HOTĂRÂRE nr. 232 din 30 martie 2005privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 1 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 30 martie 2005.Nr. 232.  +  Anexa 1 STRATEGIA DE REFORMĂa sistemului judiciar pe perioada 2005-2007A. CONSIDERAŢII GENERALE1. PremiseRealizarea unui sistem judiciar independent, imparţial, credibil şi eficient reprezintă o condiţie necesară pentru supremaţia legii şi a principiilor statului de drept. Măsurile de consolidare a independenţei sistemului judiciar trebuie să ducă nu numai la afirmarea principiului separaţiei puterilor în stat, dar şi la aplicarea acestuia în practică.Reforma sistemului judiciar implică restructurarea instituţională, reformarea mentalităţilor care stau la baza funcţionării sistemului actual, precum şi eforturi financiare care trebuie asumate. Realizarea procesului de reformă este o prioritate a Guvernului care s-a angajat să furnizeze resursele necesare.Aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar 2003 - 2007*) a fost urmată de evoluţii importante în cadrul sistemului judiciar. O măsură legislativă semnificativă a fost adoptarea pachetului legislativ privind statutul magistraţilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii.------- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 1052/2003, privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar, publicată în M. Of. 649/12.09.2003Strategia de reformă vizează problemele sistemice în justiţie, aşa cum au fost relevate în mai multe rapoarte de evaluare, inclusiv în Raportul preliminar de evaluare a integrităţii şi rezistenţei la corupţie a sistemului judiciar, realizat de Ministerul Justiţiei spre sfârşitul anului 2004. Concluziile raportului, astfel cum au rezultat din răspunsurile magistraţilor, identifică existenţa unor presiuni asupra sistemului judiciar şi a unor deficienţe în legătură cu: statutul magistraţilor, relaţia dintre instanţe şi parchete, condiţiile de muncă şi imaginea justiţiei.În plus, procesul de monitorizare a sistemului judiciar a relevat dificultăţi cu privire la alocarea resurselor umane şi financiare, necesitatea unui personal calificat, existenţa unui proces de recrutare obiectiv şi transparent, accelerarea procedurilor judiciare, reducerea numărului de cauze pe rolul instanţelor pentru a evita întârzieri în soluţionarea acestora, asigurarea accesului la informaţiile de interes public privind soluţionarea dosarelor, executarea corespunzătoare a hotărârilor judecătoreşti.Prezenta strategie are în vedere remedierea aspectelor negative constatate, prin garantarea independenţei justiţiei, asigurarea calităţii şi eficienţei actului de justiţie, ducând la un sistem modern, capabil să implementeze acquis-ul comunitar şi să se adapteze cerinţelor Uniunii Europene.Toate aceste elemente, precum şi necesitatea realizării angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană, în vederea aderării la 1 ianuarie 2007, impun reconsiderarea Strategiei de reformă, precum şi actualizarea acesteia pentru perioada 2005 - 2007.2. Principii FundamentaleFiecare acţiune cuprinsă în prezenta Strategie se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esenţială pentru realizarea unui sistem judiciar modern:▼ consolidarea statului de drept şi a supremaţiei legii;▼ garantarea unei reale separaţii şi a echilibrului puterilor în stat, prin consolidarea independenţei puterii judecătoreşti;▼ respectarea drepturilor omului;▼ adoptarea celor mai bune practici europene legate de funcţionarea sistemului judiciar;▼ asigurarea transparenţei actului de justiţie;▼ consolidarea dialogului cu societatea civilă şi implicarea acesteia în procesul de reformă;▼ crearea premiselor cooperării judiciare pentru integrarea în spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie;▼ asigurarea deplinei compatibilităţi instituţionale şi legislative cu sistemele judiciare europene şi cu acquis-ul comunitar.B. DIRECŢII DE ACŢIUNEStrategia de Reformă a Sistemului Judiciar 2005 - 2007 este orientată pe următoarele direcţii de acţiune:● garantarea independenţei efective a sistemului judiciar;● asigurarea transparenţei actului de justiţie;● îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie;● sporirea eficienţei şi responsabilizării sistemului judiciar;● garantarea accesului liber la justiţie;● eficientizarea justiţiei pentru minori;● consolidarea mediului de afaceri;● consolidarea cadrului instituţional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaţionale;● consolidarea sistemului penitenciar, potrivit standardelor europene;● protecţia victimelor şi reintegrarea socială a infractorilor;● prevenirea şi combaterea corupţiei din sistemul judiciar.Prevederile prezentei Strategii sunt completate de Planul de Acţiune în care sunt detaliate măsurile pentru atingerea obiectivelor enunţate, termenele de realizare, instituţiile responsabile, resursele financiare necesare, precum şi indicatorii de evaluare a realizării acestor măsuri.1. Garantarea independenţei efective a sistemului judiciarAceastă direcţie de acţiune are ca finalitate asigurarea unui sistem judiciar independent şi funcţional, prin completarea cadrului legislativ privind reforma justiţiei şi implementarea acestuia. Astfel, sunt avute în vedere consolidarea instituţională a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), distribuirea aleatorie a cauzelor pentru asigurarea imparţialităţii actului de justiţie, precum şi implementarea Codului deontologic al magistraţilor, în formă actualizată.Garantarea independenţei justiţiei nu depinde numai de asigurarea unui cadru legislativ coerent şi de furnizarea resurselor necesare, dar şi de responsabilizarea sistemului