NORME METODOLOGICE din 24 martie 2005de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 11 aprilie 2005  Notă
  Aprobate prin Hotărârea nr. 219 din 24 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 11 aprilie 2005.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitățile de îndeplinire a obligațiilor legale de către autoritățile administrației publice, instituțiile publice, agenții economici, alte persoane juridice și fizice, comisiile de rechiziții și autoritățile militare abilitate să efectueze rechiziții de bunuri, la declararea mobilizării parțiale sau totale a forțelor armate ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgență, pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum și pe timpul acestor situații.(2) Rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, prevăzute a se efectua la declararea sau la instituirea stărilor precizate la alin. (1), se organizează și se pregătesc din timp de pace.  +  Articolul 2(1) Prin bunuri rechiziționabile sau supuse rechiziției se înțelege totalitatea bunurilor ce se pot rechiziționa potrivit art. 5 din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.(2) Bunurile prevăzute a se rechiziționa sunt cele pentru care autoritățile abilitate de lege au emis ordine de predare.  +  Articolul 3(1) Planificarea rechiziției bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (1^1) din Lege se realizează din timp de pace prin planul de rechiziții de bunuri județean, respectiv al municipiului București, pe baza Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile, aprobat prin ordin al șefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.(2) Pentru celelalte bunuri care nu se planifică prin planul de rechiziții, asigurarea lor se face prin planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, conform Nomenclatorului cu produse și servicii pentru apărare, și acestea se pot rechiziționa pe timpul situațiilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4Pentru stabilirea necesarului de bunuri prevăzute a se rechiziționa și de persoane care pot fi chemate pentru prestări de servicii, se procedează astfel:a) unitățile aparținând forțelor destinate apărării înaintează cererile de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public centrelor militare județene sau ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare centre militare, pe a căror rază teritorială sunt dislocate sau constituite;b) agenții economici, autoritățile administrației publice, celelalte instituții publice și alte persoane juridice, cărora le revin sarcini din planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, înaintează cereri de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, la oficiile de mobilizare a economiei și pregătire a teritoriului pentru apărare județene, respectiv al municipiului București, denumite în continuare oficii județene;c) centrele militare centralizează cererile de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public ale unităților prevăzute la lit. a), iar oficiile județene centralizează cererile agenților economici, ale autorităților administrației publice, celorlalte instituții publice și ale altor persoane juridice prevăzute la lit. b);d) cererile de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public prevăzute la lit. a) și b) se înaintează la secretariatele tehnice ale comisiilor mixte de rechiziții, concomitent cu întocmirea planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, și se actualizează anual, până la sfârșitul primului trimestru sau când apar modificări în structura organizatorică a beneficiarului ori a sarcinilor de mobilizare ale acestuia.  +  Articolul 5Plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziționate și prestările de servicii în interes public din sursele prevăzute la art. 27 din Lege se face potrivit modalităților și instrumentelor de plată stabilite prin instrucțiuni comune, emise în acest scop de către autoritățile administrației publice centrale implicate, cu avizul Băncii Naționale a României.  +  Articolul 6(1) Comisia Centrală de Rechiziții și comisiile mixte de rechiziții adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor care le compun.(2) Înlocuitorii de drept ai membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) au drepturile și obligațiile titularilor.  +  Capitolul II Transmiterea și centralizarea datelor de evidență a bunurilor rechiziționabile și a persoanelor fizice care pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public; verificarea și recensământul  +  Articolul 7(1) Pentru stabilirea cantităților de bunuri ce pot fi rechiziționate și a prestărilor de servicii în interes public, concomitent cu informațiile comunicate potrivit art. 41 alin. (4) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, agenții economici, autoritățile administrației publice, celelalte instituții publice și persoane juridice, proprietare sau deținătoare, cu orice titlu, de bunuri rechiziționabile, sunt obligate să transmită oficiilor județene în fiecare an, la sfârșitul trimestrului IV, datele privind existentul și starea bunurilor rechiziționabile, precum și cele privind evidența persoanelor care pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.(2) Autoritățile administrației publice locale comunică oficiilor județene, în condițiile alin. (1), datele despre bunurile rechiziționabile aflate în proprietatea persoanelor fizice din unitatea administrativ-teritorială respectivă.(3) Potrivit domeniului de responsabilitate, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., precum și structurile teritoriale ale acestora comunică, la cererea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale sau a oficiilor județene, datele privind mijloacele auto aflate în proprietatea persoanelor juridice și fizice.(4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Finanțelor Publice și direcțiile de impozite și taxe locale au obligația de a comunică, la cererea oficiilor județene, date din evidența proprie referitoare la venituri și cheltuieli, structura activității economice, numărul de salariați, mijloacele de transport și construcții cu privire la agenții economici, autoritățile administrației publice, celelalte instituții publice și alte persoane juridice.  +  Articolul 8(1) Oficiile județene centralizează și prelucrează datele primite de la persoanele juridice prevăzute la art. 7.(2) Situațiile centralizatoare constituie documentele pe baza cărora se analizează cererile de rechiziții de bunuri, se elaborează proiectul planului de rechiziții de bunuri și se formulează propuneri pentru luarea hotărârilor comisiilor mixte de rechiziții.  +  Articolul 9(1) Persoanele juridice care au în evidență bunurile prevăzute a se rechiziționa comunică semestrial oficiilor județene și centrului militar, Statului Major al Forțelor Navale sau Statului Major al Forțelor Aeriene, după caz, modificările survenite la aceste bunuri privind înstrăinarea sau starea lor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3.(2) Pe baza datelor primite potrivit alin. (1), secretariatul tehnic din cadrul oficiului județean actualizează planul de rechiziții de bunuri județean, respectiv al municipiului București, pe care îl supune aprobării comisiei mixte de rechiziții competente.  +  Articolul 10Comisiile mixte de rechiziții stabilesc componența comisiilor de verificare a ținerii evidenței, existentului și stării tehnice a bunurilor rechiziționabile, precum și analizei forței de muncă ce poate fi chemată pentru prestări de servicii în interes public, la agenții economici, la autoritățile administrației publice, la celelalte instituții publice și la persoanele juridice prevăzute de Lege, precum și modalitatea și periodicitatea efectuării acestor verificări.  +  Articolul 11În situația în care se dispune recensământul bunurilor supuse rechiziției, Comisia Centrală de Rechiziții stabilește componența comisiilor de recensământ și metodologia de efectuare a acestuia.  +  Capitolul III Modul de îndeplinire a atribuțiilor comisiei mixte de rechiziții  +  Articolul 12Președintele comisiei mixte de rechiziții reprezintă comisia în relațiile cu autoritățile și cu instituțiile publice, precum și cu agenții economici și celelalte persoane juridice și fizice care au responsabilități privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public.  +  Articolul 13(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, comisia mixtă de rechiziții își constituie un secretariat tehnic în cadrul oficiului județean.(2) Atribuțiile secretariatelor tehnice se stabilesc de către comisiile mixte de rechiziții și se aprobă de către președintele Comisiei Centrale de Rechiziții.(3) Secretariatul comisiei mixte de rechiziții este conducătorul desemnat al oficiului județean.(4) Asigurarea materială necesară desfășurării activității secretariatelor tehnice ale comisiilor mixte de rechiziții se face de către consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, în limitele sumelor prevăzute anual în bugetele locale ale acestora.(5) Pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale ale comisiei mixte de rechiziții, consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, asigură secretariatului tehnic al acesteia un autoturism, în limita unui consum lunar de 300 litri carburant.  +  Articolul 14(1) Secretariatul tehnic centralizează cererile de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public primite de la centrul militar și pe cele de la oficiul județean, iar pe baza existentului de bunuri rechiziționabile și a persoanelor care pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public formulează propuneri de repartiție a acestora pe garnizoane, localități și categorii de beneficiari.(2) Pe baza acestor date secretariatul tehnic întocmește proiectul planului de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public al județului sau al municipiului București și îl prezintă comisiei mixte de rechiziții.  +  Articolul 15(1) Comisia mixtă de rechiziții analizează propunerile de repartiție, aprobă planul de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public și adoptă hotărârea în acest sens.(2) Prioritățile pentru efectuarea repartiției bunurilor prevăzute a fi rechiziționate vor avea următoarea ordine:a) pentru forțele armate;b) pentru forțele de protecție;c) pentru prevenirea, localizarea și înlăturarea urmărilor unor dezastre;d) pentru funcționarea agenților economici și a instituțiilor publice prevăzute cu sarcini în planul de mobilizare a economiei naționale;e) pentru funcționarea și exploatarea sistemelor de telecomunicații și căilor de comunicații.f) pentru asigurarea cazării necesare populației afectate de consecințele războiului sau ale dezastrelor.(3) Hotărârea comisiei mixte de rechiziții se comunică, în extras, persoanelor juridice cărora li s-au stabilit obligații de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public, de către secretariatul tehnic, cu semnătura președintelui, în termen de 10 zile de la adoptare, în timp de pace, și în termen de 24 de ore, pe timp de război.  +  Articolul 16Comisiile mixte de rechiziții înaintează anual, până la data de 15 aprilie, Comisiei Centrale de Rechiziții deficitele și excedentele de bunuri rechiziționabile față de cererile din planul de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public al județului sau al municipiului București.  +  Articolul 17Potrivit art. 23 lit. i) din Lege, ministerele prevăzute a desemna câte un reprezentant în Comisia Centrală de Rechiziții sunt:a) Ministerul Economiei și Comerțului;b) Ministerul Sănătății;c) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei;d) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;e) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;f) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale;g) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 18Pentru pregătirea și executarea rechizițiilor de bunuri, Comisia Centrală de Rechiziții are următoarele atribuții:a) prezintă Guvernului, anual, în trimestrul I, sinteza activității privind modul de pregătire și de efectuare a rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public, la nivel național;b) dispune redistribuirea, la nivel național, a unor bunuri rechiziționabile, în scopul creșterii gradului de asigurare a cererilor de rechiziții de bunuri;c) coordonează și verifică activitatea comisiilor mixte de rechiziții pe timpul pregătirii și executării rechizițiilor de bunuri;d) aprobă Nomenclatorul bunurilor rechiziționabile, precum și actualizările acestuia.  +  Articolul 19Comisia Centrală de Rechiziții elaborează instrucțiunile tehnice referitoare la stabilirea cantităților de bunuri rechiziționabile, precum și a limitelor valorilor de despăgubire pentru acestea.  +  Articolul 20(1) Comisia Centrală de Rechiziții își constituie, în structura organizatorică a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, un secretariat tehnic permanent, organizat prin ordin al șefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.(2) Secretariatul tehnic permanent se încadrează cu cadre militare în activitate sau funcționari publici cu statut special, detașați de la Ministerul Apărării Naționale ori de la Ministerul Administrației și Internelor, după caz, precum și cu personal civil de specialitate.(3) Atribuțiile secretariatului tehnic permanent se stabilesc de către Comisia Centrală de Rechiziții.(4) Fondurile necesare organizării și desfășurării lucrărilor secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziții se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.  +  Capitolul IV Metodologia executării rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public  +  Articolul 21(1) În baza hotărârii comisiei mixte de rechiziții, repartiția pe beneficiari a bunurilor prevăzute a se rechiziționa și a persoanelor care urmează a fi chemate pentru prestări de servicii în interes public se efectuează astfel:a) de către centrul militar, pe unități destinate apărării;b) de către oficiul județean, pe agenți economici, instituții publice și autorități ale administrației publice locale.(2) Oficiul județean transmite centrului militar repartiția astfel aprobată, în vederea întocmirii ordinelor de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziționa și a celor de chemare pentru prestări de servicii în interes public.(3) Centrul militar, pe baza repartiției efectuate, emite, în condițiile legii, ordine de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziționa potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4, respectiv ordine de chemare pentru prestări de servicii în interes public, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.(4) Ordinele de predare pentru bunurile prevăzute a se rechiziționa, specifice marinei și aviației militare, se emit de șeful Statului Major al Forțelor Navale, respectiv de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene.(5) Înmânarea acestor ordine se face în condițiile legii, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii hotărârii comisiei mixte de rechiziții, în timp de pace, și în termen de 24 de ore, pe timp de război.  +  Articolul 22(1) Ordinele de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziționa și ordinele de chemare pentru prestările de servicii în interes public se păstrează de agenții economici, de autoritățile administrației publice, de celelalte instituții publice și persoane juridice prevăzute de Lege, în condițiile stabilite de centrele militare.