HOTĂRÂRE nr. 265 din 31 martie 2005privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul IISe aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Atribuirea, în condiţiile legii, către instituţii publice care se autofinanţează, organizaţii sindicale, partide politice, fundaţii, asociaţii, cabinete de avocatură, birouri notariale, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau edituri a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului."2. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(5) Atribuirea spaţiilor din imobilele aparţinând domeniului privat al statului, cu destinaţia de locuinţe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinaţiei, cât şi în ceea ce priveşte preţul de închiriere."3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administraţie format din 5 persoane, care sunt numite şi revocate prin ordin al ministrului de resort. (2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului de resort. Directorul general are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie al regiei. (3) Componenţa consiliului de administraţie al regiei este următoarea:- preşedinte - director general;- directorul general adjunct;- un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice. (4) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2), şi al sucursalelor sale este numit de consiliul de administraţie pe criteriul competenţei profesionale."4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăţi aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea sa - construcţii şi/sau terenuri -, prin negociere directă şi cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, în condiţiile legii."5. Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3-7 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru VoicuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 265.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
         
    Nr. crt.ImobilTeren - m2 -
    1.Complex "Timiş 8" cu anexele şi terenul aferent din Timişul de Jos nr. 26, judeţul Braşov77.178,00
    2.Clădire sediu administrativ, construcţie grup social, gheţărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov - parţial2.127,00
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
    Nr. crt.ImobilTeren  - m2 -Nr. M.F.P.
    1.Popicărie, bar, fostă Vila "Pajura" cu terenul aferent din Poiana Braşov, judeţul Braşov1.329,0020.379
    2.Grup gospodăresc "Complex Furnica" (centrală termică, spălătorie, construcţii speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr. 50, judeţul Prahova - parţial3.151,1520.345
    3.Anexele Casei de oaspeţi "Foişor nr. 37" şi terenul aferent din Tuşnad, judeţul Harghita2.162,00121.252
    4.Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, str. Georges Clemenceau nr. 7, sectorul 1294,0034.404
    5.Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada nr. 1, sectorul 3, Bucureşti489,35144.685
    6.Vila Pangrati situată în str. Ermil Pangrati nr. 20, sectorul 1, Bucureşti1.180,1320.347
    7.Imobil, garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7.375,08120.965
   +  Anexa 3 ────────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005)──────────────────────────────────────────────────REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, asigură administrarea, păstrarea integrităţii şi protejarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională - în structura prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.  +  Articolul 2 (1) Regia este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament. (2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte faţă de regie atribuţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru ministerul de resort.  +  Articolul 3Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 4Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:1. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi pentru personalul acestora, precum şi a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;2. asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională;3. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Guvernul, pe bază de contracte de prestări de servicii;4. administrarea imobilelor cu destinaţie de reşedinţe oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol;5. exploatarea, în condiţii de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, şi valorificarea lor în modalităţile permise de lege;6. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, fără plata chiriei şi cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost;7. atribuirea, în condiţiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către instituţii publice care se autofinanţează, organizaţii sindicale, partide politice, fundaţii, asociaţii, cabinete de avocatură, birouri notariale, unităţi aparţinând cultelor religioase, unităţi din domeniul presei sau edituri a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele ce se află în administrarea regiei;8. închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;9. exploatarea, la tarife stabilite pe criterii economice, a capacităţilor rămase disponibile în anumite perioade, de maximum 3 luni, după asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol şi a celor necesare instituţiilor publice centrale;10. prestarea de servicii specifice pentru întreţinerea sediilor administrative ale instituţiilor publice, ale agenţilor economici, precum şi pentru beneficiarii străini;11. executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile proprii, precum şi pentru terţi, în condiţiile legii; executarea de confecţii metalice şi din lemn;12. exercitarea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, a atribuţiilor instituţiei publice implicate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea privatizării societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului;13. prestarea de servicii specifice în domeniile hotelier şi alimentaţie publică, de agrement şi de refacere fizică, activităţi de tratament şi asistenţă sanatorială;14. conservarea, dezvoltarea şi valorificarea, în condiţiile legii, a fondului forestier, agricol şi cinegetic propriu, creşterea păsărilor, piscicultură, apicultură;15. producţia agricolă, vegetală şi animală proprie, şi valorificarea acesteia; prelucrarea şi conservarea legumelor şi a fructelor, fabricarea băuturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie, cultura florilor şi plantelor ornamentale, prelucrarea şi conservarea cărnii, patiserie, cofetărie;16. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;17. argăsirea şi finisarea blănurilor, confecţionarea articolelor din blană;18. producţie poligrafică şi editorială; realizarea de tipărituri pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern, Curtea Constituţională, ministere, alte instituţii publice centrale şi alţi beneficiari, în condiţiile legii;19. producerea şi emiterea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente şi tipărituri cu caracter special; tipărirea de formulare tipizate şi/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activităţii financiar-contabile şi de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, carnete de muncă, carnete de marinar, carnete de sănătate şi cărţi de alegător;20. alte activităţi anexe producţiei de tipărituri; producţia de accesorii pentru utilaje tipografice; producţia de bannere;21. comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, activităţi de alimentaţie publică, operaţiuni de export-import;22. fabricarea ştampilelor din cauciuc şi a altor însemne specifice fiecărei instituţii solicitante, în condiţiile legii;23. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenţi economici sau prin reţea proprie, în condiţiile legii;24. efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;25. efectuarea de experimentări, studii şi prognoze în domeniul specific de activitate;26. organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate;27. asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării şi cooperării tehnice, ştiinţifice şi tehnologice cu firme din ţară şi din străinătate, în sistem de reprezentare şi/sau prin asociere pentru produsele specifice domeniului de activitate;28. organizarea de licitaţii în domeniu, în ţară şi în străinătate;29. administrarea parcului auto propriu şi asigurarea prestaţiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului şi pentru activităţile de reprezentare şi protocol;30. servicii de transport intern şi internaţional; service auto; şcoală de şoferi; producţie de piese de schimb şi subansambluri pentru mijloace de transport auto;31. activităţi legate de gestionarea sălilor de spectacole aflate în patrimoniul regiei, organizarea de expoziţii, proiecţia de filme, jocuri distractive şi de noroc, în condiţiile legii;32. dezvoltarea fondului locativ prin executarea de construcţii noi sau extinderea celor existente;33. tranzacţii imobiliare;34. activităţi specifice agenţiilor de turism;35. extracţia şi prepararea turbei;36. lucrări de proiectare;37. prestarea unor servicii, direct sau în calitate de intermediar, la cererea şi în contul beneficiarilor străini, privind înmatricularea şi radierea din circulaţie a autovehiculelor, instruirea în vederea susţinerii examenelor de conducător auto, asigurarea de combustibil, carburanţi, lubrifianţi şi alte materiale sau produse solicitate;38. realizarea altor activităţi care au legătură cu obiectul său de activitate.  +  Capitolul III Patrimoniul şi structura regiei  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale. (2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol - regia are în administrare bunurile din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre. (3) Bunurile din domeniul privat al statului administrate de regie sunt prevăzute în anexa nr. 4 la hotărâre. (4) Regia este proprietara bunurilor prevăzute în anexa nr. 5 la hotărâre, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. (5) Regia nu poate aduce ca aport în cadrul operaţiunilor de asociere bunurile din domeniul public al statului pe care le are în administrare.  +  Articolul 6 (1) Regia are în structura sa sucursalele, cu statut de unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre. (2) Modul de organizare şi funcţionare a sucursalelor, relaţiile acestora cu regia, precum şi relaţiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare aprobate de consiliul de administraţie al regiei. (3) Structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi modificarea repartizării patrimoniului între acestea se aprobă de consiliul de administraţie al regiei.  +  Capitolul IV Conducerea şi gestionarea activităţii regiei  +  Articolul 7 (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administraţie format din 5 persoane, care sunt numite şi revocate prin ordin al ministrului de resort. (2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului de resort. Directorul general are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie al regiei. (3) Consiliul de administraţie al regiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa directorului general.  +  Articolul 8Componenţa consiliului de administraţie al regiei este următoarea:- preşedinte - director general;- directorul general adjunct;- un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 9Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, putând fi înlocuiţi prin ordin al ministrului de resort.  +  Articolul 10Membrii consiliului de administraţie al regiei îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia sau unitatea de unde provin şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din această calitate; aceştia sunt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită de consiliul de administraţie pentru activitatea desfăşurată în această calitate.  +  Articolul 11Consiliul de administraţie al regiei are următoarele atribuţii, răspunderi şi competenţe:1. aprobă structura organizatorică şi funcţională a sucursalelor, precum şi organigrama şi statul de funcţii ale regiei;2. aprobă strategia de restructurare, organizare şi funcţionare a regiei şi sucursalelor sale;3. supune spre aprobare Guvernului, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli; aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere ale regiei şi le trimite spre avizare Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Finanţelor Publice;4. analizează şi aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli, pe bază de balanţă de verificare contabilă, şi aprobă măsurile pentru desfăşurarea activităţii regiei, în condiţii care să asigure echilibrul bugetului de venituri şi cheltuieli;5. aprobă contractarea de împrumuturi pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;6. numeşte şi revocă personalul de conducere al regiei, prevăzut la art. 10 alin. (4) din hotărâre;7. propune, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, inclusiv prin externalizarea şi transformarea în societăţi comerciale a unor sucursale sau active corporale independente;8. aprobă scăzăminte şi pierderi, în condiţiile legii;9. aprobă, în condiţiile legii, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul regiei;10. aprobă achiziţionarea de bunuri imobile, construcţii şi terenuri, în condiţiile legii;11. aprobă înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul regiei, inclusiv operaţiunile de schimb şi tranzacţiile având ca obiect asemenea bunuri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;12. dispune punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor judecătoreşti referitoare la retrocedarea de bunuri şi valori;13. aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;14. aprobă planul de investiţii anual al regiei;15. aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;16. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea sau desfiinţarea de subunităţi, precum şi asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;17. propune spre aprobare Secretariatului General al Guvernului participarea la constituirea de noi persoane juridice;18. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a sucursalelor din structura regiei;19. aprobă regulamentul de ordine interioară, precum şi normele de protecţie şi securitate a muncii;20. desemnează reprezentanţii regiei în adunările generale ale acţionarilor şi în consiliile de administraţie, precum şi cenzorii în societăţile comerciale la care regia este acţionar;21. aprobă preţuri şi tarife pentru producerea şi emiterea următoarelor documente cu caracter special: permise de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, paşapoarte pentru persoanele fără cetăţenie, titluri de călătorie, autorizaţii de circulaţie provizorie a autoturismelor şi colante de viză pentru cetăţenii străini care vin în România;22. aprobă scutirea la plată sau reducerea preţului permiselor de şedere temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, la propunerea Autorităţii pentru Străini din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe bază de protocol încheiat între aceasta şi regie;23. mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, să aprobe încheierea contractelor de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune;24. mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului şi care au în derulare contracte de locaţie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participaţiune, să aprobe vânzarea sau închirierea de contracte de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare, prin negociere directă cu locatarii sau asociaţii, în situaţiile în care aceştia au efectuat investiţii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active; în acest caz, din preţul de vânzare se scade valoarea investiţiilor, pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi;25. mandatează reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, la societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, să aprobe înfiinţarea de societăţi comerciale în colaborare cu persoane fizice ori cu alte persoane juridice, române sau străine, participând la capitalul social al acestora cu aport în natură, respectiv cu activele societăţilor comerciale la care regia este acţionar în numele statului;26. aprobă vânzarea unei părţi sau a întregului pachet de acţiuni deţinute la fiecare dintre societăţile comerciale la care regia este acţionar în numele statului, prin una dintre metodele şi potrivit procedurilor prevăzute de legislaţia în materie;27. adoptă, în condiţiile legii, orice alte hotărâri cu privire la activitatea regiei.  +  Articolul 12Directorul general al regiei are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe:1. selecţionează, angajează şi concediază personalul de conducere, altul decât cel prevăzut la art. 10 alin. (4) din hotărâre, cu aprobarea consiliului de administraţie, şi personalul de execuţie, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;2. încheie contractele individuale de muncă cu salariaţii regiei, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă;2. asigură conducerea operativă a regiei şi a sucursalelor sale, împreună cu directorul general adjunct şi cu directorii executivi;4. reprezintă regia în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce angajează regia faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi a celor conferite de legislaţia în vigoare;5. organizează şi aprobă rezultatele controlului financiar de gestiune, conform prevederilor legale;6. coordonează direct activitatea de control financiar intern, de organizare şi salarizare;7. aprobă şi ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor regiei; ia măsuri pentru recuperarea pagubelor provocate regiei de către terţi;8. răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administraţie;9. analizează modul de derulare a contractelor încheiate de regie;10. aprobă sponsorizări şi acte de mecenat;11. exercită orice alte atribuţii ce îi sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi prin reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui ori a 2 dintre membrii săi, şi adoptă hotărâri valabile cu votul a cel puţin 3 dintre membrii săi.  +  Articolul 14Pentru luarea unor anumite decizii, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză specialişti din diferite sectoare, a căror activitate va fi remunerată prin înţelegerea părţilor, pe bază de contract civil.  +  Articolul 15Directorul general al regiei conduce activitatea curentă a acesteia şi reprezintă regia în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.  +  Articolul 16 (1) În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către directorul general adjunct. (2) Atribuţiile specifice ale directorului general adjunct se stabilesc de către consiliul de administraţie.  +  Articolul 17După încheierea bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierdere, consiliul de administraţie prezintă Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pe anul în curs.  +  Capitolul V Bugetul şi administrarea acestuia. Relaţii financiare  +  Articolul 18 (1) Regia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale sucursalelor din structura regiei asigură funcţionarea corectă şi dezvoltarea tehnologică, la nivelul standardelor, ale activităţilor de producţie, prestări de servicii, întreţinere, protejare şi conservare a bunurilor pe care le administrează. (3) Sucursalele îşi organizează şi îşi conduc evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ca părţi integrante din bugetul, respectiv din bilanţul regiei.  +  Articolul 19Operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi în valută se efectuează de regie prin conturi deschise la bănci şi prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul VI Relaţii comerciale  +  Articolul 20Relaţiile comerciale dintre regie şi terţi se bazează pe raporturi contractuale.  +  Articolul 21Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestările de servicii executate de regie se stabilesc în funcţie de cerere şi ofertă de fiecare sucursală, dacă acestea nu intră sub incidenţa prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22În scopul asigurării măsurilor de securitate a beneficiarilor fondului locativ de protocol, precum şi a beneficiarilor străini, lucrările de construcţii şi reparaţii la imobile pot fi executate în regie proprie, iar când acest lucru nu este posibil, cu firme de specialitate, prin încredinţare directă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Litigiile de orice fel în care este implicată regia sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. (2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanţă regia stă în nume propriu. (3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului pe care le administrează, regia are obligaţia să arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. Regia răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare.  +  Articolul 24Prezentul regulament se completează cu celelalte prevederi legale care reglementează activitatea regiilor autonome.  +  Anexa 4 ────────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005)──────────────────────────────────────────────────LISTAcuprinzand sucursalele din structura Regiei Autonome"Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"┌───┬────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ DENUMIREA │ SEDIUL │ OBIECTUL DE ││NR.│ SUCURSALEI ├───────────────┬─────────┤ ACTIVITATE ││CRT│ │ LOCALITATEA │ JUDETUL │ │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│0. │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│1. │SUCURSALA │Comuna │ILFOV │●administrarea. ││ │AGRISILVICA ŞI │CIOLPANI │ │conservarea, protectia şi ││ │DE AGREMENT │Sos. Bucureşti │ │întreţinerea patrimoniului ││ │SCROVISTEA │Ploiesti km. 32│ │public destinat asigurarii ││ │ │ │ │serviciilor de reprezentare ││ │ │ │ │şi protocol pentru Prese- ││ │ │ │ │dintie în principal, precum ││ │ │ │ │şi pentru alte institutii de ││ │ │ │ │interes naţional; ││ │ │ │ │● protejarea şi valorificarea ││ │ │ │ │fondului silvic şi agricol ce ││ │ │ │ │constituie rezervatie naturala;││ │ │ │ │● reprezentare şi protocol în ││ │ │ │ │principal pentru Presedintie, ││ │ │ │ │precum şi pentru alti ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● exploatare forestiera; ││ │ │ │ │● conservarea, dezvoltarea ││ │ │ │ │şi valorificarea fondului ││ │ │ │ │forestier, agricol şi cinegetic││ │ │ │ │ce constituie rezervatie ││ │ │ │ │naturala; ││ │ │ │ │● cresterea pasarilor; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● apicultura; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │în domeniul hotelier şi ││ │ │ │ │alimentatiei publice, ││ │ │ │ │activitate comerciala cu ││ │ │ │ │amanuntul şi cu ridicata, alte ││ │ │ │ │servicii; ││ │ │ │ │● operaţiuni de export-import; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│2. │SUCURSALA │SINAIA │PRAHOVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Pelesului │ │protectia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 2 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"SINAIA" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputatilor, ││ │ │ │ │Presedintie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● închirieri mijloace de ││ │ │ │ │transport; ││ │ │ │ │● organizarea şi efectuarea ││ │ │ │ │de propaganda publicitara ││ │ │ │ │pentru activitatea turistica ││ │ │ │ │şi comerciala. ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale şi prestarea de ││ │ │ │ │servicii şi protocol pentru ││ │ │ │ │ministere şi alti beneficiari; ││ │ │ │ │● productie agricola şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentatie publică, ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amanuntul şi ridicata; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● activităţi ale agentiilor de ││ │ │ │ │turism; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţa sanatoriala; ││ │ │ │ │● jocuri de noroc şi servicii ││ │ │ │ │de agrement, în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● transporturi de persoane. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│SUCURSALA │BAILE OLANESTI │VALCEA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Aleea │ │protectia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Salcamilor nr.2│ │patrimoniului public şi celui ││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │"OLANESTI" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputatilor, ││ │ │ │ │Presedintie Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii şi ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alti beneficiari; ││ │ │ │ │● productie agricola vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentatie publică, ││ │ │ │ │comert cu amanuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicata, productie pomicola, ││ │ │ │ │floricola, legumicola; ││ │ │ │ │● transport naval de persoane; ││ │ │ │ │● activităţi de asistenţa ││ │ │ │ │sanatoriala; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc, în condiţiile ││ │ │ │ │legii: │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 4.│SUCURSALA │NEPTUN MANGALIA│CONSTANTA│● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Club-Bazin │ │protectia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │ │ │patrimoniului public şi a ││ │PROTOCOL │ │ │celui propriu; ││ │"NEPTUN" │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │Senat, Camera Deputatilor, ││ │ │ │ │Presedintie, Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei materiale││ │ │ │ │şi prestarea de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alti beneficiari; ││ │ │ │ │● prestatii hoteliere şi de ││ │ │ │ │agrement, alimentatie publică, ││ │ │ │ │comert cu amanuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicata; ││ │ │ │ │● productie agricola şi ││ │ │ │ │valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● activităţi specifice ││ │ │ │ │agentiilor de turism; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export; ││ │ │ │ │● prestări servicii de ││ │ │ │ │agrement şi jocuri de noroc, ││ │ │ │ │în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi de tratament şi ││ │ │ │ │asistenţa sanatoriala. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│5. │SUCURSALA │CLUJ-NAPOCA │CLUJ │● asigurarea de servicii de ││ │PENTRU │Str. Napoca │ │reprezentare şi protocol ││ │REPREZENTARE ŞI │nr. 16 │ │pentru diversi beneficiari; ││ │PROTOCOL │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │"VICTORIA" │ │ │protocol şi inchirierea ││ │CLUJ-NAPOCA │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentatie publică, ││ │ │ │ │comert cu ridicata şi cu ││ │ │ │ │amanuntul, de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc; ││ │ │ │ │● productie agricola vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │fructelor şi legumelor; ││ │ │ │ │● fabricarea bauturilor ││ │ │ │ │alcoolice distilate; ││ │ │ │ │● industrializarea şi ││ │ │ │ │valorificarea productiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor de baza││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● extractia şi prepararea ││ │ │ │ │turbei; ││ │ │ │ │● administrarea parcului auto ││ │ │ │ │propriu şi prestarea de servici││ │ │ │ │de transport intern; ││ │ │ │ │● întreţinerea şi repararea ││ │ │ │ │autovehiculelor (service ││ │ │ │ │auto); ││ │ │ │ │● servicii de editura şi şcoala││ │ │ │ │de soferi amatori; ││ │ │ │ │● lucrari de constructii; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │de import-export │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 6.│SUCURSALA │SUCEAVA │SUCEAVA │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │Str. Vasile │ │protectia şi întreţinerea ││ │REPREZENTARE ŞI │Bumbac nr. 4-8 │ │patrimoniului public şi a celui││ │PROTOCOL │ │ │propriu; ││ │SUCEAVA │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol pentru││ │ │ │ │diversi beneficiari; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi inchirierea ││ │ │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● prestări servicii hoteliere ││ │ │ │ │şi de alimentatie publică, ││ │ │ │ │comert cu amanuntul şi cu ││ │ │ │ │ridicata; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor de ││ │ │ │ │panificatie şi patiserie; ││ │ │ │ │● producţia agricola vegetala ││ │ │ │ │şi animaliera şi valorificarea ││ │ │ │ │acesteia; ││ │ │ │ │● activităţi privind operaţiuni││ │ │ │ │pentru import - export; ││ │ │ │ │● tranzactii imobiliare; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi de ││ │ │ │ │refacere fizica şi jocuri de ││ │ │ │ │noroc, în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● activităţi ale agentiilor ││ │ │ │ │de turism; ││ │ │ │ │● alte prestări de servicii. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 7.│SUCURSALA │BUCURESTI Str. │SECTORUL │● administrarea, conservarea, ││ │PENTRU │J.L. Calderon │2 │protectia şi întreţinerea ││ │ADMINISTRAREA │nr. 48 │ │patrimoniului public şi a ││ │ŞI INTRETINEREA │ │ │celui propriu; ││ │FONDULUI │ │ │● inchirierea, administrarea, ││ │IMOBILIAR │ │ │conservarea, întreţinerea ││ │ │ │ │spatiilor de locuit şi cu alta ││ │ │ │ │destinatie decat cea de locuit,││ │ │ │ │precum şi prestarea de servicii││ │ │ │ │în legătură cu acestea pentru ││ │ │ │ │beneficiarii straini; ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor de ││ │ │ │ │protocol şi a celor destinate ││ │ │ │ │sediilor unor ministere şi ale ││ │ │ │ │altor autorităţi publice; ││ │ │ │ │● administrarea locuintelor de ││ │ │ │ │protocol atribuite demnitarilor││ │ │ │ │pe durata exercitarii functiei ││ │ │ │ │şi, respectiv, a resedintelor ││ │ │ │ │oficiale repartizate potrivit ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● administrarea locuintelor, ││ │ │ │ │altele decat cele de protocol, ││ │ │ │ │construite din fondurile ││ │ │ │ │statului sau cele construite ││ │ │ │ │sau achiziţionate din fondurile││ │ │ │ │proprii, inscrise în patri- ││ │ │ │ │moniul sau, cu drept de ││ │ │ │ │dispoziţie asupra acestora, în ││ │ │ │ │condiţiile legii; ││ │ │ │ │● dezvoltarea fondului ││ │ │ │ │locativ prin executarea de ││ │ │ │ │constructii noi şi extinderea ││ │ │ │ │celor existente; ││ │ │ │ │● executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │conservare, întreţinere, ││ │ │ │ │constructii şi reparatii la ││ │ │ │ │imobile şi instalaţii; ││ │ │ │ │● inchirierea spatiilor de ││ │ │ │ │locuit, precum şi a celor cu ││ │ │ │ │alta destinatie decat cea de ││ │ │ │ │locuit; ││ │ │ │ │● prestări servicii specifice ││ │ │ │ │pentru întreţinerea sediilor ││ │ │ │ │administrative ale institu- ││ │ │ │ │tiilor şi societatilor ││ │ │ │ │comerciale; ││ │ │ │ │● operaţiuni imobiliare; ││ │ │ │ │executarea lucrărilor de ││ │ │ │ │constructii, instalaţii, ││ │ │ │ │izolatii vopsitorii, zugraveli,││ │ │ │ │tamplarie, etc.; ││ │ │ │ │● activităţi de întreţinerea şi││ │ │ │ │repararea cladirilor şi ││ │ │ │ │construcţiilor speciale; ││ │ │ │ │● confectii metalice şi din ││ │ │ │ │lemn; ││ │ │ │ │● valorificarea productiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor ││ │ │ │ │de baza; ││ │ │ │ │● transport de materiale. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 8.│SUCURSALA DE │BUCURESTI │SECTORUL │● administrarea parcului auto ││ │TRANSPORT │B-dul │1 │propriu şi asigurarea ││ │"Bucureştii │Bucureştii │ │prestatiilor de transport ││ │ Noi" │Noi nr. 40 │ │pentru activităţile de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol; ││ │ │ │ │● servicii de transport ││ │ │ │ │international şi intern - de ││ │ │ │ │persoane şi de marfuri; ││ │ │ │ │● service auto; ││ │ │ │ │● şcoala de soferi; ││ │ │ │ │● productie de piese de ││ │ │ │ │schimb şi subansambluri; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale în ││ │ │ │ │domeniul sau, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● comisionar în vama. ││ │ │ │ │● prestări servicii: ││ │ │ │ │● asigura transportul ││ │ │ │ │demnitarilor şi aparatului de ││ │ │ │ │lucru la departamentelor ││ │ │ │ │Guvernului; ││ │ │ │ │● executa lucrari de ││ │ │ │ │întreţinere şi ││ │ │ │ │reparatie: întreţinere şi ││ │ │ │ │reparatii la autovehiculele ││ │ │ │ │din parc; ││ │ │ │ │● executa servicii de ││ │ │ │ │închirieri: autoturisme cu ││ │ │ │ │soferi, cladiri, personal de ││ │ │ │ │specialitate; ││ │ │ │ │● achizitii de bunuri şi ││ │ │ │ │materiale: ││ │ │ │ │● achizitii de piese de ││ │ │ │ │schimb, carburanti, ││ │ │ │ │lubrifianti, aditivi şi ││ │ │ │ │cosmetice pentru ││ │ │ │ │autoturismele din parc; ││ │ │ │ │● achizitii de materiale ││ │ │ │ │pentru protectia muncii şi ││ │ │ │ │P.S.I.; ││ │ │ │ │● achizitii de materiale ││ │ │ │ │de întreţinerea curateniei în ││ │ │ │ │cladirile aflate în ││ │ │ │ │administrare; │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 9 │SUCURSALA │BUCURESTI │SECTOR 1 │● productie agricola vegetala ││ │AGROINDUSTRIALA │Sos. Bucureşti-│ │şi animaliera pentru ││ │BANEASA │Ploiesti │ │unitatile de reprezentare şi ││ │ │nr. 107 │ │protocol, precum şi pentru ││ │ │ │ │terti; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │carnii; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor ││ │ │ │ │lactate şi a branzeturilor; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amanuntul, de alimentatie ││ │ │ │ │şi cu ridicata, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export; ││ │ │ │ │● fabricarea bauturilor ││ │ │ │ │alcoolice; ││ │ │ │ │● industrializarea produselor ││ │ │ │ │din obiectul sau de activitate.││ │ │ │ │● prestare de servicii de ││ │ │ │ │protocol pentru ministere şi ││ │ │ │ │alti beneficiari; ││ │ │ │ │● prestatii hoteliere şi de ││ │ │ │ │alimentatie publică, activitate││ │ │ │ │comerciala cu amanuntul ││ │ │ │ │şi ridicata. