LEGE nr. 112 din 3 mai 2005pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 21 ianuarie 2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 şi IV.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 28 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 14 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:"e) posturile vacante din cabinetul demnitarului, din structura Camerei Deputaţilor, a Senatului, a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum şi a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii."2. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), majorate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu un procent de 25%."3. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Modificarea calităţii posturilor vacante se face şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Fac excepţie de la aviz Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Concurenţei şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii."4. La anexa nr. I "Administraţia publică centrală de specialitate" capitolul II litera B, nr. crt. 6-8 vor avea următorul cuprins:
             
    "Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei
    minimmaxim
    6.Director cabinetS8.059.00018.957.000
    7.ConsilierS8.059.00018.957.000
    7.ExpertS7.809.00017.257.000"
  5. La anexa nr. IV/2 "Cultură - Unităţi de cultură", la capitolul I litera a), nota de subsol va avea următorul cuprins:"*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, IA, II şi III."6. La anexa nr. IV/2 "Cultură - Unităţi de cultură", la capitolul I litera a), rubrica "Funcţia" de la nr. crt. 3 va avea următorul cuprins:"3. Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ, balerin operă;gradul Igradul IIgradul IIIgradul IVdebutant"7. La anexa nr. IV/2 "Cultură - Unităţi de cultură", la capitolul I litera b), rubrica "Funcţia" de la nr. crt. 5 va avea următorul cuprins:"5. Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;IIIIIIdebutant"8. La anexa nr. IV/2 "Cultură - Unităţi de cultură", la capitolul III litera a), rubrica "Funcţia" de la nr. crt. 1 va avea următorul cuprins:"1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;gradul IAgradul Igradul IIdebutant"9. La anexa nr. IV/2 "Cultură - Unităţi de cultură", capitolul III litera a), după nr. crt. 1 se introduc două numere curente noi, nr. crt. 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:
    "Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei
    minimmaxim
    11.Biolog, fizician, chimist; principalS5.303.0009.405.000
    Biolog, fizician, chimist; specialistS4.605.0007.430.000
    Biolog, fizician, chimistS4.036.0006.191.000
    Biolog, fizician, chimist; debutantS3.840.000-
    12.Sociolog, psiholog; principalS4.144.0007.363.000
    Sociolog, psihologS4.069.0006.742.000
    Sociolog, psiholog; debutantS3.871.000-"
  10. La anexa nr. VIII/2 "Funcţii de demnitate publică numite", după nr. crt. 38 se introduc şase numere curente noi, nr. crt. 39-44, cu următorul cuprins:
    "Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Cancelaria Primului-Ministru
    39.Şeful Cancelariei Primului-Ministru52.375.000
    40.Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru45.830.000
    Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
    41.Preşedinte52.375.000
    42.Vicepreşedinte47.912.000
    43.Secretar al Consiliului47.912.000
    44.Membri45.830.000"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 mai 2005.Nr. 112.----------