TRATAT INTERNAŢIONAL din 3 noiembrie 2001privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 13 aprilie 2005  ___________ Notă *) Traducere.PREAMBULConvinse de natura specifică a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, problemele şi trăsăturile lor distincte necesitând soluţii specifice,alarmate de continua eroziune a acestor resurse,cunoscând că resursele genetice pentru alimentaţie şi agricultură sunt de interes comun pentru toate ţările şi că toate ţările depind, într-o foarte mare măsură, de resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură cu originea în altă parte,recunoscând că prezervarea, explorarea, colectarea, caracterizarea, evaluarea şi documentarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură sunt esenţiale în atingerea scopurilor cuprinse în Declaraţia de la Roma asupra securităţii alimentare mondiale şi în Planul de acţiune al summit-ului securităţii mondiale, precum şi pentru o dezvoltare agricolă durabilă pentru generaţiile prezente şi cele viitoare şi că capacitatea ţărilor în curs de dezvoltare şi a ţărilor cu economii în tranziţie de a prelua astfel de sarcini necesită urgent să fie întărită,luând notă că Planul global de acţiune pentru conservarea şi utilizarea susţinută a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură este un acord-cadru internaţional pentru asemenea activităţi,recunoscând, în continuare, că resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură reprezintă material iniţial indispensabil în procesul de ameliorare genetică a plantelor, realizat fie prin selecţia fermierilor, fie prin utilizarea metodelor specifice ameliorării clasice sau ale celei moderne, prin biotehnologii, şi că sunt esenţiale pentru adaptarea la schimbările de mediu imprevizibile şi pentru necesităţile viitoare ale omenirii,afirmând că aportul trecut, prezent şi viitor al fermierilor din toate regiunile globului şi, în mod deosebit, al celor din centrele de origine şi diversitate, în conservarea, îmbunătăţirea şi facilitarea accesului la aceste resurse este baza drepturilor fermierilor,afirmând, de asemenea, că drepturile recunoscute în prezentul tratat de a salva, utiliza, schimba şi vinde seminţele păstrate de fermieri şi alt material de propagare şi de a participa la luarea deciziilor referitoare la acestea, precum şi la împărţirea justă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură sunt fundamentale atât în respectarea drepturilor fermierilor, cât şi în promovarea acestor drepturi la nivel naţional şi internaţional,recunoscând că prezentul tratat şi alte acorduri internaţionale legate de acesta trebuie să se sprijine reciproc în vederea realizării unei agriculturi durabile şi a securităţii alimentare,afirmând că nimic din prezentul tratat nu va fi interpretat ca o implicare în schimbarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante aflate sub alte acorduri internaţionale,înţelegând că cele mai sus menţionate nu intenţionează a crea o ierarhie între prezentul tratat şi alte acorduri internaţionale,conştiente că problemele referitoare la managementul resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură sunt de interes pentru agricultură, mediu şi comerţ şi convinse că trebuie să existe o sinergie între aceste sectoare,conştiente de responsabilitatea lor pentru generaţiile trecute şi viitoare de a conserva diversitatea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură existentă pe glob,recunoscând că, în exercitarea dreptului de suveranitate asupra resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, statele pot beneficia reciproc din crearea unui sistem multilateral eficace care să faciliteze accesul la anumite resurse şi pentru împărţirea justă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea acestora şidorind să încheie un acord internaţional în cadrul Organizaţiei pentru Agricultură şi Alimentaţie a Naţiunilor Unite, denumită în continuare FAO, în conformitate cu art. XIV din Constituţia FAO,părţile contractante sunt de acord cu următoarele:  +  Partea I Introducere  +  Articolul 1Obiective1.1. Obiectivele prezentului tratat sunt conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură şi împărţirea justă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea lor, în armonie cu Convenţia privind diversitatea biologică, pentru o agricultură durabilă şi securitate alimentară.1.2. Aceste obiective vor fi atinse prin legarea strânsă a prezentului tratat de FAO şi de Convenţia privind diversitatea biologică.  +  Articolul 2Utilizarea termenilorÎn scopul prezentului tratat, următorii termeni vor fi definiţi astfel:● conservarea în situ - conservarea ecosistemelor cu habitatele lor naturale, precum şi menţinerea şi refacerea populaţiilor de specii viabile în mediul lor natural şi, în cazul speciilor de plante cultivate, în mediul în care acestea şi-au dezvoltat caracteristicile lor distinctive;● conservarea ex situ - conservarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în afara habitatului lor natural;● resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură - orice material genetic de origine vegetală, cu valoare actuală sau potenţială pentru alimentaţie şi agricultură;● material genetic - orice material de origine vegetală incluzând material de propagare reproductivă şi multiplicare vegetativă, care să conţină unităţi funcţionale ale eredităţii;● varietate - grup de plante în cadrul unui singur taxon botanic de cel mai mic rang, definit prin exprimarea reproductibilă a distinctivităţii sale şi prin alte caracteristici genetice;● colecţie ex situ - colecţie de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură menţinute în afara habitatului lor natural;● centru de origine - areal geografic unde speciile de plante, cultivate sau sălbatice, şi-au dezvoltat pentru prima dată caracteristicile lor distinctive;● centru de diversitate al unei culturi - areal geografic care conţine cel mai înalt grad de diversitate genetică pentru anumite specii de cultură, în condiţii în situ.  +  Articolul 3ScopPrezentul tratat se referă la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.  +  Partea a II-a Prevederi generale  +  Articolul 4Obligaţii generaleFiecare parte contractantă va asigura conformitatea legilor, regulamentelor şi procedurilor sale cu obligaţiile proprii, aşa cum se prevede în prezentul tratat.  +  Articolul 5Conservarea, explorarea, colectarea, caracterizarea, evaluarea şi elaborarea de documente privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură5.1. Fiecare parte contractantă va promova o abordare integrală a activităţilor de explorare, conservare şi utilizare durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, supusă legislaţiei naţionale şi în cooperare cu alte părţi contractante, dacă este cazul, şi în, funcţie de situaţie, va trebui: a) să exploreze şi să inventarieze resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, ţinând cont de statutul şi de gradul de variabilitate în populaţiile existente, inclusiv al celor potenţial utile şi, pe cât posibil, să aprecieze orice ameninţări asupra acestora; b) să promoveze colectarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură şi a informaţiei asociate acelor resurse genetice vegetale care sunt ameninţate ori care au o utilitate potenţială; c) să promoveze sau să sprijine, după caz, eforturile fermierilor şi comunităţilor locale pentru a gestiona şi a conserva în ferme resursele sale genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; d) să promoveze conservarea în situ a speciilor sălbatice înrudite cu plantele de cultură şi cu plantele sălbatice pentru producţia alimentară, incluzând arealele protejate, prin sprijinirea, inter alia, a eforturilor comunităţilor locale şi indigene; e) să coopereze pentru a promova dezvoltarea unui sistem durabil şi eficient de conservare ex situ, acordând atenţie necesităţii unei documentări, caracterizări, regenerări şi evaluări adecvate, şi să promoveze dezvoltarea şi transferul de tehnologii specifice în scopul creşterii randamentului de utilizare a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; f) să monitorizeze menţinerea viabilităţii, a gradului de variabilitate şi a integrităţii genetice a colecţiilor de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.5.2. Părţile contractante vor lua măsuri corespunzătoare pentru a reduce la minimum sau, dacă este posibil, a elimina ameninţările asupra resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.  +  Articolul 6Utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale6.1. Părţile contractante vor dezvolta şi vor menţine politici adecvate şi măsuri legale care să promoveze utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.6.2. Utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură poate include măsuri, precum: a) adoptarea unor politici agricole juste care să promoveze dezvoltarea şi menţinerea diferitelor sisteme agricole care să intensifice utilizarea durabilă a agrobiodiversităţii şi a altor resurse naturale; b) promovarea şi intensificarea cercetării privind conservarea diversităţii biologice prin maximalizarea variabilităţii intra- şi interspecifice, în beneficiul fermierilor, în special al celor care produc şi utilizează propriile varietăţi şi aplică principii ecologice în vederea menţinerii fertilităţii solului şi în combaterea bolilor, buruienilor şi dăunătorilor; c) promovarea, adecvat condiţiilor, a eforturilor de ameliorare a plantelor care, prin participarea fermierilor, în mod deosebit în ţările în curs de dezvoltare, întăresc capacitatea de a dezvolta varietăţi adaptate condiţiilor sociale, economice şi ecologice, incluzând arealele izolate; d) lărgirea bazei genetice a plantelor de cultură şi creşterea amplitudinii diversităţii genetice disponibile fermierilor; e) promovarea, după caz, a extinderii utilizării culturilor şi varietăţilor locale care au dezvoltate însuşiri de adaptabilitate şi a speciilor subutilizate; f) sprijinirea, în funcţie de situaţie, a unei mai largi utilizări a diversităţii speciilor şi varietăţilor în sistemele de producţie ale fermelor, conservarea şi utilizarea durabilă a plantelor de cultură şi crearea unor legături solide cu programele de ameliorare şi dezvoltarea agricolă, în scopul reducerii vulnerabilităţii speciilor cultivate şi a eroziunii genetice, precum şi al promovării unei creşteri a producţiei de alimente la nivel mondial, compatibilă cu dezvoltarea durabilă; şi g) revizuirea şi, unde este cazul, adaptarea strategiilor de ameliorare şi a reglementărilor privind lansarea varietăţilor şi distribuirea seminţelor.  +  Articolul 7Angajamente naţionale şi cooperare internaţională7.1. Fiecare parte contractantă va integra, după caz, în programele şi politicile de dezvoltare rurală şi agricolă activităţile cuprinse la art. 5 şi 6 şi va coopera cu alte părţi contractante, direct sau prin intermediul FAO, şi cu alte organizaţii internaţionale relevante, în vederea conservării şi utilizării durabile a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.7.2. Cooperarea internaţională va fi, în mod special, direcţionată către: a) înfiinţarea sau consolidarea capacităţilor ţărilor în curs de dezvoltare şi a ţărilor cu economii în tranziţie cu privire la conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; b) intensificarea activităţilor internaţionale pentru promovarea conservării, evaluării, documentării, îmbunătăţirii genetice, ameliorării plantelor, multiplicării seminţelor şi împărţirea, facilitarea accesului şi schimbului de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, a informaţiei referitoare la acestea, precum şi a tehnologiilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile părţii a IV-a; c) menţinerea şi consolidarea acordurilor instituţionale prevăzute în partea a V-a; şi d) implementarea strategiei de finanţare prevăzute la art. 18.  +  Articolul 8Asistenţă tehnicăPărţile contractante sunt de acord să promoveze furnizarea de asistenţă tehnică, în mod deosebit ţărilor în curs de dezvoltare sau ţărilor cu economii în tranziţie, fie bilateral, fie prin intermediul unor organizaţii internaţionale adecvate, având ca obiectiv facilitarea implementării prezentului tratat.  +  Partea a III-a Drepturile agricultorilor  +  Articolul 9Drepturile agricultorilor9.1. Părţile contractante recunosc enorma contribuţie pe care comunităţile locale şi autohtone, precum şi agricultorii din toate regiunile lumii, în mod special cei din centrele de origine şi de diversitate a plantelor cultivate, au avut-o şi continuă să o aibă în conservarea şi punerea în valoare a resurselor genetice vegetale care constituie baza producţiei alimentare şi agricole din lumea întreagă.9.2. Părţile contractante sunt de acord că responsabilitatea îndeplinirii drepturilor agricultorilor, în ceea ce priveşte resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, este de resort guvernamental. În raport cu necesităţile şi cu priorităţile sale, fiecare parte contractantă trebuie, în funcţie de cele convenite şi sub rezerva legislaţiei naţionale, să ia măsuri pentru a proteja şi a promova drepturile agricultorilor, inclusiv: a) protecţia cunoştinţelor tradiţionale care prezintă interes în ceea ce priveşte resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; b) dreptul de a participa în mod echitabil la împărţirea avantajelor ce decurg din utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; c) dreptul de a participa la luarea deciziilor la nivel naţional asupra problemelor legate de conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.9.3. Nici o prevedere din acest articol nu va trebui să fie interpretată ca limitând drepturile pe care le pot avea agricultorii de a conserva, de a utiliza, de a face schimb şi de a vinde seminţe din fermă sau material de multiplicare, potrivit legislaţiei naţionale şi după caz.  +  Partea a IV-a Sistemul multilateral de acces şi de împărţire a avantajelor  +  Articolul 10Sistemul multilateral de acces şi de împărţire a avantajelor10.1. În relaţiile lor cu alte state, părţile contractante recunosc drepturile suverane ale statelor asupra propriilor resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură şi faptul că puterea de a permite accesul la aceste resurse revine guvernelor, în conformitate cu legislaţia naţională.10.2. În exerciţiul drepturilor lor suverane, părţile contractante convin să stabilească un sistem multilateral, care să fie eficient, eficace şi transparent, atât pentru a favoriza accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, cât şi pentru a împărţi în mod just şi echitabil avantajele care decurg din utilizarea acestor resurse, într-o perspectivă complementară şi de încurajare reciprocă.  +  Articolul 11Aria de acoperire a Sistemului multilateral11.1. În scopul atingerii obiectivelor de conservare şi utilizare durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură şi de împărţire justă şi echitabilă a avantajelor ce decurg din utilizarea lor, astfel cum se prevede în art. 1, Sistemul multilateral se aplică resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, enumerate în anexa nr. I, pe baza criteriilor de securitate alimentară şi de interdependenţă.11.2. Sistemul multilateral, după cum se menţionează în art. 11.1, înglobează toate resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură enumerate în anexa nr. I, care sunt deţinute şi administrate de părţile contractante şi sunt legate de domeniul public. În scopul de a ajunge la o acoperire cât mai completă, părţile contractante invită pe toţi ceilalţi deţinători de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, enumerate în anexa nr. I, să încorporeze aceste resurse în Sistemul multilateral.11.3. Părţile contractante convin, de asemenea, să ia măsurile potrivite pentru a încuraja persoanele fizice şi juridice care deţin resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, enumerate în anexa nr. I, să le includă în Sistemul multilateral.11.4. În cei doi ani care urmează intrării în vigoare a prezentului tratat, organul executiv evaluează progresele realizate privind includerea în Sistemul multilateral a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, conform art. 11.3. Ca urmare a acestei evaluări organul executiv decide dacă va facilita în continuare accesul persoanelor fizice şi juridice, menţionate la art. 11.3, care nu au inclus resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în Sistemul multilateral, sau dacă va lua o altă măsură pe care o va considera adecvată.11.5. Sistemul multilateral înglobează, de asemenea, resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, enumerate în anexa nr. I, şi care sunt deţinute în colecţii ex situ, de către centrele internaţionale de cercetări agricole, ale Grupului consultativ privind cercetarea agricolă internaţională (GCRAI), după cum este prevăzut în art. 15.1 lit. a) şi în alte instituţii internaţionale, conform art. 15.5.  +  Articolul 12Accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în interiorul Sistemului multilateral12.1. Părţile contractante sunt de acord că accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în cadrul Sistemului multilateral, după cum s-a definit în art. 11, se face în conformitate cu dispoziţiile prezentului tratat.12.2. Părţile contractante convin să ia măsurile juridice sau alte măsuri considerate necesare pentru a acorda acest acces celorlalte părţi contractante datorită Sistemului multilateral. Ca efect, acest acces este în mod egal acordat persoanelor fizice şi juridice din jurisdicţia tuturor părţilor contractante, sub rezerva dispoziţiilor art. 12.4.12.3. Acest acces va fi acordat în conformitate cu condiţiile enumerate mai jos: a) accesul va fi acordat numai în scopul conservării şi utilizării pentru cercetare, ameliorare şi instruire pentru alimentaţie şi agricultură, cu condiţia să nu fie destinate utilizărilor chimice şi farmaceutice şi nici altor utilizări industriale nealimentare şi nefurajere. În cazul plantelor cultivate cu folosinţe multiple (alimentare şi nealimentare), includerea lor în Sistemul multilateral şi aplicabilitatea regimului de acces facilitat depind de importanţa lor pentru securitatea alimentară; b) accesul este acordat rapid, fără a fi necesar să se urmeze o anumită ordine, şi gratuit sau, atunci când este necesară o plată pentru cheltuieli, ea nu trebuie să depăşească costurile minime implicate; c) toate datele de paşaport disponibile şi, sub rezerva legislaţiei în vigoare, toate celelalte informaţii descriptive asociate şi neconfidenţiale sunt puse la dispoziţie împreună cu resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură furnizate; d) beneficiarii nu pot revendica nici un drept de proprietate intelectuală sau alt drept care limitează accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură la părţi sau la componentele genetice, sub forma primită de la Sistemul multilateral; e) accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură aflate în curs de creare, inclusiv la materialul aflat în curs de creare de către agricultori, va rămâne la dispoziţia producătorilor în timpul perioadei de obţinere; f) accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură protejate de drepturile de proprietate intelectuală şi alte drepturi de proprietate este acordat în conformitate cu acordurile internaţionale şi cu legile naţionale în vigoare; g) resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură primite în cadrul Sistemului multilateral şi conservate vor continua să fie făcute disponibile către Sistemul multilateral de către primitorii acestor resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, potrivit prevederilor prezentului tratat; şi h) fără a prejudicia alte dispoziţii ale prezentului articol, părţile contractante convin că accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în situ este acordat în conformitate cu legislaţia naţională sau, în absenţa unei asemenea legislaţii, în conformitate cu normele stabilite de organul executiv.12.4. Ca urmare, accesul facilitat în conformitate cu art. 12.2 şi 12.3 va fi acordat conform unui acord-tip de transfer de material (ATM), care va fi adoptat de către organul executiv şi care conţine prevederile art. 12.3 lit. a), d) şi g), dispoziţiile cu privire la împărţirea avantajelor enunţate în art. 13.2 lit. d) alin. (îi) şi alte prevederi relevante ale prezentului tratat, precum şi aceea că primitorul resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură trebuie să solicite ca prevederile ATM să se aplice atât transferului resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură către o altă persoană sau entitate, cât şi tuturor transferurilor ulterioare ale acestor resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.12.5. Părţile contractante vor veghea să fie posibil să se facă recurs în conformitate cu dispoziţiile jurisdicţionale aplicabile, în sistemele lor juridice, în caz de diferende contractuale decurgând din aceste ATM, recunoscând că obligaţiile ce decurg din aceste ATM revin în exclusivitate părţilor care iau parte la aceste acorduri.12.6. În situaţii de urgenţă cauzate de catastrofe părţile contractante convin să acorde un acces facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, potrivit Sistemului multilateral, în scopul de a contribui la refacerea stării sistemelor agricole, în cooperare cu coordonatorii de ajutoare.  +  Articolul 13Împărţirea avantajelor în Sistemul multilateral13.1. Părţile contractante recunosc că accesul facilitat la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură care sunt incluse în Sistemul multilateral constituie în sine un avantaj major al acestui sistem şi convin ca avantajele care rezultă să fie împărţite într-o manieră justă şi echitabilă, în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.13.2. Părţile contractante convin ca avantajele care decurg din utilizarea, inclusiv cea comercială, a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în cadrul Sistemului multilateral să fie împărţite în mod just şi echitabil prin următoarele mecanisme: schimbul de informaţii, accesul la tehnologii şi transferul acestora, consolidarea capacităţilor, împărţirea avantajelor care decurg din comercializare, ţinând seama de domeniile de activităţi prioritare ale Planului global de acţiune în evoluţie continuă şi în funcţie de orientările organului executiv. a) Schimbul de informaţiiPărţile contractante convin să facă disponibile informaţiile care înglobează, cu deosebire, cataloage şi inventare, informaţii asupra tehnologiilor şi rezultate ale cercetării tehnice, ştiinţifice şi socioeconomice, inclusiv caracterizarea, evaluarea şi utilizarea, privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură incluse în Sistemul multilateral. Asemenea informaţii vor fi făcute disponibile, dacă ele nu sunt confidenţiale, sub rezerva dreptului aplicabil şi în conformitate cu capacităţile naţionale. Asemenea informaţii vor fi puse la dispoziţie tuturor părţilor contractante la prezentul tratat prin sistemul de informaţii prevăzut la art. 17. b) Accesul la tehnologii şi transferul de tehnologii(i) Părţile contractante se angajează să acorde şi/sau să faciliteze accesul la tehnologii vizând conservarea, caracterizarea, evaluarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, incluse în Sistemul multilateral. Recunoscând că anumite tehnologii nu pot fi transferate decât prin materialul genetic, părţile contractante acordă şi/sau facilitează accesul la aceste tehnologii şi la materialul genetic inclus în Sistemul multilateral, precum şi la varietăţile ameliorate şi la materialul genetic elaborat datorită utilizării resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, incluse în Sistemul multilateral, în conformitate cu dispoziţiile art. 12. Accesul la aceste tehnologii, la soiurile de ameliorare şi la materialul genetic va fi acordat şi/sau facilitat, respectându-se drepturile de proprietate şi legile aplicabile privind accesul şi conform capacităţilor naţionale.(îi) Accesul la tehnologii şi transferul lor în alte ţări, în particular în ţări în curs de dezvoltare şi în ţări cu economii în tranziţie, vor fi efectuate printr-un ansamblu de măsuri, cum sunt înfiinţarea, funcţionarea şi participarea la grupe tematice pe culturi pentru utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură la toate tipurile de parteneriat pentru cercetare şi dezvoltare şi la societăţi comerciale în parteneriat, legate de materialul primit, de dezvoltarea resurselor umane şi de accesul efectiv la facilităţile de cercetare.