judiciar prin dezvoltarea unei atitudini a magistraţilor care să garanteze aplicarea legii, în conformitate cu cele mai înalte standarde profesionale.I. Completarea cadrului legislativ privind reforma sistemului judiciar şi monitorizarea implementării acestuiaPachetul legislativ privind reforma sistemului judiciar, adoptat în 2004, a intrat în vigoare la sfârşitul lunii septembrie 2004. Aplicarea prevederilor sale a relevat o serie de aspecte a căror reconsiderare apare necesară pentru asigurarea funcţionării eficiente a sistemului judiciar. În ceea ce priveşte atribuţiile CSM, acestea nu pot fi realizate deplin decât prin asigurarea activităţii permanente a tuturor membrilor acestuia. De asemenea, se are în vedere reglementarea incompatibilităţii între calitatea de membru CSM şi funcţiile de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor.În realizarea aceluiaşi obiectiv sunt avute în vedere şi modificări privind: procedura de numire în funcţiile de conducere la instanţe şi parchete, transparenţa evaluării magistraţilor, schimbarea componenţei colegiului de conducere şi desemnarea, de către acesta, a magistraţilor din cadrul secţiilor şi completelor pe baza principiului specializării, stabilirea limitativă a cazurilor de modificare a componenţei secţiilor şi completelor, reconsiderarea rolului inspectorilor, prezentarea de către CSM a unui raport privind activitatea proprie, precum şi reglementarea răspunderii membrilor CSM.De asemenea, se impun modificări ale prevederilor legale şi pentru asigurarea independenţei procurorilor şi creşterea performanţelor în activitatea de urmărire penală, în sensul repartizării cauzelor către procurori pe baza unor criterii obiective şi stabilirii unor garanţii pentru restricţionarea posibilităţii de redistribuire a dosarelor pe cale ierarhică.Consolidarea cadrului legislativ presupune şi elaborarea proiectului de lege privind aplicarea prevederilor constituţionale*) referitoare la răspunderea magistraţilor pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, în vederea stabilirii unor garanţii procedurale bine determinate, pentru a nu se aduce atingere independenţei şi imparţialităţii actului de justiţie.--------- Notă *) Art 52 al. 3, Constituţia României, republicată.În ceea ce priveşte sistemul instanţelor militare, se are în vedere redimensionarea acestuia, în acord cu noile sale competenţe. Astfel, prin modificările aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, va fi reglementată atât funcţionarea instanţelor militare, cât şi a celor civile. Numărul acestora va fi redus proporţional cu reducerea competenţelor, aşa cum rezultă din reglementarea procesual penală actuală.În vederea implementării corecte a dispoziţiilor legale privind sistemul judiciar va fi creat un mecanism eficient de monitorizare a acesteia, prin extinderea grupului de lucru deja existent, astfel încât acesta să aibă o componenţă reprezentativă, precum şi prin stabilirea unei metodologii de lucru.II. Distribuirea aleatorie a cauzelorAsigurarea imparţialităţii şi transparenţei în realizarea actului de justiţie constituie o prioritate în cadrul prezentei strategii, care poate fi garantată în practică şi prin introducerea unui criteriu obiectiv de distribuire a dosarelor spre soluţionare.Prin distribuirea aleatorie a dosarelor a fost eliminată posibilitatea repartizării dirijate a cauzelor, aceasta reprezentând totodată şi un factor de prevenire a corupţiei în sistem. Distribuirea aleatorie a dosarelor în sistem informatizat este completată de prevederi procedurale*) care asigură aplicarea efectivă a principiului continuităţii completului/judecătorului în soluţionarea cauzelor în principal în situaţiile de incidente procedurale. De asemenea, au fost stabilite criterii obiective pentru orice schimbare cu privire la un complet deja constituit sau cu privire la redistribuirea dosarelor între complete. Atât distribuirea aleatorie, cât şi principiul continuităţii, sunt strâns legate de asigurarea independenţei interne şi de eliminarea unui potenţial instrument de ingerinţă în actul de justiţie, aşa cum s-a arătat în rapoartele de evaluare a sistemului judiciar din România, realizate în cursul anului 2004.--------- Notă *) Hotărârea CSM nr. 71/9 martie 2005, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.Începând cu luna martie 2005, sistemul de distribuire aleatorie a devenit funcţional în toate instanţele din ţară, fie informatizat, fie manual (prin utilizarea metodei ciclice). Aplicarea în practică a acestui sistem este monitorizată de către Ministerul Justiţiei, în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii.2. Asigurarea transparenţei actului de justiţieSistemul judiciar trebuie să-şi îndeplinească rolul de serviciu public, nu numai prin înfăptuirea actului de justiţie, dar şi prin stabilirea unui nou tip de relaţie între justiţie şi justiţiabil. Transparenţa în comunicare şi facilitarea accesului la informaţii vor fi intermediate de Birourile de Informaţii şi Relaţii Publice din cadrul instanţelor şi parchetelor. Informaţiile de interes public vor fi accesibile pe paginile de Internet ale instituţiilor sistemului judiciar (Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie etc). În acelaşi timp, se vor realiza ghiduri de orientare pentru facilitarea accesului la justiţie al cetăţenilor, potrivit practicii deja stabilite în mai multe instanţe. De asemenea, aceste birouri vor asigura accesul presei în scopul informării obiective şi complete asupra actului de justiţie, cu respectarea riguroasă a normelor privind protecţia datelor personale.3. Îmbunătăţirea calităţii actului de justiţieConsolidarea statului de drept şi