INSTRUCŢIUNI din 31 martie 2005privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 14 aprilie 2005  În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.1. IntroducereScopul prezentelor instrucţiuni îl reprezintă stabilirea modelului de declaraţie pentru întreprinderile care solicită ajutor de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, declaraţie prevăzută la art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament.Datele referitoare la tipurile de întreprinderi, precum şi modul de calcul al numărului de angajaţi şi al numărului de unităţi de muncă anuale trebuie avute în vedere de solicitanţi pentru completarea declaraţiei conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.2. Tipuri de întreprinderiDefiniţia întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută la art. 2 alin. (1)-(13) din regulament, face distincţie între trei tipuri de întreprinderi, în funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă.2.1. Întreprinderi autonomeÎn această categorie se încadrează întreprinderile care nu corespund nici uneia dintre celelalte două tipuri, respectiv întreprinderi partenere sau legate.O întreprindere este autonomă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) nu deţine peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot la o altă întreprindere. La acest procent trebuie să se adauge procentele deţinute de întreprinderile legate cu întreprinderea solicitantă la acea întreprindere; b) nu este deţinută de o altă întreprindere ori instituţie publică sau deţinută în comun de alte întreprinderi legate ori instituţii publice într-o proporţie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot, cu excepţia cazului în care acest procent este atins ori depăşit de următoarele categorii de investitori, fără ca aceştia să fie legaţi cu întreprinderea care solicită ajutorul de stat:(i) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventă de investiţii în capital de risc care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 euro;(îi) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;(iii) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;(iv) autorităţi locale autonome având un buget anual mai mic decât echivalentul în lei a 10 milioane euro şi mai puţin de 5.000 de locuitori; c) nu ţine contabilitate consolidată şi nu este inclusă prin consolidare în conturile altei întreprinderi, nefiind astfel o întreprindere legată. În cazul în care legislaţia prevede excepţii de la obligativitatea de a ţine contabilitate consolidată, întreprinderea care solicită ajutorul de stat trebuie să verifice dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. De asemenea, dacă o întreprindere ţine în mod voluntar contabilitate consolidată, aceasta nu înseamnă că acea întreprindere este neapărat legată şi se poate considera doar întreprindere parteneră, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament.2.2. Întreprindere partenerăÎntreprindere parteneră este întreprinderea care stabileşte parteneriate financiare importante cu una sau mai multe întreprinderi, fără ca una dintre acestea să exercite efectiv, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte/celorlalte. Întreprinderi partenere sunt întreprinderile care nu sunt autonome sau legate.Întreprinderea care solicită ajutorul de stat este parteneră cu o altă întreprindere dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) deţine peste 25%, dar până la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot la o altă întreprindere ori este deţinută de o întreprindere, într-o proporţie de peste 25%, dar până la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot; b) nu ţine contabilitate consolidată, în care să includă rezultatele contabile ale celeilalte întreprinderi, şi nu este inclusă prin consolidare în contabilitatea celeilalte întreprinderi sau a unei întreprinderi legate de aceasta, ţinându-se seama şi de prevederile pct. 2.1 lit. c) teza a doua.2.3. Întreprinderi legateÎntreprindere legată este întreprinderea care face parte dintr-un grup, prin controlul direct sau indirect al majorităţii drepturilor de vot sau al capitalului social, inclusiv prin acorduri, sau, în anumite cazuri, prin intermediul acţionarilor, persoane fizice, ori prin posibilitatea de a exercita o influenţă dominantă asupra unei întreprinderi.Astfel, o întreprindere este legată, atunci când are obligaţia, conform legislaţiei, să ţină contabilitate consolidată sau este inclusă în contabilitatea unei alte întreprinderi prin consolidare, care are această obligaţie.În cazul în care legislaţia prevede excepţii de la obligativitatea de a ţine contabilitate consolidată, întreprinderea care solicită ajutorul de stat trebuie să verifice dacă îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. O întreprindere este considerată legată cu o altă întreprindere prin intermediul unei persoane sau grup de persoane fizice care acţionează împreună. În aceste cazuri, întreprinderea trebuie să verifice dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament.3. Numărul de angajaţi şi numărul de unităţi de muncă anualeNumărul de angajaţi ai unei întreprinderi corespunde cu numărul de unităţi de muncă anuale (UMA).3.1. Numărul de angajaţi cuprinde: a) salariaţi; b) persoane care lucrează pentru întreprindere având legătură de subordonare şi considerate a fi angajate în baza legii; c) proprietari-directori; d) parteneri