(iii) Accesul la tehnologii şi transferul de tehnologii, aşa cum sunt menţionate în alin. (i) şi (îi), incluzând tehnologiile protejate de drepturi de proprietate intelectuală, pentru ţările în curs de dezvoltare care sunt părţi contractante, în particular pentru ţările cele mai puţin dezvoltate şi ţările cu economii în tranziţie, vor fi asigurate şi/sau facilitate, în condiţii corecte şi dintre cele mai favorabile, în particular în cazul tehnologiilor utilizate în scopul conservării, precum şi al tehnologiilor de care beneficiază agricultorii din ţările în curs de dezvoltare, mai ales din ţările cele mai puţin dezvoltate şi ţările cu economii în tranziţie, inclusiv în condiţii de concesiune şi preferenţiale, dacă s-a convenit reciproc, printre altele, prin parteneriate în cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului multilateral. Accesul şi transferul vor fi asigurate în condiţii de recunoaştere şi în conformitate cu protecţia adecvată şi efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală. c) Consolidarea capacităţilorŢinând cont de nevoile ţărilor aflate în curs de dezvoltare şi ale ţărilor cu economii în tranziţie, după cum sunt reflectate de priorităţile pe care le acordă consolidării capacităţilor în problema resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în planurile şi programele lor, atunci când ele există, vizând resursele fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură acoperite de către Sistemul multilateral, părţile contractante convin să acorde prioritate: (i) stabilirii şi/sau consolidării programelor de educaţie şi de formare ştiinţifică şi tehnică în domeniul conservării şi utilizării durabile a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; (îi) dezvoltării şi modernizării facilităţilor destinate conservării şi utilizării durabile a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, în particular în ţările în curs de dezvoltare şi cele cu economii în tranziţie; şi (iii) cercetării ştiinţifice efectuate, de preferinţă şi dacă este posibil în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările în tranziţie, în cooperare cu instituţiile din aceste ţări, precum şi creşterii capacităţii de a face asemenea cercetări în domeniile în care ele sunt necesare. d) Participarea la rezultatele financiare şi la celelalte beneficii ale comercializării:(i) părţile contractante sunt de acord, în cadrul Sistemului multilateral, să ia măsuri în scopul împărţirii beneficiilor comerciale, prin implicarea sectorului privat şi public în activităţile identificate în prezentul articol, prin parteneriate şi colaborări, incluzând sectorul privat din ţările în curs de dezvoltare şi din ţările cu economii în tranziţie, în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice;(îi) părţile contractante sunt de acord ca ATM descris la art. 12.4 să includă clauza ca primitorul care comercializează un produs care este resursă genetică vegetală pentru alimentaţie şi agricultură şi încorporează material obţinut prin Sistemul multilateral să plătească, conform mecanismului descris în art. 19.3 lit. f), o parte echitabilă din beneficiile obţinute din comercializarea acelui produs, exceptând orice situaţie în care un asemenea produs este disponibil fără restricţii pentru terţi, pentru cercetare şi ameliorare ulterioară, caz în care primitorul care comercializează va fi încurajat să efectueze asemenea plăţi. Organul executiv va stabili la prima sa sesiune nivelul, forma şi modalitatea de efectuare a acestor plăţi, în acord cu practica comercială uzuală. Organul executiv poate decide stabilirea unor niveluri diferenţiate de plăţi pentru diferitele categorii de destinatari care comercializează asemenea produse; poate, de asemenea, decide asupra necesităţii de a excepta de la aceste plăţi micii fermieri din ţările în curs de dezvoltare şi din ţările cu economii în tranziţie. Organul executiv poate din când în când să revizuiască nivelurile de plăţi, în vederea realizării unei împărţiri corecte şi echitabile a beneficiilor, şi poate, de asemenea, să evalueze, într-o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, dacă plata unei părţi din beneficiile rezultate din comercializarea unor produse sub mandat ATM trebuie să devină obligatorie şi în cazurile în care asemenea produse sunt disponibile fără restricţii pentru terţi, în scopul cercetării şi ameliorării ulterioare.13.3. Părţile contractante sunt de acord ca beneficiile apărute din utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, care sunt împărţite conform Sistemului multilateral, să fie distribuite cu prioritate, direct şi indirect, către fermierii din toate ţările, în special din ţările în curs de dezvoltare şi din ţările cu economii în tranziţie, care conservă şi utilizează durabil resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.13.4. În prima sa sesiune, organul executiv va elabora politici relevante şi criterii pentru asistenţă specifică, în conformitate cu strategia de finanţare agreată, conform art. 18, pentru conservarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, pentru ţările în curs de dezvoltare şi ţările cu economii în tranziţie, ale căror contribuţii la diversitatea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură în cadrul Sistemului multilateral sunt semnificative şi/sau au nevoi speciale.13.5. Părţile contractante recunosc că probabilitatea implementării complete a Planului global de acţiune, în special în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările cu economii în tranziţie, va depinde în mare măsură de implementarea efectivă a prevederilor prezentului articol şi de strategia de finanţare, aşa cum este prevăzută la art. 18.13.6. Părţile contractante vor lua în considerare modalităţile unei strategii de contribuţii voluntare pentru împărţirea beneficiilor, prin care industriile de prelucrare a alimentelor care beneficiază de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură să contribuie la Sistemul multilateral.  +  Partea a V-a Capitole auxiliare  +  Articolul 14Planul global de acţiune14. Recunoscând că Planul global de acţiune pentru conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, aflat în derulare, este important pentru prezentul tratat, părţile contractante vor promova implementarea sa efectivă, inclusiv prin acţiuni naţionale şi, atunci când sunt potrivite, prin cooperări internaţionale care să furnizeze un cadru coerent, inter alia, pentru crearea de capacităţi, transferul de tehnologie şi schimbul de informaţii, ţinând cont de prevederile art. 13.  +  Articolul 15Colecţiile ex situ de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, deţinute de centrele de cercetări agricole internaţionale ale Grupului consultativ de cercetări agricole internaţionale şi de alte instituţii internaţionale15.1. Părţile contractante recunosc importanţa pentru prezentul tratat a colecţiilor ex situ de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, aflate sub răspunderea centrelor de cercetări agricole internaţionale (IARC) ale Grupului consultativ de cercetări agricole internaţionale (CGIAR). Părţile contractante invită IARC să semneze acorduri cu organul executiv, privitoare la colecţiile ex situ, în concordanţă cu termenii şi condiţiile de mai jos: a) resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, enumerate în anexa nr. I la prezentul tratat şi deţinute de IARC, vor fi făcute disponibile conform prevederilor stabilite în partea a IV-a; b) resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, altele decât cele enumerate în anexa nr. I la prezentul tratat şi colectate înainte de intrarea sa în vigoare, care sunt deţinute de IARC, vor fi făcute disponibile potrivit ATM aflat în derulare, în conformitate cu convenţiile dintre IARC şi FAO. Convenţiile ATM vor fi amendate de organul executiv nu mai târziu de a doua sa sesiune, după consultări în concordanţă cu prevederile relevante ale prezentului tratat, în special cu art. 12 şi 13 şi ţinând cont de următoarele condiţii:(i) IARC vor informa periodic organul executiv despre ATM la care au aderat, conform unui calendar ce va fi stabilit de organul