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 10│SUCURSALA │Comuna │ILFOV │● productie agricola vegetala ││ │AGROINDUSTRIALA │MAGURELE str. │ │şi animaliera pentru unitatile ││ │MAGURELE │Atomistilor │ │de reprezentare şi protocol, ││ │ │nr. l │ │precum şi pentru terti; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │carnii; ││ │ │ │ │● cresterea animalelor pentru ││ │ │ │ │blana; ││ │ │ │ │● fabricarea produselor pentru ││ │ │ │ │hrana animalelor; ││ │ │ │ │● industrializarea şi ││ │ │ │ │valorificarea productiei ││ │ │ │ │auxiliare activităţilor de baza││ │ │ │ │ale acesteia; ││ │ │ │ │● argasirea şi finisarea ││ │ │ │ │blanurilor; ││ │ │ │ │● confectionarea articolelor ││ │ │ │ │din blana; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amanuntul, de alimentatie şi cu││ │ │ │ │ridicata, operaţiuni de ││ │ │ │ │import-export. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 11│SUCURSALA │BUCURESTI │SECTOR 1 │● productie agricola vegetala ││ │AGROINDUSTRALA │Sos. Campu- │ │şi animaliera pentru unitatile ││ │PIPERA │Pipera nr. 1A │ │de reprezentare şi protocol, ││ │ │ │ │precum şi pentru terti; ││ │ │ │ │● cultura florilor şi plantelor││ │ │ │ │ornamentale; ││ │ │ │ │● piscicultura; ││ │ │ │ │● prelucrarea şi conservarea ││ │ │ │ │fructelor şi legumelor; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amanuntul, de alimentatie şi ││ │ │ │ │cu ridicata; ││ │ │ │ │● operaţiuni de import-export; ││ │ │ │ │● mica industrie. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 12│SUCURSALA │BUCURESTI │SECTOR 1 │● administrarea, conservarea, ││ │"SALA PALATULUI"│Str. Ion │ │protejarea şi întreţinerea ││ │ │Campineanu │ │patrimoniului public de ││ │ │nr. 28, │ │interes naţional aflat în ││ │ │sectorul l │ │administrarea sa; ││ │ │ │ │● activităţi legate de ││ │ │ │ │gestionarea salilor de ││ │ │ │ │spectacole; ││ │ │ │ │● organizarea de expozitii; ││ │ │ │ │● proiectia de filme; ││ │ │ │ │● activităţi comerciale, cu ││ │ │ │ │amanuntul şi de alimentatie. ││ │ │ │ │operaţiuni de import-export; ││ │ │ │ │● jocuri distractive şi de ││ │ │ │ │noroc; ││ │ │ │ │● organizarea şi desfăşurarea ││ │ │ │ │de servicii pentru conferinte, ││ │ │ │ │congrese interne şi ││ │ │ │ │internationale, manifestari ││ │ │ │ │stiintifice şi social-culturale││ │ │ │ │cu caracter naţional şi ││ │ │ │ │international; ││ │ │ │ │● organizarea de servicii ││ │ │ │ │turistice, microproductie; ││ │ │ │ │● organizarea şi efectuarea ││ │ │ │ │de propaganda publicitara ││ │ │ │ │corespunzătoare obiectului de ││ │ │ │ │activitate. │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 13│S.R.P. "TRIUMF" │BUCURESTI │SECTOR 1 │● administrarea, conservarea, ││ │ │Al Alexandru │ │protectia şi întreţinerea ││ │ │nr. 45 │ │bunurilor din patrimoniul ││ │ │ │ │public şi privat al statului; ││ │ │ │ │● asigurarea de servicii de ││ │ │ │ │reprezentare şi protocol ││ │ │ │ │pentru Senat, Camera ││ │ │ │ │Deputatilor, Presedintie, ││ │ │ │ │Guvern şi Curtea ││ │ │ │ │Constituţională şi alti ││ │ │ │ │beneficiari; ││ │ │ │ │● valorificarea bazei ││ │ │ │ │materiale şi prestarea de ││ │ │ │ │servicii de protocol pentru ││ │ │ │ │ministere şi alti beneficiari; ││ │ │ │ │● producţia agricola vegetala ││ │ │ │ │şi valorificarea acesteia; ││ │ │ │ │● prestatii hoteliere şi ││ │ │ │ │activităţi comerciale cu ││ │ │ │ │amanuntul, de alimentatie ││ │ │ │ │publică şi cu ridicata; ││ │ │ │ │● operaţiuni de import- ││ │ │ │ │export. ││ │ │ │ │● administrarea imobilelor ││ │ │ │ │de protocol şi inchirierea ││ │ │ │ │acestora în condiţiile legii; ││ │ │ │ │● servicii de agrement şi ││ │ │ │ │jocuri de noroc în condiţiile ││ │ │ │ │legii; ││ │ │ │ │● servicii de transport naval │├───┼────────────────┼───────────────┼─────────┼───────────────────────────────┤│ 14│ACTIVITATEA │BUCURESTI │SECTOR 1 │● conform art. 4 din ││ │PROPRIE A REGIEI│Str. Moliere │ │Regulamentul de organizare şi ││ │ │nr. 6-8 │ │functionare (Anexa nr. 1) │└───┴────────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────────────────────┘  +  Anexa 5 ────────(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005──────────────────────────────────────────────────LISTAbunurile imobile din domeniul public al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - m².-
  SUCURSALA AGROSILVICA ŞI DE AGREMENT SCROVISTEA
  1. Complex SCROVISTEA compus din: 4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin, popicarie, crama, ferme şi sectii de productie, crescatorie fazani, piscicultura, padure şi terenul aferent din Scrovistea, Sos. Bucureşti-Ploiesti Km. 32, jud. Ilfov 25.618.000,00
  2. Teren Rustica-Crama conţinând vii, livezi, arabil şi padure comuna Snagov, jud. Ilfov 48.085,00
  3. COMPLEX PALAT SNAGOV compus din palat, centru de conferinte, hotel, anexe poarta şi terenul aferent din Snagov, jud. Ilfov 253.580,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
  4. Vila "POSTAVARUL" cu constructii speciale şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.38, jud. Brasov 13.111,00
  5. Vila "IZVORUL" şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.36, jud. Brasov 11.809,00
  6. Vila "CARPATI" cu garaj, constructii speciale şi terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.21, jud. Brasov 14.152,50
  7. Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea Zanelor nr.10 Jud. Covasna 17.107,21
  8. Complex Foisor compus din: Palatul Foisor, Casa Veche a Gradinii, Casa Noua a Gradinii, Casa Papusii, sere, casa heliport, anexe şi constructii speciale, parc şi padure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 165.553,00
  9. Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, terasa, corp E, (atelier) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova 7.708,36
  10. Hotel Economat, Vila 2 şi 3, depozit alimentar, cladire brutarie, constructii speciale şi terenul aferent, din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 38.799,20
  11. Vila nr. 1 Economat -cladire administrativa, dependinte, constructii speciale şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova 32.592,29
  12. Vila "Sipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 2.085,39
  13. Vila "Uzina electrica" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 4.240,04
  14. Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova 1.110,11
  15. Teren şi cale transport hotel "TANTI" din Sinaia str. O. Goga nr. 37 jud. Prahova 643,12
  16. Complex "MARA" cu teren aferent din str. Toporasilor nr. 1A, Sinaia jud. Prahova 22.289,50
  17. Complex "Timiş 8" cu anexele şi terenul aferent din Timisul de Jos nr. 26, jud. Braşov 77.178,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLANESTI
  18. Complex PALAT OLANESTI compus din corp vechi şi nou cabana, heliport, parc şi terenul aferent din Olanesti, Aleea Salcamilor nr.2, jud. Valcea 107.687,21
  19. Teren castel Savarsin din judeţul Arad 62.435,00
  20. Vila Bujoreni cu spatii anexe şi terenul aferent din Ramnicu 26.455,43 Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 267 jud. Valcea
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
  21. Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi anexele: piscina, baile reci, lac. debarcader, plaja şi terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 134.883,69
  22. Imobil Centrul de conferinte Club Bazin cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 16.627,45
  23. Vila Panseluta cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta 12.073,66
  24. Complex Doina-hotel, restaurant şi teren aferent din Neptun jud. Constanta 13.233,43
  25. Policlinica Doina cu teren aferent din NEPTUN jud. Constanta 6.017,18
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
  26. Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr.2, cu constructii anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr.1, jud. Suceava 175.440,00
  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  27. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Eugen Lovinescu (fosta Emile Zolla) nr. 2A, ap. 1, garaj, sector 1 541,14
  28. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori nr. 1B sector 2 1.048,55
  29. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 3, sector 1 8.806,95
  30. Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucureşti, sector 4 -
  31. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Academiei nr. 32-34, sector 1 7.706,28
  32. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2, sector 1 1.752,51
  33. Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 3, sector 1 805,65
  34. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. dr. Eugen Iosif nr. 20, sector 5 400,21
  35. Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Alex. Puskin nr.5, p, ap. 1, sector 1 291,78
  36. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi nr. 27, ap.1 şi ap.2, sector 1 1.354,01
  37. Imobil Corp A cu terenul aferent situat în Batistei nr. 24A sector 2 983,00
  38. Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, P-ta Victoriei nr. 1, sector 1 7.777,43
  39. Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1 5.525,16
  40. Imobil,cu teren aferent, str. D. P. Kiseleff nr. 47, sector 1 Bucureşti 1.402,00
  41. Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 3, sect. 3, Bucureşti 270,29
  42. Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, Bucureşti 2.070,00
  43. Imobil cu teren aferent situat în str. Stirbei Voda, nr. 79-81, sect. 1, Bucureşti 7.027,83
  44. Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruintei nr. 84, comuna Pantelimon, judeţul Ilfov 21.982,90
  45. Imobil parţial et.3 şi garaj 2 locuri situat în str. Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, Bucureşti, -
  46. Padure în incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", sos. Bucureşti- Ploiesti, jud.Ilfov. 279.502,63
  47. Imobil + teren (fără padure) aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", sos. Bucureşti-Ploiesti, jud.Ilfov.
  48. Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Manastirea Caldarusani, nr.9, sector 1, Bucureşti 21.575,24
  49. Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", str. Spatarului, nr.15, sector 2, Bucureşti 794,71
  50. Imobil cu garaj str. Londra, nr. 39, corp A,B sector 1 Bucureşti 852,60
  51. Imobil ap. 1 parter şi garaj situat în str. Maria Rosetti, nr. 29, sect. 2, Bucureşti. S locativa = 257,97mp. -
  52. Imobil situat în Calea Victoriei nr.22-24, sector 3, Bucureşti 897,93
  53. Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), sector 3, Bucureşti -
  54. Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, Bucureşti -
  55. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. G-ral Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4 2.688,00
  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF BUCURESTI
  56. Palat Primaverii nr. 50 cu cladiri anexe (Club şi spalatorie, cabine poarta şi garaj, depozit) şi terenul aferent din Bucureşti, Bd. Primaverii nr. 50, sector 1 17.257,60
  57. Palat Primaverii - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 1 35.563,92
  58. Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 şi LAC 3 cu patinoar, teren tenis şi vestiar, cu terenul aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1 66.526,36
  59. Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din str. Florilor, nr. 151 din comuna Snagov jud. Ilfov Sat Snagov 25.364,20
  60. Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov str. Florilor nr. 15F sat Snagov 12.271,90
  61. Imobil Vila nr. 9 cu terenul aferent str. Nufarului nr. 15F din comuna Snagov jud. Ilfov sat Snagov 14.625,70
  62. Imobil Vila nr. 10 cu anexe: CASA TARANEASCA, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent str. Nufarului nr. 15G din comuna Snagov jud. Ilfov sat Snagov 37.958,10
  63. Imobil Vila nr. 11 cu 4 constructii anexe, garaje şi terenul aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov 27.412,60
  64. Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafaţa construita 1.387,70 mp., sector 1 , Bucureşti 4.240,30
  65. Vila Pictor Mirea situata în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 sector 1 Bucureşti 429,38
  66. Imobil Palat Elisabeta -cladire şi constructii speciale cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, sector 1 Bucureşti 12.977,00
  67. Cladire sediu administrativ, construcţie grup social, ghetarie Muntenia curte asfaltata din str. Aleea Nufarului nr. 1B, com. Snagov, jud. Ilfov 2.127,00
   +  Anexa 6 ────────(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005)──────────────────────────────────────────────────LISTAbunurilor imobile din domeniul privat al statului,aflate în administrarea Regiei Autonome"Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTEREN - mp. -TEMEI LEGAL
    SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA
    1.Complex Pacea şi terenul aferent din comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexă poartă, căsuţe lemn, spălătorie, depozit produse agricole.136.816,00H.G. nr. 445/95
    2.Vila POD - investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov12.904,00-''-
    3.Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov5.510,00-''-
    4.Legătura rutieră între palat şi Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov--''-
    5.Vila nr. 88 şi teren aferent, com. Ciolpani, jud. Ilfov9.106,00-''-
    6.Cheu andocare (investiţie în conservare) şi teren aferent din sat. Siliştea Snagovului, com. Gruiu, jud. Ilfov10.145,00-''-
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
    7.Vila "Timiş 14" garaj, canton "Dâmbul Morii" şi terenul aferent, inclusiv livadă, din Timişul de Jos nr. 26, jud. Braşov64.174,20H.G. nr. 657/93
    8.Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloşca nr. 8, jud. Braşov704,00-''-
    9.Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloşca nr. 9, jud. Braşov635,00H.G. nr. 639/95
    10.Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P. Haşdeu nr. 19, jud. Braşov462,00-''-
    11.Hotelul şi restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10, jud. Braşov6.922,00-''-
    12.Grup gospodăresc "Pietrosul", str. Postăvarului nr. 10, Predeal, jud. Braşov2.792,06-''-
    13.Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant şi bază de tratament cu terenul şi anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna22.798,00-''-
    14.Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu nr. 71, jud. Braşov240,00H.G. nr. 1224/01
    15.Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A-2A, jud. Covasna482,67-''-
    16.Teren, situat în Poiana Braşov, jud. Braşov42.973,64O.G. nr. 61/00
    17.Teren fostă Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Braşov1.296,60H.G. nr. 639/95
    18.Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, jud. Prahova194,27H.G. nr. 639/95
    19.Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, jud. Prahova1.403,64-''-
    20.Vila nr. 19 "Aluniş" cu terenul aferent şi teren Vila "Crăiţa" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş nr. 7, jud. Prahova1.982,10-''-
    21.Vila "Victoria" + împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova1.407,14-''-
    22.Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Furnica, nr. 50, jud. Prahova1.149,88-''-
    23.Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova1.602,15-''-
    24.Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, jud. Prahova319,38-''-
    25.Teren de la Restaurantul "Vânătorul" Cumpătul - Sinaia491,13-''-
    26.Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcţii speciale şi terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpăriei, jud. Prahova7.246,59H.G. nr. 1398/03
    27.Teren Poiana Stânii din Poiana Stânii - Sinaia, jud. Prahova688,10H.G. nr. 1031/04
    28.Imobil şi teren aferent din Sf. Gheorghe, str. Kosuth nr. 10, jud. Covasna384,00-''-
    29.Grup gospodăresc "Complex Furnica" (centrală termică, spălătorie, construcţii speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova3.151,15H.G. nr. 639/95
    30.Popicărie, bar, fostă Vila "Pajura" cu terenul aferent din Poiana Braşov, jud. Braşov1.329,00  
    31.Anexele Casei de oaspeţi "Foişor nr. 37" şi terenul aferent din Tuşnad, jud. Harghita2.162,00  
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
    32.Complex motel "Banatul" - Corpurile A şi B şi restaurant - cu terenul aferent din Timişoara, str. Dorobanţilor nr. 94, jud. Timiş49.588,00H.G. nr. 639/95 republicat
    33.Vila "Belvedere" - Corpurile A şi B - cu anexele şi terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, jud. Caraş Severin3.273,20-''-
    34.Complexul "Rojiştea" cu anexele (canton silvic şi casă incubaţie) cu terenul aferent din com. Rojiştea, jud. Dolj144.589,52-''-