asigurarea calităţii actului de justiţie presupun abordarea mai multor componente ale procesului de reformă care vizează realizarea unui cadru legislativ coerent, unificarea practicii judiciare, specializarea activităţii de judecată, precum şi pregătirea magistraţilor şi a altor categorii de personal din sistemul judiciar.I. Realizarea unui cadru legislativ coerentAsigurarea finalităţii procesului de reformă depinde în mod esenţial de realizarea unui cadru legislativ coerent, în sensul corelării tuturor actelor normative ce vor fi adoptate sau modificate, precum şi a eliminării neconcordanţelor şi paralelismelor în elaborarea acestora.Modificările legislative vor viza nu numai cele trei legi adoptate în cursul anului 2004, privind reforma justiţiei, dar de asemenea, pe termen mediu, elaborarea unui nou Cod de procedură civilă, precum şi modificarea Codului de procedură penală în scopul asigurării concordanţei cu noul Cod penal, dar şi a pregătirii adecvate a magistraţilor în acest domeniu. Cu toate acestea, prezenta Strategie are în vedere ca priorităţi, rezultând din angajamentele asumate de România în perspectiva aderării, adoptarea urgentă a prevederilor legale referitoare la răspunderea penală a persoanelor juridice şi dezincriminarea insultei şi a ultrajului verbal, prevăzute să între în vigoare până la sfârşitul lunii iunie 2005.Vor fi avute în vedere şi modificări aduse altor acte normative, a căror modernizare are incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi asupra aplicării corespunzătoare a acquis-ului comunitar, de la data aderării.Amendamentele vor avea ca scop simplificarea procedurilor judiciare, reducerea duratei acestora, precum şi reducerea numărului căilor de atac pentru anumite categorii de cauze.Elaborarea noilor acte normative se va face cu consultarea magistraţilor, a practicienilor din sistemul judiciar, a societăţii civile şi a mediului de afaceri, potrivit angajamentelor asumate la închiderea capitolului 24 Justiţie şi Afaceri Interne.II. Unificarea practicii judiciareUna dintre principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii justiţiei, este practica judiciară neunitară, precum şi aplicarea neunitară a legislaţiei în vigoare. Pentru remedierea acestei situaţii şi pentru asigurarea securităţii raporturilor juridice, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prezenta Strategie are în vedere următoarele măsuri: aplicarea mecanismelor procedurale existente, respectiv promovarea recursurilor în interesul legii şi îmbunătăţirea accesului magistraţilor la jurisprudenţa şi la Monitorul Oficial. Accesul magistraţilor la legislaţie şi jurisprudenţa va fi asigurat în principal prin conectarea instanţelor la bazele de date specifice, precum şi prin publicarea pe paginile de Internet ale acestora a jurisprudenţei relevante.În acelaşi scop, vor fi avute în vedere şi modificări legislative pentru instituirea unui mecanism de unificare a practicii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi de sesizare a acesteia de către celelalte instanţe, pentru exprimarea opiniei asupra anumitor probleme de drept. Realizarea obiectivului de unificare a practicii judiciare va determina îmbunătăţirea calităţii hotărârilor judecătoreşti, în vederea reducerii numărului de cauze a căror soluţie a fost modificată în căile de atac.Pregătirea specializată a magistraţilor are incidenţă directă asupra calităţii actului de justiţie, în raport de diversificarea domeniilor de drept şi necesitatea unei bune cunoaşteri a acestora. Acesta este motivul pentru care prezenta Strategie are în vedere pregătirea judecătorilor din cadrul secţiilor şi completelor specializate, precum şi a procurorilor, prin programele de formare continuă elaborate de Institutul Naţional al Magistraturii, prin sesiunile de pregătire din cadrul curţilor de apel şi, de asemenea, prin îmbunătăţirea accesului la legislaţie, jurisprudenţa şi literatură juridică.III. Pregătirea magistraţilor şi a altor categorii de personal din cadrul sistemului judiciarPregătirea profesională a magistraţilor, precum şi a celorlalte categorii de personal din cadrul sistemului judiciar constituie o condiţie necesară pentru realizarea procesului de reformă. Pregătirea judecătorilor şi procurorilor, realizată în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, trebuie să determine standarde ridicate de profesionalism pentru magistraţi, în scopul aplicării eficiente şi uniforme a legii. Prin programele de formare iniţială şi formare continuă, se va urmări actualizarea cunoştinţelor magistraţilor cu privire la noua legislaţie, dar şi cu privire la modalităţile de aplicare în practică a prevederilor legale, la nivel naţional şi comunitar.Pentru a-şi îndeplini rolul prevăzut de legea de organizare judiciară se impune consolidarea capacităţii administrative a Institutului, prin asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării acestuia: extinderea şi dotarea spaţiilor de studiu şi cazare, crearea unui centru de resurse juridice, suplimentarea schemei cu personal calificat, alocarea unor resurse bugetare adecvate.În perioada premergătoare aderării, sistemul de selecţie şi pregătire a magistraţilor va fi modernizat pentru a răspunde cerinţelor profesionale la standarde europene.O atenţie similară trebuie acordată şi pregătirii personalului auxiliar, care asigură un sprijin important activităţii magistraţilor, în perspectiva îmbunătăţirii calităţii activităţii prestate, precum şi a preluării sarcinilor administrative (non-jurisdicţionale), de la judecători.Pentru a îndeplini acest obiectiv, Şcoala Naţională de Grefieri va fi consolidată prin alocarea resurselor materiale, umane şi bugetare, în conformitate cu noua legislaţie.