LEGE Nr. 67 din 24 iunie 1995privind ajutorul social
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Ajutorul social  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Familiile, precum şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri mici, beneficiază de ajutor social ca forma de protecţie socială. (2) Instituirea ajutorului social se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul, sotia şi copii lor minori care au domiciliul comun: fac parte din familie şi copiii necăsătoriţi, care au domiciliul comun cu părinţii şi care urmează cursuri la zi, în instituţii de învăţământ care funcţionează potrivit legii, până la terminarea acestora, dar fără să depăşească vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul acelora care urmează studii superioare, cu o durată de şcolarizare mai mare de 5 ani. (2) Termenul familie desemnează şi persoana necăsătorită, care domiciliază împreună cu copilul sau. (3) Prin termenul copii se înţelege copiii proveniţi din căsătoria soţilor, copiii unuia dintre soţi, copiii adoptati, precum şi copiii încredinţaţi potrivit legii unuia sau ambilor soţi. (4) Pot beneficia de ajutorul social reglementat de prezenta lege şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state, sau apatrizi, care au reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea dreptului la ajutor social şi plata acestuia  +  Articolul 3 (1) Ajutor social se acordă familiilor cu venituri nete lunare de până la: a) 81.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 113.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 142.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 169.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) cîte 25.000 lei pentru fiecare altă persoană care face parte din familie în condiţiile prezentei legi. (2) Ajutorul social se acordă şi persoanelor singure ale căror venituri nete lunare sunt sub 45.000 lei. (3) Veniturile nete lunare prevăzute la alin. (1) şi (2) se majorează cu 5.000 lei pentru fiecare membru din familie care face dovada ca lucrează în baza unui contract individual de muncă, a unei convenţii civile sau ca realizează venituri din activităţi pe cont propriu.  +  Articolul 4 (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între sumele prevăzute la art. 3 şi venitul net lunar al familiei respective. (2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 5.000 lei, se acordă 5.000 lei.  +  Articolul 5 (1) Persoanele apte de muncă, care nu sunt salariate şi nu realizează venituri din alte activităţi, se iau în considerare ca membri de familie la determinarea nivelului de venituri pe familie numai dacă fac dovada ca s-au prezentat la oficiul forţelor de muncă pentru încadrare şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi ca au urmat sau urmează cursurile de calificare ce li s-au recomandat sau la care au fost înscrise. (2) Nu are obligaţia de a face dovada prevăzută la alin. (1): a) persoana care are în îngrijire, potrivit legii, unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani; b) persoana care urmează forme de învăţământ la zi, prevăzute de lege, până la împlinirea virstei de 25 de ani, respectiv 26 de ani; c) persoana care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la cerere.  +  Articolul 6 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din creanţe legale sau din convenţii civile de întreţinere aflate în executare, precum şi ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent, acordate potrivit legii, cu excepţia burselor de merit pentru elevi şi studenţi şi a ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. (2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe naturale, industriale sau civile, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective, sub condiţia păstrării locuinţei şi a bunurilor necesare nevoilor familiale.  +  Articolul 7 (1) Ajutorul social se stabileşte pe bază de cerere, însoţită de actele doveditoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege. (2) Lipsa sau, după caz, existenta oricăror alte venituri decît cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se face numai de către unul dintre membrii familiei, care are capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile. În cazurile prevăzute de lege, cererea poate fi întocmită de curatorul sau tutorele persoanei îndreptăţite. (4) Titularul ajutorului social este persoana care a făcut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.  +  Articolul 8 (1) Cererea de acordare a ajutorului social, declaraţia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum şi celelalte acte doveditoare se depun şi se înregistrează la primarul localităţii în a carei raza teritorială domiciliază titularul. (2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localităţii în a carei raza teritorială aceştia au reşedinţa.  +  Articolul 9 (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare. (2) În vederea soluţionării cererii de ajutor social, primarul poate dispune efectuarea anchetei sociale.  +  Articolul 10 (1) Stabilirea şi plata ajutorului social se fac prin dispoziţia primarului, pe baza documentaţiei prezentate de serviciile publice de specialitate. Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social în termen de 15 zile de la emitere. (2) Plata ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea la primarul localităţii.  +  Articolul 11 (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţia primarului şi se comunică atât noului titular al ajutorului social, cît şi celui înlocuit. (2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile beneficiarilor  +  Articolul 3 (1) Titularul ajutorului social are obligaţia sa comunice, în scris, primarului orice modificare intervenita cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei în termen de 30 de zile. (2) În cazul când eventualele modificări nu conduc la majorări sau diminuari ale ajutorului social mai mari de 5.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se menţine pe o durată de cel mult 3 luni.  +  Articolul 13 (1) Persoanele apte de muncă, beneficiare ale dreptului de ajutor social, prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligaţia sa dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, ca au solicitat la oficiile forţelor de muncă repartizarea în munca sau că nu au refuzat nejustificat sa dea curs unei repartizari pentru orice loc de muncă oferit. (2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage, după caz: a) suspendarea plăţii ajutorului social în cazul beneficiarului unic; b) modificarea plafonului de venit, respectiv modificarea cuantumului ajutorului social, prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Suspendarea plăţii ajutorului social şi, după caz, modificarea plafonului de venit se fac prin dispoziţia primarului şi se comunică titularului în termen de 15 zile. (4) Suspendarea plăţii ajutorului social sau modificarea plafonului de venit se face începând cu a doua luna din trimestrul în care nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 14Prezentarea de către titularul ajutorului social a dovezilor prevăzute la art. 13 alin. (1) în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii ori a modificării plafonului de venit, are ca efect încetarea suspendării plăţii drepturilor şi, după caz, recalcularea plafonului de venit. Titularul ajutorului social va primi drepturile aferente perioadei în care plata a fost suspendată sau modificată.  +  Articolul 15Plata ajutorului social încetează în următoarele situaţii: a) în cazul în care beneficiarii ajutorului social nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; b) în cazul în care plata dreptului a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii nu au fost depuse dovezi ca sunt întrunite cerinţele prevăzute la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 16 (1) Încetarea plăţii sau, după caz, modificarea cuantumului ajutorului social se stabileşte prin dispoziţia primarului. (2) Dispoziţiile prevăzute la alineatul precedent produc efecte de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii pentru modificarea ajutorului social sau emiterii dispoziţiei în cazul când modificarea s-a efectuat din iniţiativa primarului.  +  Articolul 17 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recuperează de la beneficiar în termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plăţii. (2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau parţial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condiţiile Codului muncii, de la persoanele vinovate de efectuarea plăţii, pe o perioadă de cel mult 3 ani. (3) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de ajutor social se face prin dispoziţia primarului, care se comunică în termen de 15 zile. (4) Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu din momentul comunicării. (5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii.  +  Capitolul 2 Ajutorul care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu şi indemnizaţia de naştere  +  Articolul 18 (1) Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care realizează venituri mai mici decît salariul minim brut pe ţara, din care se scade impozitul, beneficiază, la cerere, de un ajutor lunar, dacă se găsesc într-una dintre următoarele situaţii: a) sunt gravide, începând cu luna a patra de sarcina; b) au copii în vârsta de până la 7 ani; c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate. (2) Stabilirea şi plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Cuantumul ajutorului lunar este de 10.800 lei, iar acordarea acestuia nu afectează plata ajutorului social stabilit în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 19 (1) Începând cu cea de-a doua naştere, mamele au dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 100.000 lei pentru fiecare copil născut. (2) Plata indemnizaţiei de naştere se stabileşte prin dispoziţia primarului localităţii în a carei raza teritorială domiciliază persoana indreptatita.  +  Articolul 20Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta de la bugetul de stat, iar indemnizaţiile de naştere se plătesc din bugetele locale, din sumele defalcate cu aceasta destinaţie din bugetul de stat.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 21Fondurile necesare plăţii ajutorului social se suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din veniturile proprii şi din sumele defalcate cu aceasta destinaţie din bugetul de stat.  +  Articolul 22Guvernul şi primării pot acorda ajutoare de urgenta, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se afla în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor sau altor cauze temeinic justificate.  +  Articolul 23 (1) În vederea constituirii surselor necesare acoperirii dreptului de ajutor social prevăzut de prezenta lege, în anul 1995, se instituie taxa de trecere a frontierei pentru cetăţenii români care se deplaseaza în străinătate în scop turistic sau personal. (2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabileşte la nivelul de 15.000 lei pentru fiecare ieşire din ţara şi, respectiv, 5.000 lei în cazul micului trafic de frontieră.  +  Articolul 24Sunt scutite de la plata taxei prevăzute de art. 23: a) persoanele beneficiare ale ajutorului social stabilit prin prezenta lege; b) elevii şi studenţii care studiază în străinătate, pentru deplasarile făcute cu aceasta ocazie; c) bolnavii care călătoresc în scopul de a beneficia de tratament medical, precum şi insotitorii la care aceştia au dreptul, potrivit legii; d) soţul supravieţuitor, precum şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv, ale persoanei decedate în străinătate, în scopul deplasarii efectuate cu ocazia decesului.  +  Articolul 25 (1) Ajutoarele şi indemnizaţiile prevăzute în prezenta lege nu se impozitează. (2) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii, prevăzute de normele legale în vigoare, nu se ia în considerare ajutorul social, cu excepţia obligaţiei legale de întreţinere.  +  Articolul 26Ajutoarele şi indemnizaţiile prevăzute în prezenta lege pot fi executate silit numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de întreţinere.  +  Articolul 27 (1) Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea dreptului la ajutorul social, schimbarea titularului acestuia, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca pe calea contenciosului administrativ. (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 28Limitele de venituri şi nivelul drepturilor prevăzute de prezenta lege se indexează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29Primării vor comunică, lunar, numărul beneficiarilor şi cheltuielile efectuate, direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 30Direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti verifica nerespectarea prevederilor prezentei legi. Rezultatele verificării se comunică prefectului.  +  Articolul 31 (1) Normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi şi modalităţile de plată a drepturilor reglementate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Cheltuielile administrative necesare pentru aplicarea prezentei legi se includ în bugetul de stat, respectiv în bugetele locale.  +  Articolul 32 (1) Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare implinirii termenului de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: art. 18-27 din Decretul nr. 410/1985 privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen precum şi indemnizaţia de naştere; art. 12 alin. 2 lit. a) din H.C.M. nr. 454/1957 privind asistenţa batrinilor pensionari şi nepensionari, astfel cum a fost modificată prin art. VII din Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale şi ocrotiri sociale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României,PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN------------------