    35.Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniş, jud. Sibiu1.211,00-''-
    36.Spaţiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuinţe, str. Iulius Cezar, nr. 3, p+1, Drobeta Tr. Severin-H.G. nr. 1224/01
    37.Spaţiu comercial la parter în clădire S+p+1, str. N. Bălcescu nr. 4, Orăştie, jud. Hunedoara34,20-''-
    38.Complex "Parc" din Tg. Mureş, str. Primăriei nr. 2, jud. Mureş, compus din: hotel, restaurant şi terenul aferent2.841,21H.G. nr. 64/96
    39.Imobil Cabana Rânca, staţiunea Rânca, oraş Novaci, jud. Gorj1.067,23H.G. 1398/2003
    40.Imobil Vila Livia şi teren aferent din Băile Herculane, str. Zăvoiului nr. 38, jud. Caraş-Severin7.651,00H.G. nr. 109/04
    41.Complex PALAT OLĂNEŞTI, din Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea: - clădire centrală termică 1 Mai - clădire centrală termică seră veche - echipamente centrală termică casa veche - corp gardă vechi-H.G. nr. 811/92
    42.Complex Miceşti compus din casă de oaspeţi, castel de vânătoare, popicărie, casă ţărănească, bazin de înot şi terenul aferent - 131.099,00 mp din Miceşti, comuna Mărăcineni, jud. Argeş Suprafaţă construită = 1.721,30 mp131.099,00H.G. nr. 2375/04
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
    43.Pepiniera din Eforie Nord, jud. Constanţa8.710,04H.G. nr. 639/95, republicat
    44.Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel şi bar "Dacia" şi terenul aferent construcţiilor, din Neptun-Olimp, jud. Constanţa14.850,20H.G. nr. 567/93, republicată
    45.Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.163,40-''-
    46.Vila nr. 1 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa1.469,54-''-
    47.Vila nr. 4 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa2.177,02H.G. nr. 596/96
    48.Vila nr. 5 cu 8 apartamente şi terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa2.729,40-''-
    49.Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.384,69H.G. nr. 567/93
    50.Grup gospodăresc din zona II cu spălătorie şi braseria "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanţa6.957,70-''-
    51.Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa609,76-''-
    52.Vila "Părul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.815,09-''-
    53.Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa5.413,74-''-
    54.Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa3.946,65-''-
    55.Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa7.313,04-''-
    56.Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa1.970,37-''-
    57.Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa4.981,39-''-
    58.Teren de tenis şi teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud. Constanţa14.414,35-''-
    59.Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanţa-O.G. nr. 61/00
    60.Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanţa-O.G. nr. 61/00
    61.Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa8.299,64H.G. nr. 639/96
    62.Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Părul4.911,00H.G. nr. 868/ 16.08.02
    63.Teren limitrof Vila "Alunul"1.614,72-''-
    64.Hotel şi restaurant "Maramureş" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanţa8.670,00H.G. nr. 457/04
    65.Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanţa6.972,18H.G. nr. 1031/04
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
    66.Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 16, jud. Cluj1.098,00H.G. nr. 445/95
    67.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21, jud. Cluj1.350,00-''-
    68.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 23, jud. Cluj597,60-''-
    69.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj1.422,00-''-
    70.Casa de oaspeţi cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj1.965,30-''-
    71.Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 54-56, jud. Cluj2.470,00-''-
    72.Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: - clădire garaj (parţial) - clădire birouri (parţial) str. Dorobanţilor nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj283,00-''-
    73.Teren agricol - tarlaua Ploton, com. Apahida, jud. Cluj210.000,00-''-
    74.Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, str. Libertăţii nr. 1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: - atelier preparate carne - atelier pentru lactate - bloc cu 12 apartamente - grajd taurine nr. 3 - hală creştere pui 1 - hală creştere pui 2 - grajd comun - grajd pentru porcine la îngrăşat - grajd maternitate scroafe + tineret - tabără vară pentru porcine - magazii cereale - bucătărie furaje - filtru sanitar - centrală termică - fânar - pătule pentru porumb - pătule pentru porumb circulare - remize maşini + tractoare - atelier mecanic - castel apă - clădire administrativă41.967,80H.G. nr. 445/95
    75.Teren agricol în tarlaua Buduştău, com. Apahida jud. Cluj200.000,00-''-
    76.Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din: a) incintă: saivan de oi, grajd animale, distileri, fânar; b) casă oaspeţi; c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj17.945,92 245,98 252.208,10-''-
    77.Sector piscicol Câmpeneşti compus din: a) incintă; b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpeneşti, jud. Cluj2.390,00 1.257.611,00-''-
    78.Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata, nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 cam.) Cluj, jud. Cluj32,38H.G. nr. 1224/01
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
    79.Hotelul şi restaurantul "Gloria" cu construcţiile anexe şi terenul aferent din Municipiul Suceava, din str. Vasile Bumbac nr. 4-8, jud. Suceava5.021,00H.G. nr. 445/95
    80.Ferma "Brădet" nr. 1 formată din clădire birouri şi magazii, hală de preparare, beci fructe şi legume, cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava97.992,00-''-
    81.Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, jud. Bacău1.130,00H.G. nr. 109/04
    SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
    82.Imobil bd. N. Bălcescu, nr. 21, sector 1, Bucureşti1.195,00H.G. nr. 567/93
    83.Imobil str. Mendeleev, nr. 36-38, corp vechi, sector 1, Bucureşti558,15-''-
    84.Imobil bd. Elisabeta, nr. 7-9 (fost Republicii nr. 10-12), sector 3, Bucureşti, parţial1.349,00-''-
    85.Imobil str. Matei Millo, nr. 7, sector 1, Bucureşti517,12-''-
    86.Imobil şi garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucureşti1.747,51-''-
    87.Imobil bd. Dacia, nr. 59, sector 1, Bucureşti, (fost nr. 13)413,97-''-
    88.Imobil parţial din Calea Victoriei, nr. 216, sector 1, Bucureşti790,77-''-
    89.Imobil str. Constantin Mille, nr. 17, sector 1, Bucureşti738,00H.G. nr. 567/1993
    90.Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 19, sector 1, Bucureşti738,00-''-
    91.Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 16, corp A+B, sector 1, Bucureşti944,00-''-
    92.Imobil şi garaj str. Transilvaniei, nr. 2, sector 1, Bucureşti582,00-''-
    93.Imobil Calea Dorobanţilor, nr. 129, sector 1, Bucureşti149,82-''-
    94.Imobil Splaiul Independenţei, nr. 202 A, sector 6, Bucureşti9.608,79-''-
    95.Imobil str. Brezoianu Ion, nr. 35, sector 1, Bucureşti151,81-''-
    96.Imobil str. Atena, nr. 11, sector 1, Bucureşti820,00-''-
    97.Imobil str. G. Clemenceau, nr. 5, sector 1, Bucureşti532,00-''-
    98.Imobil str. G. Clemenceau, nr. 9B, sector 1, Bucureşti86,00-''-
    99.Imobil str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, Bucureşti1.361,00-''-
    100.Imobil Piaţa Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti4.130,98-''-
    101.Imobil - parţial bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 7, sector 1, Bucureşti2.190,00-''-
    102.Imobil - parţial din bd. Regina Elisabeta, nr. 3 (fost Republicii, nr. 16), sector 3, Bucureşti1.031,00-''-
    103.Imobil bd. Carol I, nr. 12 (fost Republicii, nr. 32), sector 3, Bucureşti1.734,48-''-
    104.Imobil - parţial din str. Lipscani, nr. 19, sector 3, Bucureşti1.804,00-''-
    105.Imobil Piaţa Rosetti, nr. 4, sector 2, Bucureşti602,68-''-
    106.Imobil str. Câmpineanu, nr. 3-5, sector 1, Bucureşti1.750,00-''-
    107.Imobil str. Constantin Mille, nr. 12, sector 1, Bucureşti590,67-''-
    108.Imobil bd. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, Bucureşti1.414,00-''-
    109.Apartament nr. 2 din str. C. Sandu Aldea, nr. 14A, et. 1, sector 1, Bucureşti65,00H.G. nr. 39/1996
    110.Apartament nr. 10 din str. Arcului, nr. 14, et. 2, sector 2, Bucureşti31,38-''-
    111.Apartament nr. 14 din str. Tudor Arghezi, nr. 32, et. 2, sector 2, Bucureşti13,85-''-
    112.Apartament nr. 5 din str. Atena, nr. 7, et. 2, sector 1, Bucureşti48,30-''-
    113.Apartament nr. 3 din bd. Aviatorilor, nr. 35, et. 1, sector 1, Bucureşti84,25-''-
    114.Apartament nr. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 98, et. 1, sector 1, Bucureşti351,01-''-
    115.Apartament nr. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 100, parter, sector 1, Bucureşti971,78-''-
    116.Apartament ap. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 100, et. 1, sector 1, Bucureşti-''-
    117.Apartament nr. 1 şi garaj din str. Amiral C. Bălescu, nr. 19, parter, sector 1, Bucureşti.498,08-''-
    118.Apartament nr. 20 din str. Braziliei, nr. 1-3, sc. B, et. 2, sector 1, Bucureşti7,28H.G. nr. 39/1996
    119.Apartament nr. 1 şi garaj din str. Bruxelles, nr. 3, Corp A, parter, sector 1, Bucureşti69,46-''-
    120.Apartament nr. 2 din str. Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1, Bucureşti95,88- '' -
    121.Apartament nr. 3 din str. Bitolia, nr. 19, et. 2, sector 1, Bucureşti38,25- '' -
    122.Apartament nr. 1 din str. Bitolia, nr. 51, parter, sector 1, Bucureşti65,28- '' -
    123.Cameră de serviciu nr. 55 din str. Ion Brezoianu, nr. 29B, et. 5, sector 1, Bucureşti-- '' -
    124.Apartament nr. 8 din str. Brezoianu, nr. 10, et. 4, sector 5, Bucureşti12,30- '' -
    125.Apartament nr. 20 din str. Poenaru Bordea, nr. 6, sector 4, Bucureşti5,41- '' -
    126.Apartament nr. 1 şi garaj din str. Radu Boiangiu, nr. 15-17, parter, sector 1, Bucureşti9,67- '' -
    127.Apartament nr. 2 din str. Victor Babeş, nr. 3, et. 1, sector 5, Bucureşti, cotă indiviză 58%129,09- '' -
    128.Apartament nr. 9 din str. Căderea Bastiliei, nr. 7, et. 2, sector 1, Bucureşti15,83- '' -
    129.Apartament nr. 50 din bd. N. Bălcescu, nr. 5, sc. B, et. 7, sector 1, Bucureşti8,40- '' -
    130.Apartament nr. 16 din bd. N. Bălcescu, nr. 9, sc. B, et. 2, sector 1, Bucureşti9,30- '' -
    131.Apartament nr. 2 şi garaj din str. Crângului, nr. 1, etaj 1, teren aferent 124,66 mp, sector 1, Bucureşti Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp.226,66- '' -
    132.Imobil şi garaj, str. Crângului, nr. 6, sector 1, Bucureşti232,00- '' -
    133.Apartament nr. 1 şi garaj din str. Crângului, nr. 11A, parter, sector 1, Bucureşti530,76- '' -
    134.Apartament nr. 2 din str. Crângului, nr. 11A, et. 1, sector 1, Bucureşti  
    135.Apartament nr. 14 din str. Clucerului, nr. 62-66, sc. C, parter, sector 1, Bucureşti7,28- '' -
    136.Imobil şi garaj, str. Prof. Dr. Ion Cantacuzino, nr. 4, sector 1, Bucureşti554,80- '' -
    137.Apartament nr. 10 din str. J.L. Calderon, nr. 59, et. 2, sector 2, Bucureşti24,08- '' -
    138.Apartament nr. 3 din str. Drobeta, nr. 19A, et. 1, sector 2, Bucureşti3,28- '' -
    139.Apartament nr. 13 din str. George Enescu, nr. 7, et. 2, sector 1, Bucureşti6,32- '' -
    140.Apartament nr. 20 din str. George Enescu, nr. 9, et. 2, sector 1, Bucureşti8,37- '' -
    141.Apartament nr. 1 din str. Frumoasă, nr. 36, parter, sector 1, Bucureşti236,00- '' -
    142.Apartament nr. 1 şi garaj din str. Finlanda, nr. 6, parter, sector 1, Bucureşti127,00- '' -
    143.Apartament nr. 2 din str. Heleşteului, nr. 5, et. 1, sector 1, Bucureşti58,08- '' -
    144.Imobil şi garaj, str. Heleşteului, nr. 26, sector 1, Bucureşti338,08- '' -
    145.Imobil şi garaj din str. Herăstrău, nr. 37, sector 1, Bucureşti291,00- '' -
    146.Imobil str. Herăstrău, nr. 40, sector 1, Bucureşti244,58- '' -
    147.Imobil intr. Eliza Zamfirescu Leonida, (fost Nic. Ionescu), nr. 11, sector 1, Bucureşti318,39  
    148.Imobil şi garaj, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 25, sector 1, Bucureşti596,27- '' -
    149.Imobil şi garaj, str. av. Teodor Iliescu, nr. 44, sector 1, Bucureşti189,10- '' -
    150.Apartament nr. 1 din str. av. Teodor Iliescu, nr. 72, parter, sector 1, Bucureşti113,73- '' -
    151.Apartament nr. 4 din şos. Kiseleff, nr. 20, et. 1, sector 1, Bucureşti681,15- '' -
    152.Apartament nr. 5 din şos. Kiseleff, nr. 20, et. 2, sector 1, Bucureşti681,15- '' -
    153.Apartament nr. 1 cu teren aferent din şos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, Bucureşti1.112,04- '' -
    154.Teren aferent ap. 6 din şos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, Bucureşti1.112,04- '' -
    155.Apartament nr. 1 din şos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, Bucureşti314,54- '' -
    156.Apartament nr. 2 din şos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, Bucureşti- '' -
    157.Apartament nr. 3 din şos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, Bucureşti- '' -
    158.Apartament nr. 4 din şos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, Bucureşti- '' -
    159.Apartament nr. 1 din şos. Kiseleff, nr. 24, Corp A, sector 1, Bucureşti- '' -
    160.Apartament nr. 2 din şos. Kiseleff, nr. 24, Corp B, sector 1, Bucureşti- '' -
    161.Apartament nr. 92 din str. C-tin Rădulescu Motru, nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, sector 4, Bucureşti10,75- '' -
    162.Apartament nr. 30 din bd. Regina Elisabeta, nr. 25, et. 6, sector 5, Bucureşti92,60- '' -
    163.Apartament nr. 42 din str. Luterană, nr. 5, sc. D, et. 2, sector 1, Bucureşti4,15- '' -
    164.Apartament nr. 4 din str. lt. Gh. Manu, nr. 12, et. 1, sector 1, Bucureşti8,20- '' -
    165.Apartament nr. 8 din str. Londra, nr. 4, et. 2, sector 1, Bucureşti31,01- '' -
    166.Apartament nr. 1 şi garaj din str. Dr. Lister, nr. 63, parter, sector 5, Bucureşti434,84- '' -
    167.Apartament nr. 2 din str. Dr. Lister, nr. 63, et. 1, sector 5, Bucureşti- '' -
    168.Apartament nr. 18 şi garaj din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 3, sector 1, Bucureşti8,42- '' -
    169.Apartament nr. 28 din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 5, sector 1, Bucureşti- '' -
    170.Apartament nr. 1 din str. Maxim Gorki, nr. 24, parter, sector 1, Bucureşti129,90- '' -
    171.Apartament nr. 1 şi garaj din str. Dr. Gr. Mora, nr. 13, parter, sector 1, Bucureşti238,58- '' -
    172.Imobil şi garaj, str. Spătaru N. Milescu, nr. 65, sector 2, Bucureşti193,28- '' -
    173.Apartament nr. 1 şi garaj din bd. Mărăşti, nr. 49, parter, sector 1, Bucureşti152,00- '' -
    174.Apartament nr. 8 din bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr. 64, bl. 41, et. 2, sector 1, Bucureşti55,68- '' -
    175.Imobil str. lt. Victor Manu, 73 bis, sector 2, Bucureşti369,39- '' -
    176.Apartament nr. 8 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 12-14, et. 4, sector 1, Bucureşti16,20- '' -
    177.Apartament nr. 10 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 24, et. 6, sector 1, Bucureşti12,28H.G. nr. 39/1996
    178.Apartament nr. 18 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 32-36, sc. C, et. 4, sector 1, Bucureşti1,02- '' -
    179.Apartament nr. 2 şi garaj din str. Oslo, nr. 8, et. 1, sector 1, Bucureşti21,23- '' -
    180.Apartament şi garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 11, parter, ap. 2, sector 1, Bucureşti1,15- '' -
    181.Imobil şi garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 20, sector 1, Bucureşti341,45- '' -
    182.Apartament nr. 2 din str. Pictor I. Negulici, nr. 32, et. 1, sector 1, Bucureşti290,95- '' -
    183.Apartament nr. 3 din str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1, sector 1, Bucureşti53,56- '' -
    184.Apartament nr. 1 din str. lt. av. Şerban Petrescu, nr. 9, parter, sector 1, Bucureşti102,23- '' -
    185.Teren aferent ap. 16 din str. Pivnicierului, nr. 4-6, et. 3, sector 1, Bucureşti29,16- '' -
    186.Apartament nr. 2 din str. Plantelor, nr. 16, et. 1, sector 2, Bucureşti51,67- '' -
    187.Imobil din str. Plantelor, nr. 44, parter, sector 2, Bucureşti140,38- '' -
    188.Apartament nr. 2 şi garaj din str. cpt. Gr. Preoţescu, nr. 29, parter, sector 4, Bucureşti40,70- '' -
    189.Apartament nr. 2 din str. Dimitrie Paciurea, nr. 6, parter, sector 2, Bucureşti68,15- '' -
    190.Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 14, et. 1, sector 1, Bucureşti70,71- '' -