*)------- Notă *) Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară şi Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.4. Sporirea eficienţei şi responsabilizării sistemului judiciarSupraîncărcarea instanţelor de judecată şi durata mare a procedurilor judiciare reprezintă deficienţe constatate ale sistemului judiciar. În acest context, reducerea numărului de dosare restante aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie constituie o prioritate strategică.În acest context, cauzele care conduc la un număr mare de dosare pe rolul anumitor instanţe şi la depăşirea duratei rezonabile de soluţionare vor fi remediate prin găsirea soluţiilor optime, care pot consta în raţionalizarea instanţelor şi în dezvoltarea unei politici adecvate de alocare a resurselor umane şi materiale şi punerea lor în practică.După evaluarea volumului de dosare rulate şi a situaţiei personalului în cadrul celor 41 de tribunale a rezultat că înfiinţarea unor instanţe specializate nu poate fi susţinută cu actualele resurse umane şi materiale. Pentru aceasta, Ministerul Justiţiei va propune modificarea Legii de organizare judiciară în sensul renunţării la înfiinţarea instanţelor specializate în favoarea secţiilor şi a completelor specializate. Mijloacele financiare astfel economisite vor fi deblocate pentru instruirea suplimentară a judecătorilor în diferite domenii de specializare şi pentru furnizarea către secţii şi complete a unor publicaţii de specialitate.I. Reducerea duratei procedurilor judiciareReducerea duratei procedurilor judiciare constituie o sarcină complexă care implică, deopotrivă măsuri administrative şi legislative.Din prima categorie fac parte asigurarea controlului judecătorului asupra propriului volum de dosare, optimizarea modului de alocare a resurselor umane şi măsuri de reorganizare internă a instanţelor şi parchetelor.Din cea de-a doua categorie fac parte elaborarea unor propuneri legislative privind reducerea numărului căilor de atac pentru anumite cauze, stabilirea unor condiţii stricte pentru solicitarea strămutării şi recuzării, precum şi reducerea numărului motivelor de amânare.II. Reducerea volumului de activitateMăsurile prevăzute anterior pentru reducerea duratei procedurilor judiciare au incidenţă şi asupra scăderii volumului de activitate.Reducerea numărului de dosare aflate la instanţe şi parchete se va realiza, în principal, prin punerea în aplicare a unor măsuri administrative, vizând ocuparea progresivă a posturilor vacante de magistraţi şi personal auxiliar, precum şi suplimentarea numărului de posturi pentru personalul auxiliar. Aceste măsuri vor fi însoţite de aplicarea riguroasă a normelor de procedură privind sancţionarea faptelor care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a proceselor, inclusiv întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor.III. Reducerea numărului de dosare restante la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) - PLANAdoptarea OUG nr. 58/2003, pentru modificarea şi completarea Codului de Procedură Civilă, a determinat creşterea volumului de activitate a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la un nivel care a depăşit cu mult capacitatea acestei instanţe faţă de resursele umane şi materiale disponibile. Măsurile adoptate ulterior, deşi au condus la deblocarea activităţii ÎCCJ, nu au fost de natură să permită instanţei sa funcţioneze eficient şi să îşi îndeplinească rolul de curte de casaţie, cea mai afectată fiind Secţia Civilă.Pentru a remedia această situaţie, ÎCCJ a elaborat un plan pentru reducerea numărului de cauze restante la un nivel rezonabil, până în 2007, care cuprinde măsuri administrative şi legislative.Măsurile administrative constau în înfiinţarea unui număr suplimentar de complete de judecată, reducerea termenelor între şedinţele de judecată, continuarea activităţii pe perioada vacanţei judecătoreşti, ocuparea posturilor vacante. Aceste măsuri vor fi însoţite de aplicarea riguroasă a normelor procedurale privind sancţionarea faptelor ce determină întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor.Măsura legislativă avută în vedere de prezenta Strategie vizează restrângerea competenţei materiale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, astfel încât aceasta să poată funcţiona, conform capacităţii şi rolului său. De asemenea, dosarele nesoluţionate vor fi trimise instanţelor competente - curţi de apel şi tribunale. Aceasta va avea ca urmare scăderea stocului de dosare restante pe rolul ÎCCJ, precum şi evitarea creării unei situaţii similare pentru viitor.IV. Stabilirea unei politici privind resursele umane în cadrul sistemului judiciarFuncţionarea eficientă a sistemului judiciar depinde de stabilirea unei politici a resurselor umane pe termen mediu şi lung, prin stabilirea volumului de activitate al fiecărei instanţe şi parchet şi prin alocarea personalului la instanţele şi parchetele cu cel mai mare deficit raportat la media naţională.Evoluţia cadrului legislativ şi a practicii judiciare vor fi avute în vedere la dimensionarea necesarului de personal pentru funcţionarea optimă a sistemului judiciar. În acest context, se impune evaluarea numărului de personal auxiliar în raport de numărul de magistraţi şi angajarea unui număr suplimentar de grefieri, în perspectiva preluării de către aceştia a sarcinilor administrative ce revin judecătorului.Măsurile de raţionalizare a instanţelor şi parchetelor, preconizate în cadrul prezentei Strategii, vor determina, de asemenea, realocarea resurselor umane, conform necesităţilor rezultate pe baza studiilor de evaluare.