HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005privind depozitarea deşeurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, atât pentru realizarea, exploatarea, monitorizarea, închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitelor noi, cat şi pentru exploatarea, închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitelor existente, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. (2) Reglementarea acestei activităţi are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafaţa, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de sera, precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe întreaga durata de exploatare a depozitului, cat şi după expirarea acesteia. (3) Prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, se considera realizate pentru depozitele de deşeuri, dacă sunt realizate cerinţele prezentei hotărâri. (4) Semnificatia termenilor specifici utilizaţi este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărui depozit, definit conform anexei nr. 1 lit. b).  +  Articolul 3 (1) Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor activităţi: a) împrăştierea pe sol, în scopul ameliorării calităţii sau fertilizarii, a namolurilor de la staţiile de epurare orăşeneşti, a namolurilor de dragare sau a altor tipuri de namoluri similare; b) folosirea unor deşeuri inerte la lucrări de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru construcţii în depozite de deşeuri; c) depunerea namolurilor de dragare, nepericuloase, în lungul apelor din care au fost extrase sau în albia râurilor; d) depozitarea solului necontaminat sau a deşeurilor inerte rezultate în urma activităţilor de prospectare şi extracţie, tratarii şi stocării resurselor minerale, cat şi cele din exploatarea carierelor. (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor pct. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 şi 2.1 din anexa nr. 2 depunerea de deşeuri nepericuloase, altele decât deşeurile inerte, rezultate de la prospecţiuni şi extracţie, tratare şi stocare a resurselor minerale, precum şi din exploatarea carierelor şi care sunt depozitate într-o maniera ce previne poluarea mediului şi riscurile pentru sănătatea populaţiei. (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 7 alin. (3), art. 11, art. 13 alin. (5), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 19 şi 20, ale pct. 1.3, 2.1 şi 2.2 din anexa nr. 2, ale anexei nr. 3, cu excepţia pct. 3.1, nivelul 3, şi ale pct. 2.2, 2.3 şi 2.4 din anexa nr. 4 depozitele pentru deşeuri nepericuloase sau inerte în aşezări izolate şi numai dacă depozitul este destinat eliminării deşeurilor generate în acea localitate izolata; aceasta excepţie se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. (4) Lista localităţilor izolate prevăzute la alin. (3) se aproba prin ordin al ministrului autorităţii centrale de protecţie a mediului până la data de 31 decembrie 2005. (5) Fără a prejudicia prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, se exceptează stocarea subterana, astfel cum este definită în anexa nr. 1 lit. v), de la aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1), (2) şi (3) şi a prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 şi 2.2 din anexa nr. 2 şi ale pct. 2.1-2.4 din anexa nr. 4. (6) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri spaţiile de depozitare existente din zona rurală şi numai dacă acestea sunt destinate eliminării deşeurilor generate în localităţile pe care le deservesc. (7) Spaţiile de depozitare din zona rurală se reabiliteaza până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural sau prin închidere conform "Indrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de deşeuri nepericuloase", care face parte integrantă din procedura de încetare a activităţii de depozitare, care se aproba prin ordin al ministrului autorităţii centrale pentru protecţia mediului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Depozitele se clasifica în funcţie de natura deşeurilor depozitate, astfel: a) depozite pentru deşeuri periculoase; b) depozite pentru deşeuri nepericuloase; c) depozite pentru deşeuri inerte.  +  Articolul 5Deşeurile care nu se accepta la depozitare într-un depozit sunt: a) deşeuri lichide; b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, proprietăţi ce sunt definite în anexa nr. I E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definită în anexa nr. I E şi având categoria prevăzută la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcţii într-un depozit; e) orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea centrala pentru protecţia mediului elaborează împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu autorităţile regionale de protecţia mediului Strategia naţionala privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, care face parte integrantă din Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor. (2) Strategia naţionala privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile cuprinde măsuri referitoare la colectarea selectiva, reciclarea, compostarea, producerea de biogaz şi/sau recuperarea materialelor şi energiei, astfel încât sa conducă la realizarea următoarelor obiective: a) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 75% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 5 ani de la data de 16 iulie 2001; b) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 8 ani de la data de 16 iulie 2001; c) reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995, în maximum 15 ani de la data de 16 iulie 2001. (3) Termenele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi c) pentru atingerea obiectivelor de reducere a cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate se pot prelungi cu maximum 4 ani, dacă aceasta prelungire este autorizata de autoritatea centrala pentru protecţia mediului.  +  Articolul 7 (1) În depozitele de deşeuri periculoase este permisă numai depozitarea deşeurilor periculoase ce îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3. (2) În depozitele de deşeuri nepericuloase este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: a) deşeuri municipale; b) deşeuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase; c) deşeuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate, care la levigare au o comportare echivalenta cu a celor prevăzute la lit. b) şi care satisfac criteriile relevante de acceptare; aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în celule destinate deşeurilor biodegradabile nepericuloase, ci în celule separate. (3) În depozitele de deşeuri inerte este permisă numai depozitarea deşeurilor inerte. (4) Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasa de depozite. (5) Depozitarea deşeurilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2) este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în prezenta hotărâre. (6) Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit şi lista naţionala de deşeuri acceptate pentru fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 şi se revizuiesc în funcţie de modificarea condiţiilor tehnico-economice.  +  Articolul 8 (1) Cerinţele şi măsurile operationale şi tehnice pentru depozitarea deşeurilor în scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane, generate de depozitarea deşeurilor, pe toată durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004. Normativul tehnic se revizuieste în funcţie de modificarea prevederilor legislative naţionale şi europene şi a condiţiilor tehnico-economice. (2) Prevederile normativului tehnic se aplică depozitelor de deşeuri inerte, nepericuloase şi periculoase pentru toate etapele de proiectare, construcţie, exploatare, închidere şi monitorizare postinchidere a unui depozit de deşeuri.  +  Articolul 9 (1) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să ţină seama de prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi de planurile regionale de gestionare a deşeurilor, pentru realizarea depozitelor zonale de deşeuri municipale. (2) Depozitele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie depozite de deşeuri zonale care deservesc cel puţin 150.000 de locuitori, având la baza abordarea regionala a gestiunii deşeurilor. (3) Consiliile locale şi/sau judeţene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deşeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor. (4) În situaţia în care depozitele deservesc doua sau mai multe judeţe, programul de funcţionare şi costurile operaţiilor de depozitare se stabilesc de comun acord cu toate autorităţile administraţiei publice locale implicate.  +  Articolul 10 (1) Costurile aferente activităţii de depozitare se suporta de către generatorii şi deţinătorii de deşeuri. (2) Autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea şi exploatarea unui depozit de deşeuri municipale, cat şi costurile estimate pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului să fie acoperite de preţul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deseu în acel depozit. (3) Autorităţile administraţiei publice locale iau măsurile necesare pentru ca operatorii de salubritate care desfăşoară activităţi de precolectare, colectare şi transport să depună aceste deşeuri la depozitele la care a fost arondata localitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin concesiune. Localităţile care sunt arondate la depozit sunt indicate în acordul/autorizaţia de mediu, după caz. (4) Tarifele pentru activitatea de depozitare a deşeurilor trebuie să includă cheltuielile aferente tuturor operaţiilor precizate de autoritatea centrala pentru protecţia mediului. (5) Operatorii economici generatori de deşeuri industriale care operează propriile depozite evidenţiază separat în registrele contabile costurile prevăzute pentru organizarea, exploatarea şi închiderea depozitului de deşeuri. (6) Operatorii depozitelor de deşeuri industriale care oferă servicii de depozitare pentru terţi vor lua măsuri ca atât costurile prevăzute pentru organizarea şi exploatarea depozitului, cat şi costurile estimate pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului să fie acoperite de preţul practicat de operator pentru depozitarea fiecărui tip de deseu în acel depozit.  +  Articolul 11 (1) Solicitantul unei autorizaţii de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să facă dovada existenţei unei garanţii financiare, conform legislaţiei în vigoare, înainte de începerea operaţiilor de eliminare, pentru a asigura ca sunt îndeplinite obligaţiile privind siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie. Aceasta garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire postinchidere a depozitului. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică depozitelor de deşeuri inerte.  +  Articolul 12 (1) Operatorul depozitului este obligat să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postinchidere. (2) Fondul prevăzut la alin. (1) se păstrează într-un cont purtător de dobânda deschis la o banca comercială, cu excepţia cazului în care operatorul depozitului are calitatea de instituţie publică şi fondul se păstrează într-un cont deschis la unitatea de trezorerie şi contabilitate publică în a carei raza acesta îşi are sediul fiscal. Dobânda obţinută constituie sursa suplimentară de alimentare a fondului. (3) Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, astfel: a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcţiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terta persoana; b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deşeuri. (4) Cota-parte din tarifele de depozitare care alimentează fondul se stabileşte iniţial prin proiect şi se recalculează la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite la alin. (3). (5) Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate. (6) Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părţi a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situaţiilor de lucrări justificative. (7) Fondul prevăzut la alin. (1) nu se include la masa credala în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit. (8) Controlul alimentarii şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (9) Autorităţile administraţiei publice locale asigura transparenta informatiei privind costul depozitarii deşeurilor şi al implicatiilor realizării depozitului de deşeuri.  +  Capitolul II Cerinţe specifice în cadrul procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de mediu pentru depozitele de deşeuri  +  Articolul 13 (1) Reglementarea activităţii privind depozitarea deşeurilor se face cu respectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare, prin emiterea acordului şi autorizaţiei integrate de mediu, dacă depozitele cad sub incidenţa Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi prin emiterea acordului şi/sau autorizaţiei de mediu pentru depozitele care nu se supun prevederilor legale menţionate. (2) Documentaţia care se înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului, în vederea obţinerii acordului/acordului integrat de mediu, conţine, pe lângă cerinţele prevăzute în legislaţia naţionala în vigoare, şi următoarele elemente specifice depozitelor de deşeuri: a) identitatea solicitantului şi a operatorului, atunci când sunt entităţi diferite; b) dovada ca proiectul depozitului este în conformitate cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor şi cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor; c) descrierea tipului şi a cantităţii totale de deşeuri care urmează să fie depozitate; d) capacitatea de depozitare propusă pe amplasament; e) descrierea amplasamentului, conform pct. 1.1.2 din anexa nr. 2, inclusiv gestiunea apelor, caracteristicile sale hidrogeologice şi geologice; aceste informaţii se vor asigura prin studii de specialitate întocmite conform prevederilor legale în vigoare; f) avizul de gospodărire a apelor emis de autoritatea competentă; g) metodele propuse de prevenire şi reducere a poluarii; h) planul de funcţionare propus; i) planul de închidere propus şi procedurile de urmărire postinchidere; j) planul de intervenţie; k) orice informaţii suplimentare necesare. (3) Pentru emiterea acordului/acordului integrat de mediu pentru un depozit trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) proiectul de depozit să fie în conformitate cu cerinţele prezentei hotărâri şi ale prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor; b) gestionarea depozitului să se încredinţeze unei persoane fizice care este competenţa tehnic pentru conducerea lui şi să se asigure instruirea profesională şi tehnica a operatorilor şi personalului depozitului; c) depozitul să se exploateze astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor. (4) Înainte de începerea operaţiilor de depozitare a deşeurilor, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor cerinţelor impuse prin acordul/acordul integrat de mediu. Aceasta nu va reduce în nici un fel responsabilitatea operatorului în condiţiile autorizaţiei. (5) Autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu pentru un depozit de deşeuri trebuie să conţină, în afară cerinţelor generale prevăzute în legislaţia de autorizare, şi următoarele cerinţe specifice: a) clasa depozitului; b) lista cu tipurile de deşeuri, conform art. 7 alin. (6), şi cantitatea totală de deşeuri care este autorizata să fie depozitata în depozit; c) cerinţele pentru pregătirea depozitului, operaţiile de depozitare, procedurile de monitorizare şi control, inclusiv planuri de intervenţie în caz de accidente, precum şi planul şi operaţiile de închidere şi operaţiile de urmărire postinchidere, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor; d) obligaţia operatorului depozitului de a raporta anual autorităţii competente tipurile şi cantităţile de deşeuri eliminate şi rezultatele programului de monitorizare; e) autorizaţia emisă de autoritatea administraţiei publice centrale competenţa pentru reglementarea serviciilor de salubrizare, care să ateste ca operatorul depozitului deţine licenta pentru desfăşurarea activităţii de administrare a depozitului; f) autorizaţia de gospodărire a apelor emisă de autoritatea competentă; g) dovada constituirii garanţiei financiare prevăzute la art. 11 alin. (1).  +  Articolul 14Datele privind autorizaţiile de mediu emise pentru depozitele de deşeuri sunt transmise, la cerere, Institutului Naţional de Statistica.  +  Capitolul III Proceduri de acceptare a deşeurilor în depozitul de deşeuri  +  Articolul 15 (1) Operatorii depozitelor de deşeuri sunt obligaţi să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie: a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiza pentru deşeurile industriale, iar pentru deşeurile municipale, când exista suspiciuni, precum şi date privind identitatea producătorului sau a deţinătorului deşeurilor; b) inspecţia vizuala a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformitatii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa nr. 3; c) păstrarea, cel puţin o luna, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa nr. 3, precum şi înregistrarea rezultatelor determinarilor; d) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului - în cazul deşeurilor municipale, iar în cazul deşeurilor periculoase, a localizarii precise a acestora în depozit. Pentru depozitele de deşeuri zonale, datele se introduc şi pe suport electronic tip baza de date. (2) În mod obligatoriu, operatorul depozitului eliberează celui care preda deşeurile o confirmare scrisă a recepţiei fiecărei cantităţi livrate acceptate la depozit, conform anexei nr. 3 la Procedura de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004. (3) Pentru depozitele care au fost exceptate de la prevederile prezentei hotărâri în temeiul art. 3 alin. (3), autorităţile competente pentru protecţia mediului iau măsurile necesare pentru a asigura: a) inspecţia vizuala regulată a deşeurilor în punctul de depozitare, pentru a se asigura ca doar deşeurile nepericuloase din localitatea izolata sunt acceptate la depozit; şi b) ţinerea unui registru al cantităţilor de deşeuri care sunt depozitate la depozit.  +  Articolul 16 (1) La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, operatorul depozitului este obligat sa demonstreze cu documente ca deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile din autorizaţie şi ca îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 3 pentru clasa de depozit respectiva. (2) În cazul în care deşeurile nu sunt acceptate în depozit, operatorul are obligaţia de a informa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile.  +  Capitolul IV Proceduri de control şi urmărire în faza de exploatare a depozitului de deşeuri  +  Articolul 17 (1) Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi sa suporte costurile acestuia. Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a unui depozit de deşeuri cuprind: a) automonitorizarea tehnologică; b) automonitorizarea calităţii factorilor de mediu. (2) Operatorii depozitelor existente prevăzute în anexa nr. 5 instituie sistemul de monitorizare conform programului de conformare din autorizaţia de mediu emisă în vederea sistării sau conformarii depozitelor de deşeuri.  +  Articolul 18 (1) Automonitorizarea tehnologică consta în verificarea permanenta a stării şi funcţionarii următoarelor amenajări şi dotări posibile din depozite: a) starea drumului de acces şi a drumurilor din incinta; b) starea impermeabilizarii depozitului; c) funcţionarea sistemelor de drenaj; d) comportarea taluzurilor şi a digurilor; e) urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite; f) funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate; g) funcţionarea instalaţiilor de captare şi ardere a gazelor de depozit; h) funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale; i) starea altor utilaje şi instalaţii existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de compostare, sortare materiale reciclabile, spalare/dezinfecţie auto, incinerare. (2) Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj şi tasari inegale ale deşeurilor în corpul depozitului.  +  Articolul 19 (1) Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4 şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor. (2) Determinarile prevăzute în anexa nr. 4 şi în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor se efectuează de laboratoare acreditate, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.  +  Articolul 20Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului după cum urmează: a) semestrial, datele înregistrate în urma monitorizarii, pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor din programul pentru conformare, dacă este cazul; b) în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.  +  Articolul 21Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere care se impun din analiza informărilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.  +  Capitolul V Proceduri de închidere a depozitelor de deşeuri şi urmărirea postinchidere a acestora  +  Articolul 22 (1) Depozitul sau o secţiune a depozitului se închide în următoarele situaţii: a) când sunt îndeplinite condiţiile cuprinse în autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu referitoare la perioada de funcţionare; b) la cererea operatorului depozitului şi după analiza şi aprobarea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; c) prin decizie motivată a autorităţii competente pentru protecţia mediului. (2) Închiderea depozitelor se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.  +  Articolul 23Etapele de aprobare a închiderii depozitului sau a unei părţi din depozit sunt următoarele: a) autoritatea competentă pentru protecţia mediului evalueaza toate rapoartele înaintate de operator conform art. 20 şi efectuează o inspecţie finala a amplasamentului; b) autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte operaţiunile de închidere a depozitului; aceasta decizie nu afectează responsabilitatea operatorului depozitului prevăzută în autorizaţia de mediu; c) autoritatea competentă pentru protecţia mediului comunică operatorului depozitului decizia de închidere.  +  Articolul 24 (1) Pentru depozitele de deşeuri municipale şi industriale nepericuloase existente, care sisteaza depozitarea până la data de 31 decembrie 2006, conform calendarului de sistare a activităţii din tabelele 5.1 şi 5.6 din anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate stabili, în funcţie de rezultatele evaluărilor de mediu, aplicarea unor cerinţe simplificate de închidere prevăzute în Îndrumarul de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri nepericuloase. (2) Suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în registrul de cadastru şi se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale.  +  Articolul 25 (1) Operatorul depozitului este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postinchidere al depozitului, conform autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu. (2) Perioada de urmărire postinchidere este stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Aceasta perioada este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare postinchidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu. (3) Monitorizarea postinchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa nr. 4, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare. (4) Operatorul depozitului este obligat sa anunţe în mod operativ autorităţii competente pentru protecţia mediului producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, şi să respecte decizia autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada postinchidere.  +  Capitolul VI Depozite existente  +  Articolul 26 (1) Depozitele de deşeuri municipale conforme existente sau care se conformează prevederilor prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2006 continua sa funcţioneze până la epuizarea capacităţii proiectate. (2) Depozitele existente de deşeuri industriale nepericuloase care se conformează până la data de 16 iulie 2009 continua sa funcţioneze până la epuizarea capacităţii proiectate. (3) Depozitele existente neconforme prevăzute în anexa nr. 5 sisteaza activitatea conform calendarului de sistare a activităţii prevăzut în anexa şi aplica prevederile legale de operare şi monitorizare în vederea închiderii sau aplica prevederile legale în vederea închiderii s i urmăririi postinchidere.  +  Articolul 27 (1) Operatorii depozitelor prevăzute la art. 26 alin. (3) au obligaţia ca până la data de 31 decembrie 2005 sa îndeplinească următoarele cerinţe: a) întocmesc bilanţul de mediu nivel I şi II şi, dacă este cazul, evaluarea de risc, conform prevederilor legale în vigoare; b) prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului o evaluare a costurilor realizării obligaţiilor de mediu stabilite şi sursele de finanţare în vederea închiderii. (2) Pe baza rezultatelor evaluărilor de mediu şi a calendarului de sistare a activităţii prevăzut în anexa nr. 5, se emite autorizaţie de mediu cu program de conformare în vederea închiderii depozitelor sau aviz de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 28 (1) Operatorii depozitelor existente care primesc autorizaţie de mediu au obligaţia să îşi constituie fondul pentru închiderea şi urmărirea postinchidere a depozitului, conform prevederilor art. 12, aplicabile depozitelor existente, pe perioada rămasă până la sistarea activităţii. (2) Pentru depozitele de deşeuri municipale aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale sau care au fost concesionate de către acestea, în situaţia în care constituirea fondului pentru închidere şi urmărire postinchidere conduce la costuri excesive din punct de vedere social, autorităţile administraţiei publice locale identifica sursele de finanţare pentru completarea fondului.  +  Articolul 29Pentru depozitele care sunt în exploatare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care trebuie să se inchida conform calendarului de închidere cuprins în anexa nr. 5, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide ca acestea să îşi înceteze activitatea în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.  +  Articolul 30Autorităţile administraţiei publice locale vor iniţia acţiuni pentru deschiderea unui depozit zonal în situaţia în care depozitul în operare atinge circa 75% din capacitatea proiectata.  +  Articolul 31 (1) Depozitele de deşeuri industriale periculoase existente în evidenta autorităţii competente pentru protecţia mediului, conforme din punct de vedere constructiv, se supun următoarelor prevederi: a) se clasifica conform prevederilor art. 4, respecta procedura de primire a deşeurilor în depozit, conform prevederilor art. 15 şi ale anexei nr. 3, până la data de 31 decembrie 2005; b) nu primesc la depozitare deşeurile de natura celor prevăzute la art. 5 începând de la data de 1 ianuarie 2007; c) accepta la depozitare doar deşeuri periculoase tratate conform prevederilor art. 7 şi 8, începând cu data de 1 ianuarie 2007. (2) Depozitele de deşeuri industriale periculoase care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cuprinse în tabelele nr. 5.5 şi 5.9 din anexa nr. 5, sisteaza activitatea până la data de 31 decembrie 2006, în conformitate cu procedurile de închidere prevăzute în cap. V.  +  Capitolul VII Contravenţii  +  Articolul 32Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), ale art. 20 lit. a) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON); b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) de către titularul activităţii, art. 12 alin. (1), (3), (4), (5) şi (6) de către operatorii depozitelor şi operatorii economici, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON); c) nerespectarea prevederilor referitoare la respectarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 25.000.000 lei (2.500 RON) la 75.000.000 lei (7.500 RON); d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON); e) nerespectarea prevederilor art. 16 de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 50.000.000 lei (5.000 RON) la 150.000.000 lei (15.000 RON); f) neîndeplinirea prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON); g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON); h) nerespectarea prevederilor art. 5 de către operatorii depozitelor şi ale art. 7 alin. (1)-(5) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 80.000.000 lei (8.000 RON) la 100.000.000 lei (10.000 RON); i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (2) şi ale art. 28 alin. (1) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON); j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2), ale prevederilor pct. 1.1.2.1.1 din anexa nr. 2 de către autorităţile administraţiei publice locale, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON); k) nerespectarea prevederilor pct. 1.2, 1.3 şi 2 din anexa nr. 2 de către proiectantii şi constructorii de depozite şi autorităţile administraţiei publice locale dacă accepta proiecte de depozite de deşeuri care nu respecta prevederile prezentei hotărâri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON); l) nerespectarea prevederilor art. 19, ale art. 20 lit. b), ale art. 25 alin. (4) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON); m) nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (2) de către operatorii depozitelor de deşeuri, cu amendă de la 75.000.000 lei (7.500 RON) la 250.000.000 lei (25.000 RON).  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 32 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorităţilor competente centrale sau locale, conform atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 34Prevederile art. 33 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 35Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 36Raportarea către Comisia Europeană pentru implementarea Directivei nr. 