    191.Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 25, et. 1, sector 1, Bucureşti142,18- '' -
    192.Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philippide, nr. 12, sector 2, Bucureşti18,92- '' -
    193.Garaj, str. Sf. Spiridon, nr. 4, sector 2, Bucureşti7,40  
    194.Apartament nr. 8 din bd. Carol I, nr. 54 B (fost Pache Protopopescu, nr. 64 B), et. 5, sector 2, Bucureşti1,76- '' -
    195.Apartament nr. 1 din Piaţa Amzei, nr. 15, et. 1, sector 1, Bucureşti3,63- '' -
    196.Apartament nr. 6 din str. Washington (fostă Rozelor), nr. 13, et. 2, sector 1, Bucureşti30,81- '' -
    197.Apartament nr. 2 din str. Popa Soare, nr. 14, parter, sector 2, Bucureşti22,70- '' -
    198.Apartament nr. 1 din str. av. Şt. Sănătescu, nr. 8, parter, sector 1, Bucureşti164,76- '' -
    199.Apartament nr. 12 şi garaj din str. av. Gh. Stâlpeanu, nr. 11, bl. 8, et. 2, sector 1, Bucureşti18,20- '' -
    200.Apartament nr. 1 şi garaj din str. lt. av. Iuliu Tetrat, nr. 26, parter, sector 1, Bucureşti290,00- '' -
    201.Apartament nr. 1 din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, parter, sector 1, Bucureşti778,28- '' -
    202.Apartament nr. 2 şi garaj din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, et. 1, sector 1, Bucureşti- '' -
    203.Teren din str. Ivan Turgheniev, nr. 6, sector 1, Bucureşti321,67- '' -
    204.Apartament nr. 1 din str. Muzeul Zambaccian, nr. 27, parter, sector 1, Bucureşti185,81- '' -
    205.Apartament nr. 1 din str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 45, parter, sector 1, Bucureşti255,72H.G. nr. 39/1996
    206.Imobil şi garaj, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 51, sector 1, Bucureşti482,00- '' -
    207.Teren aferent ap. 63 din str. Şipotul Fântânilor, nr. 2, et. 5, sector 1, Bucureşti8,00- '' -
    208.Apartament nr. 3 şi garaj din str. Emanuel Porumbaru, nr. 7, et. 3, sector 1, Bucureşti20,70- '' -
    209.Apartament nr. 1 din str. Emanuel Porumbaru, nr. 41 A, parter, sector 1, Bucureşti90,22- '' -
    210.Apartament nr. 2 din str. C-tin Prezan, nr. 4, et. 1, sector 1, Bucureşti1.677,59- '' -
    211.Apartament nr. 5 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 1, sector 2, Bucureşti11,50H.G. nr. 214/01
    212.Apartament nr. 24 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 5, sector 2, Bucureşti11,50- '' -
    213.Apartament nr. 1A din str. Valeriu Branişte, nr. 56, bl. 5, sc. B, sector 3, Bucureşti36,56H.G. nr. 11/95
    214.Teren str. Băiculeşti, nr. 1, sector 1, Bucureşti1.451,00H.G. nr. 567/93
    215.Teren str. Smârdan, nr. 5, sector 3, Bucureşti1.138,52- '' -
    216.Teren Calea Victoriei, nr. 109, sector 1, Bucureşti1.076,00- '' -
    217.Teren bd. Dacia, nr. 30, sector 1, Bucureşti1.017,00- '' -
    218.Teren str. Ministerului, nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, sector 1, Bucureşti562,04- '' -
    219.Teren str. Doamnei, nr. 17-19, sector 3, Bucureşti940,49- '' -
    220.Teren Calea Moşilor, nr. 128, sector 2, Bucureşti1.986,00- '' -
    221.Apartament nr. 19 din str. Trestiana, nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, sector 5, Bucureşti-D.C. nr. 957/95
    222.Depozite şi ateliere cu terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, Bucureşti2.580,50H.G. nr. 567/93
    223.Teren aferent ap. 1 din str. Sofia, nr. 18, parter, sector 1, Bucureşti24,00H.G. nr. 39/96
    224.Teren aferent ap. 1 din str. dr. Drăghiescu, nr. 4, parter, sector 5, Bucureşti100,00- '' -
    225.Teren aferent ap. 7 din str. Progresului, nr. 13, etaj 3, sector 1, Bucureşti14,50- '' -
    226.Teren aferent ap. 6 din bd. Pache Protopopescu, nr. 1, etaj 2, sector 2, Bucureşti20,25- '' -
    227.Teren aferent ap. 1 din str. dr. Lister, nr. 58, parter, sector 5, Bucureşti12,00- '' -
    228.Teren aferent ap. 1 din str. Iulius Tetrat, nr. 31, parter, sector 1, Bucureşti46,60- '' -
    229.Teren aferent ap. 3 din str. Obedenaru, nr. 19, etaj 1, sector 2, Bucureşti100,00- '' -
    230.Teren aferent ap. 2 din str. Braziliei, nr. 7, etaj 1, sector 1, Bucureşti50,00- '' -
    231.Teren aferent ap. 3 din str. Spiru Haret, nr. 13, parter, sector 1, Bucureşti13,00- '' -
    232.Teren aferent ap. 1 din str. Fluierului, nr. 17D, parter, sector 2, Bucureşti57,00- '' -
    233.Teren aferent ap. 2 din str. dr. N. Manolescu, nr. 5-7, parter, sector 5, Bucureşti130,00- '' -
    234.Teren aferent ap. 2 din str. Amiral Bălescu, nr. 29, et. 1, sector 1, Bucureşti20,00H.G. nr. 39/96
    235.Teren aferent ap. 2 din str. Costache Negri, nr. 10 bis, parter, sector 5, Bucureşti30,00- '' -
    236.Teren aferent ap. 3 din str. Sandu Aldea, nr. 19, et. 1, sector 1, Bucureşti120,00- '' -
    237.Teren aferent ap. 2 din str. Andrei Mureşan, nr. 29, et. 1, sector 1, Bucureşti38,00- '' -
    238.Teren curte aferent ap. 1 din str. Moliere, nr. 3-5, parter, sector 1, Bucureşti448,31- '' -
    239.Teren curte aferent ap. 2 din str. Moliere, nr. 3-5, ap. 2, et. 1, sector 1, Bucureşti224,15- '' -
    240.Teren curte aferent ap. 3 din str. Moliere, nr. 3-5, et. 2, sector 1, Bucureşti394,84- '' -
    241.Apartament nr. 54 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 7, sector 1, Bucureşti10,86H.G. nr. 214/01
    242.Apartament nr. 56 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 7, sector 1, Bucureşti13,78- '' -
    243.Apartament nr. 57 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, Bucureşti10,86- '' -
    244.Apartament nr. 59 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, Bucureşti13,78- '' -
    245.Apartament nr. 62 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 9, sector 1, Bucureşti13,78- '' -
    246.Imobil (fără ap. 39, 54, 56, 57, 59, 62) Bd. I. de Hunedoara, nr. 66, bloc 12, sector 1, Bucureşti257,19O.U.G. nr. 32/02
    247.Apartament nr. 17 din str. Icoanei, nr. 110, et. 5, sector 2, Bucureşti17,88H.G. nr. 214/01
    248.Apartament nr. 21 din str. Icoanei, nr. 110, et. 6, sector 2, Bucureşti25,61- '' -
    249.Apartament nr. 22 din str. Icoanei, nr. 110, et. 7, sector 2, Bucureşti20,12- '' -
    250.Apartament nr. 25 din str. Icoanei, nr. 110, et. 8, sector 2, Bucureşti20,12- '' -
    251.Apartament nr. 32 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, Bucureşti18,12- '' -
    252.Apartament nr. 33 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, Bucureşti25,22- '' -
    253.Apartament nr. 1 din str. Turda, nr. 120, parter, sector 1, Bucureşti9,00- '' -
    254.Apartament nr. 5 din str. Turda, nr. 120, et. 1, sector 1, Bucureşti8,97- '' -
    255.Apartament nr. 14 din str. Turda, nr. 120, et. 3, sector 1, Bucureşti10,85- '' -
    256.Apartament nr. 18 din str. Turda, nr. 120, et. 4, sector 1, Bucureşti10,85- '' -
    257.Apartament nr. 6 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, et. 1, sector 2, Bucureşti6,48- '' -
    258.Apartament nr. 49 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, Bucureşti8,23- '' -
    259.Apartament nr. 52 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, Bucureşti6,28- '' -
    260.Apartament nr. 57 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 3, sector 2, Bucureşti8,23- '' -
    261.Apartament nr. 61 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, Bucureşti8,23- '' -
    262.Apartament nr. 62 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, Bucureşti6,63- '' -
    263.Apartament nr. 64 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, Bucureşti6,28- '' -
    264.Apartament nr. 67 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 5, sector 2, Bucureşti6,69H.G. nr. 214/01
    265.Apartament nr. 70 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, Bucureşti6,63- '' -
    266.Apartament nr. 71 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, Bucureşti6,65- '' -
    267.Apartament nr. 72 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, Bucureşti6,28- '' -
    268.Imobil şi garaj str. Avram Iancu, nr. 8, sector 2, Bucureşti657,00- '' -
    269.Imobil str. G-ral Ion Florescu, nr. 1, sector 3, Bucureşti228,90- '' -
    270.Mansardă imobil str. Alexandru Philippide, nr. 15, sector 2, Bucureşti-- '' -
    271.Imobil str. Romulus, nr. 4, sector 2, Bucureşti591,30- '' -
    272.Imobil str. Romulus, nr. 6, sector 2, Bucureşti689,00- '' -
    273.Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, sector 1, Bucureşti502,24- '' -
    274.Apartament nr. 2 şi garaj din str. Aleea Alexandru, nr. 44, et. 1, sector 1, Bucureşti287,07- '' -
    275.Apartament nr. 1 din str. Haga, nr. 3, parter, cu terenul aferent, sector 1, Bucureşti103,97- '' -
    276.Apartament nr. 5 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 1, sector 2, Bucureşti11,00O.G. nr. 61/00
    277.Apartament nr. 7 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 2, sector 2, Bucureşti10,00- '' -
    278.Apartament nr. 10 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 4, sector 2, Bucureşti10,00- '' -
    279.Apartament nr. 12 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 5, sector 2, Bucureşti10,00- '' -
    280.Apartament nr. 3 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, parter, sector 2, Bucureşti7,00- '' -
    281.Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spaţii frigorifice şi teren aferent din str. Măguricea, nr. 4, sector 1, Bucureşti3.309,10D.T. 104/01 O.T. 46/03
    282.Imobil str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti880,00Lege nr. 122/01
    283.Imobil str. Traian, nr. 98, bl. L112B, parter, (cotă indiviză), sector 3, Bucureşti55,13- '' -
    284.Imobil str. M. Basarab, nr. 71, bl. L111A, parter, (cotă indiviză), sector 3, Bucureşti32,89- '' -
    285.Imobil str. M. Basarab, nr. 73, bl. L113A, parter, (cotă indiviză), sector 3, Bucureşti99,69- '' -
    286.Apartament nr. 9 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 4, sector 1, Bucureşti11,75H.G. nr. 172/02
    287.Apartament nr. 12 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 6, sector 1, Bucureşti15,02- '' -
    288.Apartament nr. 15 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 7, sector 1, Bucureşti12,12- '' -
    289.Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, Bucureşti26,78- '' -
    290.Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, Bucureşti37,43- '' -
    291.Apartament nr. 7 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 2, sector 2, Bucureşti34,96H.G. nr. 172/02
    292.Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, Bucureşti32,39- '' -
    293.Apartament nr. 10 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B1,et. 4, sector 2, Bucureşti42,16- '' -
    294.Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, Bucureşti54,40- '' -
    295.Apartament nr. 14 din str. M. Eminescu, nr. 44-48, et. 6, sector 2, Bucureşti73,81- '' -
    296.Apartament nr. 13 din str. M. Eminescu, nr. 44-48, et. 6, sector 2, Bucureşti88,75- '' -
    297.Apartament nr. 9 din str. M. Eminescu, nr. 50-54, et. 4, sector 2, Bucureşti76,98- '' -
    298.Imobil şi garaj Aleea Alexandru, nr. 40, sector 1, Bucureşti684,33O.U.G. nr. 32/02
    299.Teren, str. Armindenului, nr. 8-10, sector 1, Bucureşti550,00- '' -
    300.Imobil, str. Aviatorilor, nr. 50A, sector 1, Bucureşti1.043,99- '' -
    301.Teren, Calea Floreasca, nr. 202, sector 1, Bucureşti3.995,00- '' -
    302.Imobil, str. Câmpineanu, nr. 20, sector 1, Bucureşti879,85H.G. nr. 567/93
    303.Imobil - parţial din str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, Bucureşti245,85O.U.G nr. 32/02
    304.Imobil, str. B. Delavrancea, nr. 12, sector 1, Bucureşti602,52- '' -
    305.Teren, str. B. Delavrancea, nr. 12A, sector 1, Bucureşti629,40- '' -
    306.Imobil - parţial fără spaţiul de la etajele 2 şi 3, din Calea Dorobanţilor, nr. 87, sector 1, Bucureşti-- '' -
    307.Imobil - parţial - fără ap. 1 şi 6 din str. M.Eminescu, nr. 102-104, sector 2, Bucureşti897,57- '' -
    308.Teren, D.P. Kiseleff, nr. 17-17B, sector 1, Bucureşti4.255,66- '' -
    309.Apartament nr. 2 str. P.D. Kiseleff, nr. 55, vila 9, parter, sector 1, Bucureşti934,00H.G. nr. 214/01
    310.Apartament nr. 14 din Calea Victoriei, nr. 91-93, sc. B, et. 4, sector 1, Bucureşti610,07- '' -
    311.Apartament nr. 1 din str. Argentina, nr. 33, parter, sector 1, Bucureşti108,60H.G. nr. 462/01
    312.Teren, M. Gorki, nr. 36, sector 1, Bucureşti370,00O.U.G. nr. 32/02
    313.Imobil, str. Mircea Vodă, nr. 47, sector 3, Bucureşti480,00- '' -
    314.Teren, Bd. Primăverii, nr. 30, sector 1, Bucureşti781,60- '' -
    315.Imobil, Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, Bucureşti764,71- '' -
    316.Imobil, Bd. Primăverii, nr. 48A, sector 1, Bucureşti1.428,56- '' -
    317.Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti, str. Pictor D. Rosenthal, nr. 13, sector 1212,36- '' -
    318.Apartament nr. 2 cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1210,85- '' -
    319.Teren aferent ap. 1 din Bucureşti, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1210,85- '' -
    320.Apartament nr. 10 din str. N. Bălcescu, nr. 35, sc. A, et. 5, sector 1, Bucureşti9,01H.G. nr. 214/01
    321.Apartament nr. 15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 7, sector 2, Bucureşti45,99- '' -
    322.Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B2 et. 2, sector 2, Bucureşti35,55- '' -
    323.Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B1 sector 2, Bucureşti39,89H.G. nr. 172/02
    324.Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, B, C, D, corpurile de legătură D1-B2 şi D1-C3, garaj, depozit şi terasă - P-ţa Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucureşti, cu teren aferent75.209,95H.G. nr. 866/04
    325.Teren, situat în Bucureşti, str. Ţărmului, nr. 19 (fost nr. 1), sector 1, Bucureşti6.988,50H.G. nr. 64/96
    326.Teren situat în str. M. Gorki, nr. 26, sector 1, Bucureşti647,06H.G. nr. 567/93
    327.Imobil şi garaj, str. Şcoala Floreasca, nr. 9-11, sector 1, Bucureşti1.517,38O.U.G. nr. 32/02
    328.Imobil, str. Cuza Vodă, nr. 90, sector 4, Bucureşti452,56H.G. nr. 1123/01
    329.Teren str. Sandu Aldea, nr. 56 sector 1 Bucureşti480,00O.U.G. nr. 32/02
    330.Imobil str. Alecsandri, nr. 5 sector 1 Bucureşti186,00- '' -
    331.Imobil str. Alex. Petofi, nr. 47 sector 1 Bucureşti208,30- '' -
    332.Imobil str. Alexandrescu Grigore, nr. 86 sector 1 Bucureşti1.625,72- '' -
    333.Teren str. Aleea Alexandru, nr. 1 sector 1 Bucureşti33,71- '' -
    334.Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 37 sector 1 Bucureşti1.350,00- '' -
    335.Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 41 sector 1 Bucureşti554,00- '' -
    336.Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl. 39, sector 2 Bucureşti11,51- '' -
    337.Imobil şi garaj str. Arghezi, nr. 7 sector 2 Bucureşti1.019,09- '' -
    338.Imobil şi garaj str. Arghezi, nr. 9 sector 2 Bucureşti2.074,75- '' -
    339.Teren str. Armaşului, nr. 14 sector 1 Bucureşti802,00- '' -
    340.Imobil şi garaj str. Armenească, nr. 35 sector 2 Bucureşti765,90- '' -
    341.Imobil str. Armindenului, nr. 12 sector 1 Bucureşti980,00- '' -
    342.Imobil şi garaj str. Atena, nr. 2bis sector 1 Bucureşti373,82- '' -
    343.Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr. 50 sector 1 Bucureşti558,65- '' -
    344.Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr. 72 sector 1 Bucureşti545,47- '' -
    345.Imobil str. Aviatorilor, nr. 88 sector 1 Bucureşti1.169,00- '' -
    346.Imobil şi garaj str. Aviatorilor, nr. 9 sector 1 Bucureşti432,00- '' -
    347.Apartament nr. 5 str. Bălcescu, nr. 16, sector 1 Bucureşti20,35- '' -
    348.Imobil str. Bălcescu, nr. 26 sector 1 Bucureşti591,40- '' -
    349.Imobil str. Batiştei, nr. 13 sector 2 Bucureşti1.710,00- '' -
    350.Imobil şi garaj str. Batiştei, nr. 39 sector 2 Bucureşti1.264,40- '' -
    351.Imobil şi garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 Bucureşti371,20- '' -
    352.Teren str. Bitolia, nr. 5 sector 1 Bucureşti101,70- '' -
    353.Teren str. Bitolia, nr. 7-9 sector 1 Bucureşti106,62- '' -
    354.Imobil str. Ghe. Brătianu, nr. 7 sector 1 Bucureşti413,00- '' -
    355.Imobil Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 5 sector 1 Bucureşti10.450,00O.U.G. nr. 32/02
    356.Imobil şi garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 Bucureşti753,00- '' -
    357.Imobil şi garaj str. Burghelea, nr. 3 sector 2 Bucureşti1.019,00- '' -
    358.Imobil şi garaj str. Călăraşilor, nr. 79, bl. 3 sector 3 Bucureşti609,95- '' -
    359.Imobil str. J.L. Calderon, nr. 46 Sector 2 Bucureşti970,45- '' -
    360.Imobil str. J.L. Calderon, nr. 48 sector 2 Bucureşti543,00- '' -
    361.Imobil şi garaj str. J.L. Calderon, nr. 63 sector 2 Bucureşti923,00- '' -
    362.Apartament nr. 18 şi garaj str. Lascăr Catargiu, nr. 11A, sector 1 Bucureşti87,71- '' -