În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii evaluează structura şi activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii unor măsuri pentru reorganizarea acestuia şi alocarea resurselor umane şi financiare pe criterii de eficienţă. Pe baza acestei evaluări şi a rapoartelor de monitorizare anterioare, până la sfârşitul anului 2005 vor fi elaborate propuneri privind reorganizarea funcţională a Ministerului Public şi reglementarea statutului procurorului în sensul responsabilizării şi asigurării garanţiilor de independenţă. De asemenea, se va modifica legislaţia în vigoare în scopul restrângerii rolului procurorului în litigiile civile.Un sistem unitar de date statistice care să furnizeze informaţii pertinente constituie un instrument esenţial al politicii de resurse umane. În acest sens, Strategia prevede actualizarea şi uniformizarea indicatorilor statistici, pregătirea grefierilor statisticieni şi asigurarea suportului tehnic. Mai mult, sistemul de date statistice serveşte monitorizării sistemului judiciar, pe toate componentele sale de funcţionare.V. Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi parchetelorFuncţionarea sistemului judiciar român depinde de existenţa unei infrastructuri adecvate. Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public continuă derularea unui program de investiţii, reparaţii capitale şi curente ale sediilor existente. Elementul cheie prevăzut de Strategie constă în stabilirea unor standarde pentru construcţiile şi dotările necesare funcţionării instanţelor şi parchetelor. Conformitatea dotărilor fiecărui sediu va fi analizată prin raportarea la aceste standarde, urmând ca fondurile să fie direcţionate pe termen mediu şi lung la instanţele şi parchetele care au nevoie, cu prioritate, de consolidare a infrastructurii.VI. Continuarea procesului de informatizare a sistemului judiciarInformatizarea sistemului judiciar este un instrument de eficientizare a activităţii desfăşurate în sistemul judiciar, atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată şi de urmărire penală, cât şi cea administrativă.Obiectivul acestui proces îl constituie continuarea dotării tuturor instanţelor, parchetelor şi celorlalte unităţi din sistem cu echipament tehnic şi aplicaţii software şi conectarea acestora într-un sistem integrat, potrivit Strategiei de informatizare a sistemului judiciar. Strategia de informatizare va fi susţinută prin resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat şi prin contractarea unor credite externe - cofinanţare în programe Phare 2000.Obiectivul principal al Strategiei de informatizare îl constituie extinderea sistemului ECRIS (de management integrat al dosarelor, baze de date legislative şi de jurisprudenţă) la toate instanţele şi parchetele. Realizarea acestui obiectiv va determina îmbunătăţirea condiţiilor de lucru pentru personalul din cadrul sistemului judiciar, precum şi a comunicării cu justiţiabilii.VII. Administrarea economico-financiară a instanţelor şi parchetelorConsolidarea capacităţii instituţionale a instanţelor şi parchetelor se realizează prin punerea în aplicare a prevederilor Legii de organizare judiciară, care reglementează gestiunea economico-financiară şi administrativă în cadrul sistemului judiciar. Aceasta implică recrutarea în mod transparent, prin concurs, a managerilor economici la nivelul curţilor de apel şi a parchetelor de pe lângă acestea, reorganizarea funcţiei de director economic la nivelul tribunalelor, precum şi înfiinţarea departamentelor economico-fmanciare şi administrative.Pentru funcţionarea eficientă a gestiunii economico-financiare se impune adoptarea unor măsuri legislative prin care să fie reglementate atribuţiile managerilor economici, procedurile disciplinare şi asigurarea unei salarizări corespunzătoare a acestora.Aspectele economico-financiare se reflectă şi asupra salarizării personalului din sistemul judiciar şi implică asumarea unui efort special al guvernului pentru furnizarea resurselor bugetare necesare acoperirii acestora.Garantarea independenţei puterii judecătoreşti se realizează şi prin asigurarea remuneraţiei adecvate a magistraţilor, respectiv plata drepturilor salariale ale acestora, aşa cum au fost prevăzute de lege şi aplicarea acestor prevederi în mod nediscriminatoriu în toate sectoarele de activitate.VIII. Îmbunătăţirea activităţii de executare a hotărârilor judecătoreştiAsigurarea unui sistem eficient de executare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii este un mijloc de garantare a accesului efectiv la justiţie, dar şi o necesitate în vederea aplicării principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor în materie civilă şi penală la nivelul Uniunii Europene.Pentru îmbunătăţirea activităţii de executare a hotărârilor judecătoreşti se impune adoptarea unor măsuri legislative. Prezenta Strategie are în vedere elaborarea unui proiect de act normativ care să prevadă eliminarea condiţiei de plată în avans a onorariilor executorilor judecătoreşti, pentru persoanele cu un venit redus, eliminarea prevederilor care împiedică executarea creanţelor cetăţenilor şi persoanelor juridice de drept privat împotriva statului şi a instituţiilor publice, precum şi reducerea duratei, simplificarea şi creşterea transparenţei procedurilor de executare a hotărârilor judecătoreşti. Aceste măsuri legislative vor fi completate de o monitorizare strictă a modului de îndeplinire a activităţii de către executorii judecătoreşti.5. Garantarea accesului liber la justiţieAsigurarea liberului acces la justiţie impune realizarea unui cadru legislativ coerent, care să ofere garanţii procesuale pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege, de