, casele de cultură ale studenţilor, Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" - Bucureşti şi direcţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică. (4) Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT se reorganizează prin trecerea din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (5) Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar se desfiinţează, iar personalul se preia prin concurs de către Autoritatea Naţională pentru Tineret în condiţiile legii. (6) Bugetul, patrimoniul şi posturile aprobate pentru Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar se preiau de Autoritatea Naţională pentru Tineret, prin protocol de predare-primire, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (7) Direcţiile judeţene pentru tineret se înfiinţează prin reorganizarea şi preluarea activităţii, a personalului şi a bugetului agenţiilor teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar şi a compartimentelor de tineret, care se desfiinţează.ART 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea Naţională pentru Tineret exercită următoarele funcţii: a) de autoritate de stat în domeniu; b) de reglementare, prin elaborarea, promovarea şi implementarea legislaţiei în domeniu şi prin sprijinirea iniţiativelor legislative referitoare la promovarea tineretului; c) de corelare şi coordonare a planurilor elaborate de instituţiile aflate în subordine, pe domeniile specifice de activitate; d) de strategie, prin analizarea, sinteza şi evaluarea necesităţilor tinerilor atât la nivel individual, cât şi la nivelul structurilor asociative de tineret; e) de supraveghere a cadrului legal în domeniul tineretului; f) de administrare a patrimoniului propriu; g) de reprezentare. (2) În scopul realizării funcţiilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Tineret îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) aplică politica guvernamentală în domeniul educaţiei nonformale pentru copii şi tineri; c) contribuie, prin stimularea performanţei şi capacităţii tinerilor la realizarea programului de reformă a Guvernului de integrare în Uniunea Europeană; d) colaborează cu structurile de şi pentru tineret legal constituite; e) elaborează programe în scopul finanţării acţiunilor proprii; f) sprijină acţiunile structurilor asociative de tineret, acţiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale; g) autorizează şi avizează desfăşurarea activităţilor din bazele proprii; h) stabileşte contacte la nivel internaţional cu instituţii şi organisme similare; i) sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne şi internaţionale; j) sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul tineretului direct, prin instituţiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu instituţii şi organisme de specialitate din ţară şi din străinătate; k) organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare; l) înfiinţează centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa; m) colaborează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării direct sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun; n) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii în domeniul tineretului.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea Naţională pentru Tineret colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Autoritatea Naţională pentru Tineret are dreptul să solicite informaţii de la ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii publice.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, potrivit legii. (2) Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (3) Pe lângă conducerea Autorităţii Naţionale pentru Tineret funcţionează Consiliul director, care este format din: preşedinte, vicepreşedinţi, directorul Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor, directorul Agenţiei pentru Sprijinirea Studenţilor şi directorul Direcţiei juridic şi resurse umane. (4) Consiliul director al Autorităţii Naţionale pentru Tineret îndeplineşte funcţia de organ consultativ în coordonarea strategică a activităţii, conform obiectului său de activitate. (5) Atribuţiile specifice ale Consiliului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Tineret, care se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia.  +  Articolul 5 (1) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret organizează şi conduce întreaga activitate a instituţiei, controlează activitatea instituţiilor subordonate şi răspunde pentru aceasta în condiţiile legii. (2) Preşedintele reprezintă Autoritatea Naţională pentru Tineret în raporturile cu Guvernul, ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine. (3) Preşedintele reprezintă Autoritatea Naţională pentru Tineret în relaţiile cu instituţiile Uniunii Europene, şefii structurilor guvernamentale de tineret din străinătate şi cu misiunile diplomatice din România. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret emite ordine şi instrucţiuni. (5) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret are calitatea de ordonator secundar de credite.  +  Articolul 6Finanţarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Tineret se face de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret şi instituţiile aflate în subordinea sa pot procura şi deţine mijloace proprii de transport de persoane, alimente şi materiale. (2) Numărul mijloacelor de transport şi consumul normat de combustibil se încadrează în numărul şi în consumul normat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Autorităţii Naţionale pentru Tineret este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret, se pot organiza servicii şi birouri, în condiţiile legii. (3) Atribuţiile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale pentru Tineret se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. (4) Numărul maxim de posturi al Autorităţii Naţionale pentru Tineret este de 106, exclusiv demnitarii. (5) Unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi sursele de finanţare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Încadrarea şi salarizarea personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale pentru Tineret se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administraţia publică centrală.  +  Articolul 10În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Naţională pentru Tineret va prezenta Guvernului spre adoptare proiectul de hotărâre privind organizarea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT şi proiectul de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotârâri se abrogă următoarele acte normative:- Hotărârea Guvernului nr. 411/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 30 martie 2004;- Hotărârea Guvernului nr. 2.137/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Taberelor şi Turismului Şcolar şi a agenţiilor teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.213 din 17 decembrie 2004.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret,Karoly BorbelyκlyMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 28 aprilie 2005.Nr. 384.  +  Anexa 1*) Numărul maxim de posturi = 106,Exclusiv demnitarii                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                       a                      Autorităţii Naţionale pentru Tineret ┌─────────────────┐ ┌──────────┐ │Consiliu Director│ │ Cabinet │ │ │ ┌─────────────┐ │ │ │ ├─────────────┤ ├───────┤ │ └─────────────────┘ │ Preşedinte │ └──────────┘                                 │ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ │ │ ┌───────┐ │Compartimentul ├───────────┤ ├───────┤ Audit │ │de comunicare şi │ └┬─┬──┬──┬───┬┘ │ │ │relaţii cu publicul│ │ │ │ │ │ └───────┘ └───────────────────┘ │ │ │ │ │                ┌─────────────────┘ │ │ │ └────────────────┐                │ │ │ │ │                │ │ │ │ │                │ ┌─────────────┴─┐│ ┌┴─────────────┐ │                │ │ VICEPREŞEDINTE││ │VICEPREŞEDINTE│ │                │ │ ││ │ │ │                │ └───────────────┘│ └──────────────┘ │                │ │ │         ┌──────┴────┐ │ ┌────┴───────┐         │ │ │ │ │         │ Direcţia │ │ │ Direcţia │         │ economică │ │ │ juridic │         │ │ │ │ şi resurse│         └───────────┘ │ │ umane │                                       │ └────────────┘                                       │        ┌─────────────────────┬────────┴─────────┬────────────────────┐        │ │ │ │ ┌──────┴──────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────┴───────┐ │Direcţia programe│ │ Direcţia de │ │Direcţia de studii│ │Direcţia de │ │pentru tineret, │ │ relaţii │ │ şi cercetări │ │programe │ │informare, │ │internaţionale│ │ pentru tineret │ │recreative şi │ │cooperare │ │ │ │ │ │divertisment │ │şi parteneriat │ └──────────────┘ └──────────────────┘ │pentru tineret│ │cu SAT │ │ │ └─────────────────┘ └──────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru TineretI. Cu finanţare de la bugetul de stat:1. Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor - 10 posturiII. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat - 1.505 posturi:1. Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT;2. casele de cultură ale studenţilor;3. Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" Bucureşti;4. direcţiile pentru tineret judeţene şi a municipiului Bucureşti.----