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor se realizează începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 37Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 38 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 martie 2002. (2) Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 182 din 16 iulie 1999.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 349.  +  Anexa 1 SEMNIFICATIAunor termeni în înţelesul prezentei hotărâri a) autoritate competentă - autoritatea teritorială (regionala sau locală) căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezenta hotărâre; b) depozit - un amplasament pentru eliminarea finala a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;- spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri executa propria eliminare a deşeurilor la locul de producere;- o suprafaţa permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor, dar exclusiv:- instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratarii sau eliminării finale în altă parte;- stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mica de 3 ani, ca regula generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mica de un an; c) depozit existent - depozit care a început sa funcţioneze înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri; d) deseu - definit în anexa nr. I A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; e) deşeuri biodegradabile - deşeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de gradina, hârtia şi cartonul; f) deşeuri inerte - deşeuri care nu suferă nici o transformare semnificativă fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu reactioneaza în nici un fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori sa dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanti al deşeurilor, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, sa nu pericliteze calitatea apei de suprafaţa şi/sau subterane; g) deşeuri lichide - orice deşeuri în forma lichidă, inclusiv apele uzate, dar exclusiv namolurile; h) deşeuri municipale - deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natura sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere; i) deşeuri nepericuloase - deşeuri care nu sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase conform lit. j); j) deşeuri periculoase - deşeuri definite în anexele nr. 1C, 1D şi 1E la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; k) deţinător - definit în anexa nr. 1A la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; l) eluat - soluţia obţinută printr-un test de levigare a deşeurilor efectuat în laborator; m) garanţie financiară/securitate financiară - dovada pe care trebuie s-o prezinte proprietarul depozitului la solicitarea autorizaţiei de mediu, care să ateste ca are resursele financiare necesare pentru remedierea unor deficiente de construcţie sau apărute în timpul operarii ori în vederea despăgubirilor în caz de accidente determinate de activitatea depozitului; n) gaz de depozit - amestecul de compuşi în stare gazoasa generat de deşeurile depozitate; o) levigat - orice lichid care a percolat deşeurile depozitate şi este eliminat sau menţinut în depozit; p) localitate izolata - o aşezare cu un număr de maximum 500 de locuitori şi cu maximum 5 locuitori/kmp, aflată la o distanta de cel puţin 50 km faţă de cea mai apropiată aglomerare urbana cu minimum 250 de locuitori/kmp sau având drumuri cu acces dificil până la cele mai apropiate aglomerari urbane, determinat de condiţii meteorologice aspre pe o perioadă semnificativă din cursul unui an; q) operatorul depozitului - orice persoană juridică, investită cu atribuţii şi responsabilităţi pentru administrarea unui depozit conform legislaţiei naţionale; aceasta persoana juridică poate fi alta la faza de pregătire faţă de cea de la urmărirea postinchidere; r) program pentru conformare - definit în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare; s) prag de alerta - nivelul peste care exista un risc pentru sănătatea oamenilor în urma unei expuneri de scurta durata şi faţă de care trebuie să se ia măsuri imediate conform legislaţiei în vigoare; t) solicitant - orice persoană care solicită un acord sau o autorizaţie de mediu pentru depozitarea deşeurilor, conform prezentei hotărâri; u) spaţiu de depozitare în zona rurală - una sau mai multe zone existente pentru depozitarea deşeurilor menajere generate la nivelul unei localităţi rurale; v) stocare subterana - mod de stocare permanenta a deşeurilor într-o cavitate geologica adanca, cum sunt minele de sare sau de potasiu; x) tratare - definită în anexa nr. 1A din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.  +  Anexa 2 CERINŢE GENERALEpentru toate clasele de depozite de deşeuri1. Cerinţe generale la amplasarea şi proiectarea unui depozit1.1. Cerinţe generale pentru amplasarea unui depozit1.1.1. Amplasarea unui depozit de deşeuri se face ţinându-se seama de planurile de urbanism general şi de planurile de urbanism zonal.1.1.2. Alegerea unui amplasament se face conform următoarei scheme:1.1.2.1. Faza preliminară1.1.2.1.1. Se interzice amplasarea depozitelor de deşeuri în următoarele zone: a) zone carstice sau zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apa; excepţiile sunt posibile doar pentru depozite de tip c, dacă din verificările în fiecare caz rezultă ca amplasamentul este corespunzător; b) zone inundabile sau zone supuse viiturilor; c) zone ce se constituie în arii naturale protejate şi zone de protecţie a elementelor patrimoniului natural şi cultural; d) zone de protecţie a surselor de apa potabilă sau zone izolate temporar, prevăzute în acest scop de autorităţile competente, zone cu izvoare de apa minerala sau termala cu scop terapeutic; e) în excavaţii din care nu este posibila evacuarea levigatului prin cadere libera în conductele de evacuare plasate în afară zonei de depozitare; f) zone portuare, zone libere.1.1.2.1.2. Verificarea amplasamentului unui depozit tine seama de: a) condiţiile geologice, hidrogeologice, pedologice şi geotehnice de pe amplasamentul depozitului şi în zonele imediat invecinate; b) pozitionarea faţă de zonele locuite existente sau planificate; distanta de protecţie faţă de corpul depozitului trebuie să fie de cel puţin 1.000 m pentru depozitele de deşeuri nepericuloase şi periculoase; construcţiile individuale vor fi luate în considerare separat; c) pozitionarea în zone seismice sau în zone active tectonic; d) pozitionarea în zone în care pot aparea alunecări de teren şi caderi de pământ în mod natural, respectiv în care exista posibilitatea apariţiei acestor fenomene în urma exploatarilor miniere în subteran sau la suprafaţa.1.1.2.1.3. Amploarea investigatiilor geologice, pedologice şi hidrogeologice depinde de condiţiile specifice fiecărui amplasament şi de clasa de depozit ce intenţionează să se realizeze. În fiecare caz se va avea grija sa existe posibilitatea unei investigaţii a terenului de fundare până la o adancime destul de mare.1.1.2.1.4. Terenul de fundare trebuie să aibă stabilitatea necesară pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului, astfel încât sa nu apara deteriorări ale sistemului de impermeabilizare la baza şi sa nu fie periclitata stabilitatea corpului depozitului.1.1.3. Analiza amplasamentelor acceptate: a) se defineste clasa de depozit care se intenţionează a se realiza; b) se identifica şi se inventariaza amplasamentele acceptate; c) se analizează amplasamentele, în funcţie de clasa de depozit şi de tipurile de deşeuri ce vor fi acceptate la depozitare, pe baza unei comparatii pluricriteriale; d) amplasamentul considerat, în urma analizei pluricriteriale, ca fiind cel mai favorabil realizării obiectivului propus trebuie evaluat din punct de vedere ecologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare prin întocmirea studiului de evaluare a impactului, după care solicitantul va parcurge etapele legale pentru obţinerea acordului/acordului integrat de mediu; e) autoritatea competentă analizează Raportul la studiul de evaluare a impactului şi a soluţiei de proiectare şi stabileşte, după consultarea publicului, oportunitatea alegerii amplasamentului în funcţie de care se ia decizia realizării obiectivului.1.1.4. Distanţele minime de amplasare faţă de anumite repere se stabilesc pentru fiecare caz pe baza concentratiilor de poluanti în atmosfera, estimate în cadrul unor studii de evaluare a impactului asupra mediului şi sănătăţii.1.1.5. Criteriile pentru analiza amplasamentelor sunt:● Criterii geologice, pedologice şi hidrogeologice: a) caracteristicile şi dispunerea în adancime a straturilor geologice; b) folosintele actuale ale terenurilor şi clasa de fertilitate, evaluarea lor economică, financiară şi socială pentru populaţia din zona; c) structura (caracteristici fizico-chimice şi bacteriologice), adâncimea şi direcţia de curgere a apei subterane; d) distanta faţă de cursurile de apa, faţă de albiile minore şi majore ale acestora, faţă de apele stătătoare, faţă de apele cu regim special şi faţă de sursele de alimentare cu apa; e) starea de inundabilitate a zonei; f) aportul de apa de pe versanţi la precipitatii.● Criterii climatice: a) direcţia dominantă a vanturilor în raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi afectate de emisii de poluanti în atmosfera; b) regimul precipitatiilor.● Criterii economice: a) capacitatea depozitului şi durata de exploatare; b) distanta pe care se efectuează transportul deşeurilor de la sursa de producere/colectare la locul de depozitare; c) necesitatea unor amenajări secundare pentru depozit (drumuri de acces, utilităţi).