ORDIN nr. 42 din 28 martie 2005privind măsurile pentru implementarea interdicţiei totale de administrare a proteinelor animale procesate în hrana animalelor de fermă
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 13 aprilie 2005    Văzând Referatul de aprobare nr. 31.278 din 21 martie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România privind implementarea interdicţiei totale de administrare a proteinelor animale procesate în hrana animalelor de fermă şi a aplicării prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, apelor, pădurilor şi mediului nr. 741/2003 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control şi eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 144/2002, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua următoarele măsuri:1. În perioada 23-30 iunie 2005 inspectorii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se vor deplasa la toate fermele de porci şi păsări unde vor întreprinde următoarele măsuri: a) vor consemna cantitatea de proteină animală procesată (cu excepţia făinii de peşte) existentă în stoc şi furnizorii acesteia; b) vor întocmi o notă în care:(i) se va menţiona cantitatea de proteine animale procesată existentă în stoc;(îi) se va interzice achiziţionarea altor cantităţi de proteine animale;(iii) se va interzice începând cu data de 1 august 2005 administrarea proteinelor animale procesate în hrana animalelor de fermă (nota va fi semnată de proprietarul sau responsabilul fermei şi va fi întocmită în dublu exemplar; un exemplar va fi înmânat proprietarului sau responsabilului fermei, iar al doilea exemplar va fi îndosariat la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Serviciul sănătatea animalelor).2. În perioada 25 martie-29 aprilie 2005 vor fi înştiinţate oficial de către directorii executivi ai direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, toate unităţile producătoare de proteină animală procesată din fiecare judeţ cu privire la faptul că din data de 1 august 2005 va fi interzisă administrarea acestor produse în hrana animalelor de fermă (cu excepţia carnivorelor).3. Înştiinţarea se va efectua prin adresă scrisă în care se vor menţiona cele de mai sus şi se va interzice începând cu data de 1 iulie 2005 comercializarea de către aceste unităţi a proteinelor animale procesate în scopul administrării în hrana animalelor de fermă (cu excepţia carnivorelor).  +  Articolul 2Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor dispune aplicarea întocmai a prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 741/2003 şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman.  +  Articolul 3Criteriile care stau la baza întocmirii planurilor de inspecţii şi control la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind respectarea prevederilor ordinelor ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 741/2003 şi nr. 723/2003 sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 717/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementează organizarea inspecţiilor oficiale în domeniul nutriţiei animalelor, şi respectiv, Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 8/2004 privind aprobarea Ghidului oficial de control pentru nutriţie animală şi a Planului operaţional de urgenţă în domeniul nutriţiei animale.  +  Articolul 4 (1) Până la data de 31 martie 2005, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor dispune măsuri de examinare obligatorie prin metoda microscopică a tuturor probelor de furaje combinate şi de premixuri sau concentrate proteino-vitamino-minerale prelevate în cadrul controalelor oficiale din domeniul nutriţiei animale ce urmează a fi efectuate după data de 1 august 2005. (2) Planificarea prelevărilor şi examinărilor probelor din domeniul nutriţiei animale, prevăzută în realizarea Programului de inspecţii din domeniul nutriţiei animale pentru anul în curs, va fi modificată în consecinţă şi va fi raportată Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară.  +  Articolul 5Până la data de 31 mai 2005, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară va centraliza modificările operate de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi va transmite Direcţiei generale inspecţie, control, inspecţie la frontieră şi coordonarea institutelor veterinare Programul naţional de inspecţii din domeniul nutriţiei animale pentru anul 2005 şi Planificarea prelevării de probe în realizarea acestui program, realizate în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 8/2004 şi ale notelor de serviciu ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 292 din 3 septembrie 2004 şi nr. 507 din 4 februarie 2005 - transmise prin intranet - pentru a fi incluse în Programul naţional de inspecţii şi controale.  +  Articolul 6Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se va aduce la cunoştinţă direcţiilor generale de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Notei de serviciu a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare nr. 221.773 din 15 ianuarie 2004.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 28 martie 2005.Nr. 42.-------