către fiecare persoană.I. Consolidarea cadrului legislativÎn acest context, prezenta Strategie are în vedere modificări legislative ce vizează reconsiderarea sistemului taxelor de timbru (inclusiv a cuantumului acestora), precum şi acordarea de facilităţi la plata cauţiunii în materie civilă şi comercială. Aceste măsuri pe termen scurt vor fi completate de instituirea unor criterii obiective de acordare a asistenţei juridice gratuite în materie civilă. În perspectivă, se are în vedere posibilitatea introducerii de noi forme de asistenţă juridică, în urma unui studiu de fezabilitate privind impactul socio-economic, financiar şi instituţional al unei astfel de măsuri.II. Asigurarea în practică a accesului liber la justiţiePentru asigurarea efectivă a accesului la justiţie se impune informarea cetăţenilor cu privire la drepturile de care beneficiază, în raport de reglementările în vigoare.De asemenea, au fost identificate o serie de domenii în care trebuie acţionat cu prioritate, cum ar fi: creşterea calităţii asistenţei juridice din oficiu şi asigurarea accesului la consultanţă juridică a condamnaţilor definitiv.Un instrument util pentru fundamentarea măsurilor ce vor fi luate în acest domeniu îl constituie şi crearea unei baze de date statistice cuprinzând informaţii cu privire la numărul, disponibilitatea efectivă şi calificarea persoanelor implicate în acordarea de asistenţă juridică gratuită. De asemenea, asistenţa juridică gratuită atât în materie civilă, cât şi în materie penală va fi acordată pe baza unor criterii financiare bine determinate referitoare la nivelul veniturilor, în vederea evitării arbitrariului şi pentru asigurarea aplicării uniforme a acestor criterii. În cadrul procesului de elaborare a actelor normative în domeniu vor fi avute în vedere şi onorariile pentru asistenţa juridică din oficiu, asigurarea traducerii corespunzătoare a actelor, precum şi a interpretării, în strânsă cooperare cu Uniunea Barourilor din România, precum şi cu alte părţi interesate.6. Justiţia pentru minoriProtecţia drepturilor minorilor necesită o atenţie deosebită din partea societăţii şi, în mod special, din partea celor care înfăptuiesc justiţia. În vederea realizării unei protecţii sporite a minorilor, este necesară crearea unor dispoziţii procedurale speciale, diferite de cele aplicabile majorilor, corespunzător standardelor europene în materia respectării drepturilor copilului.Pe baza standardelor şi practicii existente la nivel european, în cursul anului 2004 au fost adoptate o serie de acte normative privind protecţia drepturilor copilului, atât în cauzele civile, cât şi penale.Obiectivele asumate prin prezenta Strategie pentru consolidarea justiţiei pentru minori sunt următoarele:● evaluarea necesarului de personal şi de spaţii pentru instrumentarea şi judecarea în cele mai bune condiţii a cauzelor în care sunt implicaţi minori - victime sau infractori;● îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul protecţiei drepturilor minorilor prin elaborarea unor propuneri de reglementare unitară pentru simplificarea procedurilor şi sporirea garanţiilor procesuale acordate minorilor;● specializarea magistraţilor şi a altor categorii de personal din sistemul judiciar, în cadrul sesiunilor de formare ce vor fi organizate la nivelul INM, SNG şi al curţilor de apel;● crearea infrastructurii pentru funcţionarea în bune condiţii a justiţiei pentru minori, cu accent pe înfiinţarea de structuri administrative privind protecţia minorilor (servicii educative specializate pentru minori) care vor fi incluse în sistemul naţional de protecţie a victimelor şi în sistemul naţional de reintegrare socială a infractorilor, cu atribuţii în ceea ce priveşte elaborarea rapoartelor de evaluare psihosocială, acordarea de asistenţă psihologică, precum şi supravegherea executării sentinţelor penale.7. Consolidarea mediului de afaceriUn mediu de afaceri competitiv nu se poate dezvolta fără un sistem judiciar funcţional, independent şi eficient, având judecători bine pregătiţi în domenii specializate. În acest sens, strategia de faţă prevede specializarea magistraţilor, precum şi unificarea practicii în materie comercială, în contextul mai larg al unificării practicii judiciare. De asemenea, măsurile avute în vedere pentru reducerea duratei procedurilor vor avea un impact direct asupra mediului de afaceri.O atenţie deosebită este acordată eficientizării procedurii falimentului şi sporirii nivelului de pregătire al practicienilor în acest domeniu. Totodată, cadrul legislativ şi instituţional în materie va fi consolidat, fiind astfel eliminate barierele la ieşirea de pe piaţă.8. Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ în domeniul cooperării judiciare internaţionaleLa data elaborării prezentei Strategii, acquis-ul comunitar în materie a fost transpus în legislaţia internă şi cea mai mare parte a tratatelor şi convenţiilor internaţionale relevante a fost ratificată de statul român România va asigura continuarea transpunerii acquis-ului comunitar ce va fi adoptat în domeniul cooperării judiciare internaţionale, liniile directoare în acest sens fiind stabilite prin Programul Haga, adoptat în anul 2004.În vederea asigurării condiţiilor pentru integrarea efectivă a României în spaţiul comun de libertate, securitate şi justiţie, autorităţile române vor lua măsurile adecvate pentru a asigura, de la data aderării, contactul direct între autorităţile judiciare române şi cele din statele membre ale Uniunii Europene, în aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti. În acest sens, în perioada ce precede aderarea, prioritară este consolidarea capacităţii instituţionale de aplicare efectivă a normelor europene transpuse deja în legislaţia internă.