● Criterii suplimentare: a) vizibilitatea amplasamentului; b) accesul la amplasament; c) topografia terenului.1.1.6. Depozitul poate fi autorizat numai în cazul în care caracteristicile amplasamentului din punct de vedere al condiţiilor menţionate anterior sau al măsurilor de remediere care trebuie luate respecta legislaţia de mediu în vigoare.1.2. Cerinţe generale la proiectarea şi realizarea unui depozit1.2.1. Proiectul depozitului trebuie să respecte următoarele: a) dimensiunile depozitului trebuie să fie corelate cu volumul total de deşeuri ce urmează a fi acceptat la depozitare din zona sau zonele deservite, pe baza prognozelor de dezvoltare municipala ori zonala; b) perioada de exploatare să fie de minimum 20 de ani.1.2.2. Proiectul unui depozit trebuie să prezinte: a) natura şi provenienţă deşeurilor care urmează să fie depozitate; b) cantităţile de deşeuri care vor fi eliminate final prin depozitare; c) tehnologiile de tratare a deşeurilor înainte de depozitare şi/sau în incinta depozitului; d) modul de realizare a bazei depozitului, adică:- modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza şi taluzurile interioare ale digurilor de protecţie);- modul de protecţie a sistemului de impermeabilizare;- sistemul de drenare, colectare, epurare şi evacuare a levigatului, apelor pluviale şi a apelor exfiltrate; e) sistemul de colectare, inmagazinare şi valorificare a gazelor de depozit, unde este cazul, sau sistemul de ardere controlată a gazelor de depozit; f) organizarea tehnica a depozitului, utilitatile; g) instrucţiunile de exploatare a depozitului; h) procedura de închidere a depozitului; i) sistemul de control şi de supraveghere a depozitului; j) măsurile de siguranţă în timpul exploatării, cum ar fi prevenirea incendiilor, prevenirea şi combaterea exploziilor şi planul de intervenţie în caz de accidente sau avarii într-un depozit; k) măsuri pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare: deratizare, dezinsecţie; l) măsuri de protecţie a muncii.Soluţia tehnologică care va fi adoptată este opţiunea proiectantului, în limita prevederilor prezentei hotărâri şi a cerinţelor Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, adoptat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004, acesta asumându-şi răspunderea ca depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu şi pentru sănătatea populaţiei.1.2.3. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finala cu continuarea acţiunii de captare a gazelor de depozit şi a drenarii apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.1.3. Cerinţe generale pentru impermeabilizarea depozitelor1.3.1. În vederea protecţiei solului şi a apei subterane şi de suprafaţa, baza, taluzurile interioare ale digurilor de protecţie şi acoperisul depozitelor trebuie impermeabilizate. Soluţiile de impermeabilizare se stabilesc de către proiectant astfel încât depozitul sa răspundă cerinţelor prezentei hotărâri, inclusiv ale anexelor.1.3.2. Un depozit trebuie să fie amplasat şi proiectat astfel încât sa satisfacă condiţiile necesare pentru a preveni poluarea solului, apei subterane şi/sau de suprafaţa şi a asigura colectarea eficienta a levigatului în conformitate cu secţiunea 2.1 "Controlul apei şi gestiunea levigatului"; aceasta se realizează prin combinarea barierei geologice naturale cu o impermeabilizare a bazei depozitului în timpul fazei de exploatare/active şi prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară în cursul fazei pasive/postinchidere.1.3.3. Bariera geologica este creata de condiţiile geologice şi hidrogeologice de sub şi din vecinătatea unui depozit şi trebuie să confere o capacitate suficienta de atenuare şi prevenire a unui potenţial risc ecologic pentru sol şi apa subterana.Bariera geologica a bazei şi taluzurilor depozitului va consta într-un strat mineral care satisface cerinţele de permeabilitate şi grosime cu un efect combinat din punct de vedere al protecţiei solului, apei freatice şi de suprafaţa cel puţin echivalent cu cel rezultat din următoarele condiţii:- depozit pentru deşeuri periculoase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 5 m;- depozit pentru deşeuri nepericuloase: K ≤ 1,0 x 10^-9 m/s; grosime ≥ 1 m;- depozit pentru deşeuri inerte: K ≤ 1,0 x 10^-7 m/s; grosime ≥ 1 m.1.3.4. Metoda folosită pentru determinarea coeficientului de permeabilitate pentru depozite, pe suprafaţa analizata şi pentru tot amplasamentul, trebuie să fie metoda standardizata sau recunoscută internaţional.1.3.5. Acolo unde bariera geologica nu satisface în mod natural condiţiile menţionate anterior, ea poate fi completată în mod artificial şi intarita prin alte mijloace care să realizeze o protecţie echivalenta.O bariera geologica construită nu trebuie să fie mai subtire de 0,5 m (tabelul nr. 2.1).1.3.6. În afară barierei geologice descrise anterior depozitul trebuie să fie prevăzut cu o impermeabilizare artificiala care îndeplineşte cerinţele de rezistenta fizico-chimica şi de stabilitate în timp, corespunzătoare condiţiilor de etansare cerute, şi cu un sistem etans de colectare a levigatului pentru a se asigura ca acumularea de levigat la baza depozitului se menţine la un nivel minim.Tabelul nr. 2.1
         
    Categoria depozituluiDeşeuri nepericuloaseDeşeuri periculoase
    Impermeabilizare artificialănecesarănecesară
    Strat drenant >= 0,5 mnecesarnecesar
  1.3.7. Dacă autoritatea centrala sau regionala pentru protecţia mediului, după evaluarea potentialelor pericole faţă de mediu, considera ca este necesară prevenirea formării de levigat, se poate prescrie o impermeabilizare a suprafeţei superioare. Recomandările pentru etansarea suprafeţei sunt:Tabelul nr. 2.2
         
    Categoria depozituluiDeşeuri nepericuloaseDeşeuri periculoase
    Strat filtrant de gazenecesarnu este necesar
    Impermeabilizare artificialănu este necesarnecesar
    Impermeabilizare naturalănecesarănecesară
    Strat drenant > 0,5 mnecesarnecesar
    Acoperire superioară cu pământ > 1 m (din care pământ vegetal >= 0,15 m)necesarănecesară
  1.3.8. Autoritatea centrala sau regionala pentru protecţia mediului stabileşte condiţii generale ori specifice pentru depozitele de deşeuri inerte şi pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menţionate anterior.1.3.9. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului stabileşte condiţiile generale sau specifice pentru depozitele de deşeuri subterane şi pentru caracteristicile mijloacelor tehnice menţionate anterior.2. Cerinţe generale de control şi protecţia factorilor de mediu2.1. Controlul apei şi gestiunea levigatului2.1.1. În corelatie cu caracteristicile depozitului şi cu condiţiile meteorologice vor fi luate măsurile corespunzătoare pentru: a) controlul cantităţii de apa din precipitatiile care patrund în corpul depozitului; b) prevenirea patrunderii apei de suprafaţa şi/sau subterane în deşeurile depozitate; c) colectarea apei contaminate şi a levigatului; d) epurarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit la standardul corespunzător cerut pentru evacuarea lor din depozit.2.1.2. Prevederile de mai sus nu se aplică la depozitele de deşeuri inerte; decizia este luată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă evaluarea, ţinându-se seama de amplasarea depozitului şi a deşeurilor care trebuie acceptate, arata ca depozitul nu reprezintă un pericol potenţial pentru mediu.2.1.3. Levigatul colectat la baza depozitului prin intermediul sistemului de drenaj se evacueaza conform următoarelor variante: a) la o statie de epurare proprie şi apoi într-un receptor natural; b) la o statie de preepurare proprie şi apoi într-o statie de epurare oraseneasca.2.1.4. Şanţurile de garda trebuie prevăzute pe tot conturul depozitului pentru colectarea apelor meteorice care cad pe suprafeţele invecinate depozitului.2.1.5. Dacă autoritatea competentă, pe baza unui studiu de impact şi/sau bilanţ de mediu, decide, în conformitate cu secţiunea 2.1 "Controlul apei şi gestiunea levigatului", că nu este necesară colectarea şi tratarea levigatului sau a stabilit ca depozitul nu prezintă pericol potenţial pentru sol, apa freatica sau de suprafaţa, condiţiile prevăzute la pct. 1.3.3-1.3.7 nu se aplică.2.2. Controlul gazului2.2.1. Sistemul de colectare şi evacuare a gazelor de fermentare consta din conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalaţii de prelucrare/ valorificare.2.2.2. Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care accepta deşeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.2.2.3. Colectarea, tratarea şi folosirea gazului de depozit conform pct. 2.2.2 se efectuează astfel încât sa nu producă pagube sau distrugerea mediului şi sa reducă riscurile pentru sănătatea populaţiei.2.2.4. Controlul acumularii şi migrarii gazului de depozit, precum şi cantitatea şi compozitia gazului se realizează conform prevederilor din anexa nr. 4, pct. 2.2.4 şi tabelul nr. 4.2.2.3. Asigurarea stabilitatii2.3.1. Repartizarea deşeurilor în depozit trebuie facuta astfel încât să se asigure stabilitatea masei de deşeuri şi a structurilor asociate (sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare şi evacuare a apelor exfiltrate şi a gazelor etc.), în special pentru evitarea alunecarilor.2.3.2. Dacă exista impermeabilizare artificiala, trebuie apreciat dacă substratul geologic - ţinându-se seama de morfologia depozitului - este suficient de stabil pentru a preveni deteriorarea impermeabilizarii.2.4. Sisteme de siguranţă şi paza2.4.1. Depozitele se imprejmuiesc şi se instituie paza lor pentru reducerea posibilităţilor de patrundere ilegala pe amplasament a oamenilor şi animalelor.2.4.2. Porţile se inchid în afară orelor de lucru.2.4.3. Sistemul de control şi de acces la fiecare depozit trebuie să conţină un program de măsuri pentru a detecta şi a descuraja aruncarea ilegala de deşeuri în depozit.2.5. Combaterea altor inconveniente şi riscuri2.5.1. La amenajarea depozitelor trebuie luate măsuri pentru diminuarea şi a altor noxe şi riscuri, precum: a) emisia de mirosuri şi praf; b) particule materiale antrenate de vant; c) zgomot şi trafic; d) păsări, paraziti şi insecte; e) formarea de aerosoli; f) incendii, explozii, alunecări.2.5.2. Depozitul trebuie echipat astfel încât noxele provenite de pe amplasament sa nu fie dispersate pe drumurile publice şi în zonele invecinate.2.6. Încadrarea în peisajAmenajările pentru reducerea impactului vizual determinat de amplasarea unui depozit de deşeuri se realizează în funcţie de folosintele terenurilor adiacente, prin: a) realizarea unei perdele vegetale de protecţie cu o latime ce se va stabili în proiect şi, dacă este cazul, plantarea unei perdele formate din mai multe etaje de arbori şi arbuşti repede crescatori; b) amplasarea în frontul vizual a construcţiilor social-administrative; c) amplasarea unor panouri metalice pentru diverse reclame; d) inierbarea cu plante ierboase (graminee) şi plantarea unor specii rezistente la poluanti pe suprafeţele acoperite ale depozitului care au ajuns la cota finala, pentru refacerea structurii solului şi a biocenozei, în paralel cu eliminarea poluantilor şi introducerea treptata a acestor terenuri în peisajul natural al zonei.Prin executarea lucrărilor tehnice de închidere a depozitului trebuie să i se confere terenului încadrarea în peisajul zonal.
