HOTĂRÂRE nr. 267 din 31 martie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în domeniul său de competenţă, are rolul şi responsabilitatea: a) de a asigura planificarea strategică în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale; b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale; c) de a defini, aplica, monitoriza şi evalua politicile necesare realizării obiectivelor; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene şi de a prelua acquisurile comunitare în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale; e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii, pentru a da consistenţă obiectivelor şi politicilor; g) de a defini, finanţa, aplica, monitoriza şi evalua programe în scopul atingerii obiectivelor; h) de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat; i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei exercită următoarele funcţii: a) funcţia de strategie - prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale; b) funcţia de administrare - prin care se asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului său în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea şi gestionarea eficientă a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate; c) funcţia de monitorizare, evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al serviciilor societăţii informaţionale; d) funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate; f) funcţia de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate; g) funcţia de comunicare atât cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cât şi cu societatea civilă şi cu cetăţenii; h) funcţia de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice."3. Punctul 23 de la alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.4. Punctele 24, 25 şi 47 de la alineatul (1) al articolului 3 vor avea următorul cuprins:"24. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a poziţiilor orbitale atribuite României;25. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul serviciilor poştale;.................................................................47. exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în coordonare;"5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei are în coordonare directă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, instituţii prevăzute în anexa nr. 3."6. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.7. Anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu finanţare integrală din venituri proprii" se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 267.  +  Anexa     Numărul maxim de posturi: 130,    exclusiv demnitarii şi posturile aferente    cabinetului ministrului                                              ┌───────────────────────────┐    ┌─────────────────────────┐ │COMPARTIMENTUL DE INFORMARE│    │ CABINETUL MINISTRULUI ├┐┌───────────┐ │PUBLICA ŞI DE RELATII CU │    └─────────────────────────┘││ ├─┤ PRESA │                               └┤ │ └───────────────────────────┘    ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────┐    │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─┤ MINISTRU ├─┤ COMPARTIMENTUL DE CONTROL│    └─────────────────────────┘ │ │ │ ŞI DE AUDIT │                                │ │ └───────────────────────────┘    ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌---------------------------┐    │COMPARTIMENTUL INFORMATII├─┤ ├─┤ UNITATEA DE MANAGEMENT |    │ CLASIFICATE │ └─┬──┬──────┘ | AL PROIECTELOR**) |    │ │ │ │ └---------------------------┘    └─────────────────────────┘ │ │┌─────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────┼────────────────────────┐│ │ ┌────┴─────-──┐ ││ ┌────┴─────┐ │ SECRETAR │ ┌──────┴───┐│ ┌──┐ │ SECRETAR │ │ GENERAL │ │ SECRETAR │ ┌──┐│ │X ├──┤ DE STAT │ │ │ │ DE STAT ├──┤Y ││ └──┘ └─┬─────┬──┘ └─┬────┬────┬─┘ └┬────────┬┘ └──┘│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌┴─┐ │ B │ │ C │ │ D ││ E ││ F │ │G*)│ │ H ││A │ └───┘ └───┘ └───┘└───┘└───┘ └───┘ └───┘└──┘    A = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE    B = Compartimentul pentru relaţia cu parlamentul şi sindicatele    C = DIRECTIA PENTRU COMUNICATII    D = DIRECTIA ECONOMICA RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIVA    E = Biroul juridic    F = Compartimentul probleme speciale    G = ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETATII INFORMATIONALE*)    H = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU TEHNOLOGIA INFORMATIEI    X = CABINET SECRETAR DE STAT    Y = CABINET SECRETAR DE STAT------------