executiv;(îi) părţilor contractante de pe al căror teritoriu au fost colectate resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, în condiţii în situ, li se vor pune la dispoziţie mostre din asemenea resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, la cerere, fără a fi nevoie de un ATM;(iii) beneficiile rezultate în urma ATM mai sus menţionate, care se colectează conform mecanismului menţionat la art. 19.3 lit. f), vor fi folosite în special pentru conservarea şi utilizarea durabilă a respectivelor resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, în special în programele naţionale şi regionale din ţările în curs de dezvoltare şi din ţările cu economii în tranziţie, în particular în centre de diversitate şi în ţările cele mai puţin dezvoltate; şi(iv) IARC vor lua măsurile adecvate, în acord cu capacităţile proprii, pentru a se conforma condiţiilor ATM şi vor informa cu promptitudine organul executiv despre cazurile de neconformitate; c) IARC recunosc autoritatea organului executiv de a stabili politicile directoare referitoare la păstrarea colecţiilor ex situ deţinute de către IARC şi subiect al prevederilor prezentului tratat; d) facilităţile ştiinţifice şi tehnice în care sunt conservate colecţiile ex situ vor rămâne sub autoritatea IARC care preiau în gestiune şi în administrare colecţiile în conformitate cu standardele internaţionale acceptate, în particular cu standardele băncilor de gene girate de Comisia FAO a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; e) la cererea unui IARC, secretarul va încerca să ofere sprijin tehnic corespunzător; f) secretarul va avea în orice moment drept de acces la facilităţi, precum şi dreptul de inspecţie a tuturor activităţilor care au loc în interiorul acestor facilităţi, în directă legătură cu conservarea şi schimburile de materiale, subiect al prezentului articol; g) dacă întreţinerea curentă a colecţiilor ex situ deţinute de IARC este afectată sau ameninţată de către oricare eveniment, inclusiv forţa majoră, secretarul, cu aprobarea ţării gazdă, va oferi asistenţă pentru evacuarea sau pentru transferul colecţiei, în măsura posibilităţilor.15.2. Părţile contractante sunt de acord să ofere acces facil la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură menţionate în anexa nr. I, în conformitate cu Sistemul multilateral, pentru IARC din CGIAR, care au acorduri semnate cu organul executiv, în conformitate cu prezentul tratat. Aceste centre vor fi incluse pe o listă păstrată de secretar, disponibilă, la cerere, pentru părţile contractante.15.3. Materialele, altele decât cele enumerate în anexa nr. I, care sunt recepţionate şi conservate de IARC, după intrarea în vigoare a prezentului tratat, vor fi disponibile în termeni concordanţi cu acordurile mutuale dintre IARC care au primit materialele şi ţara de origine sau ţara care a achiziţionat aceste resurse, în conformitate cu Convenţia diversităţii biologice sau cu altă lege aplicabilă.15.4. Părţile contractante sunt încurajate să ofere acelor IARC care au semnat acorduri cu organul executiv, în baza unor înţelegeri mutuale, acces la resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură care nu sunt enumerate în anexa nr. I, dar sunt importante pentru programele şi activităţile IARC.15.5. Pentru scopurile declarate în acest articol, organul executiv va căuta să stabilească înţelegeri şi cu alte instituţii internaţionale relevante.  +  Articolul 16Reţele internaţionale de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură16.1. Cooperarea existentă în reţelele internaţionale de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură va fi încurajată sau dezvoltată pe baza aranjamentelor existente şi în concordanţă cu termenii prezentului tratat, în aşa fel încât să se realizeze cea mai mare cuprindere posibilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.16.2. Părţile contractante vor încuraja, considerând-o oportună, participarea la reţele internaţionale a tuturor instituţiilor relevante, incluzând organizaţii guvernamentale, private, organizaţii neguvernamentale, unităţi de cercetare, ameliorare şi alte instituţii.  +  Articolul 17Sistemul informaţional global privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură17.1. Părţile contractante vor coopera pentru a dezvolta şi a consolida un sistem informaţional global, în scopul de a facilita schimburile de informaţii, bazat pe sistemele informaţionale existente, despre chestiuni ştiinţifice, tehnice şi de mediu, legate de resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, cu speranţa că aceste schimburi vor contribui la împărţirea beneficiilor prin realizarea disponibilităţii informaţiilor despre resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, pentru toate părţile contractante. În dezvoltarea Sistemului informaţional global cooperarea va respecta spiritul mecanismului Biroului de decontare al Convenţiei diversităţii biologice.17.2. Pe baza notificărilor părţilor contractante vor fi emise din timp avertismente despre evenimentele probabile, care ar putea ameninţa întreţinerea eficientă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, cu o atenţie specială pentru salvarea materialului.17.3. Părţile contractante vor coopera cu Comisia FAO pentru resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, în reevaluările sale periodice asupra stării resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură de pe glob, în scopul de a facilita actualizarea Planului global de acţiune la care face referire art. 14.  +  Partea a VI-a Prevederi financiare  +  Articolul 18Resurse financiare18.1. Părţile contractante se angajează să implementeze o strategie de finanţare pentru implementarea prezentului tratat, în conformitate cu prevederile prezentului articol.18.2. Obiectivele strategiei de finanţare vor fi îmbunătăţirea disponibilităţii, transparenţei, eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor financiare pentru implementarea activităţilor prezentului tratat.18.3. În vederea mobilizării fondurilor pentru activităţi prioritare, planuri şi programe, în special în ţările în curs de dezvoltare şi în ţările cu economii în tranziţie şi luând în considerare Planul global de acţiune, periodic organul executiv va stabili destinaţiile acestor fonduri.18.4. Strategii de utilizare a fondurilor: a) părţile contractante vor lua măsurile necesare şi adecvate în cadrul organelor executive ale mecanismelor internaţionale, fondurilor şi organismelor relevante, pentru a asigura prioritatea şi atenţia necesare alocării efective de resurse predictibile şi convenite pentru implementarea planurilor şi programelor, conform prezentului tratat; b) măsura în care părţile contractante care sunt ţări în curs de dezvoltare şi părţile contractante cu economii în tranziţie vor implementa efectiv angajamentele asumate prin prezentul tratat va depinde de alocarea efectivă, în special de către părţile contractante care sunt ţări dezvoltate, a resurselor la care se referă prezentul articol. Părţile contractante care sunt ţări în curs de dezvoltare şi părţile contractante care sunt ţări cu economii în tranziţie vor acorda prioritatea cuvenită în propriile planuri şi programe construirii unei capacităţi corespunzătoare în domeniul resurselor genetice vegetale pentru agricultură şi alimentaţie; c) părţile contractante care sunt ţări dezvoltate furnizează, iar părţile contractante care sunt ţări în curs de dezvoltare şi părţile contractante cu economii în tranziţie folosesc resurse financiare pentru implementarea prezentului tratat prin canale bilaterale, multilaterale şi regionale. Asemenea canale vor include mecanismele descrise la art. 19.3 lit. f); d) fiecare parte contractantă acceptă să execute şi să furnizeze resurse financiare pentru activităţile naţionale de conservare şi utilizare durabilă a resurselor genetice vegetale pentru agricultură şi alimentaţie, în funcţie de posibilităţile naţionale şi de resursele financiare. Resursele financiare disponibile nu pot fi utilizate în scopuri care nu sunt prevăzute în prezentul tratat, în special în domenii înrudite cu comerţul internaţional şi cu schimbul de mărfuri; e) părţile contractante acceptă că beneficiile financiare specificate la art. 13.2 lit. d) sunt parte a strategiei financiare; f) părţile contractante pot oferi contribuţii voluntare, în conformitate cu prevederile art. 13, iar acestea pot proveni din sectorul privat, de la organizaţii neguvernamentale sau din alte surse. Părţile contractante acceptă ca organul executiv să ia în considerare strategii de promovare a unor asemenea contribuţii.18.5. Părţile contractante acceptă ca prioritatea să fie acordată implementării unor planuri şi programe convenite, adresate agricultorilor din ţările în curs de dezvoltare, în special din ţările cel mai puţin dezvoltate şi din ţările cu economii în tranziţie, care conservă şi utilizează durabil resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.  +  Partea a VII-a Clauze internaţionale  +  Articolul 19Organul executiv19.1. Organul executiv al prezentului Tratat este constituit din toate părţile contractante.19.2. Toate deciziile organului executiv vor fi luate prin consens, în afară de cazul în care pentru a se ajunge la anumite măsuri se stabilesc alte modalităţi decizionale, exceptând situaţiile prevăzute la art. 23 şi 24, când consensul este obligatoriu.19.3. Funcţiile organului executiv au ca finalitate promovarea şi implementarea corespunzătoare a prezentului tratat, urmărind obiectivele sale şi, în special: a) să asigure orientarea tactică şi îndrumarea monitorizării, precum şi să adopte recomandările necesare pentru implementarea prezentului tratat, în special pentru funcţionarea Sistemului multilateral; b) să adopte planurile şi programele pentru implementarea prezentului tratat; c) să adopte la prima sa sesiune şi periodic să revizuiască strategia de folosire a fondurilor pentru implementarea prezentului tratat, în conformitate cu prevederile art. 18; d) să adopte bugetul prezentului tratat; e) să ia în considerare şi să organizeze, în funcţie de disponibilitatea fondurilor necesare, organisme subsidiare, potrivit necesităţilor, şi să stabilească mandatele şi componenţa acestora; f) să stabilească, în funcţie de necesităţi, un mecanism adecvat, cum ar fi un cont de depozit, pentru primirea şi utilizarea resurselor financiare care se vor acumula în el, în scopul implementării prezentului tratat; g) să stabilească şi să menţină cooperarea cu alte organizaţii internaţionale relevante şi instituţii create de alte tratate, incluzând în mod particular Conferinţa părţilor la Convenţia diversităţii biologice, în problemele care cad sub incidenţa prezentului Tratat, inclusiv participarea lor la strategia de distribuire a fondurilor; h) să ia în considerare şi să adopte după necesităţi amendamentele la prezentul tratat, în conformitate cu prevederile art. 23; i) să ia în considerare şi să adopte după necesităţi amendamente la anexele prezentului tratat, în conformitate cu prevederile art. 24; j) să ia în considerare strategiile de încurajare a contribuţiilor voluntare, în special cele la care se referă art. 13 şi 18; k) să îndeplinească alte funcţii necesare realizării obiectivelor prezentului tratat; l) să ia notă despre deciziile principale ale Conferinţei părţilor la Convenţia diversităţii biologice şi despre alte decizii importante ale celorlalte organizaţii internaţionale şi instituţii create de alte tratate; m) să informeze Conferinţa părţilor la Convenţia diversităţii biologice, alte organizaţii internaţionale şi instituţii create de alte tratate despre problemele ce privesc implementarea prezentului tratat; n) să aprobe termenii acordurilor cu IARC şi cu alte instituţii internaţionale, să revizuiască şi să amendeze ATM prevăzut la art. 15.19.4. În conformitate cu art. 19.6, fiecare parte contractantă va avea un vot şi poate fi reprezentată la sesiunile organului executiv de un singur delegat, care poate fi însoţit de un supleant, de experţi şi consilieri. Supleanţii, experţii şi consilierii pot lua parte la dezbaterile organului executiv, dar nu au drept de vot, cu excepţia cazurilor în care au fost autorizaţi să înlocuiască un delegat.19.5. Organizaţia Naţiunilor Unite, agenţiile sale specializate şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, precum şi orice alt stat care nu este parte contractantă la prezentul tratat pot fi reprezentate de observatori la sesiunile organului executiv. Orice alt organism sau agenţie, fie guvernamentală, fie neguvernamentală, calificată în domenii care au legătură cu conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, care a informat secretarul despre dorinţa sa de a fi prezentă la o sesiune a organului executiv, poate fi admisă, cu excepţia cazului în care, cel puţin o treime din numărul părţilor contractante prezintă obiecţii. Admiterea şi participarea observatorilor vor fi supuse regulilor de procedură adoptate de organul executiv.19.6. O organizaţie membră FAO, care este o parte contractantă, şi statele membre ale acelei organizaţii membre, care sunt părţi contractante, îşi vor exercita drepturile care decurg din calitatea de membru şi îşi vor îndeplini, mutatis mutandis, obligaţiile de membru în acord cu Constituţia şi cu Regulamentul general FAO.19.7. Organul executiv va adopta şi va amenda, în funcţie de necesităţi, propriile reguli de procedură şi reguli financiare care nu vor fi contradictorii prezentului tratat.19.8. La orice sesiune a organului executiv va fi necesară prezenţa de delegaţi reprezentând majoritatea părţilor contractante, pentru a se constitui cvorumul.19.9. Organul executiv va ţine sesiuni ordinare, cel puţin una la 2 ani. Aceste sesiuni trebuie, pe cât posibil, să se desfăşoare înainte sau imediat după sesiunile ordinare ale Comisiei privind resursele genetice pentru alimentaţie şi agricultură.19.10. Organul executiv va ţine sesiuni extraordinare atunci când acesta le consideră ca fiind necesare sau la solicitarea adresată, în scris, de către orice parte contractantă, dovedind că această cerere este sprijinită de cel puţin o treime din numărul părţilor contractante.19.11. Organul executiv îşi va alege preşedintele şi vicepreşedinţii (care împreună formează Biroul), în conformitate cu regulile de procedură.  +  Articolul 20Secretarul20.1. Secretarul organului executiv va fi numit de directorul general al FAO, cu aprobarea organului executiv. Secretarul va fi asistat de personal, în funcţie de necesităţi.20.2. Secretarul are următoarele funcţii: a) asigură şi furnizează suport administrativ pentru sesiuni ale organului executiv şi pentru orice corpuri subsidiare, după cum se va stabili; b) asistă organul executiv în ducerea la îndeplinire a funcţiilor sale, incluzând realizarea unor sarcini specifice pe care organul executiv ar putea decide să i le atribuie; c) raportează activităţile sale organului executiv.20.3. Secretarul va comunică tuturor părţilor contractante şi directorului general: a) deciziile organului executiv, în termen de 60 de zile de la adoptare; b) informaţiile primite de la părţile contractante, în conformitate cu prevederile prezentului tratat.20.4. Secretarul va furniza documentaţia în cele 6 limbi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru sesiunile organului executiv.20.5. Secretarul va coopera cu alte organizaţii şi organisme create prin alte tratate, incluzând în mod special Secretariatul Convenţiei asupra diversităţii biologice în realizarea obiectivelor prezentului tratat.  +  Articolul 21Buna-credinţăOrganul executiv, la prima sa întâlnire, va lua în considerare şi va aproba procedurile efective şi modul de conlucrare, precum şi mecanismele operaţionale pentru a promova buna-credinţă în legătură cu prevederile prezentului tratat şi pentru a adresa recomandări în probleme de rea-credinţă. Aceste proceduri şi mecanisme vor include monitorizarea şi oferirea de recomandări sau de asistenţă, inclusiv recomandări legale ori asistenţă legală, când este necesar, în special ţărilor în curs de dezvoltare şi ţărilor cu economii în tranziţie.  +  Articolul 22Rezolvarea diferendelor22.1. În eventualitatea unui diferend între părţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului tratat, părţile în cauză vor căuta soluţii prin negocieri.22.2. Dacă părţile în cauză nu pot ajunge la o înţelegere prin negocieri, ele pot căuta împreună bunele oficii sau pot cere medierea unui terţ.22.3. Când se ratifică, acceptă, aprobă ori se aderă la prezentul tratat sau oricând după aceea, o parte contractantă poate declara în scris Depozitarului că, pentru un diferend nerezolvat în concordanţă cu art. 22.1 sau art. 22.2, acceptă ca obligatorii unul sau ambele mijloace de rezolvare care urmează: a) arbitrajul în concordanţă cu procedura arătată în partea I a anexei nr. II la prezentul tratat; b) supunerea diferendului Curţii Internaţionale de Justiţie.22.4. Dacă părţile aflate în diferend, în concordanţă cu art. 22.3, nu au acceptat nici un mod comun de rezolvare a diferendului, acesta va fi supus concilierii în conformitate cu partea a 2-a din anexa nr. II la prezentul tratat, dacă părţile nu convin altfel.  +  Articolul 23Amendamentele tratatului23.1. Amendamente la prezentul tratat pot fi propuse de orice parte contractantă.23.2. Amendamente la prezentul tratat vor fi adoptate într-o sesiune a organului executiv. Textul oricărui amendament propus va fi comunicat părţilor contractante de către secretar cu cel puţin 6 luni înaintea sesiunii la care este propus pentru adoptare.23.3. Toate amendamentele la prezentul tratat vor fi aprobate prin consens al părţilor contractante prezente la sesiunea organului executiv.23.4. Orice amendament adoptat de către organul executiv va intra în vigoare pentru părţile contractante care l-au ratificat, acceptat sau aprobat în a 90-a zi după depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de către două treimi din numărul părţilor contractante. După 90 de zile de la depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare a amendamentului, acesta va intra în vigoare pentru orice altă parte contractantă.23.5. În înţelesul prezentului articol, un instrument depus de către o organizaţie membră a FAO nu va fi socotit în plus faţă de cele depuse de statele membre ale unei asemenea organizaţii.  +  Articolul 24Anexe24.1. Anexele la prezentul tratat constituie parte integrantă din acesta, iar o referinţă la prezentul tratat va fi în acelaşi timp o referinţă la oricare dintre anexele sale.24.2. Prevederile art. 23 se vor aplica şi amendamentelor anexelor.  +  Articolul 25SemnăturaPrezentul tratat va fi depus la FAO începând cu data de 3 noiembrie 2001 până pe 4 noiembrie 2002, pentru a putea fi semnat de către toţi membrii FAO şi de orice alte state care nu sunt membre FAO, dar care sunt membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, sau de oricare dintre agenţiile sale specializate ori de Agenţia Internaţională de Energie Atomică.  +  Articolul 26Ratificare, acceptare sau aprobarePrezentul tratat va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării de către membrii şi nemembrii FAO la care s-a făcut referire în art. 25. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Depozitar.  +  Articolul 27AderarePrezentul tratat va fi deschis spre aderare tuturor membrilor FAO şi oricărui stat care nu este membru FAO, dar este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sau al oricăreia dintre agenţiile sale specializate ori al Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică, începând cu data la care prezentul tratat este închis pentru semnare. Instrumentele de aderare vor fi depuse la Depozitar.  +  Articolul 28Intrarea în vigoare28.1. Conform prevederilor art. 29.2, prezentul tratat va intra în vigoare în a 90-a zi după depunerea celui de-al 40-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, cu condiţia ca cel puţin 20 de instrumente de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare să fie depuse de membrii FAO.28.2. Pentru fiecare membru FAO şi pentru orice stat care nu este membru FAO, dar este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sau al oricăreia dintre agenţiile sale specializate ori al Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică, care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la prezentul tratat după depunerea, în conformitate cu art. 28.1, al celui de-al 40-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezentul tratat va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.  +  Articolul 29Organizaţii membre ale FAO29.1. Când o organizaţie membră a FAO depune un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul tratat, organizaţia membră, în conformitate cu prevederile art. 11.7. din Constituţia FAO, va notifica orice modificare privind distribuţia competenţei la declaraţia sa de competenţă dată conform art. 11.5 din Constituţia FAO, aşa cum va fi necesar în lumina acceptării sale la prezentul tratat. Orice parte contractantă la prezentul tratat poate cere, în orice moment, de la o organizaţie membră FAO care este parte contractantă la prezentul tratat să furnizeze informaţii la fel ca între o organizaţie membră şi statele membre ale sale şi este responsabilă pentru implementarea oricărei probleme particulare ce intră sub incidenţa prezentului tratat. Organizaţia membră va furniza informaţii într-un timp rezonabil.29.2. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare, aderare sau retragere, depuse de o organizaţie membră a FAO, nu vor fi socotite ca suplimentare faţă de cele depuse de statele membre ale acesteia.  +  Articolul 30RezerveNici o rezervă nu va putea fi adoptată la prezentul tratat.  +  Articolul 31TerţiPărţile contractante vor încuraja orice membru FAO sau alt stat care nu este parte contractantă la prezentul tratat să adere la acesta din urmă.  +  Articolul 32Retrageri32.1. Orice parte contractantă poate, oricând după 2 ani de la data de la care prezentul tratat a intrat în vigoare pentru ea, să notifice Depozitarul asupra retragerii sale din prezentul tratat. Depozitarul va informa imediat părţile contractante.32.2. Retragerea va produce efecte după un an de la data primirii notificării.  +  Articolul 33Desfiinţarea33.1. Prezentul tratat va fi desfiinţat de drept dacă şi când, ca rezultat al retragerilor, numărul părţilor contractante scade sub 40, dacă părţile contractante rămase nu decid în mod unanim altfel.33.2. Depozitarul va informa toate părţile contractante când numărul lor scade la 40.33.3. În eventualitatea desfiinţării tratatului, dispunerea de bunuri se va face conform regulilor financiare adoptate de organul executiv.  +  Articolul 34DepozitarulDirectorul general al FAO va fi depozitarul acestui tratat.  +  Articolul 35Texte autenticeTextele în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă ale prezentului tratat sunt autentice în mod egal.  +  Anexa I LISTA PLANTELOR DE CULTURĂCUPRINSE ÎN SISTEMUL MULTILATERAL                     Plante de cultură alimentare 
     
    Denumirea plantei de culturăGenulObservaţii
    Arbore de pâineArtocarpusNumai arborele de pâine
    SparanghelAsparagus  
    OvăzAvena  
    SfeclăBeta  
    Complexul BrassicaBrassica et alGenurile incluse sunt: Brassica, Armoracia, Barbarea, Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium, Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa şi Sinapis. Acesta cuprinde culturi de legume şi de oleaginoase, precum: varza, rapiţa, muştarul, loboda, eruca, ridichea şi gulia. Specia Lepidium meyenii este exclusă.
      Cajanus  
    NăutCicer  
    CitriceCitrusGenurile Poncirus şi Fortunella sunt incluse ca portaltoi.
    CocotierulCocos  
    ColocasiaColocasia, Xanthosoma  
    MorcovDaucus  
    IgnameleDioscorea  
    MeiEleusine  
    CăpşunFragaria  
    Floarea soareluiHelianthus  
    OrzHordeum  
    Cartof dulceIpomoea  
    Lintea pratuluiLathyrus  
    LinteLens  
    MărMalus  
    ManiocManihotNumai Manihot esculenta
    BananierulMusaExceptând Musa textilis
    OrezOryza  
    MeiPennisetum  
    FasolePhaseolusExceptând Phaseolus polyanthus
    MazărePisum  
    SecarăSecale  
    CartofSolanumSecţiunea tuberosa inclusă, exceptând
        Solanum phureja.
    VânătăSolanumSecţiunea melongena inclusă.
    SorgSorghum  
    TriticaleTriticosecale  
    GrâuTriticum et al.Incluzând Agropyron, Elymus şi Secale.
    Bob/MăzăricheVicia  
    FasoliţăVigna  
    PorumbZeaExcluzând Zea perennis, Zea diploperennis şi Zea luxurians.