   +  Anexa 3 ASPECTE GENERALEabordate la aplicarea criteriilor şiprocedurilor de acceptare a deşeurilor în depozit1. Principii generale1.1. Criteriile pentru acceptarea deşeurilor la o anumită clasa de depozite trebuie să ţină cont în special de: a) protecţia factorilor de mediu, în special apa subterana şi de suprafaţa; b) sistemele de impermeabilizare a depozitelor, sistemele de colectare şi tratare a levigatului, sistemele de colectare şi evacuare a gazului de depozit; c) asigurarea desfăşurării normale a proceselor de stabilizare a deşeurilor în depozit; d) protecţia sănătăţii umane.1.2. Acceptarea deşeurilor la o anumită clasa de depozite se bazează pe: a) liste de deşeuri acceptate, definite după natura şi origine; b) caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiza standardizate, excepţie făcând deşeurile menajere.2. Criterii de acceptare2.1. Autoritatea centrala pentru protecţia mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (6) din prezenta hotărâre, stabileşte listele naţionale de deşeuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasa de depozite şi defineste criteriile ce trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi incluse în liste.2.2. Lista naţionala de deşeuri acceptate pe fiecare clasa de depozite şi criteriile de acceptare servesc la întocmirea listei specifice fiecărui depozit sau a listei cu deşeuri acceptate ce vor fi specificate în autorizaţia de mediu a depozitului.2.3. Criteriile de acceptare a deşeurilor într-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deşeurilor, se vor referi la: a) compozitia fizico-chimica; b) conţinutul de materie organică; c) biodegradabilitatea compusilor organici din deşeuri; d) concentraţia compusilor potenţial periculosi/toxici în relaţie cu criteriile enunţate anterior; e) levigabilitatea prognozata sau testata a compusilor potenţial periculosi/toxici în relaţie cu criteriile enunţate mai sus; f) proprietăţile ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat.2.4. Criteriile de acceptare la depozitare a deşeurilor inerte, bazate pe caracteristicile deşeurilor, vor fi corelate cu nivelul scăzut al dotărilor şi amenajărilor pentru protecţia factorilor de mediu a depozitelor de deşeuri inerte.3. Proceduri generale pentru testarea şi acceptarea deşeurilor3.1. Procedurile generale pentru caracterizarea şi testarea deşeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice:Nivelul 1: Caracterizare generală, realizată cu metode de analiza standardizate pentru determinarea compoziţiei fizico-chimice a deşeurilor şi pentru testarea comportării la levigare şi/sau a variaţiei caracteristicilor deşeurilor pe termen scurt şi lung.Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deşeurilor într-un depozit, care se realizează prin verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate şi metode de caracterizare a comportării, pentru a determina dacă un deseu îşi menţine încadrarea în condiţiile din autorizaţie şi/sau criteriile specifice de referinţa. Testele se vor concentra pe variabile cheie (indicatori variabili) şi pe comportarea identificata prin caracterizarea generală.Nivelul 3: Verificarea la faţa locului, printr-un control rapid, pentru a confirma ca deseul depozitat este acelaşi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 şi ca este cel descris în documentele de însoţire. Ea poate consta într-o inspecţie vizuala a încărcăturii de deşeuri, înainte şi după descărcarea la depozit.3.2. Pentru a figura pe o lista de referinţa, un deseu este caracterizat la nivelul 1 şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit.3.3. Pentru a rămâne pe o lista specifică a depozitului, un deseu se testeaza la nivelul 2 la intervale regulate de timp, semestrial sau anual, şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare pentru fiecare tip de depozit.3.4. Toate incarcaturile de deşeuri ce intra într-un depozit se supun nivelului 3 de verificare. Nivelurile 1 şi 2 se realizează în măsura în care este posibil.3.5. În situaţia în care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau exista alte prevederi legislative ce prevalează, anumite deşeuri pot fi exceptate permanent sau temporar de la testarea la nivelul 1.3.6. Informaţiile furnizate de determinarile efectuate pot fi completate cu informaţii de la producătorii deşeurilor, laboratoarele de cercetare şi din literatura de specialitate.  +  Anexa 4 PROCEDURI DE CONTROL ŞI URMĂRIRE A DEPOZITELOR DE DEŞEURI1. Prevederi generale1.1. Procedurile de control şi urmărire se aplică: a) amplasamentelor viitoarelor depozite de deşeuri, pentru obţinerea unor date de referinţa pe factori de mediu, anterior construcţiei şi exploatării acestora; b) depozitelor în exploatare; c) depozitelor după închidere.1.2. Prin activitatea de urmărire şi control se garantează ca: a) depozitul este realizat conform proiectului şi sistemele de protecţie a mediului funcţionează integral; b) depozitul existent, ce funcţionează în baza unui program pentru conformare, îndeplineşte măsurile de remediere la termenele prevăzute; c) depozitul îndeplineşte condiţiile din autorizaţie; d) deşeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectiva de depozit.1.3. Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea şi analiza probelor sunt cele standardizate la nivel naţional sau european ori sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor.1.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.2. Sistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de mediuSistemul de control şi urmărire cuprinde:2.1. Datele meteorologice2.1.1. Datele meteorologice servesc la realizarea balanţei apei din depozit şi implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumuleaza la baza depozitului sau se deverseaza din depozit.2.1.2. Datele necesare întocmirii balanţei apei se colectează de la cea mai apropiată statie meteorologica sau prin monitorizarea depozitului. Frecventa urmăririi atât în faza de exploatare, cat şi în cea de urmărire postinchidere este prezentată în tabelul nr. 4.1.Tabelul nr. 4.1
           
    Nr. crt.Date meteorologiceÎn faza de funcţionareÎn faza de urmărire postînchidere
    1.Cantitatea de precipitaţiizilniczilnic, dar şi ca valori lunare medii
    2.Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00zilnicmedie lunară
    3.Direcţia şi viteza dominantă a vântuluizilnicnu este necesar
    4.Evapotranspiraţiazilniczilnic, dar şi ca valori lunare medii
    5.Umiditatea atmosferică, la ora 15,00zilnicmedie lunară
  2.2. Controlul apei de suprafaţa, al levigatului şi al gazului de depozit2.2.1. Controlul calităţii apei de suprafaţa, a levigatului, a gazului de depozit şi frecventa determinarilor se realizează conform tabelului nr. 4.2.2.2.2. Măsurarea volumului levigatului, prelevarea şi analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.2.2.3. Urmărirea calităţii apei de suprafaţa, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puţin două puncte, unul amonte şi unul aval de depozit.2.2.4. Urmărirea cantităţii şi calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului.2.2.5. Frecventa prelevarii probelor se adapteaza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)Tabelul nr. 4.2
           
    Nr. crt.Parametrii urmăriţiÎn faza de funcţionareÎn faza de urmărire postînchidere3)
    1.Volum levigatlunar1), 3)la 6 luni
    2.Compoziţie levigat2)trimestrial3)la 6 luni
    3.Volumul şi compoziţia apei de suprafaţă7)trimestrial3)la 6 luni
    4.Posibile emisii de gaz şi presiune atmosferică4) CH4, CO2, H2S, H2 etc.lunar3), 5)la 6 luni6)
  -------    1) Frecventa prelevarii poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului(rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizaţie.    2) Parametrii şi indicatorii analizati variaza în funcţie de compozitiadeşeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite în autorizaţie şi sareflecte caracteristicile deşeurilor.    3) Dacă în punctele de prelevare volumul şi compozitia apei de suprafaţasunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.    4) Măsurătorile sunt legate în special de conţinutul de materie organicădin deşeuri.    5) CH(4), CO(2), O(2) - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie decompozitia deşeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicilelevigatului.    6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.    7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritateacompetenţa poate decide ca aceste măsurători nu sunt necesare.2.3. Protecţia apei subterane2.3.1. Urmărirea calităţii apei subterane oferă informaţii privind contaminarea acesteia datorată depozitarii deşeurilor.2.3.2. Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puţin trei puncte, un punct amplasat amonte şi doua aval faţă de depozit, pe direcţia de curgere.2.3.3. Numărul punctelor de urmărire se poate mari pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice şi a necesităţii depistarii urgente a infiltratiilor accidentale de levigat în apa.2.3.4. Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi, se preleveaza probe din cel puţin trei puncte pentru a stabili valori de referinţa pentru prelevarile ulterioare.2.3.5. Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe baza calităţii apei freatice din zona şi a compoziţiei prognozate a levigatului (tabelul nr. 4.3).Alegerea corecta a indicatorilor de analizat şi datele privind mobilitatea apei subterane în zona asigura identificarea rapida a schimbării calităţii apei.Tabelul nr. 4.3
           
