NORMĂ din 24 martie 2005privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005    1. Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, denumite în continuare norme, se referă la următoarele activităţi de avizare tehnică a proiectelor şi inspecţie tehnică în exploatare la care se supun instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili:1.1. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale;1.2. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în şi din containere mobile la terminale, inclusiv pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto;1.3. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi depozitare la staţiile de distribuţie a benzinei şi la terminalele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor.2. Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină are ca scop verificarea respectării cerinţelor tehnice pentru proiectarea şi exploatarea acestor instalaţii, echipamente şi dispozitive, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001.3. Activităţile de inspecţie tehnică menţionate la pct. 1 se realizează de către organisme de inspecţie tehnică de terţă parte, recunoscute şi desemnate în acest scop de către Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politică industrială.Organismele de inspecţie tehnică trebuie să îndeplinească criteriile de independenţă conform normelor în vigoare. Aceste criterii sunt prevăzute în anexa A la standardul de referinţă SR EN 45004:1997 - Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţia.4. Recunoaşterea acestor organisme de inspecţie tehnică se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 1.5. Metodologia de evaluare a organismelor de inspecţie tehnică menţionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 2.6. Activităţile de inspecţie tehnică la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se efectuează pe baza condiţiilor tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, a condiţiilor tehnice de admisibilitate pentru exploatarea acestor categorii de instalaţii, echipamente şi dispozitive, precum şi a procedurilor de lucru specifice, elaborate de organismele de inspecţie tehnică şi avizate de Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Direcţia generală politică industrială.7. Perioada de timp la care instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină vor fi supuse procedurilor de inspecţie tehnică în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, este de 2 ani.8. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele noi sau modernizate, utilizate în astfel de operaţii, un aviz tehnic pentru proiect (Aviz tehnic COV), emis de organismul de inspecţie tehnică.9. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele aflate în funcţiune, utilizate în astfel de operaţii, certificat de inspecţie tehnică în exploatare (Certificat de inspecţie tehnică COV), emis de organismul de inspecţie tehnică.10. Procedurile pentru activitatea de avizare tehnică a proiectului pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.11. Procedurile pentru activitatea de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4.12. În cazul în care organismele de inspecţie tehnică, recunoscute şi desemnate de Ministerul Economiei şi Comerţului, constată, după efectuarea activităţilor de avizare tehnică a proiectelor sau a inspecţiei tehnice în exploatare, conformitatea cu legislaţia privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de distribuţie, emite titularului activităţii Avizul tehnic COV, respectiv Certificatul de inspecţie tehnică COV.13. În cazul instalaţiilor care au obţinut perioada de tranziţie pentru conformarea cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 sau au obligaţia de a se conforma cu aceste prevederi până la 1 ianuarie 2007, Certificatul de inspecţie tehnică COV se emite având anexat un program tehnic în vederea conformării cu cerinţele hotărârii menţionate. Programul tehnic include lucrările ce urmează a fi executate şi termenele de realizare a acestora.14. Redactarea Avizului tehnic COV şi, respectiv, a Certificatului de inspecţie tehnică COV se realizează cu respectarea cerinţelor privind conţinutul acestor documente, prevăzute în anexa nr. 5.15. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1-------la norme--------CONDIŢII MINIMEîn vederea recunoaşterii organismelor de inspecţie tehnicăÎn vederea recunoaşterii, organismele de inspecţie tehnică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:1. să dispună de personal, mijloace şi echipamente adecvate;2. personalul acestora să aibă competenţă tehnică, experienţă în domeniu şi integritate profesională;3. să asigure independenţă în realizarea inspecţiilor, redactarea şi eliberarea avizelor tehnice de proiect şi/sau a certificatelor tehnice de inspecţie în exploatare;4. păstrarea de către personal a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor;5. existenţa unei asigurări de răspundere civilă.  +  Anexa 2-------la norme--------METODOLOGIE 24/03/2005  +  Anexa 3-------la norme--------CONŢINUTUL-CADRUpentru elaborarea procedurii de avizare tehnică a proiectului pentruinstalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate înoperaţiunile de depozitare, încărcare,descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile debenzină, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatiliA. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de depozitare a benzinei la terminale - noi sau modernizate - ori instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor) şi echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto - noi sau modernizate -, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:1. tema de proiectare;2. proiectul de tehnologie;2.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:2.