LEGE Nr. 78 din 6 iulie 1995privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 12 iulie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare a României se realizează în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2Sectorul producţiei de apărare cuprinde resursele umane şi patrimoniul tuturor agenţilor economici, utilizate în exclusivitate pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea, fabricarea, comercializarea şi repararea armamentului, muniţiei, tehnicii de lupta, pieselor de schimb aferente acestora şi altor materiale cu destinaţie specific militară, necesare forţelor sistemului naţional de apărare, în timp de pace şi de război.  +  Articolul 3Bunurile care, prin natura lor sau printr-o dispoziţie legală, sunt folosite exclusiv în cadrul sectorului producţiei de apărare fac obiectul proprietăţii statului.  +  Articolul 4Agenţii economici cu capital privat beneficiază de prevederile prezentei legi numai pentru capacitatile de producţie pentru apărare.  +  Capitolul 2 Protecţia personalului care lucrează în sectorul producţiei de apărare  +  Articolul 5Personalul care desfăşoară o activitate în sectorul producţiei de apărare are dreptul la protecţie socială a muncii în condiţiile legislaţiei în vigoare şi ale prezentei legi.  +  Articolul 6În cazul unor întreruperi ale activităţii agenţilor economici din cadrul sectorului producţiei de apărare, din lipsa de materii prime sau de comenzi, salariaţii afectaţi pot rămâne la dispoziţia agenţilor economici, indeplinind sarcinile ce li se vor stabili, şi primesc o indemnizaţie egala cu 75% din ultimul salariu de baza lunar, inclusiv sporul de vechime, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, cu menţinerea contractului de muncă, pentru o perioadă de cel mult 180 de zile lucrătoare, în cursul ultimelor 12 luni.Nomenclatorul agenţilor economici, al sectoarelor şi al categoriilor profesionale care beneficiază de prevederile alin. 1 se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.În perioada întreruperii activităţii, personalul afectat poate fi calificat, recalificat sau perfectionat profesional.Plata acestei indemnizaţii şi a cheltuielilor de şcolarizare se va face, pe baza hotărârii Guvernului, din fondurile de şomaj constituite conform legii.  +  Articolul 7În cazul întreruperii activităţii în condiţiile precizate la art. 6, utilajele vor fi întreţinute, conform prescripţiilor tehnice, pe întreaga durata a întreruperii. Salariaţii afectaţi de întreruperea activităţilor vor lucra în alte activităţi sau vor efectua lucrările de întreţinere necesare, conform planificarii conducerii unităţilor, volumul muncii prestate nedepasind 75% din timpul normal de lucru, potrivit indemnizaţiei primite.  +  Capitolul 3 Protecţia patrimoniului sectorului producţiei de apărare  +  Articolul 8Pentru coordonarea activităţii din sectorul producţiei de apărare se constituie Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare, condusă de secretarul de stat şi şef al Departamentului inzestrarii şi logisticii armate din cadrul Ministerul Apărării Naţionale.Compunerea şi atribuţiile Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9În scopul protejării patrimoniului sectorului producţiei de apărare, se instituie "inventarul general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare", denumit în continuare inventar.Inventarul cuprinde bunurile şi valorile înregistrate, care reflecta valoarea patrimoniului destinat sectorului producţiei de apărare.Documentaţia tehnica şi tehnologică a produselor pentru producţia de tehnica militară finanţată din fondurile destinate apărării este şi rămâne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.Departamentul inzestrarii şi logisticii armatei, ca organ metodologic şi de control, va supune spre aprobare ministrului apărării naţionale, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, un proiect de instrucţiuni privind modul de elaborare, evidenta şi utilizare a documentaţiei pentru producţia de tehnica militară.  +  Articolul 10Obligaţia de a întocmi inventarul o au agenţii economici definiţi la art. 2.  +  Articolul 11Inventarul se reactualizează pe bază de inventar general o dată la 5 ani şi nu înlocuieşte inventarierea curenta a bunurilor unităţii, dispusă în baza altor legi de evidenţa contabilă.Inventarul se centralizează în evidenta Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare.  +  Articolul 12Capacitatile de producţie ale agenţilor economici cu capital de stat din sectorul producţiei de apărare, ce fac obiectul proprietăţii statului, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, numai cu avizul Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare.Schimbarea proprietarului capacităţilor de producţiei cu capital privat se face cu avizul organului care coordonează activitatea sectorului producţiei de apărare.  +  Articolul 13Pentru folosirea eficienta a capacităţilor de producţie rămase temporar neutilizate, agenţii economici din sectorul producţiei de apărare pot desfăşura alte activităţi de producţie şi prestări de servicii, asigurind revenirea la activitatea de baza, conform legii.  +  Articolul 14Modificarea temporară a obiectului de activitate al agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, asocierea acestora cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, precum şi scoaterea acestora din cadrul sectorului, se fac potrivit legii, cu avizul Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare şi al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.  +  Articolul 15Privatizarea agenţilor economici care au în structura şi capacităţi de producţie pentru apărare nu poate afecta integritatea, funcţionarea şi nivelul producţiei pe aceste capacităţi.  +  Articolul 16Capacitatile din sectorul producţiei de apărare care rămân neutilizate, dar care sunt prevăzute din programe ca, în caz de necesitate, să-şi reia activitatea de baza, se pot conserva pe o durată mai mare de un an, cu avizul Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare şi al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi se scutesc de plată amortismentelor pe perioada conservării.  +  Articolul 17În situaţii deosebite, cauzate de calamitati naturale, incendii sau alte evenimente de forta majoră, care au ca efect scoaterea din funcţiune a unor capacităţi destinate producerii de tehnica militară şi de materiale cu destinaţie specific militară, Guvernul asigura, prin organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi agenţii economici afectaţi, măsurile necesare repunerii imediate în funcţiune a acestora.  +  Articolul 18Răspunderile pentru păstrarea integrităţii fizice şi functionale a bunurilor de inventar din patrimoniul sectorului producţiei de apărare revin fiecărui agent economic, precum şi Comisie de Coordonare a Producţiei de Apărare, pentru atribuţiile ce i-au fost stabilite.Guvernul, prin organele sale specializate ori prin persoane anume împuternicite, are drept de control asupra activităţii sectorului producţiei de apărare.  +  Articolul 19Finanţarea activităţilor din programele curente privind modernizarea, retehnologizarea, conversia, conservarea şi întreţinerea capacităţilor din sectorul producţiei de apărare se face din sursele proprii ale agenţilor economici, din sursele atrase sau bugetare, potrivit legii.  +  Articolul 20Agenţii economici, precum şi celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului utilizate pentru sectorul producţiei de apărare, inclusiv depozitele destinate produselor militare şi materialelor cu destinaţie specific militară, precum şi zonele de siguranţă ale acestora stabilite potrivit normelor, sunt scutite de plată taxelor pentru folosirea terenurilor respective şi de impozitul pe clădirile folosite în acest scop.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 21Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 22Împiedicarea, sub orice formă, a organelor de control de a-şi exercită atribuţiile sau nepunerea la dispoziţia acestora a actelor şi documentelor supuse controlului privind sectorul producţiei de apărare se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 23Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) păstrarea necorespunzătoare a capacităţii de producţie de apărare trecute în conservare sau neintretinute; b) nesolicitarea sau nerespectarea avizelor prevăzute la art 12, 14 şi 16 din prezenta lege; c) neintocmirea sau întocmirea parţială ori necorespunzătoare, cu date eronate, a inventarului, precum şi a oricăror situaţii solicitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 24Contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cea de la lit. b) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.Amenzile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.  +  Articolul 25Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constata şi sancţiunile se aplică de către persoanele anume împuternicite de Guvern.  +  Articolul 26Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii se poate face plîngere la judecătoria în raza căreia s-a savirsit contravenţia, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.  +  Articolul 27Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la contravenţii, se completează cu prevederile legale privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN------------------------