    363.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 15 sector 1 Bucureşti1.107,55- '' -
    364.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 29 sector 1 Bucureşti504,30- '' -
    365.Teren str. Lascăr Catargiu, nr. 39 sector 1 Bucureşti1.775,20- '' -
    366.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 50 sector 1 Bucureşti789,50- '' -
    367.Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 8 A, B, C, D sector 1 Bucureşti717,00- '' -
    368.Imobil şi garaj str. H. Coandă, nr. 9 sector 1 Bucureşti920,00- '' -
    369.Apartament nr. 1 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti134,40- '' -
    370.Apartament nr. 2 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti230,85- '' -
    371.Apartament nr. 3 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti114,92- '' -
    372.Apartament nr. 4 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti141,75- '' -
    373.Apartament nr. 5 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti112,43- '' -
    374.Apartament nr. 8 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti137,61- '' -
    375.Apartament nr. 9 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti113,73- '' -
    376.Apartament nr. 11 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 Bucureşti57,14- '' -
    377.Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 59, Corp A+B+C sector 1 Bucureşti725,05  
    378.Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 61 sector 1 Bucureşti719,00- '' -
    379.Imobil şi garaj str. N. Costinescu, nr. 2 sector 1 Bucureşti1.987,00- '' -
    380.Apartament nr. 5 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti11,86- '' -
    381.Apartament nr. 1 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti12,89- '' -
    382.Apartament nr. 2 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti8,46- '' -
    383.Apartament nr. 3 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti11,91- '' -
    384.Apartament nr. 4 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti14,16- '' -
    385.Apartament nr. 6 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti14,04- '' -
    386.Apartament nr. 7 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti11,75- '' -
    387.Apartament nr. 8 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti14,07- '' -
    388.Apartament nr. 10 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti14,02- '' -
    389.Apartament nr. 11 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti11,96- '' -
    390.Apartament nr. 13 str. Dacia, nr. 55, sector 1 Bucureşti11,88- '' -
    391.Apartament nr. 17 str. Dacia, nr. 55, ap. 17 sector 1 Bucureşti15,82- '' -
    392.Imobil str. Dacia, nr. 75 sector 1 Bucureşti492,00- '' -
    393.Imobil şi garaj str. Dacia, nr. 79 sector 1 Bucureşti882,00- '' -
    394.Imobil şi garaj str. Dacia, nr. 89 sector 1 Bucureşti233,00- '' -
    395.Imobil str. Delavrancea, nr. 6A sector 1 Bucureşti8.298,00- '' -
    396.Imobil str. Demetriad, nr. 14 sector 1 Bucureşti605,00- '' -
    397.Imobil str. Docenţilor, nr. 10 sector 1 Bucureşti451,96- '' -
    398.Imobil str. Docenţilor, nr. 20 sector 1 Bucureşti512,00- '' -
    399.Imobil str. Dorobanţilor, nr. 39, corp A, B, C sector 1 Bucureşti3.357,04- '' -
    400.Imobil str. Drobeta, nr. 13 sector 2 Bucureşti368,20- '' -
    401.Imobil str. Drobeta, nr. 4-10 sector 2 Bucureşti1.377,90- '' -
    402.Imobil şi garaj str. Drossu N., nr. 4B sector 1 Bucureşti706,68- '' -
    403.Teren str. Dumbrava Roşie, nr. 10 sector 2 Bucureşti95,00- '' -
    404.Imobil şi garaj str. Dumbrava Roşie, nr. 4 sector 2 Bucureşti899,00- '' -
    405.Imobil şi garaj str. Elisabeta, nr. 7 oraş Constanţa jud. Constanţa531,38- '' -
    406.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti15,03- '' -
    407.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti47,66- '' -
    408.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti53,61- '' -
    409.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti53,61- '' -
    410.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti56,02- '' -
    411.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti55,90- '' -
    412.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti55,74- '' -
    413.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti56,00- '' -
    414.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti56,60- '' -
    415.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti34,00- '' -
    416.Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 Bucureşti35,32- '' -
    417.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti28,65- '' -
    418.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti34,60- '' -
    419.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti38,46- '' -
    420.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti35,45- '' -
    421.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti41,98- '' -
    422.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti31,07- '' -
    423.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti32,92- '' -
    424.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti41,73- '' -
    425.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti34,26- '' -
    426.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti41,73- '' -
    427.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti35,01- '' -
    428.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti34,91- '' -
    429.Terasă şi cameră serviciu str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 Bucureşti10,11- '' -
    430.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti29,84- '' -
    431.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti34,96- '' -
    432.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti35,76- '' -
    433.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti31,41- '' -
    434.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti39,97O.U.G. nr. 32/02
    435.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti32,70- '' -
    436.Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti29,49- '' -
    437.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti36,87- '' -
    438.Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti36,24- '' -
    439.Apartament nr. 18 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti30,09- '' -
    440.Apartament nr. 19 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti40,44- '' -
    441.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti25,82- '' -
    442.Apartament nr. 21 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti32,78- '' -
    443.Apartament nr. 22 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti38,76- '' -
    444.Apartament nr. 23 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti36,33- '' -
    445.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti36,19- '' -
    446.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti26,19- '' -
    447.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 Bucureşti26,19- '' -
    448.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti23,10- '' -
    449.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti41,53- '' -
    450.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti32,39- '' -
    451.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti54,59- '' -
    452.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti36,63- '' -
    453.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti54,63- '' -
    454.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti38,56- '' -
    455.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti55,35- '' -
    456.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti33,98- '' -
    457.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti51,56- '' -
    458.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti32,39- '' -
    459.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti53,34- '' -
    460.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 Bucureşti39,83- '' -
    461.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti72,70- '' -
    462.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti76,36- '' -
    463.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti83,36- '' -
    464.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti74,36- '' -
    465.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti82,79- '' -
    466.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti76,10- '' -
    467.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti82,74- '' -
    468.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti74,05- '' -
    469.Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti84,15- '' -
    470.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti69,26- '' -
    471.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti82,16- '' -
    472.Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti74,72- '' -
    473.Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti82,30- '' -
    474.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 Bucureşti75,35- '' -
    475.Cameră serviciu str. Eminescu, nr. 44-48 sector 1 Bucureşti6,34- '' -
    476.Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti67,17- '' -
    477.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti72,43- '' -
    478.Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti77,17- '' -
    479.Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti74,73- '' -
    480.Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti76,67- '' -
    481.Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti76,48- '' -
    482.Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti76,88- '' -
    483.Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti69,44O.U.G. nr. 32/02
    484.Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti74,42- '' -
    485.Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti79,94- '' -
    486.Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti76,05- '' -
    487.Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti75,08- '' -
    488.Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti75,79- '' -
    489.Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 Bucureşti76,32- '' -
    490.Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 56, sector 1 Bucureşti434,28- '' -
    491.Imobil - fără ap. 14 str. Eminescu, nr. 82-88 sector 1 Bucureşti1.123,69- '' -
    492.Imobil str. Eroilor, nr. 8 sector 5 Bucureşti337,50- '' -
    493.Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr. 42 sector 2 Bucureşti1.218,50- '' -
    494.Teren aferent ap. 1-13 str. Gh. Manu, nr. 3, sector 1 Bucureşti440,60- '' -
    495.Teren str. Gogol, 4 sector 1 Bucureşti8,29- '' -
    496.Imobil str. Grigorescu E., nr. 14 sector 1 Bucureşti224,80- '' -
    497.Teren str. Grigorescu E. nr. 16 sector 1 Bucureşti233,00- '' -
    498.Apartament nr. 1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti20,13- '' -
    499.Apartament nr. 2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti17,89- '' -
    500.Apartament nr. 3 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti25,61- '' -
    501.Apartament nr. 5 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti17,89- '' -
    502.Apartament nr. 6 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti25,61- '' -
    503.Apartament nr. 7 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti20,13- '' -
    504.Apartament nr. 11 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti17,89- '' -
    505.Apartament nr. 12 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti25,61- '' -
    506.Apartament nr. 14 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti17,88- '' -
    507.Apartament nr. 15 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti25,61- '' -
    508.Apartament nr. 16 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 Bucureşti20,13- '' -
    509.Imobil str. Iorga Nicolae, nr. 11 sector 1 Bucureşti1.730,00- '' -
    510.Imobil şi garaj str. Iorga Nicolae, nr. 36 sector 1 Bucureşti2.090,00- '' -
    511.Imobil şi garaj str. Kiriţescu, nr. 6, bl. 3 sector 2 Bucureşti678,00- '' -
    512.Apartament nr. 4 str. Kiseleff, nr. 14, sector 1 Bucureşti132,87- '' -
    513.Imobil str. Kiseleff, nr. 16 sector 1 Bucureşti2.695,00- '' -
    514.Imobil str. Kiseleff, nr. 18 sector 1 Bucureşti2.317,00- '' -
    515.Apartament nr. 2 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 Bucureşti681,15- '' -
    516.Apartament nr. 3 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 Bucureşti681,15- '' -
    517.Apartament nr. 6 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 Bucureşti681,15- '' -
    518.Teren str. Kiseleff, nr. 21 sector 1 Bucureşti3.372,78- '' -
    519.Apartament nr. 7 str. Kiseleff, nr. 24, sector 1 Bucureşti58,98- '' -
    520.Construcţie Corp anexă P + E + garaj cu teren aferent str. Kiseleff, nr. 45A sector 1 Bucureşti6.982,25- '' -
    521.Teren str. Kiseleff, nr. 55, vila 6 sector 1 Bucureşti55,38- '' -
    522.Imobil (fără ap. 2) str. Kiseleff, nr. 55, vila 9 sector 1 Bucureşti186,93- '' -
    523.Imobil şi garaj str. Kiseleff, nr. 57 sector 1 Bucureşti2.845,85- '' -
    524.Apartament nr. 5 str. Alex Lahovari, nr. 5 A, sector 1 Bucureşti10,93- '' -
    525.Imobil str. Lascăr V., nr. 52 sector 2 Bucureşti1.353,00- '' -
    526.Imobil str. Eugen Lovinescu, nr. 2 sector 1 Bucureşti1.033,90- '' -
    527.Apartament nr. 51 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 Bucureşti12,32- '' -
    528.Apartament nr. 15 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti23,79- '' -
    529.Apartament nr. 16 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti18,88- '' -
    530.Apartament nr. 18 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti17,88O.U.G. nr. 32/02
    531.Apartament nr. 19 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti21,27- '' -
    532.Apartament nr. 20 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti19,15- '' -
    533.Apartament nr. 21 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti18,70- '' -
    534.Apartament nr. 22 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti17,88- '' -
    535.Apartament nr. 24 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti19,15- '' -
    536.Apartament nr. 25 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti18,70- '' -
    537.Apartament nr. 27 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti21,27- '' -
    538.Apartament nr. 28 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti19,15- '' -
    539.Apartament nr. 31 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti21,27- '' -
    540.Apartament nr. 33 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti18,70- '' -
    541.Apartament nr. 34 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti17,88- '' -
    542.Apartament nr. 35 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti21,27- '' -
    543.Apartament nr. 36 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti19,15- '' -
    544.Apartament nr. 37 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti18,70- '' -
    545.Apartament nr. 38 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti17,88- '' -
    546.Apartament nr. 41 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti18,70- '' -
    547.Apartament nr. 44 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti19,15- '' -
    548.Apartament nr. 46 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti12,51- '' -
    549.Apartament nr. 48 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti19,15- '' -
    550.Apartament nr. 50 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 Bucureşti18,07- '' -
    551.Spaţiu comercial str. Magheru Gh., nr. 41 sector 1 Bucureşti32,97- '' -
    552.Imobil str. Mărăşti, nr. 4 sector 1 Bucureşti576,65- '' -
    553.Imobil str. Masarik Thomas, nr. 29 sector 2 Bucureşti380,00- '' -
    554.Apartament nr. 1 şi str. Matei Voievod, nr. 18, garaj sector 3 Bucureşti366,84- '' -
    555.Apartament nr. 8 str. Mendeleev, nr. 37, et. 3 sector 1 Bucureşti70,03- '' -
    556.Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 (subsol + p + mezanin) sector 1 Bucureşti271,40- '' -
    557.Apartament nr. 4 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti27,36- '' -
    558.Apartament nr. 5 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti13,19- '' -
    559.Apartament nr. 8 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti24,41- '' -
    560.Apartament nr. 9 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti27,13- '' -
    561.Apartament nr. 10 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti13,41- '' -
    562.Apartament nr. 11 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti29,30- '' -
    563.Apartament nr. 13 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti24,60- '' -
