ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 25 aprilie 2005  Având în vedere necesitatea salvării fondului genetic național de animale de blană, existent în cadrul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană Târgu Mureș, prin preluarea în structura Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, cât și a deblocării conturilor bancare ale unităților de cercetare-dezvoltare, în vederea efectuării lucrărilor agricole de primăvară necesare realizării programului de multiplicare a semințelor și materialului săditor din categorii biologice superioare, precum și a obținerii furajelor necesare pentru animalele de rasă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 b) și la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente de la Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa Giurgiu, se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 și 9 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 și 3 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, și în anexa nr. 5, cu excepția celor de la nr. crt. 1 și 4, vor putea fi organizate, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureș, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, în stațiune de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu Șișești».2. Articolul 22^3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22^3Suprafețele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităților, centrelor, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricole prevăzute în anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptățite, solicitate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și ale Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", care nu s-au reorganizat până în prezent, se reorganizează până la data de 31 decembrie 2005, la propunerea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".(2) Reorganizările ulterioare datei de 31 decembrie 2005 se fac prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".  +  Articolul III(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice, cuprinse în anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 4, 5 și 6 la Legea nr. 290/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 147/2004, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante:a) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și neachitate prin orice modalitate prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj, cu excepția contribuției pentru pensia suplimentară, contribuției individuale de asigurări sociale, contribuției individuale de asigurări pentru șomaj, contribuției datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxei pe valoarea adăugată suspendate în vamă, impozitului pe salarii, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende și a celorlalte impozite cu reținere la sursă, care urmează a fi achitate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;b) fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la lit. a) și sumele preluate pentru încasare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentând contribuția datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;c) scutirea de la plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;d) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, precum și a dobânzilor și penalităților de orice fel, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite în certificatele de obligații bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale, după caz.(3) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului privind reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor acordă înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. a), b) și c), după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței, până cel târziu la data de 30 iunie 2006.(4) Înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. d) se acordă de autoritățile administrației publice locale în condițiile prevăzute la alin. (3).(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este mandatat să notifice Consiliului Concurenței eventualele scheme de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile legale în materie de ajutor de stat.(6) Obligațiile bugetare neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv accesorii aferente acestora, datorate după intrarea în vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVLegea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
  Gabriel Ionel Zbîrcea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Bodu,
  secretar de stat
  București, 14 aprilie 2005.Nr. 29.---------