LEGE nr. 102 din 3 mai 2005privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, ca autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice alte autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat, care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţă prin dispoziţiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi al liberei circulaţii a acestor date. (2) Autoritatea naţională de supraveghere are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date. (3) Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. (4) Sediul Autorităţii naţionale de supraveghere este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea naţională de supraveghere îşi exercită atribuţiile în mod transparent şi imparţial. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea naţională de supraveghere nu se substituie autorităţilor publice. (3) Autoritatea naţională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ şi nu poate fi obligată să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor altei autorităţi.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea naţională de supraveghere este condusă de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de secretar de stat. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii naţionale de supraveghere şi o reprezintă în faţa Senatului şi a Camerei Deputaţilor, în raporturile cu Guvernul, ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (3) În activitatea de conducere a Autorităţii naţionale de supraveghere preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de subsecretar de stat. (4) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere este ordonator principal de credite. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere emite decizii şi instrucţiuni obligatorii pentru toate instituţiile şi unităţile la a căror activitate se referă. (6) Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Autorităţile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu cererile care au fost adresate acesteia, acordându-i sprijin pentru exercitarea deplină a atribuţiilor sale.  +  Articolul 4 (1) Activitatea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului Autorităţii naţionale de supraveghere are caracter public. (2) La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau datorită unor motive întemeiate, preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii desfăşurate în acest caz.  +  Articolul 5 (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii relevante cu privire la activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere. Ele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale. (2) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, după prezentarea acestuia în plenul Senatului.  +  Capitolul II Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere  +  Articolul 6 (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere sunt numiţi de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui poate fi reînnoit o singură dată. (2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere orice persoană cu cetăţenia română, absolventă a unei instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competenţă profesională, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputaţie şi care se bucură de o înaltă probitate civică. (3) Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice. (4) Pe perioada în care ocupă aceste funcţii, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice şi nu au dreptul să deţină, direct ori indirect, acţiuni sau părţi sociale la societăţi comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenţa Autorităţii naţionale de supraveghere.  +  Articolul 7 (1) Propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere se fac de către Biroul permanent al Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului. (2) Candidaţii depun la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului actele prin care dovedesc că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a exercita funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere. Candidaţii vor fi audiaţi de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări. Senatul hotărăşte asupra numirii acestora, după audierea în plen. (3) Numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere se face cu votul majorităţii senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu se obţine această majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidaţii situaţi pe primele două locuri la turul de scrutin anterior.  +  Articolul 8 (1) Mandatul de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere începe pe data numirii şi durează până la instalarea în funcţie a noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte. (2) Înainte de începerea exercitării mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere vor depune în faţa plenului Senatului următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile de preşedinte/vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" (3) Jurământul poate fi depus, după caz, şi fără formula religioasă. (4) Refuzul depunerii jurământului conduce la infirmarea numirii în funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere şi deschide procedura pentru o nouă numire în funcţie.  +  Articolul 9 (1) Mandatul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere, încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces. (2) Revocarea din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere intervine ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor sau în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor şi se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, cu votul majorităţii senatorilor. (3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului.  +  Capitolul III Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere  +  Articolul 10Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere are următoarele atribuţii: a) organizează şi coordonează activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere; b) asigură informarea operatorilor şi a persoanelor vizate de operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile şi obligaţiile ce le revin şi urmăreşte modul de aplicare a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora; c) asigură informarea operatorilor cu privire la obligaţiile ce le revin şi a persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiază în contextul prelucrării datelor cu caracter personal; d) urmăreşte modul de aplicare a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; e) primeşte şi repartizează cererile adresate de persoanele lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăţilor cetăţeneşti în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi decide asupra acestor cereri; f) urmăreşte rezolvarea, în condiţiile legii, a cererilor primite şi solicită persoanelor juridice sau fizice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea pagubelor; g) încadrează, în condiţiile legii, funcţionarii publici şi personalul angajat cu contract de muncă şi exercită dreptul de autoritate administrativă şi disciplinară asupra acestora; h) exercită funcţia de ordonator principal de credite; i) asigură cooperarea cu instituţii similare din străinătate; j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de legile speciale care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11 (1) Atribuţiile vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. (2) Vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei de către acesta.  +  Articolul 12 (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 10 lit. e) şi f). (2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase, precum şi de persoane juridice.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea naţională de supraveghere are dreptul să facă investigaţii şi controale prealabile, să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare investigaţiei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar public sau personal contractual care poate da informaţiile necesare soluţionării unei cereri adresate Autorităţii naţionale de supraveghere în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi celorlalte autorităţi şi instituţii publice, oricăror servicii publice aflate sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor juridice sau fizice din sectorul privat care intră sub incidenţa legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  +  Articolul 14 (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum şi personalul acesteia au acces, în condiţiile legii, la documentele clasificate deţinute de autorităţile publice sau de alte persoane juridice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum şi personalul acesteia au obligaţia de a nu divulga sau de a nu face publice informaţiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Această obligaţie se menţine şi după încetarea activităţii persoanelor respective în cadrul Autorităţii naţionale de supraveghere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.  +  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea Autorităţii naţionale de supraveghere  +  Articolul 15 (1) Structura organizatorică a Autorităţii naţionale de supraveghere se aprobă de preşedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului. (2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Până la rectificarea bugetară din cursul anului 2005, Autoritatea naţională de supraveghere va avea un număr de 37 de posturi, exclusiv demnitarii. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare se întocmeşte de Autoritatea naţională de supraveghere şi se aprobă de Biroul permanent al Senatului. (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă de preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.  +  Articolul 16 (1) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere este format din funcţionari publici sau, după caz, personal contractual şi se încadrează prin examen sau concurs, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare. (3) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, de muncă ale personalului contractual din aparatul Autorităţii naţionale de supraveghere se fac prin decizie a preşedintelui acesteia, în condiţiile legii. (4) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere nu poate deţine acţiuni sau părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenţa acesteia şi nu poate avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăţi. (5) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementează domeniul de activitate al Autorităţii naţionale de supraveghere sau a regulamentului de organizare şi funcţionare atrage răspunderea penală, contravenţională sau disciplinară, după caz.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea naţională de supraveghere are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. (2) Autoritatea naţională de supraveghere, cu consultarea Guvernului, îşi aprobă bugetul propriu şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. Obiecţiile preşedintelui la proiectul de buget întocmit de Guvern se prezintă Parlamentului pentru soluţionare.  +  Articolul 18Salarizarea personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se realizează corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 19 (1) Baza de date şi evidenţele, inclusiv arhiva şi celelalte documente deţinute şi gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de către Autoritatea naţională de supraveghere, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de supraveghere preia activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi personalul aferent acestei activităţi de la instituţia Avocatul Poporului. (3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere spaţiul şi dotările necesare desfăşurării activităţii acesteia. (4) După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de supraveghere va încadra personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 20 (1) Numărul de 37 de posturi şi fondurile aferente funcţionării Autorităţii naţionale de supraveghere se asigură prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi şi a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura şi volumul bugetelor celor două instituţii - Avocatul Poporului şi Autoritatea naţională de supraveghere -, precum şi în anexele la acestea.  +  Articolul 21Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va îndeplini în continuare atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Articolul 22Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."2. La articolul 21 alineatul (3), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de prezenta lege;"3. La articolul 21 alineatul (3), după litera l) se introduce o literă nouă, litera m), cu următorul cuprins:"m) modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabileşte prin lege."4. Alineatul (5) al articolului 27 se abrogă.  +  Articolul 23Declaraţia formulată la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. La art. 3 pct. 2 lit. c):Prezenta convenţie se aplică şi prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.Autoritatea naţională competentă este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."  +  Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 7.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR MELEŞCANUBucureşti, 3 mai 2005.Nr. 102.-------------