(2) Ordinele de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziționa și ordinele de chemare pentru prestările de servicii în interes public ale persoanelor fizice se păstrează asupra acestora.  +  Articolul 23(1) Modalitatea înștiințării și organizării predării bunurilor rechiziționate și chemării persoanelor pentru prestări de servicii în interes public se va stabili de Ministerul Apărării Naționale, prin centrele militare.(2) Proprietarii sau deținătorii legali ai navelor și aeronavelor prevăzute a se rechiziționa, aflate în afara teritoriului național, sunt obligați să asigure aducerea acestora în țară, la cererea, la termenele și la locurile stabilite de autoritățile împuternicite să efectueze rechiziții de bunuri.  +  Articolul 24(1) Bunurile rechiziționate se predau beneficiarilor pe bază de proces-verbal de predare-preluare, întocmit în trei exemplare, pe formulare tipizate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.(2) Proprietarii sau deținătorii legali vor pune la dispoziția beneficiarilor bunurile care se rechiziționează, la locurile stabilite în ordinele de predare a bunurilor.(3) Pentru bunurile care se trimit beneficiarului de către proprietar sau de deținător, formularele de proces-verbal se asigură acestora de către centrele militare și se păstrează împreună cu ordinele de predare a bunurilor, la predător.(4) Pentru bunurile care se preiau de către beneficiar de la predător, formularele de proces-verbal se asigură și se păstrează la beneficiar.(5) Procesele-verbale de predare-preluare se completează, se semnează și se ștampilează, în situația în care există ștampilă, de către predător și primitor sau de înlocuitorii legali, după caz.  +  Articolul 25După predarea-preluarea bunurilor rechiziționate, procesele-verbale primesc următoarea destinație:– exemplarul nr. 1 - la predător;– exemplarul nr. 2 - la beneficiar;– exemplarul nr. 3 - la centrul militar de pe raza căruia s-a efectuat rechiziția de bunuri, trimis de către beneficiar, în termen de 24 de ore de la data rechiziției.  +  Articolul 26(1) Bunurile ce se rechiziționează, constituite în complete, se asigură și se predau cu echipamentele și materialele ce le compun, conform inventarului cu care fabrica producătoare a livrat produsul respectiv, inclusiv cu documentele tehnice de exploatare și întreținere, completate la zi.(2) Mijloacele de transport auto și tehnica de construcții se predau cu sculele, piesele de schimb și accesoriile din inventar, cu plinurile de lubrifianți și lichide speciale prevăzute în cartea tehnică de exploatare și cu cantitățile de carburanți precizate în ordinele de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziționa.(3) Navele și aeronavele se predau cu lotul de bord conform inventarului, inclusiv piesele de schimb aferente, cu plinurile de carburanți - lubrifianți și lichide speciale. Navele se vor preda, în plus, cu alimente și apă pentru 5 zile, pentru întregul echipaj.  +  Articolul 27(1) Persoanele chemate pentru prestări de servicii în interes public se vor prezenta la locul, termenul și cu materialele prevăzute în ordinele de chemare, precum și cu documentele de identitate, de atestare a meseriei, calificării și situației militare, după caz.(2) Persoanele care vor fi preluate potrivit legii, împreună cu tehnica rechiziționată pe care o deservesc, vor avea asupra lor documentele de identitate și militare, după caz, precum și documentele care atestă calificarea respectivă și dreptul de exploatare a tehnicii.  +  Articolul 28Pentru efectuarea rechizițiilor de bunuri și chemarea persoanelor pentru prestări de servicii în interes public, pe timp de război, de către comandanții de subunități sau de unități, stabiliți potrivit legii, se procedează astfel:a) comandantul emite autorităților publice locale ordine de predare a bunurilor prevăzute a se rechiziționa și ordine de chemare pentru prestări de servicii în interes public, pe formulare netipizate, care vor cuprinde datele prevăzute de lege;b) autoritatea respectivă pune la dispoziție comandantului bunurile rechiziționate și persoanele solicitate, în cel mai scurt timp;c) bunurile solicitate vor fi predate de proprietarii sau de deținătorii legali;d) beneficiarul împreună cu proprietarul sau cu deținătorul de bunuri rechiziționate întocmesc un proces-verbal de predare-preluare netipizat, similar celui prezentat în anexa nr. 6, în trei exemplare, semnat și ștampilat, dacă proprietarul sau beneficiarul deține ștampila, și autentificat de reprezentantul autorității publice locale. Destinația exemplarelor este cea prevăzută la art. 25. Exemplarul nr. 3 se trimite centrului militar de pe a cărui rază de responsabilitate s-a efectuat rechiziția de bunuri, prin grija autorităților publice locale, în termen de 24 de ore.  +  Articolul 29Restituirea bunurilor care au fost rechiziționate se face pe bază de proces-verbal de restituire, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, întocmit în trei exemplare. Destinația exemplarelor este similară cu cea prezentată la art. 25.  +  Capitolul V Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 30Statul Major General și Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale efectuează controale la agenții economici, la autoritățile administrației publice, la celelalte instituții publice și la alte persoane juridice și fizice, privind modul de ținere a evidenței, a stării tehnice și de întreținere a bunurilor supuse rechiziției, precum și exactitatea datelor comunicate de aceștia, prin persoane autorizate, pe bază de delegație semnată de șeful Statului Major General și, respectiv, de șeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.  +  Articolul 31În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice:a) secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziții definitivează Nomenclatorul bunurilor rechiziționabile, pe baza propunerilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, pe care îl va actualiza periodic;b) Comisia Centrală de Rechiziții elaborează regulamentul de organizare și funcționare a acesteia;c) comisiile mixte de rechiziții elaborează regulamentele de organizare și funcționare a acestora, care vor fi aprobate de președintele Comisiei Centrale de Rechiziții.  +  Articolul 32Ministerele nominalizate să aibă reprezentanți în Comisia Centrală de Rechiziții, în situația în care își schimbă denumirea sau se restructurează, dar își păstrează domeniul de activitate, au obligația să-și păstreze reprezentanți în cadrul comisiei.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice                    ROMÂNIA..............................................................(denumirea unității militare, agentului economic,instituției publice care adresează cererea)Comandantul (șefului)......(centrului militar, oficiului de mobilizare a economiei și pregătire a teritoriului pentru apărare)..........
      CERERE DE RECHIZIȚII DE BUNURI ȘI DE PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERES PUBLIC
  pentru...................................................................(denumirea unității militare, agentului economic, instituției publice)                 ┌───────────────────────────────────────────┐                 │ │                 │ │                 │ │                 └───────────────────────────────────────────┘ (se completează numai de către unitățile militare)*1)Locul de prezentare.............. (adresa)..............*2)
    Nr. crt.   Denumirea bunurilor necesare a serechiziționa (a servicii- lor care se prestează)*3)    U.M.     Canti-tatea   Termenul de punere la dispo- ziție    Județul (municipiul București) care asigură   Total asigurat      Rămas de asigurat    Obser-vații    
        