care desfăşoară o muncă permanentă în întreprindere şi care beneficiază de avantaje financiare oferite de întreprindere.Elevii sau studenţii care urmează o formă de pregătire profesională pe bază de contract de şcolarizare ori de formare profesională nu sunt consideraţi angajaţi.3.2. Calcularea numărului de angajaţiNumărul de angajaţi se exprimă în unităţi de muncă pe an (UMA). O UMA corespunde unei persoane care a lucrat cu normă întreagă în întreprinderea solicitantă sau în contul acesteia pe întreaga durată a anului de referinţă.Durata de muncă a persoanelor care nu au lucrat pe întreaga perioadă a unui an sau care au lucrat cu normă parţială, indiferent de durată, şi a angajaţilor sezonieri este calculată ca fracţii de UMA.Durata concediului de maternitate sau pentru creşterea copilului nu este luată în considerare.4. Dispoziţii finalePrezentele instrucţiuni transpun în legislaţia românească Comunicarea Comisiei Europene privind modelul de declaraţie a informaţiilor referitoare la încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003, cu completările ulterioare.Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.Prezentele instrucţiuni vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1 la instrucţiuni
                                     DECLARAŢIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
      Date de identificare a întreprinderii
      Denumirea întreprinderii ...................................................
      Sediul social ..............................................................
      Codul unic de înregistrare .................................................
      Numele şi funcţia .............(preşedintele consiliului de administraţie,
                       director general sau echivalent)..........................
      Tipul întreprinderii
      Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
      [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai
                                         jos sunt preluate doar din situaţia
                                         economico-financiară a întreprinderii
                                         solicitante. Se va completa doar
                                         declaraţia, fără anexa nr. 2.
      [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe
                                         baza rezultatelor calculelor
      []Întreprindere legată efectuate conform anexei nr. 2, precum
                                         şi a fişelor adiţionale care se
                                         vor ataşa la declaraţie.
      Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
  --------
      *1) Calculate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (7)-(13) din
  Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
  pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004,
  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie
  2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Perioada de referinţă*)
  Numărul de angajaţi (UMA) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  ------
      *) Toate datele trebuie să fie raportate la ultimul exerciţiu financiar şi
  calculate pe o bază anuală. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate al căror
  bilanţ nu a fost încă aprobat, datele introduse se vor baza pe o estimare
  realistă efectuată în cursul exerciţiului financiar.
      Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele
  financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii
  într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică,
  mijlocie sau mare).
      [] Nu
      [] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare
  la exerciţiul financiar anterior)*1)
      Semnătura
      ...........................................
      (numele şi funcţia semnatarului, autorizat
       să reprezinte întreprinderea)
      Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe
  sunt conforme cu realitatea.
      Data întocmirii ..........................
      Semnătura ................................
  ---------
      *1) Art. 2 alin. (4) din regulament.
   +  Anexa 2 la instrucţiuniCALCULULpentru întreprinderile partenere sau legateAnexe care trebuie incluse, după caz:- anexa nr. 3, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);- anexa nr. 4, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referinţă*1):
  Număr de angajaţi (UMA) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  1. Datele*2) întreprinderii solicitante sau din conturile consolidate [se vor introduce datele din tabelul B1 din anexa nr. 4*3)]
  2. Datele cumulate 2) în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din tabelul A din anexa nr. 3)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinde- rilor legate*2) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din anexa nr. 4)
  TOTAL:
      Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul
  "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1.
  -------
      *1) Art. 2 alin. (8)-(12) din regulament.
      *2) Toate datele trebuie să fie aferente ultimului exerciţiu financiar şi
  calculate pe o bază anuală. În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate al cărei
  bilanţ nu a fost încă aprobat, datele se vor întemeia pe o estimare realistă
  efectuată în cursul exerciţiului financiar [art. 2 alin. (3)-(5) din
  regulament].
