DECRET nr. 256 din 14 iulie 1984privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor și modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limită ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 iulie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 68/1975 privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor din fondurile statului sau din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 216/1981, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:Art. 1.- Locuințele care se construiesc din fondurile statului, precum și cele care se construiesc din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție, pe baza proiectelor tip aprobate, vor avea dotări și finisaje unificate, fiind diferențiate ca număr de camere, suprafețe locuibile, utile și construite, pe apartament, în conformitate cu prevederile din anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.Prin planul național unic de dezvoltare economico-socială se va stabili, pentru fiecare județ și municipiul București, structura de apartamente pe tipuri, suprafețe și număr de camere.2. Anexa cuprinzînd suprafețele locuibile, utile și construite, pe apartamente, se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul decret.  +  Articolul 2Decretul nr. 447/1976 privind stabilirea prețurilor limita ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului și prețurile de contractare ale locuințelor proprietate personală care se executa cu sprijinul statului în credite și execuție, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:Art. 1.- Prețurile limita ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului și prețurile de contractare cu populația pentru locuințele proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite și execuție, în conformitate cu Decretul nr. 68/1975, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul decret.Prețurile de contractare cu populația sînt unice, determinate pentru tipurile de apartamente cu numărul de camere prevăzute în Decretul nr. 68/1975.2. Anexa nr. 1 cuprinzînd prețurile limita ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului și anexa nr. 2 privind prețurile de contractare cu populația ale locuințelor proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite și execuție, cu aceleași suprafețe utile, dotări și finisaje prevăzute în Decretul nr. 68/1975, se înlocuiesc cu anexa nr. 2 la prezentul decret.  +  Articolul 3Decretul nr. 93/1977 privind prețurile de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Anexa nr. 1 cuprinzînd prețurile de vînzare către populație, pentru locuințele construite din fondurile statului pînă la 1 ianuarie 1977, se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul decret.2. Tabelele nr. 1, 2 și 7 de la anexa nr. 2 privind normele pentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului, se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul decret.  +  Articolul 4Se aprobă influențele asupra indicatorilor economici și financiari din aplicarea prezentului decret, prevăzute în anexa nr. 5*).Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor introduce aceste influente în indicatorii economici și financiari ai titularilor de plan, precum și în volumul și structura bugetului de stat pe anul 1984.  +  Articolul 5Prevederile prezentului decret referitoare la contractarea cu populația a locuințelor proprietate personală care se executa cu sprijinul statului în credite și execuție, precum și la vînzarea locuințelor din fondul locativ de stat, se aplica pentru contractele încheiate cu populația începînd cu data de 1 iulie 1982.  +  Articolul 6Pentru diferența dintre prețul nou al locuinței și suma formată din avansul minim prevăzut de lege, plus plafonul maxim al creditului pe termen lung, se poate acorda credit de completare în condițiile art. 32 din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, astfel cum a fost republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 121 din 31 decembrie 1980.  +  Articolul 7Nivelul prețurilor limita și de contractare cu populația, determinate potrivit prevederilor prezentului decret, este maxim.Consiliul de Miniștri va acționa cu fermitate pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție, creșterea productivității muncii și sporirea eficienței activității organizațiilor de construcții-montaj.Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri, în continuare, pentru ridicarea nivelului calității locuințelor și mobilizarea tuturor factorilor în vederea reducerii consumurilor de materiale și de energie, folosirii într-o măsura mai mare a materialelor locale sau refolosibile, diminuării cheltuielilor de transport și pentru buna gospodărire a materialelor și utilajelor pe șantierele de construcții de locuințe.  +  Articolul 8Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare împreună cu Institutul central de cercetare, proiectare și directivare în construcții vor lua măsuri pentru elaborarea, pînă la 30 iulie 1984, de noi proiecte tip, corespunzătoare prevederilor prezentului decret, care se vor supune aprobării potrivit legii.Locuințele a căror execuție a început, precum și cele pentru care producția de prefabricate este în curs de realizare sau comandată ori contractată, se pot construi potrivit reglementărilor legale anterioare.  +  Articolul 9Punctele 3 și 7 din anexa nr. 6 la Decretul nr. 216/1981 privind modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limita, ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vînzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, precum și articolele 2 și 11 din Decretul nr. 447/1976, se abrogă.Anexa a fost comunicată instituțiilor interesate.  +  Anexa nr. 1Locuințele proprietate de stat sau cele proprietate personală care se construiesc cu sprijinul statului în credite și execuție vor fi prevăzute cu camere de locuit, bucătării, cămări, încăperi sanitare și spații de depozitare în cadrul suprafețelor locuibile, utile și construite, pe apartamente, potrivit tabelului de mai jos:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                         Suprafețe limită                         ──────────────────────────────────────────────────────   Nr. de Tip de Sup.   camere mărime locu- Baie Bucătărie Cămara Suprafața Suprafața   pe a- ibilă mp mp mp utilă constru-   parta- (mini- mp ită*)   ment mă) mp                    mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             I 14 3,5 3,5 1,0 24 37      1 IA 20 4,2 6,0 1,5 37 58             I 30 4,2 8,0 2,0 52 81      2 IA 34 4,2 8,0 2,0 58 90             IB 36 4,2 8,0 2,0 61 95             I 40 4,2 8,0 2,0 66 102      3 IA 46 4,2 8,0 2,0 74 115             IB 48 4,2 8,0 2,0 77 119             I 50 4,2 10,0 2,5 81 126      4 IA 56 4,2 10,0 2,5 90 140             IB 58 4,2 10,0 2,5 93 144             I 62 4,2 10,0 2,5 98 152      5 IA 68 4,2 10,0 2,5 107 166             IB 70 4,2 10,0 2,5 110 171─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Suprafața construită a unui apartament se determina prin însumarea suprafeței utile, suprafețelor logiilor și balcoanelor, precum și a cotei-părți din suprafețele părților comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea gunoaielor, casa liftului), la care se adaugă suprafața aferentă ocupată de pereții interiori și exteriori ai apartamentului.Apartamentele de 3 camere de tip I, IA și IB vor avea o încăpere sanitară suplimentară prevăzută cu WC, lavoar de 400-600 mm, etajeră, oglinda portprosop și porthîrtie, iar la apartamentele de 4 și 5 camere de tip I, IA și IB încăperea sanitară suplimentară va fi dotată în plus și cu cuvă de dus cu baterie și sifon de pardoseala. În mod corespunzător se modifica prevederile din anexa nr. 4 la Decretul nr. 447/1976.Clădirile de locuit vor avea uscătorii de rufe la fiecare scară. Spălătoriile se vor realiza, de regulă, în cadrul dotărilor de cartier.Clădirile de locuit vor avea subsol parțial sau total în funcție de situația locală, natura terenului, adîncimea de fundare, pentru control și intervenții la instalații, precum și pentru alte funcțiuni prevăzute de lege.Apartamentele de la etajele blocurilor de locuit vor avea logii sau balcoane. Pentru apartamentele de la parter, la suprafețele utile de mai sus se mai adaugă suprafața echivalentă a logiilor de la etaj.La construcțiile de locuințe se va realiza o termoizolație care să asigure o rezistență termică de cel puțin 1,35 mp.h grade C/Kcal, folosindu-se în acest scop materiale eficiente, cum sînt: vată minerală din zgură topită sau bazalt topit, beton celular autoclavizat pentru termoizolații și altele.  +  Anexa nr. 2Tabelul nr.1PREȚURI LIMITĂale locuințelor ce se construiesc din fondurile statului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Număr de camere Tip de mărime Suprafața utilă Prețul pe    pe apartament mp apartament                                                                    - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       1 I 24 67.300                              IA 37 99.500                              I 52 129.500       2 IA 58 144.000                              IB 61 151.500                              I 66 161.000       3 IA 74 180.500                              IB 77 187.000                              I 81 197.000       4 IA 90 218.000                              IB 93 225.500                              I 98 237.500       5 IA 107 258.500                              IB 110 265.500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Prețurile de mai sus corespund locuințelor care se execută în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele care se execută în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți:       P+1E P+2E P+3E P+(5-6)E P+(7-8)E P+(9-11)E     ------- ------ ------ --------- -------- ---------       1,180 1,080 1,030 1,080 1,060 1,0402. Prețurile locuințelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24%, iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.Pentru locuințele situate în zone cu grad seismic 