    Nr. crt.Parametrii urmăriţiÎn faza de funcţionareÎn faza de urmărire postînchidere
    1.Nivelul apei subteranela fiecare şase luni1)la fiecare şase luni1)
    2.Compoziţia apei subteranefrecvenţa în funcţie de viteza de curgere2),3)frecvenţa în funcţie de viteza de curgere2),3)
  ------    1) Dacă nivelul apei freatice variaza, se măreşte frecventa prelevariiprobelor.    2) Frecventa se stabileşte pe baza cunoştinţelor şi a evaluării vitezeifluxului de apa subterana.    3) Când, prin determinarile efectuate pe probele prelevate, se constataatingerea unui prag de alerta, se repeta prelevarea şi se reiau determinarileefectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul deintervenţie specificat în autorizaţie.2.3.6. Pragurile de alerta se determina ţinându-se cont de formaţiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul şi de calitatea apei. Nivelul de control al poluarii se bazează pe compozitia medie determinata din variatiile locale ale calităţii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă exista date şi este posibil, pragul de alerta se specifică în autorizaţie.2.4. Topografia depozituluiUrmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul nr. 4.4.Tabelul nr. 4.4
           
    Nr. crt.Parametrii urmăriţiÎn faza de funcţionareÎn faza de urmărire postînchidere
    1.Structura şi compoziţia depozitului1)anual  
    2.Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozituluianualcitire anuală
  -------    1) Date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafaţa ocupată dedeşeuri, volumul şi compozitia deşeurilor, metode de depozitare, timpul şidurata depozitarii, calculul capacităţii remanente de depozitare.
   +  Anexa 5 CALENDARULde sistare/încetare a activităţii sauconformare pentru depozitele de deşeuri existenteTabel 5.1 Depozite neconforme clasa "b" din zona urbana care sisteazadepozitarea conform anilor înscrişi în tabel
  Judeţ Nume depozit/ Localizare An sistare depozitare
  GORJ Tg.Jiu 2004
  HUNEDOARA Brad 2004
  DOLJ Mofleni - Craiova 2005
  IALOMITA Slobozia 2005
  IALOMITA Urziceni 2005
  NEAMT P. Neamt - vechi 2005
  BISTRITA-NASAUD Bistrita 1985 (URBANA) 2006
  CONSTANTA Negru Voda 2006
  CONSTANTA Eforie Sud 2006
  CONSTANTA Albeşti 2006
  CONSTANTA Medgidia 2006
  HUNEDOARA Hunedoara 2006
  IALOMITA Tandarei 2006
  VALCEA Rm. Valcea 2006
  VASLUI Husi 2006
  VASLUI Vaslui 2006
  VASLUI Barlad 2006
  ARGES Pitesti 2007
  BRAŞOV Braşov 2007
  GIURGIU Giurgiu 2007
  GORJ Rovinari 2007
  IALOMITA Fetesti 2007
  MURES Ludus 2007
  OLT Slatina 2007
  SIBIU Copsa Mica 2007
  SIBIU Ocna Sibiului 2007
  SIBIU Dumbraveni 2007
  SIBIU Saliste 2007
  SIBIU Remetea Sibiu 2007
  TELEORMAN Zimnicea 1 2007
  TELEORMAN Rosiorii de Vede 2007
  TELEORMAN Alexandria 2007
  TELEORMAN Videle 2007
  TELEORMAN Turnu Magurele 2007
  TULCEA Vararie 2007
  ARGES Campulung 2008
  BIHOR Oradea 2008
  BISTRITA-NASAUD Nasaud 2008
  BOTOSANI Dorohoi 2008
  BRAŞOV Zarnesti 2008
  BRAŞOV Rasnov 2008
  BRAŞOV Fagaras 2008
  BRAŞOV Sacele 2008
  DAMBOVITA Pucioasa 2008
  DAMBOVITA Gaesti 2008
  DAMBOVITA Fieni 2008
  DAMBOVITA Moreni 2008
  DAMBOVITA Titu 2008
  DAMBOVITA Aninoasa 2008
  DOLJ Bailesti 1 2008
  HARGHITA Odorhei 2008
  HUNEDOARA Petrila 2008
  HUNEDOARA Hateg 2008
  MURES Sovata 2008
  MURES Tarnaveni 2008
  MURES Iernut 2008
  SUCEAVA Siret 2008
  SUCEAVA Buliceni - Vatra Dornei 2008
  SUCEAVA Suceava 2008
  TIMIS Jimbolia 2008
  TIMIS Parta-Sag- Timişoara 2008
  ALBA Baia de Aries 2009
  ALBA Abrud 2009
  ALBA Zlatna 2009
  ALBA Campeni 2009
  ALBA Teius 2009
  ALBA Sebes 2009
  ALBA Blaj 2009
  ALBA Cugir 2009
  BACAU Darmanesti 2009
  BACAU Targu Ocna 2009
  BACAU Buhusi 2009
  BACAU Moinesti 2009
  BACAU Filipesti / Onesti 2009
  BACAU Comăneşti 2009
  BACAU Nicolae Balcescu / Bacau 2009
  BIHOR Beius 2009
  BIHOR Alesd 2009
  BISTRITA-NASAUD Bistrita 1992 (CODRISOR) 2009
  BRĂILA Ianca 2009
  BRAŞOV Predeal 2009
  BRAŞOV Victoria 2009
  BRAŞOV Codlea 2009
  BUZAU Nehoiu 2009
  CALARASI Budesti 2009
  CARAS-SEVERIN Baile Herculane 2009
  CARAS-SEVERIN Caransebes 2009
  CARAS-SEVERIN Resita 2009
  COVASNA Intorsura Buzaului 2009
  COVASNA Covasna 2009
  COVASNA Baraolt 2009
  GALAŢI Umbrăreşti - Tg. Bujor 2009
  GALAŢI Bazanu 2009
  GORJ Motru 2009
  GORJ Ticleni 2009
  GORJ Turceni 2009
  GORJ Novaci 2009
  GORJ Tg-Carbunesti 2009
  GORJ Bumbesti Jiu 2009
  HARGHITA Vlahita 2009
  HARGHITA Tusnad 2009
  HARGHITA Balan 2009
  HARGHITA Borsec 2009
  HUNEDOARA Homorod - Geoagiu 2009
  HUNEDOARA Calan 2009
  HUNEDOARA Uricani 2009
  HUNEDOARA Lupeni 2009
  IAŞI Pascani - Valea Seaca 2009
  IAŞI Iaşi - Tomesti 2009
  IAŞI Harlau 2009
  ILFOV Buftea 2009
  MARAMURES V. Tisei - Cavnic 2009
  MEHEDINTI Vinju Mare 2009
  MEHEDINTI Drobeta Turnu Severin 2009
  MEHEDINTI Baia de Arama 2009
  MEHEDINTI Orşova 2009
  MURES Reghin 2009
  MURES Tg. Mures 2009
  NEAMT Bicaz 2009
  OLT Scornicesti 2009
  OLT Draganesti Olt 2009
  PRAHOVA Mizil 2009
  PRAHOVA Urlati 2009
  SALAJ Simleu Silvaniei 2009
  SATU MARE Negresti Oas 2009
  SATU MARE Carei 2009
  SUCEAVA Radauti 2009
  TIMIS Deta 2009
  TULCEA Babadag 2009
  TULCEA Isaccea 2009
  VALCEA Brezoi 2009
  VALCEA Calimanesti 2009
  VALCEA Govora 2009
  VALCEA Balcesti 2009
  VALCEA Babeni 2009
  VALCEA Dragasani 2009
  VASLUI Negresti 2009
  VRANCEA Odobesti 2009
  VRANCEA Golesti - Focsani 2009
  Tabel 5.2 Depozite neconforme clasa "b" din zona urbana care sisteaza/încetează depozitarea în perioada 16 iulie 2009 - 16 iulie 2017
  Judeţ Nume depozit / Localizare An sistare depozitare
  ARGES Curtea de Arges 2010
  ARGES Costesti 2010
  ARGES Topoloveni 2010
  BIHOR Sacueni 2010
  BIHOR Stei 2010
  BIHOR Marghita 2010
  CALARASI Razvani 2010
  CALARASI Fundulea 2010
  CLUJ Cetan - Dej 2010
  CLUJ Pata Rat - Cluj 2010
  CONSTANTA Hârşova 2010
  DOLJ Calafat 2010
  HUNEDOARA Simeria 2010
  MARAMURES Seini 2010
  MEHEDINTI Strehaia 2010
  SATU MARE Tasnad 2010
  SATU MARE Satu Mare 2010
  SIBIU Talmaciu 2010
  SIBIU Agnita 2010
  SIBIU Cisnadie 2010
  SIBIU Avrig 2010
  SIBIU Somard-Medias 2010
  SUCEAVA Antilesti - Falticeni 2010
  TIMIS Buzias 2010
  TIMIS Sannicolau Mare 2010
  TIMIS Lugoj 2010
  CARAS-SEVERIN Bocsa 2011
  CARAS-SEVERIN Otelu Roşu 2011
  CARAS-SEVERIN Anina 2011
  SUCEAVA Hurghis-Campulung Moldovenesc 2011
  SUCEAVA Gura Humorului 2011
  ARAD Curtici 2012
  ARAD Nadlac 2012
  BISTRITA-NASAUD Sangeorz Băi 2012
  BOTOSANI Botosani 2012
  CALARASI Oltenita 2012
  CALARASI Calarasi 2012
  CARAS-SEVERIN Moldova Noua 2012
  CARAS-SEVERIN Oravita 2012
  CLUJ Gherla 2012
  CLUJ Campia Turzii 2012
  CLUJ Cetatea Veche-Bolie, Huedin 2012
  CLUJ Turda 2012
  CONSTANTA Cernavoda 2012
  CONSTANTA Techirghiol 2012
  HARGHITA Toplita 2012
  HARGHITA Miercurea Ciuc 2012
  HARGHITA Gheorgheni 2012
  IAŞI Tg.Frumos - Adancata 2012
  MARAMURES Rohia - Tg Lapus 2012
  NEAMT Tg.Neamt 2012
  NEAMT Roman 2012
  ALBA Aiud 2013
  ALBA Ocna Mures 2013
  MARAMURES Arinies - Borsa 2013
  ARAD Sebis 2014
  BOTOSANI Darabani 2014
  GALAŢI Tirighina - Galaţi 2014
  MARAMURES Viseu de Sus 2014
  ALBA Alba lulia 2015
  CONSTANTA Basarabi 2015
  DOLJ Segarcea 2015
  HUNEDOARA Orastie 2015
  HUNEDOARA Deva 2015
  TIMIS Faget 2015
  TULCEA Agighiol - Tulcea 2015
  ARAD Pancota 2016
  ARAD Ineu 2016
  ARAD Chişineu-Criş 2016
  BISTRITA NASAUD Beclean 2016
  BOTOSANI Saveni 2016
  HUNEDOARA Aninoasa 2016
  HUNEDOARA Vulcan 2016
  SALAJ Cehu Silvaniei 2016
  TULCEA Macin 2016
  ARAD Lipova 2017
  ARGES Mioveni 2017
  BIHOR Valea lui Mihai 2017
  BIHOR Salonta 2017
  BRĂILA Faurei 2017
  BRAŞOV Rupea 2017
  BUZAU Rm.Sarat 2017
  COVASNA Tg. Secuiesc 2017
  COVASNA Sf. Gheorghe 2017
  DOLJ Filiasi 2017
  GALAŢI Rates - Tecuci 2017
  GIURGIU Mihailesti 2017
  GIURGIU Bolintin 2017
  MARAMURES Teplita-Sighetu Marmatiei 2017
  MARAMURES Satu Nou de Jos - Baia Mare 2017
  OLT Corabia 2017
  OLT Bals 2017
  OLT Caracal 2017
  PRAHOVA Valenii de Munte 2017
  SALAJ Zalau 2017
  SALAJ Jibou 2017
  TULCEA Sulina 2017
  VALCEA Horezu 2017
  VRANCEA Haret-Mărăşeşti 2017
  VRANCEA Panciu 2017
  VRANCEA Adjud 2017
  Tabel 5.3 Depozite de deşeuri care se conformează cerinţelor prezenteihotărâri până la 31 decembrie 2006
  Judeţ Depozit / Localizare Necesar pentru conformare
  BRĂILA Brăila - *
  BUCUREŞTI Chiajna Sistem colectare gaz
  CONSTANTA Constanta - Ovidiu Instalatie tratare levigat
  ILFOV Glina Sistem colectare gaz, instalatie tratare levigat
  ILFOV Vidra Sistem colectare gaz
  MURES Sighisoara - *
  NEAMT Piatra Neamt Sistem colectare gaz, instalatie tratare levigat
  PRAHOVA Ploiesti - Boldesti Instalatie tratare levigat
  PRAHOVA Campina-Băneşti - *
  PRAHOVA Baicoi Instalatie tratare levigat
  SIBIU Sibiu - Cristian - *
  ------
      * - nu necesita investiţii majore pentru conformare, ci numai îmbunătăţirea
  activităţilor de operare şi monitorizare
  Tabel 5.4 Depozite de deşeuri industriale nepericuloase care se vorconformă până la 16 iulie 2009
  Judeţ Nume agent economic Clasa depozit
  BIHOR SC FIBROCIM SA DINP
  CONSTANTA SC ETERMED SA DINP
  GORJ SC ARTEGO SA DINP
  IAŞI SC FORTUS SA IAŞI DINP
  Tabel 5.5 Depozite de deşeuri industriale periculoase care sisteaza/încetează depozitarea până la 31 decembrie 2006
  Judeţ Nume agent economic Suprafaţa (ha)
  ARGES SNP PETROM SA BUCUREŞTI SUCUR- SALA ARPECHIM PITESTI 0,02
  ARGES SNP PETROM SA BUCUREŞTI SUCUR- SALA ARPECHIM PITESTI 0,8
  BACAU SC SOFERT SA 16,02