În acest context, sunt identificate ca prioritare următoarele domenii de activitate: dezvoltarea activităţii reţelelor judiciare române în materie penală, civilă şi comercială, pregătirea magistraţilor în vederea aplicării instrumentelor juridice internaţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale, asigurarea condiţiilor instituţionale pentru aplicarea efectivă a instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, precum şi crearea cadrului juridic şi instituţional pentru dezvoltarea cooperării între România şi Eurojust.9. Consolidarea sistemului penitenciar potrivit standardelor europeneReforma sistemului penitenciar are în vedere obiectivul alinierii condiţiilor de detenţie la standardele europene, cu respectarea strictă a drepturilor omului.În acest scop, va fi elaborat un plan pe termen lung de construire a unor penitenciare noi şi de renovare şi modernizare a spaţiilor de detenţie la penitenciarele existente. O atenţie deosebită este acordată reinserţiei sociale a deţinuţilor, urmărindu-se elaborarea unui nou sistem de evaluare şi planificare a executării pedepsei. De asemenea, îmbunătăţirea asistenţei medicale şi prevenirea şi combaterea consumului de droguri în penitenciare constituie obiective strategice importante.În planul resurselor umane disponibile, va fi continuat procesul de demilitarizare a sistemului administraţiei penitenciare, urmărindu-se suplimentarea schemelor de personal şi ocuparea posturilor vacante, în scopul atingerii unui nivel optim al raportului deţinut/personal de supraveghere şi pază.10. Protecţia victimelor şi reintegrarea socială a infractorilor (P.V.R.S.I.)Reorganizarea eficientă a sistemului naţional de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, prin completarea legislaţiei în materie şi implementarea corectă a cadrului legislativ, constituie elemente importante ale prezentei Strategii. Acestea asigură punerea în aplicare a asistenţei post-penale a infractorilor, precum şi protecţia victimelor infracţiunilor, esenţiale pentru completarea dimensiunii de serviciu public a sistemului judiciar.Elaborarea Modelului Românesc de Excelenţă pentru evaluarea performanţelor serviciilor şi aplicarea acestuia în serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, precum şi elaborarea şi aplicarea unor standarde naţionale de performanţă pe categorii de activităţi, vor constitui premisele eficientizării sistemului de P.V.R.S.I. Acestea vor fi completate de intensificarea pregătirii profesionale a personalului de specialitate, precum şi de consolidarea infrastructurii, în special prin informatizarea serviciilor de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor.În ceea ce priveşte protecţia victimelor, vor fi luate măsuri concrete în vederea asigurării sumelor necesare pentru compensarea acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.11. Prevenirea şi combaterea corupţiei din sistemul judiciarPrevenirea şi combaterea corupţiei în sistemul judiciar reprezintă un obiectiv prioritar în reforma sistemului, în contextul mai larg al luptei la nivel naţional împotriva acestui fenomen. Corupţia în justiţie poate aduce atingere celor mai importante valori sociale, având în vedere faptul că sistemul judiciar este cel chemat să asigure respectarea supremaţiei legii, inclusiv urmărirea penală şi judecarea faptelor de corupţie.Pentru prevenirea corupţiei în sistem este esenţială asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiei de magistrat. La începutul anului 2005 a fost introdus un sistem sever de declarare a averilor, intereselor şi situaţiilor de incompatibilitate, aplicabil şi magistraţilor, a cărui implementare va fi riguros monitorizată.De asemenea, vor fi transpuse standardele UE, ONU, CE şi OECD în domeniu, prin eliminarea imunităţii notarilor şi executorilor judecătoreşti. În scopul consolidării rezistenţei la corupţie a sistemului judiciar, va fi actualizat Codul deontologic al magistraţilor, ulterior acestei activităţi fiind lansate campanii de informare cu privire la prevederile sale.Implementarea sistemului de distribuire aleatorie a cauzelor va conduce atât la reducerea posibilităţilor de imixtiune în actul de justiţie, cât şi la eliminarea suspiciunilor cu privire la existenţa subiectivismului în alocarea dosarelor spre soluţionare. Auditul independent asupra impactului Strategiei Naţionale Anticorupţie 2001 - 2004 indică vulnerabilitatea poziţiei procurorului în raport cu procurorul ierarhic superior. Din acest motiv, prezenta Strategie prevede măsuri pentru introducerea unor criterii obiective în repartizarea dosarelor la procurori şi restricţionarea posibilităţilor de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică.Totodată, în scopul eliminării paralelismelor în activitatea de descoperire a faptelor de corupţie, se are în vedere reformarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din cadrul Ministerului Justiţiei şi transformarea acesteia într-o unitate modernă şi responsabilă.C. Metode de evaluare a îndeplinirii obiectivelor StrategieiPrezenta Strategie se completează cu Planul de acţiune, care prezintă în detaliu măsurile şi etapele intermediare necesare atingerii obiectivelor prevăzute, modalităţile efective, resursele financiare necesare şi existente, indicatorii de evaluare, precum şi asistenţa prin programe internaţionale pentru reformarea sistemului judiciar.