                                                                                                                                                                                             
  (verso)
    Nr. crt.   Denumirea bunurilor necesare a serechiziționa (a servicii- lor care se prestează)*3)    U.M.     Canti-tatea   Termenul de punere la dispo- ziție    Județul (municipiul București) care asigură   Total asigurat      Rămas de asigurat    Obser-vații    
        
                                                                                                                                                                                             
  ...............................................................(numele, prenumele și semnătura comandantului unității militarereprezentantul legal ai agentului economic, instituției publice)           L.S. Notă
  *1) Datele se referă la indicativul unității militare cu care se poartă corespondența în timp de pace, garnizoana, termenul de mobilizare și tipul unității (mecanizată, de artilerie, jandarmi etc.)
  *2) Pentru bunurile prevăzute a fi preluate de la surse direct de către solicitant, se va înscrie expresia cu delegat
  *3) Bunurile solicitate se înscriu în ordinea din Nomenclatorul bunurilor rechiziționabile
   +  Anexa nr. 2la normele metodologiceDenumirea unității...............................Cod Unic de înmatriculare........................Localitatea......................................Strada...............................nr..........Telefon........................Fax...............Nr.......................din.....................
  FIȘA
  cu existentul bunurilor rechiziționabile la data de ..........
   Nr. crt.    Denumirebun re- chiziți-onabil    Cod bunrechi- zițio- nabil    Marca,tipul       Existent Nevoi proprii     Sarcină utilă (nr. locuri, tone,mc,litri  Pentru mijloacede transport
  În evi- dență    În func-țiune    
  Număr de omo-logare RAR Număr de în- matri- culare
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
            