      *3) Datele întreprinderii, inclusiv numărul de angajaţi, sunt determinate pe
  baza conturilor şi datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza
  conturilor consolidate ale întreprinderii ori a conturilor consolidate în care
  întreprinderea este inclusă prin consolidare.
   +  Anexa 3 la instrucţiuniÎNTREPRINDERI PARTENEREPentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în conturile consolidate ale acelei întreprinderi legate 1) ], datele din "fişa de parteneriat" trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos:Tabelul A
  Întreprindere parteneră (denumire/identificare) Numar de angajaţi (UMA) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  TOTAL:
      (Se vor ataşa fişe sau se va extinde prezentul tabel dacă este cazul.)
  NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus vor fi introduse la pct. 2 (referitor la întreprinderile partenere) din tabelul din anexa nr. 2.--------*1) Dacă datele unei întreprinderi sunt incluse în conturile consolidate într-o proporţie mai mică decât cea determinată conform art. 2 alin. (8)-(10) din regulament, ar trebui aplicată rata procentuală prevăzută în acel articol [respectiv, art. 2 alin. (12) din regulament].
                          FIŞA DE PARTENERIAT Nr. . . . .
      1. Date de identificare a întreprinderii
      Denumirea întreprinderii .................................................
      Sediul social ............................................................
      Codul unic de înregistrare ...............................................
      Numele şi funcţia ......(preşedintele consiliului de administraţie, director
                        general sau echivalent).................................
      2. Date referitoare la întreprinderea parteneră
  Perioada de referinţă:
  Număr de angajaţi (UMA) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  Valoare
  NOTĂ:Aceste date rezultă din conturile şi din alte date ale întreprinderii partenere, consolidate dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere*2). Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse prin consolidare.-------*2) Art. 2 alin. (11) din regulament.3. Calculul proporţional a) Indicaţi exact proporţia deţinută 1) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră ..................Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ...................... b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul aplicării celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2."Tabelul de parteneriat"
  Procent ......... Numar de angajaţi (UMA) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent
  Valoare
      Aceste date trebuie introduse în tabelul A din prezenta anexă.
  --------*1) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră [art. 2 alin. (11) din regulament].
   +  Anexa 4 la instrucţiuniÎNTREPRINDERI LEGATEA. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită ajutorul de stat:[] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine contabilitate consolidată sau este inclusă prin consolidare în conturile unei alte întreprinderi (tabelul B1).[] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în conturi consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din conturile şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*1).B. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Conturile consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1
  Numar de angajaţi (UMA)*) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  TOTAL:
      Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vorintroduce la pct. 1 din tabelul prevăzut în anexa nr. 2.
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare) Sediul social Număr unic de înre- gistrare Numele şi funcţia**
  A
  B
  C
  D
  E
  NOTĂ:Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse prin consolidare, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la anexa nr. 3.--------*1) Art. 2 alin. (12) din regulament. Notă *) În cazul în care în conturile consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. Notă **) Preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent.Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din conturile tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B2
  Întreprinderea Numar de angajaţi (UMA)*) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  1. *)
  2.
  3.
  4.
  5.
  TOTAL:
  Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 (privind întreprinderile legate) din tabelul prevăzut în anexa nr. 2.-------- Notă *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.FIŞAprivind legătura dintre întreprinderi nr. ..................(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse prin consolidare)
      1. Date de identificare a întreprinderii
      Denumirea întreprinderii .................................................
      Sediul social ............................................................
      Codul unic de înregistrare ...............................................
      Numele şi funcţia .......(preşedintele consiliului de administraţie,
                          director general sau echivalent).....................
      2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referinţă:
  Număr de angajaţi (UMA) Cifra de afaceri anuală (mii lei) Total bilanţier (mii lei)
  TOTAL:
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din anexa nr. 4.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din conturile şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse prin consolidare*2).Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în anexa nr. 3.-------*2) Dacă datele unei întreprinderi sunt incluse în conturile consolidate într-o proporţie mai mică decât cea determinată conform art. 2 alin. (8)-(10) din regulament, va fi aplicată rata procentuală conform acestui articol [a se vedea şi art. 2 alin. (12) din regulament].---------