ORDIN nr. 570 din 30 martie 2005privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 7 aprilie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ale art. 67 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în condiţiile prezentului ordin.  +  Articolul 2Pot fi preschimbate cu documente similare româneşti permisele de conducere naţionale, eliberate de autorităţile statelor enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin şi care: a) aparţin cetăţenilor străini care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România; b) au fost obţinute în străinătate de cetăţenii români.  +  Articolul 3 (1) Permisele de conducere străine pot fi preschimbate cu documente similare româneşti în condiţiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere româneşti. Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care România a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale se face conform condiţiilor prevăzute de acestea. (2) Permisele de conducere eliberate în ţările membre ale Uniunii Europene pot fi preschimbate cu permise de conducere româneşti cu toate categoriile echivalente celor înscrise în documentele străine.  +  Articolul 4 (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere solicitanţii prevăzuţi la art. 2 vor depune următoarele documente: a) permisul de conducere străin, în original şi traducerea legalizată a acestuia; b) documentul de identitate, în original şi copii xerox, respectiv;- paşaportul şi legitimaţia de şedere temporară în România, în cazul cetăţenilor străini;- paşaportul, adeverinţa, buletinul sau cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români; c) fişa deţinătorului de permis de conducere, completată prin dactilografiere; d) fişa medicală completată de policlinica în a cărei rază teritorială solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, conform art. 57 lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 85/2003; e) avizul psihologic, conform prevederilor art. 57 lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 85/2003; f) certificatul de cazier judiciar, conform prevederilor art. 57 lit. d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 85/2003; g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic şi că titularul acestuia nu mai posedă un alt permis de conducere naţional românesc sau străin; h) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere; i) două fotografii color tip permis de conducere. (2) După primirea şi verificarea actelor menţionate se restituie solicitantului documentul de identitate. (3) În cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere străin, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea valabilităţii permisului respectiv de către autorităţile emitente. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate. După eliberarea permisului de conducere românesc va fi înştiinţată autoritatea străină emitentă.  +  Articolul 5 (1) Permisele de conducere străine ale membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, ale corespondenţilor de presă străini, precum şi ale reprezentanţilor organizaţiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizaţii străine, cu statut diplomatic, acreditaţi în România, vor fi preschimbate, cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent. (2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune următoarele documente: a) permisul de conducere străin, în original şi traducerea legalizată a acestuia; b) documentul de identitate, în original şi copii, respectiv paşaportul diplomatic şi carnetul de identitate; c) fişa deţinătorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere; d) fişa medicală; e) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere; f) o fotografie color tip permis de conducere. (3) După primirea şi verificarea actelor menţionate se restituie solicitantului documentul de identitate.  +  Articolul 6După preschimbare, permisele de conducere străine vor fi remise autorităţilor emitente.  +  Articolul 7Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autorităţile străine competente din ţările în care este stabilit un număr semnificativ de cetăţeni români, în vederea încheierii unor acorduri bilaterale între România şi statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.  +  Articolul 8Preschimbarea permiselor de conducere străine aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin urmează fie procedura legală anterioară, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instrucţiunile ministrului de interne nr. 1.120/2000 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000.  +  Articolul 10Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 30 martie 2005.Nr. 570.  +  Anexa LISTAcuprinzând statele pentru care permisele de conducerenaţionale emise de acestea pot fi preschimbate fărăexaminarea sau testarea persoanelor posesoare aleunor astfel de permise1. Republica Albania2. Republica Armenia3. Republica Austria4. Republica Azerbaidjan5. Republica Belarus6. Regatul Belgiei7. Republica Bosnia şi Herţegovina8. Republica Bulgaria9. Canada10. Republica Cehă11. Republica Cipru12. Republica Coreea13. Republica Croaţia14. Regatul Danemarcei15. Republica Arabă Egipt16. Republica Elenă17. Confederaţia Elveţiană18. Republica Estonia19. Republica Finlanda20. Republica Franceză21. Georgia22. Republica Federală Germania23. Regatul Haşemit al Iordaniei24. Republica Irlanda25. Republica Islanda26. Statul Israel27. Republica Italiană28. Japonia29. Republica Kazahstan30. Republica Letonia31. Republica Libaneză32. Republica Lituania33. Marele Ducat de Luxemburg34. Republica Macedonia35. Republica Malta36. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord37. Republica Moldova38. Regatul Norvegiei39. Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)40. Republica Polonă41. Republica Portugheză42. Federaţia Rusă43. Serbia şi Muntenegru44. Republica Arabă Siriană45. Republica Slovacă46. Republica Slovenia47. Regatul Spaniei48. Statele Unite ale Americii49. Regatul Suediei50. Republica Turcia51. Ucraina52. Republica Ungară_______________