  BACAU SC RAFINARIA DARMANESTI SA 0,32
  BACAU SC RAFINARIA DARMANESTI SA 0,5
  BACAU SC RAFO SA 0,7
  BIHOR SC PETROLSUB SA 0,22
  BIHOR SC PETROLSUB SA 0,22
  BIHOR SC SINTEZA SA 1,5
  BIHOR SC PETROLSUB SA 1,04
  BIHOR SC PETROLSUB SA 1,04
  BIHOR SC PETROL DERNA SA 0,27
  BIHOR SC PETROL DERNA SA 0,27
  BIHOR SC SINTEZA SA 15,5
  BIHOR SC CEMTRADE SA ORADEA 34,1
  BIHOR SC CEMTRADE SA ORADEA 72
  BISTRITA-NASAUD SC ARIO SA 2,4
  BUZAU SC RAFINARIA "VENUS OILREG" SA RM. SARAT 6,2
  BUZAU SC DUCTIL STEEL SA BUZAU, SC CORD SA BUZAU 0,8
  BUZAU SC FERMIT SA RM.SARAT 2
  CLUJ SC Terapia 0,392
  CONSTANTA SC ROMPETROL RAFINARE - PETROMIDIA CONSTANTA SA 2,47
  CONSTANTA SC VIE VIN MURFATLAR (Fermele Murfatlar) 0,01
  COVASNA SUCURSALA PECO-COVASNA 0,02
  GALAŢI ISPAT SIDEX 0,8
  ILFOV SC NEFERAL SA 1,6
  MARAMURES SC ROMPLUMB SA 1,2
  MURES SC AZOMURES SA 30
  MURES SC BICAPA SA 7,5
  NEAMT SC PETROTUB SA ROMAN 3,3
  NEAMT SC MOLDETERNIT SRL BICAZ 0,2
  PRAHOVA SC RAFINARIA ASTRA ROMÂNĂ SA 2,6
  PRAHOVA SC RAFINARIA VEGA PLOIESTI SA 0,11
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 0,16
  PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI SA 0,3
  PRAHOVA SNP PETROM PETROBRAZI SA 0,6
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 0,93
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 2,2
  PRAHOVA SC PETROTEL LUKOIL SA 4,444
  PRAHOVA SC RAFINARIA VEGA PLOIESTI SA 10
  PRAHOVA SC RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ SA 3,3
  PRAHOVA SC RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ SA 6
  SIBIU SC D.P.C. S.A. SIBIU 0,071
  SIBIU SC PRESTSAL SA MEDIAS 0,05
  SIBIU SC SOMETRA SA COPSA MICA 19,6
  TELEORMAN SC TURNU SA 52,2
  VALCEA SC OLTCHIM SA 5,6
  Tabel 5.6 Depozite de deşeuri industriale nepericuloase şi inerte caresisteaza/încetează depozitarea până la termenul limita 31 decembrie 2006
  Judeţ Nume agent economic Suprafaţa (ha)
  ARGES SC ALPROM SA 0,18
  BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 0,032
  BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 1,3
  BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 5,44
  BIHOR SC HELIOS SA 2,7
  BIHOR SC TERMOELECTRICA SA PL ORADEA 45
  BRAŞOV VIROMET 0,64
  BRAŞOV ECOPAPER 0,5
  BRAŞOV C.E.T. BRAŞOV SA 21
  BRAŞOV C.E.T. BRAŞOV SA 31,5
  BRAŞOV NITRAMONIA SA 2
  CARAS-SEVERIN SC C.S. RESITA SA 4
  CARAS-SEVERIN SC GAVAZZI STEEL SA 6,2
  CALARASI SC TUROL SA 2
  CONSTANTA SC VIE VIN MURFATLAR (Murfatlar România) 0,04
  CONSTANTA SC VINVICO SA 0,1
  CONSTANTA SC ARGUS SA 0,3
  CONSTANTA CN APM SA CTA 3,5
  COVASNA SC AMYLUM ROMÂNIA SA 3,96
  CLUJ SC INDUSTRIA SARMEI Campia Turzii 3,6
  DAMBOVITA S.C. ERDEMIR ROMÂNIA S.R.L. 10,2
  DAMBOVITA S.C. OTELINOX SA. 0,243
  HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA 55
  MURES RA. AQUASERV 4,5
  MURES SC ZAHĂRUL SA 11
  NEAMT S.C. DANUBIANA-ROMAN SA 5,14
  PRAHOVA SC RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ SA 0,5
  SATU MARE SC ELECTROLUX ROMÂNIA SA 0,038
  SUCEAVA SC AMBRO SA 7,62
  SUCEAVA SC AMBRO SA 2,78
  SUCEAVA SC REGNAFOR SA 0,85
  TELEORMAN SC TURNU SA 4
  TELEORMAN SC TURNU SA 62
  VASLUI S.C. RULMENTI SA. BARLAD 1,3
  VRANCEA VRANCART SA. ADJUD 5,5
  VRANCEA VRANCART SA. ADJUD 12
  Tabel 5.7 Depozite de deşeuri industriale nepericuloase care sisteaza/încetează depozitarea între 1 ianuarie 2007 şi 16 iulie 2009
  Judeţ Nume agent economic Suprafaţa (ha)
  ALBA SC SATURN SA ALBA-IULIA 4,5
  ALBA SC STRATUSMOB SA BLAJ 1,5
  ALBA SC APULUM SA ALBA-IULIA 2,3
  BACAU SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 4
  BACAU SC RAFO SA 0,625
  BACAU SC CAROM SA ONESTI 10,4
  BACAU SC CAROM SA ONESTI 0,7
  BIHOR SC HOLCIM SA 2,5
  BISTRITA-NASAUD SC PROMET SA GRUP PROFILMET 1,2
  BRĂILA SC CELHART DONARIS SA BRĂILA 15,25
  BRAŞOV ENERGO TECH SRL 9,38
  BRAŞOV COLOROM SA CODLEA 0,09
  BUZAU SC HOEGANAES EUROPE SA BUZAU 0,3
  CARAS-SEVERIN SC CS. RESITA SA 28,5
  CARAS-SEVERIN SC GAVAZZI STEEL SA 5,5
  CARAS-SEVERIN SC CS. RESITA SA 16
  CLUJ SC INDUSTRIA SARMEI 3,4
  CLUJ SC SOMES DEJ 15
  CONSTANTA SC LAFARGE ROMCIM SA 40
  CONSTANTA SC LEGMAS SA - închis şi reabilitat în 2004 0,01
  DOLJ SC.CELULE ELECTRICE SA 0,032
  DOLJ SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM 2
  DOLJ SUC.PETROM CRAIOVA COMBINAT DOLJCHIM 3,75
  GALAŢI ELNAV 0,55
  GALAŢI ISPAT SIDEX 110,869
  GORJ SC UATAA MOTRU 10,02
  GORJ SC MACOFIL SA 0,5
  HARGHITA SC COLEMN SA 1
  HUNEDOARA SC FOREVER SRL CALAN 49,7
  HUNEDOARA SC SIDERMET SA CALAN 0,5
  MURES SC CARBID FOX SA 3,5
  MURES SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA SUC. MURES 0,5
  MURES PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHISOARA 1
  MURES SC GECSAT SA 2
  OLT ALPROM 1,06
  OLT SMR 5
  OLT ELECTROCARBON 6,8
  SALAJ SC IAIFO SA 3,25
  SUCEAVA SC DORNAFOR SA 0,5
  TELEORMAN SC TURNU SA 1,2
  TULCEA SC FERAL SA 4,73
  VASLUI S.C. TERMICA S.A. VASLUI 7
  Tabel 5.8 Depozite de deşeuri industriale nepericuloase care sisteazadepozitarea deşeurilor lichide la termenele înscrise în tabel
  Judeţ Agent economic Localizare depozit Termen sistare depozitare
  ARAD SC CET Arad Arad Furnicari - 31.12.2013
  BACAU CET Bacau Bacau 31.12.2012
  BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA Santaul Mic 31.12.2013
  BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA Santaul Mic 31.12.2013
  BIHOR SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA Santaul Mic 31.12.2013
  DAMBOVITA SC TERMOELECTRICA SA - SE Doicesti Doicesti 31.12.2008
  DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova Valea Manastiriii 31.12.2009
  DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita Isalnita II 31.12.2009
  DOLJ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Isalnita Isalnita I 31.12.2009
  GIURGIU SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA Giurgiu 31.12.2011
  GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA Cicani- Beterega 31.12.2008
  GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea 31.12.2012
  GORJ SC COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI Valea Ceplea 31.12.2012
  HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA Bejan 31.12.2010
  HUNEDOARA SC ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroseni Caprisoara 31.12.2009
  IAŞI CET II Iaşi Holboca 31.12.2013
  MEHEDINTI RAAN Dr.Tr.Severin- Sucursala ROMAG - TERMO Dr.Tr. Severin 31.12.2008
  SALAJ SC Uzina Electrica Zalau Hereclean - Panic 31.12.2013
  SUCEAVA SC TERMICA SA Suceava Suceava 31.12.2009
  VALCEA SC CET Govora SA Govora 31.12.2012
  ALBA SC BEGA UPSOM Ocna Mures Ocna Mures 31.12.2007
  TULCEA SC ALUM Tulcea Tulcea 31.12.2010
  VALCEA SC UZINELE SODICE Govora Govora 31.12.2012
  Tabel 5.9 Depozite pentru deşeuri periculoase din industria extractiva apetrolului care sisteaza depozitarea până la 31 decembrie 2006
  Judeţ Sucursala PETROM Nume depozit Conform Suprafaţa (ha)
  BRĂILA BRĂILA Oprisenesti 0,52
  BRĂILA BRĂILA Oprisenesti x 0,7
  BRĂILA BRĂILA Independenta x 0,38
  DOLJ CRAIOVA Ghercesti x 0,3
  DOLJ CRAIOVA Varteju 0,1
  BACAU MOINESTI Moinesti x 0,25
  BACAU MOINESTI Albotesti x 0,9
  BACAU MOINESTI Gazarie 0,635
  BACAU MOINESTI Ghelinta 0,0625
  ARGES PITESTI Poiana Lacului x 0,8
  ARGES PITESTI Icoana 0,02
  ARGES PITESTI Icoana x 1,12
  ARGES PITESTI Otesti x 0,51
  PRAHOVA PLOIESTI Grajdana x 0,99
  PRAHOVA PLOIESTI Grindu x 0,9
  PRAHOVA PLOIESTI Baicoi x 0,65
  PRAHOVA PLOIESTI Boldesti x 0,25
  PRAHOVA PLOIESTI Carbunesti 1 0,015
  PRAHOVA PLOIESTI Carbunesti 2 0,012
  PRAHOVA PLOIESTI Central 1 0,075
  PRAHOVA PLOIESTI Central 2 0,039
  PRAHOVA PLOIESTI Triter 0,076
  PRAHOVA PLOIESTI Parc 710 0,07
  PRAHOVA PLOIESTI Urlati 0,02
  BIHOR SUPLAC Abramut 2
  BIHOR SUPLAC Celula 1 0,96
  BIHOR SUPLAC Celula 2 1,05
  BIHOR SUPLAC Celula Parc 30 0,78
  DAMBOVITA TARGOVISTE Parc Central Teis 0,1
  DAMBOVITA TARGOVISTE Pompe X Ochiuri 0,2
  DAMBOVITA TARGOVISTE Sud 3 0,15
  DAMBOVITA TARGOVISTE Cezeanu Epurare 0,06
  DAMBOVITA TARGOVISTE Tratare Bucsani 0,1
  DAMBOVITA TARGOVISTE Pascov 64 IRDP x 0,2
  DAMBOVITA TARGOVISTE Cobia 0,18
  DAMBOVITA TARGOVISTE Decantor Saru 0,14
  GORJ TARGU JIU Parcul Mare 0,27
  TIMIS TIMIŞOARA Turnu Nord x 1,6
  TELEORMAN VIDELE Parc 1 Videle x 0,2967
  TELEORMAN VIDELE Batal Slam 0,125
  TELEORMAN VIDELE Anghelesti 0,1
  TELEORMAN VIDELE Potlogi 0,036
  TELEORMAN VIDELE Poieni x 1,2
  Tabel 5.10 Depozite pentru deşeuri lichide din industria extractiva (iazuride decantare) care sisteaza depozitarea
  Judeţ Deţinător Localizare Data sistării
  HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Devei 31.12.2006
  HUNEDOARA MINVEST Deva Valea Mealu 31.12.2006
  HUNEDOARA MINVEST Deva Ribita Curteni 31.12.2006
  HARGHITA MINVEST Deva 4-Fagul Cetatii 31.12.2005
  ALBA MINVEST Deva Valea Salistei 31.12.2004
  ALBA MINVEST Deva Valea Sartasului 31.12.2005
  CLUJ MINVEST Deva Fagetul Ierii 31.12.2006
  MARAMURES REMIN Baia Mare Novat 31.12.2004
  MARAMURES REMIN Baia Mare Bozanta 31.12.2006
  MARAMURES REMIN Baia Mare Bloaja 31.12.2004
  MARAMURES REMIN Baia Mare Plopis-Rachitele 31.12.2006
  MARAMURES REMIN Baia Mare Tautii de Sus 31.12.2003
  BISTRITA NASAUD REMIN Baia Mare Valea Glodului 31.12.2004
  CARAS SEVERIN MOLDOMIN Moldova Noua Tausani 31.12.2006
  Tabel 5.11 Depozite pentru deşeuri lichide din industria extractiva (iazuride decantare) care sisteaza depozitarea deşeurilor lichide conform termenelordin tabel
  Judeţ Agent economic Nume depozit Data sistării
  BIHOR BAITA Stei Fanate 31.12,2009
  MARAMURES TRANSGOLD Baia Mare Aurul - Recea 31.12.2010
  SUCEAVA MINBUCOVINA Vatra Dornei Ostra - Valea Straja 31.12.2010
  Tabel 5.12 Depozite pentru deşeuri lichide din industria extractiva (iazuride decantare) care se conformează conform termenelor din tabel
  Judeţ Agent economic Nume depozit Data conformarii
  ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Sesei 31.12.2011
  ALBA CUPRUMIN Abrud Valea Stefancei 31.12.2011
  --------