LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2005pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, cu următoarele modificări și completări:1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(4) Scadența obligațiunilor va fi de maximum 7 ani și se va stabili prin convenția de emisiune, conform mandatului acordat Ministerului Finanțelor Publice de către Guvern. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, convenția de emisiune va fi reanalizată și transmisă Guvernului.2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Obligațiunile nerăscumpărate în condițiile art. 5 sunt convertibile la data scadenței, la opțiunea emitentului, în acțiuni ordinare având un rang pari passu cu acțiunile ordinare existente la data emisiunii. Valoarea nominală, exprimată în lei, a unei acțiuni sau a totalului valorilor nominale, exprimate în lei, a numărului de acțiuni rezultate din modificarea ulterioară, în sensul diminuării sau majorării valorii nominale, exprimată în lei, a unei acțiuni la data emisiunii va fi egală cu valoarea nominală a unei acțiuni de la data emisiunii, exprimată în lei, înmulțită cu raportul dintre cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Națională a României pentru data scadenței și cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Națională a României pentru data emisiunii.3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(2) În termen de 6 luni de la data emiterii, prin hotărâre a Guvernului, obligațiunile vor fi înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare pentru tranzacționarea acestora pe piețele reglementate, în condițiile regulamentului aprobat în acest scop de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Prezenta ordonanță de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 162 alin. (1), și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 aprilie 2005.Nr. 89.------------