            
            
            
            
            
            
            
  Conducătorul societății (instituției(Numele, prenumele și semnătura) L.S......................... Întocmit: (Numele, prenumele și semnătura)
  NOTĂ:1) Coloanele 1 și 2 se vor completa cu denumirile și codurile din partea I a Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 7 septembrie 2004;2) Coloanele 3, 7, 8 și 9 se completează cu date din Certificatul de înmatriculare. În coloana 7 se va trece caracteristica principală a bunului rechiziționabil, respectiv nr. de locuri la mijloacele de transport persoane, tonajul la autocamioane, capacitatea cupei la excavatoare, etc.3) Coloanele 4 și 5 se completează conform datelor din evidența contabilă;4) În coloana 6 se trec mijloacele care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor rezultate din planul de mobilizare a economiei naționale.(verso)Denumirea unității..............................Cod Unic de înmatriculare.......................Localitatea.....................................Strada...............................nr.........Telefon........................Fax..............Nr.......................din....................
  FIȘĂ
  de evidență a personalului pentru prestări de servicii în interes public
  Nr. crt. Funcția/ meseria CNBR   Numele și prenumele Prenumele tatălui Cod numeric personal Domiciliul 
  0 1 2 3 4 5 6
         
         
         
  Conducătorul societății (instituției) (Numele, prenumele și semnătura) L.S........................... Întocmit: (Numele, prenumele și semnătura) 
  NOTĂ:1) Coloana 2 se va completa cu codurile din partea a Îi-a a Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 7 septembrie 2004;
   +  Anexa nr. 3la normele metodologiceROMÂNIA..................................(denumirea persoanei juridice careține evidența bunurilor)
  Către
  Centrul Militar/Oficiul de mobilizare a economiei și pregătire
  a teritoriului pentru apărare

  SITUAȚIA
  modificărilor survenite în existentul sau
  starea bunurilor prevăzute a se rechiziționa
  la data de...................................
  Seria și nr. ordinului de predare Denumirea bunurilor pre-văzute a se rechiziționa  Cantitateastabilită a se re- chiziționa  Modificări survenite privind Cauzele care au determinat modifi- cările Propu- neri deînlo- cuire   Observații  
  Cantitateaexistenta Starea 
                                  

  ....................................
  (numele, prenumele și semnătura
  reprezentantului legal al persoanei
  juridice care are în evidență bunurile)