    564.Apartament nr. 14 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti27,12- '' -
    565.Apartament nr. 15 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti13,33- '' -
    566.Apartament nr. 16 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti29,90- '' -
    567.Apartament nr. 17 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,96- '' -
    568.Apartament nr. 18 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti24,49- '' -
    569.Apartament nr. 20 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti13,29- '' -
    570.Apartament nr. 21 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti29,74- '' -
    571.Apartament nr. 22 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti24,14- '' -
    572.Apartament nr. 23 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti24,49- '' -
    573.Apartament nr. 24 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti24,37- '' -
    574.Apartament nr. 26 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti29,83- '' -
    575.Apartament nr. 27 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti25,64- '' -
    576.Apartament nr. 29 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti25,23O.U.G. nr. 32/02
    577.Apartament nr. 30 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti13,47- '' -
    578.Apartament nr. 35 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti13,56- '' -
    579.Apartament nr. 36 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,70- '' -
    580.Apartament nr. 37 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,22- '' -
    581.Apartament nr. 38 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,60- '' -
    582.Apartament nr. 39 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,77- '' -
    583.Apartament nr. 40 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,22- '' -
    584.Apartament nr. 41 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,74- '' -
    585.Apartament nr. 42 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,42- '' -
    586.Apartament nr. 43 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,27- '' -
    587.Apartament nr. 44 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,88- '' -
    588.Apartament nr. 45 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,41- '' -
    589.Apartament nr. 46 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,22- '' -
    590.Apartament nr. 47 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,74- '' -
    591.Apartament nr. 48 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,21- '' -
    592.Apartament nr. 49 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,30- '' -
    593.Apartament nr. 50 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,76- '' -
    594.Apartament nr. 51 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,43- '' -
    595.Apartament nr. 52 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,25- '' -
    596.Apartament nr. 53 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,64- '' -
    597.Apartament nr. 54 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,48- '' -
    598.Apartament nr. 55 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti23,08- '' -
    599.Apartament nr. 56 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 Bucureşti22,83- '' -
    600.Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 11 sector 1 Bucureşti493,00- '' -
    601.Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 18 sector 1 Bucureşti285,60- '' -
    602.Imobil str. Modrogan, nr. 16, corp A, B, C sector 1 Bucureşti2.019,00- '' -
    603.Imobil str. Grigore Mora, nr. 17, corp A, B, C sector 1 Bucureşti617,94- '' -
    604.Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 29 sector 1 Bucureşti347,00- '' -
    605.Imobil şi garaj str. Negustori, nr. 16 sector 2 Bucureşti1.043,85- '' -
    606.Imobil şi garaj str. Olari, nr. 23 sector 2 Bucureşti151,70- '' -
    607.Imobil str. Orlando, nr. 10 sector 1 Bucureşti2.165,00- '' -
    608.Imobil şi garaj str. Orlando, nr. 8 sector 1 Bucureşti1.872,00- '' -
    609.Imobil şi garaj str. Orlando, nr. 9 sector 1 Bucureşti671,00- '' -
    610.Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 Bucureşti349,00- '' -
    611.Imobil str. Pangratti, nr. 2 sector 1 Bucureşti605,00- '' -
    612.Imobil str. Paris, nr. 35, corp A, B, C sector 1 Bucureşti524,00- '' -
    613.Imobil şi garaj str. Paris, nr. 37 sector 1 Bucureşti564,00- '' -
    614.Imobil (fără ap. 1, 4, 10) str. Paris, nr. 45A sector 1 Bucureşti412,35- '' -
    615.Imobil şi garaj str. Paris, nr. 55 sector 1 Bucureşti635,49- '' -
    616.Imobil şi garaj str. Paris, nr. 65 A sector 1 Bucureşti1.094,00- '' -
    617.Imobil str. Piaţa Cantacuzino, nr. 1 sector 2 Bucureşti933,00- '' -
    618.Imobil str. Pitar Moş, nr. 10 sector 1 Bucureşti392,00- '' -
    619.Imobil str. Pitar Moş, nr. 12, corp B + C sector 1 Bucureşti405,05- '' -
    620.Imobil str. Polonă, nr. 1-5 sector 1 Bucureşti1.263,70O.U.G. nr. 32/02
    621.Imobil str. Polonă, nr. 17 sector 1 Bucureşti345,00- '' -
    622.Imobil str. Polonă, nr. 2 sector 1 Bucureşti938,50- '' -
    623.Imobil str. Polonă, nr. 35 sector 1 Bucureşti1.480,00- '' -
    624.Imobil str. Polonă, nr. 4 sector 1 Bucureşti2.077,00- '' -
    625.Imobil şi garaj str. Polonă, nr. 8 sector 1 Bucureşti1.772,00- '' -
    626.Imobil str. Polonă, nr. 9 sector 1 Bucureşti911,30- '' -
    627.Imobil str. Praga, nr. 11 sector 1 Bucureşti580,00- '' -
    628.Imobil şi garaj str. D. Praporgescu, nr. 33 sector 2 Bucureşti445,00- '' -
    629.Apartament nr. 1 str. C. Prezan, nr. 2A sector 1 Bucureşti1.784,45- '' -
    630.Teren str. Primăverii, nr. 28 sector 1 Bucureşti370,04- '' -
    631.Imobil str. Primăverii, nr. 48 sector 1 Bucureşti1.043,44- '' -
    632.Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 Bucureşti151.000,00- '' -
    633.Apartament nr. 1 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti14,21- '' -
    634.Apartament nr. 2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,33- '' -
    635.Apartament nr. 3 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,49- '' -
    636.Apartament nr. 4 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti14,79- '' -
    637.Apartament nr. 5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,46- '' -
    638.Apartament nr. 6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,60- '' -
    639.Apartament nr. 7 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti17,92- '' -
    640.Apartament nr. 8 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti14,79- '' -
    641.Apartament nr. 9 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,46- '' -
    642.Apartament nr. 10 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,60- '' -
    643.Apartament nr. 11 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti17,92- '' -
    644.Apartament nr. 13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,46- '' -
    645.Apartament nr. 18 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,60- '' -
    646.Apartament nr. 21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,46- '' -
    647.Apartament nr. 25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti7,61- '' -
    648.Apartament nr. 32 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 Bucureşti6,91- '' -
    649.Imobil str. Rabat, nr. 18 sector 1 Bucureşti425,00- '' -
    650.Imobil şi garaj str. Rabat, nr. 21 sector 1 Bucureşti787,00- '' -
    651.Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti51,55- '' -
    652.Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti41,95- '' -
    653.Apartament nr. 4 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti53,33- '' -
    654.Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti45,36- '' -
    655.Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti44,77- '' -
    656.Apartament nr. 10 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti56,31- '' -
    657.Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti46,10- '' -
    658.Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti41,30- '' -
    659.Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti52,64- '' -
    660.Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti49,70- '' -
    661.Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti41,20- '' -
    662.Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti52,56- '' -
    663.Apartament nr. 17 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti44,61- '' -
    664.Apartament nr. 18 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti41,22- '' -
    665.Apartament nr. 19 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti53,95- '' -
    666.Apartament nr. 21 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti41,20- '' -
    667.Apartament nr. 22 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti51,27- '' -
    668.Apartament nr. 23 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti43,48- '' -
    669.Apartament nr. 24 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti51,32- '' -
    670.Apartament nr. 25 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 Bucureşti45,35- '' -
    671.Apartament nr. 1 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti26,09O.U.G. nr. 32/02
    672.Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti16,62- '' -
    673.Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti25,96- '' -
    674.Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti23,86- '' -
    675.Apartament nr. 6 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti21,36- '' -
    676.Apartament nr. 7 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti27,61- '' -
    677.Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti21,45- '' -
    678.Apartament nr. 9 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti28,10- '' -
    679.Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti27,33- '' -
    680.Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti20,92- '' -
    681.Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti25,18- '' -
    682.Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti22,21- '' -
    683.Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti27,21- '' -
    684.Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 Bucureşti22,11- '' -
    685.Teren str. Romană, nr. 2 sector 1 Bucureşti22,48- '' -
    686.Imobil şi garaj str. Alexandru Romano, nr. 19 sector 2 Bucureşti573,00- '' -
    687.Imobil şi garaj str. C.A. Rosetti, nr. 33 sector 2 Bucureşti1.785,85- '' -
    688.Imobil str. C.A. Rosetti, nr. 35 sector 2 Bucureşti1.967,00- '' -
    689.Imobil str. M. Rosetti, nr. 8A sector 2 Bucureşti234,70- '' -
    690.Imobil şi garaj str. Alecu Russo, nr. 13-19 sector 2 Bucureşti1.680,37- '' -
    691.Imobil şi garaj str. Silvestru, nr. 4 sector 2 Bucureşti215,00- '' -
    692.Garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 Bucureşti-- '' -
    693.Imobil şi garaj str. Gh. Şonţu, Nr. 11 sector 1 Bucureşti2.940,00- '' -
    694.Imobil şi garaj str. Starostescu, nr. 3 sector 1 Bucureşti550,07- '' -
    695.Imobil şi garaj str. Starostescu, nr. 6 sector 1 Bucureşti1.343,00- '' -
    696.Apartament nr. 22 str. Tineretului, nr. 15, bl. A4 sector 4 Bucureşti7,39- '' -
    697.Apartament nr. 23 str. Tineretului, nr. 15, bl. A4 sector 4 Bucureşti7,37- '' -
    698.Imobil str. Tirana, nr. 1 sector 1 Bucureşti775,00- '' -
    699.Imobil şi garaj str. Tokio, nr. 11 sector 1 Bucureşti215,00- '' -
    700.Apartament nr. 59 str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B sector 4 Bucureşti8,63- '' -
    701.Apartament nr. 64 str. Trestiana, nr. 3, bl. 8B sector 4 Bucureşti8,96- '' -
    702.Apartament nr. 25 str. Turda, nr. 116, bl. 36 sector 1 Bucureşti9,21- '' -
    703.Apartament nr. 28 str. Turda, nr. 116, bl. 36 sector 1 Bucureşti8,92- '' -
    704.Apartament nr. 3 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 Bucureşti10,60- '' -
    705.Apartament nr. 36 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 Bucureşti9,10- '' -
    706.Imobil şi garaj str. Uruguay, nr. 14 sector 1 Bucureşti917,95- '' -
    707.Imobil şi garaj str. Viitorului, nr. 14 sector 2 Bucureşti345,74- '' -
    708.Imobil şi garaj str. Visarion, nr. 9A sector 1 Bucureşti104,40- '' -
    709.Apartament nr. 4 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti9,16- '' -
    710.Apartament nr. 9 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23O.U.G. nr. 32/02
    711.Apartament nr. 13 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23- '' -
    712.Apartament nr. 14 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,48- '' -
    713.Apartament nr. 18 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,48- '' -
    714.Apartament nr. 19 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti7,01- '' -
    715.Apartament nr. 20 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,21- '' -
    716.Apartament nr. 22 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,48- '' -
    717.Apartament nr. 25 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23- '' -
    718.Apartament nr. 26 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,48- '' -
    719.Apartament nr. 27 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti7,01- '' -
    720.Apartament nr. 31 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti7,01- '' -
    721.Apartament nr. 35 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti7,01- '' -
    722.Apartament nr. 47 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,23- '' -
    723.Apartament nr. 53 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23- '' -
    724.Apartament nr. 54 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,63- '' -
    725.Apartament nr. 55 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,69- '' -
    726.Apartament nr. 56 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,28- '' -
    727.Apartament nr. 58 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,63- '' -
    728.Apartament nr. 63 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti6,69- '' -
    729.Apartament nr. 65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23- '' -
    730.Apartament nr. 73 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23- '' -
    731.Apartament nr. 77 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23- '' -
    732.Apartament nr. 81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 Bucureşti8,23- '' -
    733.Imobil şi garaj str. Washington, nr. 14A sector 1 Bucureşti358,00- '' -
    734.Imobil str. Alex. Xenopol, Nr. 15 sector 1 Bucureşti262,00- '' -
    735.Imobil str. Zamfirescu D., nr. 7 sector 1 Bucureşti356,80- '' -
    736.Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 Bucureşti615,00- '' -
    737.Imobil din str. Cehov, nr. 8, sector 1, Bucureşti2.141,00H.G. nr. 39/96
    738.Imobil din str. Dr. Lister, nr. 57, sector 5, Bucureşti436,96H.G. nr. 567/93
    739.Teren aferent ap. 1 din str. Bitolia, nr. 21, corp A, parter, sector 1, Bucureşti149,44H.G. nr. 39/96
    740.Teren aferent ap. 1 str. Dr. Constantin Severeanu, nr. 36, sector 5, Bucureşti175,60- '' -
    741.Teren aferent ap. 2 str. Muzeul Zambaccian, nr. 14, et. 1, sector 1, Bucureşti34,11- '' -
    742.Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent359,96H.G. nr. 1398/03
    743.Imobil şi teren aferent din Bd. Aviatorilor nr. 86, sector 1, Bucureşti1.179,52- '' -
    744.Imobil şi teren str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti2.715,70H.G. nr. 488/03
    745.Construcţii şi teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în str. Glodeni nr. 3, sector 2, Bucureşti57.093,95H.G. nr. 1573/03
    746.Teren din str. J.L. Calderon nr. 16, sector 2, Bucureşti150,42H.G. nr. 1031/04
    747.Imobil cu terenul aferent din str. G. Clemenceau nr. 9A, sector 1, Bucureşti302,00H.G. nr. 1031/04
    748.Imobil cu terenul aferent din Şos. Kiseleff nr. 10, sector 1, Bucureşti7.056,00- '' -
    749.Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr. 8, sector 1, Bucureşti929,00- '' -
    750.Teren şi garaj str. E. Porumbaru, nr. 16 (fostă Câmpia Turzii, nr. 16), aferent ap. 2, sector 1, Bucureşti39,16H.G. nr. 39/96
    751.Teren aferent Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), şos. Bucureşti-Ploieşti, jud. Ilfov50.090,00H.G. nr. 1803/04
    752.Construcţii şi construcţii speciale, spaţii verzi şi parc aferente suprafeţei de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secţiei Otopeni a Institutului de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", şos. Bucureşti-Ploieşti, jud. Ilfov0,00-
    753.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 218, sector 11.947,26H.G. nr. 1880/04
    754.Terenul din Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 65-67, sector 1 (Romexpo)445.229,76H.G. nr. 1709/04
