HOTĂRÂRE nr. 259 din 31 martie 2005privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 7 aprilie 2005  Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Se înființează Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, denumit în continuare Centrul Național, prin reorganizarea Centrului de Studii, Experimentări și Specializare pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor, care se desființează.  +  Articolul 2Centrul Național, cu sediul în municipiul București, este unitatea specializată din subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, abilitată să efectueze la nivel național:a) studii, încercări de laborator și evaluarea conformității produselor în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile;b) formarea profesională în ocupații și funcții specifice pompierilor și protecției civile;c) formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale în ocupații din domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile;d) atestarea persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.  +  Articolul 3Centrul Național preia și gestionează toate documentele, convențiile, contractele și alte acte similare încheiate de Centrul de Studii, Experimentări și Specializare pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor, precum și drepturile și obligațiile care decurg din acestea.  +  Capitolul II Atribuțiile Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului activității pe care o desfășoară, potrivit legii, Centrul Național are următoarele atribuții principale:a) efectuează studii, cercetări și experimentări de nivel național în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile și colaborează, după caz, cu institute de cercetare-proiectare sau cu agenți economici de profil;b) efectuează studii privind unele tipuri de riscuri din domeniul de competență al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;c) asigură, în laboratoare și poligoane de profil, încercarea comportării la foc a produselor pentru construcții și a altor materiale, studierea, încercarea și experimentarea produselor, procedeelor și echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor și protecției civile;d) verifică, la cererea producătorilor, importatorilor sau a utilizatorilor, calitatea produselor pentru construcții cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor de protecție pentru pompieri și a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă, confirmând prin rapoarte de încercare parametrii calitativi în domeniul de competență;e) verifică în domeniul de competență, în condițiile legii, la solicitarea organelor de control, parametrii calitativi ai unor materiale și produse prelevate de pe piață;f) asigură certificarea sau, după caz, agrementarea produselor pentru construcții cu rol în securitatea la incendiu, a mijloacelor de protecție pentru pompieri și a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă, prin organismul de certificare din structură, sub marca de certificare CNSIPC-CERT;g) elaborează metodologii, ghiduri, specificații tehnice privind încercarea comportării la foc a materialelor și încercarea și experimentarea mijloacelor de protecție pentru pompieri și a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor și protecției civile;h) acordă, la cerere, conform legii, asistență tehnică și consultații de specialitate persoanelor fizice și juridice în domeniul utilizării produselor, procedeelor și echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor și protecției civile;i) organizează, în condițiile legii, cursuri pentru formarea profesională inițială și continuă a personalului de pompieri, iar la cerere, cursuri pentru formarea profesională, evaluarea competenței profesionale și certificarea pentru ocupații în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum și a cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din ministere, organe ale administrației publice centrale și alte instituții publice, regii autonome și societăți comerciale;j) atestă persoanele juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotecție și ignifugare, a celor de verificare, întreținere și reparare a autospecialelor, utilajelor, instalațiilor și a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, precum și pentru desfășurarea altor activități de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă, stabilite prin lege;k) participă la elaborarea și realizarea, în domeniul de competență, a unor programe comune cu asociații profesionale și organisme neguvernamentale cu profil de activitate în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă;l) efectuează încercări și demonstrații practice în poligoanele și stațiile de încercări ale serviciilor de urgență profesioniste din subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu acordul și sprijinul comandanților acestora și, după caz, în colaborare cu alte instituții sau agenți economici interesați;m) participă la elaborarea proiectelor de acte normative de nivel național, în domeniul de competență;n) execută, la cerere, constatări tehnico-științifice și participă, împreună cu organele abilitate prin lege, la cercetarea cauzelor generatoare și împrejurărilor determinante în producerea incendiilor și a altor situații de urgență din domeniul de competență;o) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 5(1) Atribuțiile Centrului Național, prevăzute la art. 4 lit. c), d), e), f), i), j) și l), reprezintă prestări de servicii care se efectuează contra cost, la cererea persoanelor fizice și juridice.(2) Metodologia de calcul reprezentând contravaloarea serviciilor prestate se stabilește prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 6Pentru produsele certificate potrivit prevederilor art. 4 lit. f), producătorii sau, după caz, importatorii au dreptul să înscrie pe produs ori pe ambalajul produsului respectiv marca de certificare CNSIPC-CERT.  +  Articolul 7Lista produselor certificate sau agrementate se publică periodic în revistele de specialitate ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și, după caz, ale asociațiilor profesionale și ale altor organisme.  +  Articolul 8Centrul Național desfășoară activități de colaborare și încheie protocoale de recunoaștere mutuală cu institute, laboratoare și organisme cu obiect de activitate similar din alte țări și poate reprezenta Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ca membru, în organizații naționale, europene și internaționale de profil.  +  Articolul 9Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 10Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.164/1996 privind funcționarea Centrului de Studii, Experimentări și Specializare pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 noiembrie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Bodu,
  secretar de stat
  București, 31 martie 2005.Nr. 259.