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;2.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;2.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);2.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă, vecinătăţi, distanţe etc.), întocmit pe baza normativelor în vigoare la data elaborării proiectului;4. documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamente de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, braţe de încărcare, separatoare, decantoare etc.);4.2. desene de execuţie pentru rezervoarele de depozitare cu detalii privind sistemele de etanşare la rezervoarele cu capac flotant sau precizarea caracteristicilor tehnice ale acestora;4.3. condiţiile tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;5. proiectul de montaj, legături conducte:5.1. plan de amplasare a componentelor instalaţiilor în cadrul terminalului;5.2. desene de montaj şi legături conducte la utilaje, echipamente etc.;5.3. desene cu detalii de montaj pentru braţele articulate şi dispozitivele de cuplare pentru recuperarea vaporilor;5.4. desene de detaliu pentru conductele de legătură pentru colectare vapori, conexiuni etanşe, aerisiri etc.;6. proiectul de automatizare:6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare, dacă este cazul;7. proiectul de instalaţii electrice:7.1. plan de zonare;7.2. scheme electrice, legare la pământ etc.;8. proiectul de construcţii-instalaţii:8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;8.2. detalii de cămine, base de scurgere;8.3. reţea de apă şi de canalizare aferentă.B. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie - noi sau modernizate -, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:1. tema de proiectare;2. proiectul de tehnologie;2.1. schema tehnologică;2.2. proiectul de tehnologie, instrucţiunile de exploatare, inclusiv prezentarea detaliată a soluţiilor tehnice prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/ echipamentului/dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001;3. Proiectul de plan general (încadrarea în zonă vecinătăţi, distanţe etc.), cu respectarea normativelor în vigoare;4. Documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc.:4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamentele de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, braţe de încărcare, separatoare, decantoare etc.);4.2. condiţii tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;5. Proiectul de montaj, legături conducte:5.1. plan de amplasare a componentelor staţiei de distribuţie;5.2. plan de montaj;5.3. desene cu detalii de montaj pentru capace de rezervoare, racorduri etc.;5.4. desene cu detalii pentru conducte de aerisire;6. proiectul de automatizare:6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare, dacă este cazul;7. proiectul de instalaţii electrice:7.1. plan de zonare;8. proiectul de construcţii-instalaţii:8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;8.2. detalii de cămine, guri de descărcare;8.3. detalii de cămine, guri de vizitare ale rezervoarelor;8.4. reţeaua de canalizare pentru apele impurificate chimic; rigole, separator de hidrocarburi.  +  Anexa 4-------la norme--------CONŢINUTUL-CADRUpentru elaborarea procedurii pentruactivitatea de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile,echipamentele şi dispozitivele utilizate înoperaţiunile de depozitare, încărcare,descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile debenzină, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatiliA. Pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale, aflate în exploatare, pentru instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor), aflate în exploatare, şi pentru echipamentele de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto, aflate în exploatare, activitatea de inspecţie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:1. inspecţia vizuală privind starea tehnică a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.) amplasate în cadrul terminalului;2. inventarierea surselor posibile de emisie COV; supape de respiraţie la rezervoare, dispozitive de etanşare, base de scurgere, neetanşeităţi - pe reţeaua de legături conducte aferente, la îmbinările prin flanşe, armături, pompe de transfer, dispozitive de cuplare la braţele de încărcare, conductele de evacuare din unitatea de recuperare a vaporilor;3. verificarea documentaţiei tehnice existente pentru:3.1. instalaţii tehnologice:3.1.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:3.1.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;3.1.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;3.1.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);3.1.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;3.1.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/ echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;3.2. inspecţia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături, dispozitive de etanşare la rezervoare, braţe de încărcare, dispozitive de cuplare:3.2.1. verificarea cărţilor tehnice;3.2.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;3.2.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;3.2.4. verificarea rapoartelor de expertiză;3.3. inspecţia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;3.3.1. verificarea cărţilor tehnice;3.3.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;3.3.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc. după caz;3.3.4. verificarea rapoartelor de expertiză;4. verificarea documentelor de evidenţă privind datele rezultate din măsurătorile de emisii de compuşi organici volatili, efectuate de operatorul unităţilor de recuperare vapori, conform legislaţiei în vigoare;5. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale şi pentru exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv a echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora);6. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) privind respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de depozitare la terminale, încărcarea şi descărcarea containerelor mobile. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnică. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnică COV.)B. Pentru instalaţiile de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie a benzinei, aflate în exploatare, activitatea de inspecţie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:1. inspecţia vizuală privind starea tehnică a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.), amplasate în cadrul staţiei de distribuţie a benzinei;2. inventarierea surselor posibile de emisie de compuşi organici volatili COV;3. inspecţia instalaţiei tehnologice:3.1. schema tehnologică;3.2. instrucţiuni de operare pentru exploatarea sistemelor prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili;3.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/ echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001;4. inspecţia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături;4.1. verificarea cărţilor tehnice;4.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;4.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;4.4. verificarea rapoartelor de expertiză;5. inspecţia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;5.1. verificarea cărţilor tehnice;5.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc.;5.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc., după caz;5.4. verificarea rapoartelor de expertiză;6. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie a acesteia;7. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare şi depozitare a benzinei la staţiile de distribuţie a acesteia. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnică. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnică COV.)  +  Anexa 5-------la norme--------CONŢINUTUL-CADRUpentru Avizul tehnic COV şi Certificatul de inspecţietehnică COV pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitiveleutilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organicivolatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcareaşi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile debenzină, emise de către organismele de inspecţie recunoscuteşi desemnateA. Avizul tehnic COV trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea organismului de inspecţie;2. datele de identificare a organismului de inspecţie (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare al organismului de inspecţie tehnică);3. denumirea documentului: Aviz tehnic COV privind respectarea cerinţelor tehnice pentru proiectarea ......(obiectul proiectului)...., în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;4. numărul şi data documentului;5. datele de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de aviz tehnic al proiectului (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail);6. datele de identificare a proiectului (denumirea proiectului, proiectantul, numărul de identificare a proiectului, amplasamentul obiectivului, faza, cantitatea de benzină tranzitată anual, data prezentării proiectului la avizare);7. informaţii privind verificarea şi avizarea proiectului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit referat tehnic, care constituie anexă la Avizul tehnic COV.);8. formularea Avizului tehnic COV (Se vor menţiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislaţia menţionată.);9. data eliberării Avizului tehnic COV;10. semnătura conducătorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnică;11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat avizarea tehnică a proiectului, după caz.B. Documentul care certifică inspecţia tehnică în exploatare trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:1. denumirea organismului de inspecţie;2. date de identificare a organismului de inspecţie (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare a organismului de inspecţie tehnică);3. Denumirea documentului: Certificat de inspecţie tehnică COV privind respectarea cerinţelor tehnice în exploatarea .........(denumirea obiectivului - instalaţie/echipament/dispozitiv - supus inspecţiei tehnice)....... în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină;4. numărul şi data documentului;5. date de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de inspecţie tehnică în exploatare (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail);6. date de identificare a obiectivului supus inspecţiei (denumirea obiectivului, amplasamentul obiectivului, cantitatea de benzină tranzitată anual, data inspecţiei tehnice în exploatare a obiectivului, descrierea obiectivului supus inspecţiei);7. informaţii privind inspecţia tehnică în exploatare a obiectivului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit Fişă de constatare, care se păstrează la organismul de inspecţie ca justificare a emiterii Certificatului de inspecţie tehnică COV. Certificatul va fi însoţit sau nu, după caz, de un program tehnic în vederea conformării cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, în care se menţionează lucrările ce urmează a fi executate şi termenele de execuţie. Programul tehnic este anexă la Certificatul de inspecţie tehnică COV.);8. formularea Certificatului de inspecţie tehnică COV (Se vor menţiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislaţia menţionată.);9. data eliberării Certificatului de inspecţie tehnică COV;10. semnătura conducătorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnică;11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat inspecţia tehnică în exploatare a proiectului, după caz.----------