ORDIN nr. 3.329 din 23 februarie 2005pentru modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Nr. 3.329 din 23 februarie 2005
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Nr. 81 din 21 februarie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 aprilie 2005    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 32 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Evaluarea evaluatorilor de competenţe profesionale, în vederea certificării, se face de către verificatori interni, conform prevederilor art. 32 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În vederea obţinerii raportului de evaluare se parcurg următoarele etape: a) solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor; b) verificarea autenticităţii informaţiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare întocmit de centru, de către un verificator extern nominalizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, conform prevederilor art. 32 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la solicitarea verificării; c) întocmirea de către verificatorul extern a raportului de evaluare care cuprinde:● matricea de stabilire a nivelului de performanţă;● motivarea stabilirii nivelului de performanţă respectiv."3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:"(2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor nominalizează un alt verificator extern, care întocmeşte un alt raport de evaluare, în termen de 30 de zile de la depunerea contestaţiei. (3) Rezultatul evaluării efectuate de cel de-al doilea verificator extern rămâne definitiv."4. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) După analizarea dosarului de autorizare, Secretariatul tehnic, prin Direcţia pentru standarde ocupaţionale şi atestare, propune plenului Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor autorizarea centrului pentru o perioadă corespunzătoare nivelului de performanţă stabilit în raportul de evaluare."5. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale, pentru unităţile de competenţă în care au fost declarate competente. (2) Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională. (3) Certificatele menţionate la alin. (2) au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională."6. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Documentele prevăzute la art. 36 se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea centrului. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului şi se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranţă."7. Alineatul (2) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"(2) Taxa de autorizare se achită diferenţiat, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel:- un salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pentru nivelul 1;- două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 2;- trei salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 3."8. Alineatul (3) al articolului 46 se abrogă.9. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - Costul formularelor de certificate de competenţe profesionale se virează în contul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi se constituie venituri la bugetul de stat."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbu---------