    755.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 113, sector 126.782,36H.G nr. 2051/04
    756.Etajul 5 al imobilului situat în Bucureşti, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză 11,11%)231,36H.G nr. 2051/04
    757.Cotă indiviză de 28,14% din imobil situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent1.156,00H.G nr. 2051/04
    758.Imobil şi garaj cu terenul aferent din Bucureşti, str. Heleşteului nr. 22A, sector 1405,07H.G nr. 2051/04
    759.Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 12, sector 13.668,00H.G nr. 2051/04
    760.Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion, nr. 13, sector 3235,00H.G nr. 2051/04
    761.Teren aferent din str. Negustori nr. 3, sector 2, Bucureşti984,38H.G. nr. 1031/04
    762.Spaţiu Comercial Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, Bucureşti38,25H.G. nr. 32/2002
    763.Teren aferent ap. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 70, sector 1, Bucureşti48,00H.G. nr. 39/1996
    764.Imobil cu terenul aferent, situat în Bucureşti, str. G. Clemenceau, nr. 7, sector 1294,00  
    765.Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1, sect. 3, Bucureşti489,35  
    766.Apartament nr. 13 din Calea Griviţei nr. 186, bl. N, et. 3, sector 1, Bucureşti7,86H.G. nr. 729/03
    SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREŞTII NOI"
    767.AUTOBAZA "Bucureştii Noi" din B-dul Bucureştii Noi, nr. 40, sector 1, Bucureşti, compus din: - clădire principală administraţie - grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparaţii, depozite, staţii PECO, rezervor incendiu, cantină, cabinet medical, laborator psihologic, spaţii administrative, secţii de fabricaţie, secţii de reparaţii, spaţii de parcare, căi de acces, cu terenul aferent desfăşurării următoarelor activităţi: - autobază transport internaţional de mărfuri, cu service VOLVO, camioane şi service FREUHAUF, transport intern de mărfuri; - autobază transport persoane, autocare, microbuze, turisme şi autoutilitare; - secţia de reparaţii auto cu: reparaţii camioane, reparaţii turisme, dezmembrări, fabricaţie, confecţii metalice, P.A.F.G., acoperiri galvanice.84.241,47H.G. nr. 567/93
    768.Sediul Central: Service Aviatorilor din Bd. Aviatorilor, nr. 14, sector 1, Bucureşti, cu teren cotă indiviză de 30,34% din totalul de 5.210,47 mp, compus din: - spaţii administrative - spaţii pentru reparat autoturisme - şcoală de şoferi - staţie inspecţii tehnice periodice, transport persoane, vânzări piese şi autoturisme.1.580,86_ '' _
    769.Imobil garaj cu teren cotă indiviză de 61,94% din totalul de 5.210,47 mp din str. Paris nr. 11, sector 1, Bucureşti3.227,36H.G. nr. 1031/04
    SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASA
    770.Sediu central din Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 107, sector 1, spaţii producţie, depozitare, sere, răsadniţe, cu terenul aferent152.231,74H.G. nr. 567/93
    771.- Complex agrozootehnic Vlăsia: clădiri, spaţii de producţie- depozitare, teren arabil - Staţie pompare irigaţii din comuna Snagov, jud. Ilfov4.590.756,65- '' -
    772.Complex Buftea situat în oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 36, jud. Ilfov, compus din: - Palatul Ştirbei - Capela Ştirbei - Vila Ştirbei - Parc, lac, cu terenul aferent - Clădire administraţie - Clădire poartă - Construcţii speciale - Seră, ateliere, magazii anexă - Teren clădiri fosta fabrică de conserve Ştirbei (Frigotehnica)288.117,00H.G. nr. 567/93 H.G. nr. 639/95
    773.Spaţiu comercial situat în str. Câmpineanu, nr. 26, bloc. 8, parter, sector 1, Bucureşti (S. utilă 115,00 mp)-H.G. nr. 567/93
    SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE
    774.Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: - sediul administrativ (birouri) - fermă pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor - fabrică de nutreţuri combinate - depozite - staţie de epurare - staţie pompe - 2 blocuri de locuinţe P+4 (20 apart.) din comuna Măgurele, str. Atomiştilor nr. 1, jud. Ilfov209.810,94- '' -
    775.Ferma Malu Roşu pentru creşterea animalelor de blană cu terenul aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov170.314,71- '' -
    SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ PIPERA
    776.Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, depozite, ateliere şi terenul aferent din Şos. Pipera, nr. 79-81, sector 1, Bucureşti310.011,58H.G. nr. 639/95
    777.Bloc locuinţe 6G în zona Aviaţiei cu terenul aferent din Str. av. Alex. Şerbănescu, nr. 4-6, sector 1, Bucureşti (fără ap. nr. 4)714,80- '' -
    778.Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir, nr. 1, sector 2, Bucureşti8.833,10- '' -
    779.Spaţiu comercial - (48,82 mp + 26,60 mp = 75,42 mp) - din P-ţa Rosetti, nr. 4, sector 2, Bucureşti-OT nr. 383/01
    780.Ateliere cu magazii şi terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză, nr. 6, sector 2, Bucureşti433,32H.G. nr. 639/95
    SUCURSALA "SALA PALATULUI"
    781.Sala Palatului cu teren aferent din Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 28, sector 18.955,00H.G. nr. 2051/04
    782.Spaţii comerciale: - în Calea Victoriei, nr. 68-70, sector 1, Bucureşti, (Su = 180,31 mp) - depozite în blocurile 2, 4 şi 5, situate la parter şi subsol, în str. Valeriu Branişte, nr. 54-56, sector 3, Bucureşti, (Su = 604,07 mp) - parter imobil, str. I. Câmpineanu, nr. 27, bl. 7, sector 1, Bucureşti, (Su = 126,80 mp)-H.G. nr. 11/95 şi nr. 639/95 republicată
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "TRIUMF"
    783.Imobil - sediu, spaţii de producţie şi depozite - cu anexe (cabină poartă, centrală frigorifică) şi terenul aferent din Aleea Alexandru, nr. 45, sector 1, Bucureşti1.479,20H.G. 567/93
    784.Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru, nr. 42, sector 1, Bucureşti619,00- '' -
    785.Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din Şos. Kiseleff, nr. 12, sector 1, Bucureşti14.987,00- '' -
    786.Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade, nr. 1, sector 116.010,60- '' -
    787.Imobil cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan, nr. 3, sector 1, Bucureşti655,00- '' -
    788.Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan, nr. 1A, sector 1, Bucureşti4.200,00- '' -
    789.Sere cu terenul aferent din str. Ţărmului, nr. 5, sector 1, Bucureşti11.793,00- '' -
    790.Vila nr. 3 şi teren aferent din str. Narciselor, nr. 19, comuna Snagov, judeţul Ilfov1.537,00H.G. nr. 445/95
    791.Vila nr. 5 şi teren aferent din str. Florilor, nr. 111A, com. Snagov, jud. Ilfov12.403,00- '' -
    792.Anexă - puţ apă şi teren aferent din str. Florilor nr. 111A, sat Snagov, comuna Snagov - Vila 5196,00- '' -
    793.Teren Vila 7 str. Lalelelor, nr. 7A, comuna Snagov, judeţul Ilfov133,50- '' -
    794.Vila nr. 12A şi teren aferent din str. Nufărului, nr. 15E, comuna Snagov, judeţul Ilfov5.019,00- '' -
    795.Anexă - spălătorie Vila nr. 13 şi teren aferent din str. Nufărului, nr. 15C bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov29,96- '' -
    796.Anexă şi teren aferent Vila nr. 14 din str. Nufărului, nr. 15A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov81,35- '' -
    797.Teren aferent Vila nr. 16 str. Intrarea Socului, nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov1.243,46- '' -
    798.Teren Vila 17 str. Intrarea Socului, nr. 4A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov474,00  
    799.Teren Vila 19 str. Aleea Nufărului, nr. 1A, comuna Snagov, judeţul Ilfov1.921,00- '' -
    800.Teren - anexă Vila 21 str. Zorelelor, nr. 16A, comuna Snagov, jud. Ilfov1.964,00- '' -
    801.Vila nr. 22 cu 2 anexe şi terenul aferent din str. Zorelelor, nr. 22A, comuna Snagov, judeţul Ilfov9.204,55- '' -
    802.Complexul "Muntenia" str. Aleea Nufărului, nr. 1B, comuna Snagov, jud. Ilfov format din: - Restaurant "Muntenia" - Hotel "Muntenia" şi bar cu sală de jocuri şi magazie, bufet, spălătorie, seră, anexă Vila nr. 16 şi anexă Vila nr. 17; - Vila 15 şi anexele (centrala termică, centrala telefonică, magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent)24.162,00H.G. nr. 445/95
    803.Vila nr. 23 - hotel şi restaurant - cu teren aferent din str. Zorelelor, nr. 44A, comuna Snagov, judeţul Ilfov25.153,40- '' -
    804.Teren aferent anexelor 1 şi 2 de la Vila 23 din str. Zorelelor nr. 44B, comuna Snagov, judeţul Ilfov3.513,92- '' -
    805.Teren aferent Anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor, nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov3.181,50- '' -
    806.Vila nr. 28 cu anexă şi teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor, nr. 88A, comuna Snagov, judeţul Ilfov3.918,00- '' -
    807.Vila nr. 30 şi teren aferent din Intrarea Violetelor, nr. 92A, comuna Snagov, judeţul Ilfov6.815,00- '' -
    808.Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor, nr. 92B, comuna Snagov, judeţul Ilfov17.249,00- '' -
    809.Anexă Vila nr. 32 şi teren aferent str. Zorelelor, nr. 104A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov3.894,00- '' -
    810.Vila nr. 35 şi teren aferent din str. Mărăşeşti, nr. 23A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov12.753.00- '' -
    811.Construcţii anexe Vila nr. 38 şi teren aferent din str. Războieni, nr. 7A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov4.929,00- '' -
    812.Vila nr. 39 şi teren aferent din str. Gorăslău, nr. 50A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov2.705,00- '' -
    813.Anexă şi teren Vila nr. 42 str. Narciselor, nr. 4B, comuna Snagov, judeţul Ilfov962,00- '' -
    814.Teren aferent puţ apă - Vila nr. 44 din str. Merilor, nr. 12A, comuna Snagov, judeţul Ilfov206,00- '' -
    815.Vila nr. 45 cu anexă şi terenul aferent din str. Narciselor, nr. 2, comuna Snagov, judeţul Ilfov3.972,00- '' -
    816.Anexele nr. 49 şi nr. 50 cu terenul aferent din str. Narciselor, nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov475,00- '' -
    817.Vila nr. 56 şi teren aferent din str. Merilor nr. 1, comuna Snagov, judeţul Ilfov605,00- '' -
    818.Vila nr. 57 şi teren aferent din str. Merilor, nr. 3, comuna Snagov, judeţul Ilfov750,00- '' -
    819.Vila nr. 59 şi teren aferent din str. Lalelelor, nr. 5B, comuna Snagov, judeţul Ilfov1.027,00- '' -
    820.Teren aferent Vila 61 + spaţii de epurare din str. Intrarea Socului nr. 6, comuna Snagov, judeţul Ilfov510,00- '' -
    821.Anexă Vila nr. 63 şi teren aferent din str. Intrarea Socului, nr. 10, comuna Snagov, judeţul Ilfov364,00- '' -
    822.Vila nr. 67A cu teren aferent din str. Tuberozelor, nr. 9A, comuna Snagov, judeţul Ilfov2.055,00- '' -
    823.Drum acces Vila 67A din str. Tuberozelor nr. 9A, 9B, comuna Snagov, judeţul Ilfov1.546,00- '' -
    824.Teren Vila nr. 68 din str. Intrarea Macului, nr. 66A, comuna Snagov, judeţul Ilfov198,64H.G. nr. 445/95
    825.Vila nr. 71 cu anexă şi teren aferent din str. Zorelelor, nr. 132A, comuna Snagov, judeţul Ilfov4.602,00- '' -
    826.Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni, nr. 2, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov857,00- '' -
    827.Vila nr. 80 şi teren aferent din str. Sarmisegetuza, nr. 52A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov4.860,00- '' -
    828.Teren Vila nr. 82 din str. Sarmisegetuza, nr. 70A, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov119,10- '' -
    829.Vila nr. 86 şi teren aferent din str. Războieni, nr. 16B, sat Ghermăneşti, comuna Snagov jud. Ilfov7.986,00- '' -
    830.Anexă Vila 90 şi teren aferent din sat Siliştea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov1.320,00- '' -
    831.Imobil teren din Satul Siliştea Snagovului, com. Gruiu, judeţul Ilfov5.000,00H.G. nr. 2247/04
    832.Vila nr. 91 şi teren aferent din str. Narciselor, nr. 14, sat Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov802,00- '' -
    833.Apartament nr. 1, parter din imobil situat în str. C-tin Prezan, nr. 4, sector 1, Bucureşti1.268,88Ord. SGG nr. 530/96
    834.Teren Palat Primăverii din Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 50, sector 11.263,19H.G. nr. 1398/03
    835.Construcţii speciale (reţele tehnico-edilitare, plantaţii parc şi mobilier decorativ, împrejmuire, alei carosabile şi pietonale, lac artificial, chioşcuri decorative) situate pe teren în suprafaţă de 6.004 mp din Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1.0-
    836.Teren Palat Primăverii - LAC 1 din Bucureşti, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 14.594,33- '' -
    837.Teren - Casele de oaspeţi - LAC 2 şi LAC 3 din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 11.273,99- '' -
    838.Imobile - parţial cu terenul aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1: - Corp C4 (clădire poartă, platformă + scară) - suprafaţă construită la sol = 67 mp; - Corp C5 (garaj, scară, ziduri) - suprafaţă construită la sol = 107 mp; - Corp C6 (clădire anexă, ziduri) - suprafaţă construită la sol = 72 mp; - Corp C7 (casetă gaze + sistem mecanic poartă) - suprafaţă construită la sol = 16 mp; - Corp C8 (ghenă) - suprafaţă construită la sol = 3 mp-H.G. nr. 2375/04
    839.Teren Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, sector 1, Bucureşti1.496,69H.G. nr. 1398/03
    840.Club social din Parcul rezidenţial Băneasa, com. Voluntari, şos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov8.546,70- '' -
    841.Vila nr. 1 din Parcul rezidenţial Băneasa, com. Voluntari, şos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov623,70- '' -
    842.Vila nr. 18 din Parcul rezidenţial Băneasa, com. Voluntari, şos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov494,70- '' -
    843.Vila nr. 56 din Parcul rezidenţial Băneasa, com. Voluntari, şos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov733,80- '' -
    844.Imobil - Casă de oaspeţi - compus din 2 corpuri de clădire şi anexa, cu terenul aferent din Bucureşti, Aleea Modrogan nr. 1, sector 121.119,00H.G. nr. 1031/04
    845.Teren aferent Imobil Casă de oaspeţi din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 18, sector 1773,22- '' -
    846.Vila Pangrati situată în str. Ermil Pangratti nr. 20, sector 1, Bucureşti1.180,13  
    847.Imobil, garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sector 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7375,08  
    ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
    848.Imobil - sediu central - cu anexe şi terenul aferent din str. Moliere, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti6.166,27H.G. nr. 567/93
   +  Anexa 7 ────────(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005)──────────────────────────────────────────────────LISTAbunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome"Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
         
    Nr. crt.DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESATEREN - mp -
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF
    1.Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov4.805,60
    SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR
    2.Imobil şi teren Bd. Unirii, nr. 68, bl. K2, scara 2, sector 3, Bucureşti248,00
    3.Apartament Str. C-tin. Prezan, nr. 4, et. 2, ap. 3, sector 1, Bucureşti1.202,91
    4.Apartament Bd. Tineretului, nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sector 47,38
    5.Apartament Str. Turda, nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sect. 18,97
    6.Apartament Str. Paris, nr. 32, et. 1, ap. 2, sector 1, Bucureşti şi teren (cotă indiviză de 41,3% din suprafaţa totală de 655,95 mp)270,91
    7.Imobil situat în str. Mureş, nr. 4, sect. 1, Bucureşti3.012,00
    SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE
    8.Teren comuna Măgurele, str. Atomiştilor, nr. 1, jud. Ilfov16.895,32
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA
    9.Spaţiu comercial în suprafaţă de 75 mp, str. N. Bălcescu, nr. 4, localitatea Suceava, jud. Suceava87,62
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
    10.Teren Vila "POSTĂVARUL" din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, jud. Braşov682,20
    11.Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, jud. Braşov699,48
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN
    12.Teren aferent drumului de acces la activul "Sere şi răsadniţe RAAPS" din Neptun, jud. Constanţa237,66
    13.Imobil - construcţie "Centrul Internaţional de Conferinţe Neptun" din Neptun, judeţ Constanţa-
    SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI
    14.Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, jud. Vâlcea: - terasă acoperită-
    15.Din Complex PALAT OLĂNEŞTI, din Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea: - clădire corp gardă nou - clădire centrală termică Palat Olăneşti-
  ______________