NORME din 31 martie 2005de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 12 aprilie 2005     +  Articolul 1Pensia de serviciu se acordă cu respectarea prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, la cerere, după împlinirea condiţiilor de pensie pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Singura condiţie pentru a beneficia de pensie de serviciu în condiţiile Legii nr. 47/1992, republicată, o reprezintă calitatea de judecător al Curţii Constituţionale la data pensionării sau recalculării pensiei, indiferent de vechimea în magistratură.  +  Articolul 3Cuantumul pensiei de serviciu, calculat în condiţiile art. 72 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, este 80% din indemnizaţia brută lunară a judecătorului. Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public se suportă din bugetul de stat.  +  Articolul 4Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia de pensionare şi de adeverinţa-tip, se depune de solicitant la casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana îndreptăţită, care calculează atât pensia din sistemul public stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare. Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.  +  Articolul 5Drepturile de pensie de serviciu se acordă şi se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Casa teritorială de pensii emite o singură decizie de pensie în care se înscriu distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum şi diferenţa dintre cele două pensii care urmează a fi suportată de la bugetul de stat. Această diferenţă urmează a fi evidenţiată distinct şi în fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului.  +  Articolul 7În vederea actualizării pensiei de serviciu se stabileşte următoarea procedură: a) Curtea Constituţională informează în scris Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori va avea loc o majorare a indemnizaţiilor de încadrare brute lunare ale personalului aflat în activitate; b) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale transmite listele cu titularii pensiilor de serviciu aflate în plată; c) Curtea Constituţională transmite adeverinţele nominale, întocmite conform modelului adeverinţelor-tip din anexele nr. 3 şi 4 la normele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, care le comunică caselor teritoriale de pensii în vederea punerii în aplicare.  +  Articolul 8La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu, casele teritoriale de pensii emit o nouă decizie de pensie pe baza adeverinţelor transmise de instituţiile publice prevăzute la art. 7. Noua decizie de pensie, însoţită de o copie a adeverinţei în baza căreia s-a efectuat actualizarea, se comunică pensionarului.  +  Articolul 9Răspunderea cu privire la stabilirea venitului brut şi a vechimii în magistratură revine instituţiei care eliberează adeverinţa-tip.  +  Articolul 10Perioadele asimilate prevăzute de art. 38 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie vechime în magistratură şi nu pot fi valorificate la stabilirea pensiei de serviciu.  +  Articolul 11Adeverinţele-tip utilizate pentru aplicarea prevederilor art. 72 alin. (2) şi ale art. 73 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt cele prevăzute pentru magistraţi în anexele nr. 1-4 la normele prezentate în anexa nr. 1 la hotărâre.  +  Articolul 12Prevederile cuprinse în art. 8-11 de mai sus şi art. 17 din anexa nr. 1 la hotărâre se aplică în mod corespunzător.---------