  Plante furajere
       
    GenulSpecia
    LEGUMINOASE FURAJERE  
    Astragaluschinensis, cicer, arenarius
    Canavaliaensiformis
    Coronillavaria
    Hedysarumcoronarium
    Lathyruscicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
    Lespedezacuneata, striata, stipulacea
    Lotuscorniculatus, subbiflorus, uliginosus
    Lupinusalbus, angustifolius, luteus
    Medicagoarborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
    Melilotusalbus, officinalis
    Onobrychisviciifolia
    Ornithopussativus
    Prosopisaffinis, alba, chilensis, nigra, pallida
    Piierariaphaseoloides
    Trifoliumalexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum
    GRAMINEE FURAJERE  
    Andropogongayanus
    Agropyroncristatum, desertorum
    Agrostisstolonifera, tenuis
    Alopecuruspratensis
    Arrhenatherumelatius
    Dactylisglomerata
    Festucaarundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
    Loliumhybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
    Phalarisaquatica, arundinacea
    Phleumpratense
    Poaalpina, annua, pratensis
    Tripsacumlaxum
    ALTE PLANTE FURAJERE  
    Atriplexhalimus, nummularia
    Salsolavermiculata
   +  Anexa II  +  Partea 1 Arbitrajul  +  Articolul 1Partea reclamantă va notifica către secretar că părţile litigiului solicită arbitraj conform art. 22. Notificarea va stabili obiectul arbitrajului şi va include, în mod special, menţionarea acelor articole din tratat a căror interpretare sau aplicare are legătură cu obiectul litigiului. Dacă părţile aflate în litigiu nu s-au înţeles asupra obiectului cauzei înainte de a fi desemnat preşedintele tribunalului, atunci Tribunalul de arbitraj va stabili el însuşi obiectul. Secretarul va comunică informaţia astfel primită tuturor părţilor contractante la tratat.  +  Articolul 2În litigiile dintre două părţi Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 membri. Fiecare parte aflată în litigiu va numi un arbitru, iar cei 2 arbitri vor desemna împreună, de comun acord, al treilea arbitru, care va fi preşedintele Tribunalului de arbitraj. Acesta din urmă nu va avea naţionalitatea uneia dintre părţile litigiului, nici nu va avea domiciliul pe teritoriul uneia dintre părţile litigiului, nu va lucra pentru nici unul dintre ei şi nu va fi avut de-a face în vreun fel cu cazul respectiv.2. În cazul unui litigiu cu mai mult de două părţi contractante, părţile cu interes comun vor numi, de comun acord, un singur arbitru.3. Ocuparea locului vacant va fi făcută în conformitate cu desemnarea iniţială.  +  Articolul 31. Dacă preşedintele Tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat în termen de două luni de la numirea celui de-al doilea arbitru, directorul general al FAO , la solicitarea uneia dintre părţile aflate în litigiu, va desemna preşedintele într-o perioadă suplimentară de două luni.2. Dacă una dintre părţile aflate în litigiu nu a numit un arbitru în timp de două luni de la primirea solicitării, cealaltă parte aflată în litigiu poate să îl informeze pe directorul general al FAO, care va face desemnarea în timpul unei perioade suplimentare de două luni.  +  Articolul 4Tribunalul de arbitraj va adopta hotărârile sale în conformitate cu prevederile tratatului şi cu dreptul internaţional.  +  Articolul 5Dacă părţile în litigiu nu au convenit altfel, Tribunalul de arbitraj îşi va stabili propriile norme de procedură.  +  Articolul 6La solicitarea uneia dintre părţile litigiului, Tribunalul de arbitraj poate recomanda luarea de măsuri asiguratorii, indispensabile.  +  Articolul 7Părţile litigiului trebuie să faciliteze munca Tribunalului de arbitraj şi, utilizând toate mijloacele care le stau la dispoziţie, vor trebui, în special, să: a) furnizeze tribunalului toate documentele relevante, informaţiile şi facilităţile; şi b) să permită Tribunalului de arbitraj, ori de câte ori este necesar, să citeze martorii sau experţii şi să consemneze depoziţia acestora.  +  Articolul 8Părţile în litigiu şi arbitrii au obligativitatea păstrării confidenţialităţii cu privire la orice informaţie primită cu titlu de confidenţă în timpul procesului de arbitraj.  +  Articolul 9Dacă Tribunalul de arbitraj nu stabileşte altfel, din cauza împrejurărilor speciale ale speţei, atunci cheltuielile tribunalului vor fi suportate în mod egal de către părţile aflate în litigiu. Tribunalul de arbitraj va păstra înregistrările tuturor cheltuielilor sale şi va furniza un deviz final părţilor în litigiu.  +  Articolul 10Orice parte contractantă care justifică un interes legitim faţă de obiectul litigiului şi care poate fi prejudiciată în vreun fel de hotărârea dată pe fondul cauzei poate interveni în proces, cu încuviinţarea Tribunalului de arbitraj.  +  Articolul 11Tribunalul de arbitraj poate asculta şi hotărî asupra cererilor reconvenţionale apărute în legătură cu obiectul litigiului.  +  Articolul 12Hotărârile Tribunalului de arbitraj atât asupra actelor procedurale, cât şi asupra fondului vor fi luate cu majoritatea voturilor membrilor săi.  +  Articolul 13Dacă una dintre părţile în litigiu nu apare în faţa Tribunalului de arbitraj sau nu se poate apăra în acest caz, cealaltă parte poate solicita Tribunalului de arbitraj continuarea procesului şi pronunţarea unei hotărâri. Neprezentarea în faţa Tribunalului de arbitraj a uneia dintre părţile aflate în litigiu sau imposibilitatea uneia dintre acestea de a se apăra nu poate împiedica desfăşurarea procesului. Înainte de a se pronunţa pe fondul cauzei, Tribunalul de arbitraj trebuie să fie lămurit cu privire la temeinicia şi legalitatea cererii.  +  Articolul 14Tribunalul va fi ţinut să adopte hotărârea, prin care dezleagă fondul cauzei, în termen de 5 luni de la data constituirii sale, doar dacă nu găseşte de cuviinţă să prelungească perioada cu încă un termen de cel mult 5 luni.  +  Articolul 15Hotărârea prin care se rezolvă fondul cauzei va fi limitată la obiectul litigiului şi va conţine motivele care au stat la baza adoptării sale. Va avea menţionate numele membrilor care au participat la deliberare şi data pronunţării. Orice membru al Tribunalului de arbitraj poate ataşa la actul final opinia sa separată sau diferită faţă de soluţia dată.  +  Articolul 16Hotărârea definitivă va fi obligatorie pentru părţile cauzei. Ea va fi dată fără drept de apel doar dacă părţile aflate în litigiu nu au convenit, în prealabil, altfel asupra unei proceduri de apel.  +  Articolul 17Orice diferend care poate să apară între părţile în litigiu, în legătură cu interpretarea sau executarea hotărârii definitive, poate fi supus spre soluţionare, de oricare dintre părţile cauzei, Tribunalului de arbitraj care a adoptat hotărârea.  +  Partea a 2-a Concilierea  +  Articolul 1O comisie de conciliere va fi creată la solicitarea uneia dintre părţile aflate în litigiu. Comisia de conciliere va fi, dacă părţile nu au convenit altfel, compusă din 5 membri, 2 numiţi de fiecare parte implicată şi un preşedinte ales cu acordul tuturor membrilor desemnaţi.  +  Articolul 2În disputele dintre mai mult de două părţi contractante părţile cu interes comun vor numi membrii comisiei de conciliere din partea lor, de comun acord. Când două sau mai multe părţi la diferend au interese diferite sau există divergenţe că ar avea un interes comun, ele vor numi, separat, membrii lor.  +  Articolul 3Dacă în termen de două luni de la data solicitării de constituire a comisiei de conciliere toţi membrii acesteia nu au fost desemnaţi de către părţile în litigiu, atunci directorul general al FAO va proceda, la cererea părţii care a iniţiat solicitarea, la desemnarea acestora într-un termen nou, de două luni.  +  Articolul 4Dacă preşedintele comisiei de conciliere nu a fost ales în termen de două luni de la numirea ultimului membru al acesteia, directorul general al FAO va desemna preşedintele, dacă i se va cere de către una dintre părţile aflate în litigiu, într-un termen nou, de două luni.  +  Articolul 5Comisia de conciliere va adopta hotărârile sale cu majoritatea voturilor membrilor săi. Dacă părţile aflate în litigiu nu au convenit altfel, comisia de conciliere îşi va stabili propria procedură. Aceasta va adopta o propunere de soluţionare a litigiului, pe care părţile o vor examina cu bună-credinţă.  +  Articolul 6În caz de neînţelegere cu privire la competenţa comisiei de conciliere, aceasta din urmă va hotărî asupra competenţei sale.___________