LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Salariile de bază ale persoanelor care ocupă în anul 2005 o funcţie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care sunt numite.(1^2) Funcţionarii publici care ocupă în anul 2005, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere."2. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cursul anului 2005, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul anterior, se stabilesc funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit."3. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Funcţionarii publici care absolvesc o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o funcţie publică de execuţie, un grad profesional şi o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o creştere de până la 15% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."4. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Sporul de confidenţialitate se acordă funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de bază, precum şi funcţionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ."5. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de bază stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru funcţia publică în care au fost reîncadraţi în condiţiile art. 6-8."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 7 aprilie 2005.Nr. 76.-----------