7 1/2 se majorează cu 1,62%.3. În cazuri deosebite, cînd la clădirile de locuit amplasate pe arterele principale și în piețele din orașele reședința de județ și municipii, cît și la clădirile avînd fațadele din elemente prefabricate, se realizează lucrări de plastica arhitecturală și finisaje exterioare îmbunătățite, în conformitate cu prevederile art. 3 din Decretul nr. 68/1975, prețurile acestor locuințe se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe baza de deviz, în limita a 99 lei/mp suprafață utilă.4. În prețurile limita este cuprins beneficiul de 5% stabilit potrivit prevederilor Decretului nr. 48/1982.Prețuri de contractare cu populația1. Prețurile de contractare cu populația ale locuințelor proprietate personală ce se realizează cu sprijinul statului în credite și execuție, cu aceleași suprafețe utile și finisaje ca la locuințele proprietate de stat, sînt cele prevăzute în tabelul nr. 2.Prețurile de contractare cuprind un beneficiu de 8%, precum și un comision de 1% cuvenit unități prin care se contractează construirea de locuințe proprietate personală.Tabelul nr. 2PREȚURI DE CONTRACTAREcu populația ale locuințelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr.de camere Tip de mărime Suprafața utila Prețul pe apartament   pe apartament mp lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       1 I 24 69.920                          IA 37 103.400                          I 52 134.540       2 IA 58 149.600                          IB 61 157.400                          I 66 167.260       3 IA 74 187.520                          IB 77 194.270                          I 81 204.660       4 IA 90 226.480                          IB 93 234.270                          I 98 246.740       5 IA 107 268.560                          IB 110 275.830────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. În cazurile în care, pentru folosirea eficienta a terenului din unele amplasamente deosebite și valorificarea mai buna a suprafeței construite, rezulta apartamente ale căror suprafețe utile diferă cu pînă la 5 mp în plus față de cele din tabel, la prețurile calculate potrivit punctului 1 de mai sus pentru apartamente cu același număr de camere și suprafața utila imediat inferioară se adauga suma reprezentînd diferența de suprafața utila înmulțită cu 2500 lei/mp.3. Pentru apartamentele realizate potrivit reglementărilor legale anterioare, altele decît cele prevăzute în Decretul nr. 93/1977, cu suprafețe utile care diferă de cele din tabelul nr. 2, prețurile de contractare vor fi cele determinate pentru apartamentele de tip I cu același număr de camere, corectate cu valoarea diferenței de suprafața utila calculată cu 2500 lei/mp.4. Prețurile de contractare, determinate potrivit prevederilor de la pct. 1, corespund locuințelor care se executa în clădiri cu P+4 etaje. Pentru apartamentele care se executa în clădiri cu alt regim de înălțime, precum și în funcție de gradul seismic, se aplica coeficienții prevăzuți în nota de la tabelul nr. 1 pct. 1 și 2.5. Prețurile locuințelor la care se realizează, la solicitarea beneficiarilor, finisaje suplimentare, în conformitate cu art. 4 din prezentul decret, se majorează cu valoarea acestor lucrări determinate pe baza de deviz.Prețurile locuințelor la care se realizează lucrări de plastica arhitecturală îmbunătățită, în conformitate cu art. 3 din Decretul nr. 68/1975, se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe baza de deviz pe obiect, în limita a 102 lei/mp suprafața utila.Prețurile locuințelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică sau din mase plastice se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe bază de deviz, în limita a 92 lei/mp suprafața utila; în cazul folosirii tocurilor metalice la ușile interioare, prețurile se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe baza de deviz, în limita a 39 lei/mp suprafața utilă.6. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafața utila de boxă, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafața utilă de garaj.7. Prețul locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid, în loc de instalație de încălzire centrala, se scade cu 3,5% .8. În funcție de nivelul la care este situata locuința, la prețurile de contractare determinate potrivit prevederilor de la pct. 1-5 de mai sus se aplica corecțiile următoare:Clădiri cu parter și parter cu + (1-11)E                                                                       - în % -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Nivelul Numărul de niveluri ale blocului                     ----------------------------------------------------------   locuinței P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   11 -9   10 -9 -3    9 -8 -3 -2    8 -8 -2 -2 -1    7 -6 -2 -2 -1 0    6 -6 -2 -1 0 0 0    5 -5 -2 -1 -1 0 +1 +1    4 -5 -1 0 0 +2 +2 +3 +3    3 -4 0 0 +2 +2 +3 +3 +4 +4    2 -3 +1 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5    1 0 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +5 +5    P 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Clădiri cu parter + (12-17)E                                                                        - în % -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nivelul Numărul de niveluri ale blocului   locuinței -------------------------------------------------------                        12 13 14 15 16 17────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   17 -12   16 -12 - 6   15 -11 - 6 - 5   14 -11 - 5 - 5 - 4   13 -10 - 4 - 4 - 4 - 3   12 -10 - 4 - 3 - 3 - 2 - 2   11 - 4 - 3 - 2 - 1 - 1 0   10 - 3 - 2 - 1 0 0 0    9 - 2 - 1 0 0 0 0    8 -1 0 0 0 0 +1    7 0 0 0 +1 +1 +2    6 +1 +1 +1 +2 +3 +3    5 +3 +3 +3 +3 +4 +4    4 +4 +4 +4 +4 +5 +5    3 +5 +5 +5 +5 +6 +6    2 +5 +5 +5 +6 +7 +7    1 +5 +5 +6 +6 +7 +7    P -3 -3 -3 -3 -3 -3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9. Logiile și balcoanele sînt cuprinse în prețul de contractare.  +  Anexa nr. 3PREȚURI DE VÎNZAREcătre populație, pentru locuințele construite din fondurile statuluipînă la 1 ianuarie 1977────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Suprafața utilă în mp                                 Prețul pe apartament în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere   Grad de Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț. Sup. Preț.   confort ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap. ut. pe ap.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Confort   sporit 37 95200 55 138600 78 196800 100 254600 118 298000   Confort     I 30 76600 50 123700 65 159000 80 196900 - -   Confort     II 23 58100 36 88300 48 116100 60 144000 - -   Confort     III 21 48300 34 77100 45 103300 56 127600 - -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Prețurile locuințelor se determina pentru suprafața utila realizată. La suprafața utila se adauga suprafețele logiilor și balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafața lor.2. La stabilirea prețurilor locuințelor cu alte suprafețe decît cele din tabel, pentru diferența de suprafața se adauga sau se scad cîte 2.403 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort sporit, cîte 2.346 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort I, cîte 2.323 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort II și cîte 2.220 lei de fiecare mp suprafața utila pentru locuințele de confort III.3. Prețurile de mai sus corespund locuințelor situate în clădiri cu P+4 E; pentru apartamentele situate în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți;       P P+1E P+2E P+3E P+(5-11)E P+(12-17)E   --------- --------- ---------- --------- ------------- ---------------     1,270 1,180 1,080 1,030 1,040 1,1984. Prețurile de contractare și vînzare ale locuințelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24% iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,8%.5. În cazul cînd locuința este situata într-o construcție cu centrala termica proprie care servește exclusiv aceasta construcție, la prețul stabilit se adauga 45 lei/mp suprafața utilă.6. Prețul locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid în loc de instalație de încălzire centrală se reduce cu 3,5%.7. Prețurile locuințelor prevăzute cu tîmplărie exterioară metalică se majorează cu 92 lei/mp suprafața utilă, iar în cazul existenței tocurilor metalice la ușile interioare, prețurile se majorează cu 39 lei/mp suprafața utilă.8. La locuințele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adauga 108 lei/mp suprafața utilă.9. Prețurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecția de nivel prevăzută în tabelul nr. 9 din anexa nr. 2.10. La vînzarea locuințelor cu grad de confort inferior gradului III, prețurile pentru locuințele de confort III se reduc cu 10%.11. Pentru boxe se adauga 522 lei/mp suprafața utila de boxă, iar pentru garaje se adauga 1.337 lei/mp suprafața utilă de garaj.12. La prețurile de vînzare ale locuințelor se aplica coeficienți pentru uzura în timp prevăzuți în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2.13. Termenii de corecție prevăzuți în anexa nr. 2 se aplică și la locuințele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansardă.14. În prețurile din tabel, cît și în prețurile de vînzare ale locuințelor construite din fondurile statului în condițiile Decretului nr. 447/1976, este cuprins și comisionul de 1% pentru organizația contractantă cu populația, care se reține de aceasta organizație.15. Prețurile și corecțiile din aceasta anexa se aplica și locuințelor proiectate și începute pînă la 1 ianuarie 1977 și terminate după aceasta dată.  +  Anexa nr. 4Tabelul nr. 1PREȚURI PE METRU PĂTRAT DE SUPRAFAȚA UTILĂpentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, alteledecît cele executate din fondurile statului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Tipul constructiv în funcție Regimul de Gradul de finisare   crt. de structura de rezistență înălțime ------------------------         sau materialele folosite Superior Inferior                                                           lei/mp lei/mp────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Cu pereți de zidărie de cărămidă,       piatră sau înlocuitori, planșee       din lemn sau beton armat, șarpantă       din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire       cu sobe cu combustibil solid P 2.875 2.060   2. Cu pereți din zidărie de cărămidă       piatră sau înlocuitori, planșee din       lemn sau beton armat, șarpantă din       lemn, avînd instalații sanitare,       electrice și încălzire cu       combustibil solid P+                                                 (1-4)E 2.620 1.810   3. Cu pereți din bîrne, planșee și șar-       panta din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire       cu sobe cu combustibil solid P sau                                                 P+1 E 1.970 1.820   4. Cu pereți din paianta, planșee și       șarpantă din lemn, avînd instalații       sanitare, electrice și încălzire cu       sobe cu combustibil solid P sau                                                 P+1 E 1.810 1.685   5. Cu pereții din chirpici, vălătuci       sau pămînt bătut, planșee și șarpantă       din lemn, avînd instalații sanitare       și electrice și încălzire cu sobe       cu combustibil solid P 1.690 1.600   6. Cu structura din beton armat, orice       sistem de învelitoare, avînd insta-       lații sanitare și electrice și       încălzire centrală P+                                                 (5-11)E 2.900 2.025────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA:    - Pentru camere de serviciu situate în subsoluri 870 lei/mp.    - Pivnițe, beciuri, boxe, în folosința exclusivă a locuinței. 625 lei/mp.    - Garaje 1300 lei/mp.    - Terase rezultate din retrageri în gabarit 590 lei/mp.Tabelul nr.2TERMENI DE CORECȚIEpentru existența sau lipsa unor instalații sau elemente deconstrucții sau în caz ca locuințele sînt situate lademisol sau mansarda                                                      Se adaugă Se scade   - Încălzirea centrala (exclusiv tipul 6) --------- --------     fără construcția și echipamentul centralei     termice 85 lei/mp. -   - Pentru construcția și echipamentul     centralei termice 58 lei/mp. -   - Obloane 58 lei/mp. -   - Încălzire cu sobe cu gaze 58 lei/mp. -   - Învelitori de carton asfaltată, sită,     șindrilă, stuf sau paie - 35 lei/mp.   - Lipsa obiectelor și a instalațiilor     aferente pentru:           - cada de baie - 3740 lei/loc.           - lavoar - 1445 lei/loc.           - W.C. - 1445 lei/loc.           - chiuveta de bucătărie - 1445 lei/loc.   - Lipsa tencuielelor exterioare - 92 lei/mp.   - Lipsa fundațiilor - 92 lei/mp.   - Pardoseli de pămînt - 58 lei/mp.NOTA:Pentru locuințele din demisol sau mansarda prețurile se reduc cu 25%.Tabelul nr. 7NORMEpentru evaluarea anexelor locuințelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea tipului Materialul de construcție Grupa Preț unit. crt. de anexe ale utilizat sau sistemul        locuințelor constructiv - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 Împrejmuiri* Cu stîlpi din orice material și      (inclusiv rigle, șipci sau scînduri de lemn 4 115 lei/m      porțile)                         Cu stîlpi din orice material și                         sîrmă ghimpată: 58 lei/m                         - stîlpi din beton, zidărie sau                           metal 2                         - stîlpi din lemn 4                         Cu stîlpi din zidărie, beton sau                         metal și cu panouri din: 2                         - oțel profilat sau fier forjat 510 lei/m                         - plasă de sîrmă 225 lei/m                         Din zidărie 2 395 lei/m                         Din beton armat monolit sau                         prefabricate 1 160 lei/m───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 Magazii Cu pereți din cărămidă, șarpantă                         din lemn, învelitoare din tablă: 1                         - pînă la 25mp 930 lei/mp                         - peste 25mp 750 lei/mp                         Cu pereți din lemn sau schelet din                         lemn cu umplutură din cărămida: 3                         - pînă la 25mp 1060 lei/mp                         - peste 25mp 805 lei/mp                         Cu pereți din chirpici sau vălătuci: 3                         - pînă la 25mp 800 lei/mp                         - peste 25mp 625 lei/mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 Șoproane Din lemn sau alte materiale,                         indiferent de folosință 3 310 lei/mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 Pătule Cu pereți din șipci 4 690 lei/mp                         Cu pereți din nuiele 5 490 lei/mp─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Odată cu locuințele se vînd și împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuințe. Cota-parte din împrejmuire care se vinde este proporțională cu suprafața utilă a apartamentului pus în vînzare.--------