LEGE Nr. 65 din 22 iunie 1995pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 27 iunie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 11/1990 privind încuviinţarea adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 26 iulie 1991, se modifica după cum urmează:1. După alineatul 2 al articolului 3 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 3 şi va avea următorul cuprins:"În vederea încredinţării spre adopţie internationala, instituţiile de ocrotire a minorilor sunt obligate sa transmită Comitetului Roman pentru Adoptii evidenta copiilor aflaţi în ocrotire."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^, cu următorul cuprins:"ART. 3^ - Străinii sau cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care vor sa adopte copii aflaţi în evidenta menţionată la art. 3, se vor adresa Comitetului Roman pentru Adoptii exclusiv prin autoritatea centrala care funcţionează în statul lor în domeniul protecţiei copiilor şi cooperării adopţiei internaţionale sau, în lipsa unei asemenea autorităţi, prin organisme de adoptii legal constituite în ţările lor, cu care Comitetul Roman pentru Adoptii a încheiat acorduri de colaborare.Cererea, împreună cu actele prevăzute la art. 4, va fi transmisă de Comitetul Roman pentru Adoptii, spre soluţionare, instanţei competente, în termen de 18 luni de la înregistrare.Cu excepţia prevăzută la art. 3 alin. 2, este oprită adoptia internationala a copiilor din familie."3. Articolul 4 litera a) ultima liniuţa va avea următorul cuprins:"- confirmarea Comitetului Roman pentru Adoptii, în cazul adopţiei internaţionale, ca minorul se afla în evidenta menţionată la art. 3 şi ca exista garanţii pentru ca minorul să între şi sa locuiască în statul de primire, cît şi pentru urmărirea evoluţiei lui după adopţie."4. Articolul 5 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Judecarea cererii se face cu citarea celor prevăzuţi la art. 70 din Codul familiei şi a autorităţii tutelare, precum şi cu participarea procurorului. În cazul adopţiei internaţionale, va fi citat şi Comitetul Roman pentru Adoptii."  +  Articolul 2Cererile pentru încuviinţarea adopţiei, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, vor fi soluţionate potrivit reglementării în vigoare la data introducerii cererii.  +  Articolul 3Legea nr. 11/1990, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof.univ.dr. OLIVIU GHERMAN-----------------