  L.S.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceExemplarul nr. 1*Font 8*            ROMÂNIA    MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE    ..............................    (autoritatea militară emitenta)                                                                         ÎN ATENȚIA TITULARULUI                                      Seria..... Nr....... │ ORDINULUI DE PREDARE    ORDIN DE PREDARE A BUNURILOR RECHIZIȚIONATE │1. Bunurile rechiziționate se predau în perfectă                                                           │stare de funcționare, cu toate echipamentele 1. ..................................................... │și materialele ce le compun, cu sculele, piesele         (denumirea persoanei juridice sau fizice, │de schimb și accesoriile din inventar, inclusiv            proprietară sau deținătoare) │cu documentele termice de exploatare șidin...................................................... │întreținere.                     (adresa) │2. Mijloacele de transport auto și tehnica de 2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de  │construcții se predau cu plinurile de lubrifianțibunuri și prestările de servicii în interes public, cu │și lichide speciale prevăzute în documentațiamodificările și completările ulterioare, veți preda la │tehnică și cu cantitățile de carburanți precizate....(denumirea beneficiarului).... în......(adresa locului │în ordinele de predare.de predare)......... bunurile din tabelul de mai jos pe o │3. Mijloacele de transport navale, aeriene șiperioadă....(limitată definitiv)..... Acestea se predau │feroviare se predau cu plinurile de carburanți-în termen de............. ore de la declararea mobilizării │lubrifianți și lichide speciale complete. În plus,publice sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia │navele se vor preda cu alimente și apă pentru 5de la înștiințarea dumneavoastră de către delegatul │zile, pentru întregul echipaj.centrului militar (unități beneficiare, unități de │4. Mijloacele de transport cu tracțiune animalăpoliție). │se predau cu găleată, cheie pentru roți și                                                           │felinar (catadioptru). Caii trebuie să fie                                                           │sănătoși și potcoviți și vor avea asigurate ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐ │cantitățile de furaje prevăzute în ordinul de │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│ │predare. │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │ │5. Ordinul de predare va fi păstrat în deplină │ │ care se re- │ │ │ │dispoziție │ │siguranță pentm a nu s supus pierderii, │ │chiziționează│ │ │ │ │ │deteriorării sau furtului. Pierderea sau ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤ │deteriorarea acestuia va fi anunțată autorității │ │ │ │ │ │ │ │emitente în 24 ore de la producere. │ │ │ │ │ │ │ │6. Se interzice orice modificare sau ștersătură │ │ │ │ │ │ │ │în ordinul de predare. │ │ │ │ │ │ │ │7. Schimbările survenite în evidența bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │prevăzute a se rechiziționa, privind │ │ │ │ │ │ │ │înstrăinarea sau starea acestora precum și │ │ │ │ │ │ │ │modificarea adresei proprietarului sau dețină- │ │ │ │ │ │ │ │torului se comunică de către aceștia │ │ │ │ │ │ │ │autorităților militare emitente, în termen de │ │ │ │ │ │ │ │maximum 45 de zile de la producerea lor. │ │ │ │ │ │ │ │8. La plecarea din țară sau în cazul schimbării │ │ │ │ │ │ │ │domiciliului în alt județ, ordinul de predare va │ │ │ │ │ │ │ │fi înapoiat unității militare emitente. │ │ │ │ │ │ │ │9. Pentru bunurile prevăzute a fi preluate direct └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘ │de către beneficiar, la adresa locului de                                                           │predare, va fi înscrisă expresia "cu delegat".                                                           │10. În caz de neexecutare întocmai, veți                                                           │suporta consecințele prevăzute la art 33 și 34                                                           │din Legea nr. 132/1997, cu modificările și                                                           │completările ulterioare. ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐ │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│ │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │ │ │ care se re- │ │ │ │dispoziție │ │ │chiziționează│ │ │ │ │ ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘    Comandantul (șeful)................    ...................................           (gradul și semnătura)                    L.S.Exemplarul nr. 2Font 8*              ROMÂNIA │ ROMÂNIA    MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE │ MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE    .............................. │ ..............................    (autoritatea militară emitenta) │ (autoritatea militară emitenta)                                                           │                                                           │┌───────────┐                                                           ││ │                                                           │└───────────┘                                      Seria..... Nr....... │(denumirea beneficiarului) Seria....Nr.....                                                           │    ORDIN DE PREDARE A BUNURILOR RECHIZIȚIONATE │ DOVADA DE PRIMIRE A                                                           │ ORDINULUI DE PREDARE 1. ..................................................... │Subsemnatul ....(numele și prenumele reprezen-         (denumirea persoanei juridice sau fizice, │tantului legal al persoanei juridice sau persoanei            proprietară sau deținătoare) │fizice)....., în calitate de proprietar (deținător),din...................................................... │am primit ordinul de predare seria.... nr........                     (adresa) │și voi lua măsuri pentru predarea bunurilor 2. În temeiul Legii nr, 132/1997 privind rechizițiile de │prevăzute în ordin, în locul și la termenulbunuri și prestările de servicii în interes public, cu │stabilite.modificările și completările ulterioare, veți preda la │....(denumirea beneficiarului).... în......(adresa locului │ Semnătura....... Data primirii.........de predare)......... bunurile din tabelul de mai jos pe o │ ______________________________________perioadă....(limitată definitiv)..... Acestea se predau │în termen de............. ore de la declararea mobilizării │..............................publice sau la termenele specificate în dreptul fiecăruia │(autoritatea militară emitentă)de la înștiințarea dumneavoastră de către delegatul │centrului militar (unități beneficiare, unități de │ DOVADA DE ÎNCUNOȘTINȚARE PENTRUpoliție). │ PREDAREA BUNURILOR PREVĂZUTE ÎN ORDIN                                                           │                                                           │ ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐ │ Subsemnatul.....(numele și prenumele reprezen- │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│ │tantului legal al persoanei juridice sau persoanei │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │ │fizice)..... în calitate de proprietar (deținător), │ │ care se re- │ │ │ │dispoziție │ │am fost încunoștințat astăzi...... luna........ │ │chiziționează│ │ │ │ │ │anul.......ora...... de delegatul ......(centrului ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤ │militar, unității beneficiare, unității de poliție) │ │ │ │ │ │ │ │..... să aduc la îndeplinire prevederile ordinului │ │ │ │ │ │ │ │de predare seria....... nr........... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura ............... Semnătura.......... │ │ │ │ │ │ │ │ (proprietarului sau (delegatului) │ │ │ │ │ │ │ │ deținătorului) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘ │                                                                        PROCES-VERBAL ┌───┬─────────────┬───┬───────┬────────────┬───────────┐ │Nr.│ Denumirea │U.M│ Canti-│ Datele de │Termenul de│ Subsemnatul.................................... │crt│ bunurilor │ │ tatea │identificare│ punere la │ (gradul, numele și prenumele) │ │ care se re- │ │ │ │dispoziție │ delegat al ................................... │ │chiziționează│ │ │ │ │ (centrului militar, unității beneficiare ├───┼─────────────┼───┼───────┼────────────┼───────────┤ sau unității de poliție) │ │ │ │ │ │ │ deplasându-mă la posesorul ordinului de predare │ │ │ │ │ │ │ seria........ nr............ pentru a-l anunța să │ │ │ │ │ │ │ prezinte bunurile prevăzute a se rechiziționa, │ │ │ │ │ │ │ în locul și la termenul înscrise în acesta │ │ │ │ │ │ │ a) și, negăsindu-l, am transmis │ │ │ │ │ │ │ ordinul......................................... │ │ │ │ │ │ │ ................................................ │ │ │ │ │ │ │ (numele și prenumele) │ │ │ │ │ │ │ în calitate de ................................. │ │ │ │ │ │ │ (salariat, părinte, soție, frate, soră, │ │ │ │ │ │ │ copil major, colocatar, vecin) │ │ │ │ │ │ │ care s-a obligat să-1 comunice titularului │ │ │ │ │ │ │ în timpul cel mai scurt; │ │ │ │ │ │ │ b) și, refuzând să se semneze, dovada de │ │ │ │ │ │ │ încunoștințare s-a afișat pe ușa sediului │ │ │ │ │ │ │ agentului economic │ │ │ │ │ │ │ (instituției, locuinței titularului). │ │ │ │ │ │ │ Drept pentru care am încheiat prezentul │ │ │ │ │ │ │ proces-verbal, astăzi...... luna....... │ │ │ │ │ │ │ anul....... ora........ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Semnătura delegatului Seria... nr... B.I. și │ │ │ │ │ │ │ semnătura primitorului │ │ │ │ │ │ │ sau a martorilor │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────┴───┴───────┴────────────┴───────────┘ ..................... ....................    Comandantul (șeful)................    ...................................           (gradul și semnătura)                    L.S.  +  Anexa nr. 5la normele metodologice*Font 8*          ROMÂNIA │ ROMÂNIA │ ROMÂNIAMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE │MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE │MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALECENTRUL MILITAR............... │CENTRUL MILITAR............... │CENTRUL MILITAR..............                                          │ │                                          │┌───────────┐ │                                          ││ │ │                                          │└───────────┘ │                         Seria..... Nr....│(denumirea │ Seria.... Nr.....                                          │beneficiarului) Seria....Nr....│                                          │ │    ORDIN DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE │ DOVADA DE PRIMIRE A ORDINULUI │ ORDIN DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE       SERVICII ÎN INTERES PUBLIC │ DE CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE │ SERVICII ÎN INTERES PUBLIC                                          │ SERVICII ÎN INTERES PUBLIC │                                          │ │1. ...................................... │ Subsemnatul...................... │1. ................................(denumirea persoanei juridice sau fizice) │ (Numele și prenumele reprezen-│(denumirea persoanei juridice sau fizice)din...................................... │ tantului legal al persoanei │din ...............................              (adresa) │ juridice sau persoane fizice)│ (adresa)                                          │am primit ordinul de chemare pentru│2. în temeiul Legii nr. 132/1997 privind │prestări de servicii seria .....nr.│2. în temeiul Legii nr. 132/1997 privindrechizițiile de bunuri și prestări de │.... și voi lua măsuri de trimitere│rechizițiile de bunuri și prestările deservicii în interes public, cu modifică- │(de prezentare) a persoanelor în- │servicii în interes public, cu modifică-rile și completările ulterioare, veți │scrise în acesta, în locul și la │rile și completările ulterioare, vețitrimite (vă veți prezenta) în termen de...│termenul stabilite. │trimite (vă veți prezenta) în termen de..ore de la declararea mobilizării sau la │ │ore de la declararea mobilizării sau latermenele specificate în dreptul fiecăruia│ │termenele specificate în dreptul fiecăru-de la înștiințarea dumneavoastră de către │ Semnătura...... Data primirii.....│ia de la înștiințarea dumneavoastră dedelegatul centrului militar (unități │ _________________________________ │către delegatul centrului militarbeneficiare, unități de poliție), la .....│ │(unități beneficiare,unități de poliție),........................................ │ CENTRUL MILITAR........... │la.....................................     (Denumirea beneficiarului) │ │ (Denumirea beneficiarului)în............................, personalul│ DOVADA DE ÎNCUNOȘTINȚARE PENTRU │în........................., personalulprevăzut în tabelul de mai jos: │PREZENTAREA LA PRESTĂRI DE SERVICII│prevăzut în tabelul de mai jos:                                          │ ÎN INTERES PUBLIC A PERSOANELOR │┌──┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐│ PREVĂZUTE ÎN ORDIN │┌──┬────────┬────────┬─────────┬────────┐│Nr│Servici-│Numărul │Materia- │Termenul ││ ││Nr│Servici-│Numărul │Materia- │Termenul││c │ile care│ de │lele cu │de pre- ││ Subsemnatul ..................... ││c │ile care│ de │lele cu │de pre- ││r │se pres-│persoane│care tre-│zentare ││(numele și prenumele reprezentan- ││r │se pres-│persoane│care tre-│zentare ││t │tează │ │buie să │ ││tului legal al persoanei juridice ││t │tează │ │buie să │ ││ │ │ │se pre- │ ││sau persoanei fizice) ││ │ │ │se pre- │ ││ │ │ │zinte │ ││din........................am fost ││ │ │ │zinte │ │├──┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤│ (adresa) │├──┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │ │ │ │ ││încunoștințat astăzi_ luna__ anul__││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ora___ să aduc la îndeplinire pre- ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││vederile ordinului de chemare ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││pentru prestări de servicii ││ │ │ │ │ │└──┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘│seria______ nr. _________ │└──┴────────┴────────┴─────────┴────────┘                                          │ │3. Dovada de primire a ordinului de                                          │ │chemare pentru prestări de servicii se                                          │ │se găsește la..........................                                          │ │Comandantul Centrului Militar..........                                          │Semnătura........ Semnătura....... │ (gradul și semnătura)                                          │(persoanei (delegatului) │                                          │juridice sau │ L.S.                                          │ fizice) │   ÎN ATENȚIA TITULARULUI ORDINULUI DE | |   CHEMARE PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII | |         ÎN INTERES PUBLIC! | PROCES-VERBAL |                                          | |1. Va veți prezenta la locul, termenul și |Subsemnatul...................... |cu materialele prevăzute de ordinul de | (gradul numele și prenumele) |chemare în următoarele situații : |delegat al..............(centrului |a) la declararea mobilizării comunicate | militar, unității beneficiare |prin posturile naționale de radio și | sau unității de poliție)....... |televiziune ; |deplasându-mă la titularul ordinu- |b) la chemarea prin delegatul centrului |lui de chemare seria____nr._____ |militar, a unității beneficiare sau a |pentru al anunța să aducă la înde- |unității de politie. |plinire prevederile acestuia. |2. La prezentare veți avea asupra dumnea- |a) negăsindu-l,am transmis ordinul:|voastră ordinul de chemare pentru prestări|.......(numele și prenumele).... |de servicii, buletinul de identitate, |în calitate de........(salariat, |livretul militar (după caz), actele |părinte, soție, frate, soră, copil |medicale pe care le posedați (carnet de |major, colocatar, vecin).......... |sănătate, certificat de concediu medical, |să-l comunice titularului în timpul|decizia de pensionare în caz de boală), |cel mai scurt; |documentele de atestare a calificării. |b) și, refuzând să semneze, dovada|3. Persoanele care deservesc mijloacele |de încunoștințare s-a afișat pe |tehnice, utilajele sau instalațiile |ușa sediului agentului economic |folosite la prestarea unor servicii vor |(instituției, locuinței titula- |avea asupra lor, completate la zi, |rului). |documentele care să ateste calificarea |Drept pentru care am încheiat |respectivă și dreptul de a le exploata. |prezentul proces-verbal, |4. Se interzice orice, modificare sau |astăzi...... luna.....anul....ora..|ștersătură în ordinul de chemare | |5. Ordinul de chemare va fi păstrat în |Semnătura Seria...nr....B.I.și|deplină siguranță pentru a nu fi supus |delegatului semnătura |pierderii, deteriorării sau furtului, | primitorului |6. La autoritatea care deține dovada de | sau a martorilor|primire a ordinului de chemare pentru | .............. |prestări de servicii: | |a) veți anunța în termen de 24 de ore | |pierderea deteriorarea sau furtul ordinu- | |lui de chemare; | |b) veți preda ordinul de chemare în | |situația schimbării domiciliului sau a | |locului de muncă, plecării din țară, | |îndeplinirii condițiilor de a fi scutit de| |prestări de servicii potrivit legii, | |precum și în alte situații care conduc la | |imposibilitatea executării obligațiilor | |ordinului de chemare. | |  +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  ROMÂNIA ......................... (denumirea beneficiarul)  Exemplarul nr...... ................... ( destinația) Seria ... Nr.........

  PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE
  A BUNURILOR RECHIZIȚIONATE
  1. Încheiat astăzi......luna........anul..... între...(denumirea persoanei juridice sau fizice)...... codul......(fiscal sau numeric personal)... din ....(adresa)...., predător, în calitate de proprietar (deținător legal) și ...(denumirea beneficiarului, adresa).... primitor, în calitate de beneficiar.2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, cu modificările și completările ulterioare, s-au predat și s-au primit următoarele bunurile bunuri, pe termen .....(limitat, definitiv).....
   Nr. crt. Denumirea bunurilor care se rechiziționează   Datele de identificare  U.M.  Cantitatea   Starea calitativă  Valoarea  
                                                                                                                                
  CITIȚI PE VERSO!
  Predător................... (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al persoanei juridice sau persoanei fizice) L.S Primitor...................... (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al beneficiarului) L.S.
  (verso)
  TABEL NOMINAL
  cu personalul care deservește bunurile rechiziționate
  Nr. crt. Numele, pronumele tatălui și al persoanei Anul nașterii  Seria și numărul actului de identitate Calificarea (specialitatea)   Observații 
        
        
        
        
  În atenția titularului procesului-verbal1. Procesul-verbal se completează cu date privind bunurile ce se rechiziționează, de către primitor și predător sau de către persoanele împuternicite de aceștia, la locul de predare-primire a bunurilor.2. Pentru bunurile care se rechiziționează de la deținătorul legal, în procesul-verbal se vor înscrie și datele de identificare a proprietarului (denumire, adresă, etc).3. Durata pentru care se rechiziționează bunurile prevăzute la pct. 2 din procesul-verbal va fi specificată astfel:a) "definitiv " - pentru bunurile consumptibile;b) nr. de zile - pentru bunurile neconsumptibile, atunci când se stabilește această durată;c) nu se completează - când nu se cunoaște momentul încetării rechiziției4. Datele de identificare prevăzute în tabel pentru bunurile neconsumptibile se referă la seria de fabricație, la caracteristici și la alte elemente specifice.5. La împlinirea termenelor sau la încetarea cauzelor care au determinat rechizițiile, bunurile se restituie celor de la care au fost rechiziționate sau succesorii lor legali, cu proces-verbal de restituire.6. Pentru bunurile care nu mai pot fi restituite și pentru degradarea sau devalorizarea lor, proprietarii sau deținătorii au dreptul la despăgubiri potrivit legii.7. Pe perioada rechiziției, proprietarii sau deținătorii sunt scutiți de impozite și de plată taxelor pentru bunurile rechiziționate, iar obligațiile ce decurg din contractele legal încheiate se suspendă.8. În cazul pierderii procesului-verbal de predare-primire, Comisia Centrală de Rechiziții poate hotărî eliberarea unui duplicat numai după declararea anulării acestuia în Monitorul Oficial al României. În acest sens, se adresează o cerere comisiei mixte de rechiziții care a hotărât rechiziția.9. Neprezentarea procesului-verbal de predare-primire la lichidare, în termen de 3 ani de la publicarea datei începerii în Monitorul Oficial al României, are ca efect pierderea dreptului la despăgubiri pentru bunurile rechiziționate.10. Exemplarul de proces-verbal aflat asupra predătorului se înapoiază beneficiarului în momentul efectuării plății contravalorii bunurilor rechiziționate definitiv sau încheierii procesului-verbal de restituire, pentru cele rechiziționate pe termen limitat.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  ROMÂNIA ......................... (denumirea beneficiarul) Exemplarul nr...... ................... ( destinația)

  PROCES-VERBAL DE RESTITUIRE
  A BUNURILOR RECHIZIȚIONATE
  1. Încheiat astăzi......luna........anul..... între...(denumirea beneficiarului rechiziției)...... din ....(adresa)...., predător, în calitate de beneficiar, și ......(denumirea persoanei juridice, fizice sau a deținătorului legal) ... din ....(adresa)..... primitor, în calitate de proprietar (deținător sau moștenitor legal).2. În temeiul Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, cu modificările și completările ulterioare, s-au restituit bunurile rechiziționate, prevăzute în procesul-verbal de predare-primire seria........nr..............din...........
   Nr. crt. Denumirea bunurilor care se restituie   Datele de identificare   Cantitatea    Starea calitativă  Valoarea  
                                                                                                              
  CITIȚI  PE VERSO!
  Predător................... (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al beneficiarului rechiziției)  L.S Primitor...................... (numele, prenumele și semnătura reprezentantului persoanei juridice, persoanei fizice sau al moștenitorului legal) L.S.
  (verso)În atenția titularului procesului-verbal1. Procesul se completează cu datele privind bunurile rechiziționate, de către predător, primitor sau de către persoanele împuternicite de aceștia, la locul de predare-primire a bunurilor.2. În coloana "Denumirea bunurilor care se restituie", acestea se vor înscrie respectând ordinea din procesul-verbal de predare- primire. în cazul în care pentru un bun rechiziționat se restituie un alt bun similar, acesta se înscrie la același număr curent.3. Coloana "Valoarea restituită" din procesul-verbal se completează astfel:a) cu valoarea integrală a bunului rechiziționat, dacă nu mai poate fi restituit;b) cu diferența de valoare rezultată din degradarea sau din devalorizarea bunului rechiziționat;c) cu diferența de valoare dintre un alt bun restituit în locul bunului rechiziționat;d) nu se completează în cazul restituirii bunului în aceleași condiții de stare avute la momentul rechiziției.4. La exemplarul de proces-verbal ce se expediază centrului militar se anexează procesul-verbal de predare-primire care a făcut obiectul restituirii.5. Reclamațiile privind prețurile practicate, valoarea bunurilor rechiziționate înscrise în documentele oficiale și achitarea despăgubirilor vor fi adresate comisiei mixte de rechiziții care a făcut rechiziția, în cel mult 90 zile de la data încheierii procesului-verbal de restituire.
  ------