În scopul monitorizării implementării măsurilor prevăzute de prezenta Strategie, se instituie o Comisie de monitorizare alcătuită din: Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Ministrul Justiţiei, Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Directorii Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, câte un reprezentant al celorlalte profesii juridice (avocaţi, notari, executori judecătoreşti), un reprezentant al asociaţiilor de magistraţi, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. La lucrările Comisiei vor fi invitaţi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai finanţatorilor internaţionali care desfăşoară programe de asistenţă în domeniul judiciar. Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor Strategiei şi propune măsuri de remediere a eventualelor deficienţe. Comisia poate propune revizuirea Strategiei, în măsura în care aceasta trebuie adaptată constant situaţiei reale a sistemului judiciar şi angajamentelor asumate de România în contextul pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană.În sprijinul Comisiei de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi la nivel tehnic ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, ai celorlalte profesii juridice, şi ai Ministerului Finanţelor. La şedinţele grupului tehnic vor fi invitaţi şi experţii străini din programele de asistenţă în curs de implementare. Grupul pregăteşte lucrările Comisiei, în calitate de secretariat tehnic al acesteia şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Grupul tehnic elaborează un raport lunar privind îndeplinirea obiectivelor Strategiei în conformitate cu termenele prevăzute de Planul de acţiune, pe care îl înaintează factorilor de decizie ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Ministerului Justiţiei. Înainte de întrunirea Comisiei de monitorizare, grupul tehnic de lucru pregăteşte un raport trimestrial privind îndeplinirea obiectivelor Strategiei în conformitate cu termenele prevăzute de Planul de acţiune, pe care îl înaintează membrilor Comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de reuniune.Monitorizarea prin mecanismele şi măsurile propuse mai sus se completează cu concluziile monitorizării de către Comisia Europeană a angajamentelor luate de România în contextul încheierii negocierilor de aderare, relevante pentru sistemul judiciar. În acest scop, Guvernul României se angajează să raporteze semestrial Comisiei Europene stadiul implementării prezentei Strategii.  +  Anexa 2 PLANUL DE ACŢIUNE*)pentru implementarea Strategiei de reformăa sistemului judiciar pe perioada 2005-2007-------- Notă *) Sumele necesare realizării măsurilor prevăzute în Planul de Acţiune, aferente anului 2005, sunt asigurate fie prin includerea acestora în bugetul sistemului judiciar, fie prin atragerea unor surse de finanţare externe. În ceea ce priveşte măsurile cu termen de realizare în anul 2005 pentru care Planul nu specifică o sumă, finanţarea este inclusă în bugetul existent. Sumele însoţite de menţiunea "Necesar Buget 2005" vor fi alocate prin rectificările bugetare din cursul anului 2005.Resursele aferente realizării măsurilor cu termen 2006 sau 2007, care nu sunt asigurate din surse extrabugetare, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi.
                 
    1.GARANTAREA INDEPENDENŢEI EFECTIVE A SISTEMULUI JUDICIAR
    I.COMPLETAREA CADRULUI LEGISLATIV PRIVIND REFORMA JUSTIŢIEI ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII ACESTUIA
    Nr. crt.ObiectivMăsurăTermen de realizareResurseResponsabiliIndicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii
    1.Crearea unui mecanism eficient pentru monitorizarea aplicării celor trei legi privind reforma justiţiei - Angajament EUCP1.1. Reorganizarea grupului de lucru pentru monitorizarea aplicării pachetului legislativ, prin implicarea instituţiilor responsabile (CSM, INM, SNG, MJ, ÎCCJ, MP)Aprilie 2005Bugete CSM şi MJ 2005 existenteCSMAprobare metodologie de lucru
    MJ
    1.2. Stabilirea unei metodologii de lucruAprilie 2005
    1.3. Elaborarea unor rapoarte de evaluare şi identificarea unor măsuri concrete pentru rectificarea deficienţelor constatateTrimestrial, începând cu mai 2005Bugete CSM şi MJ 2005 existenteCSMPrezentarea rapoartelor către CSM şi ministrul justiţiei
    MJ
    2.Consolidarea cadrului legislativ privind sistemul judiciar pentru consolidarea independenţei magistraţilor2.1. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a celor 3 legi privind reforma justiţiei (ex. schimbarea procedurii de numire în funcţiile de conducere la instanţe şi parchete, stabilirea incompatibilităţii între calitatea de membru CSM şi funcţiile de conducere la instanţe şi parchete, transparenţa procesului de evaluare a magistraţilor, schimbarea componenţei colegiului de conducere şi stabilirea de către acesta a componenţei secţiilor şi completelor pe baza principiului specializării, stabilirea limitativă a cazurilor de modificare a componenţei secţiilor şi completelor, reconsiderarea rolului inspectorilor, prezentarea de către CSM a unui raport privind activitatea proprie - ex. publicarea pe web-site, prezentarea în adunările generale ale magistraţilor, etc., stabilirea răspunderii membrilor CSM, reducerea numărului instanţelor militare corespunzător reducerii competenţelor etc. - angajament EUCP)Aprilie 2005Buget 2005 MJ existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    2.2. Elaborarea proiectului de lege privind garanţiile procedurale pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Constituţia României, referitor la răspunderea judecătorilor şi procurorilor - angajament EUCPOctombrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    3.Asigurarea independenţei procurorilor şi creşterea performanţelor în activitatea de urmărire penală3.1. Modificarea legislaţiei în sensul sporirii garanţiilor de independenţă procurorului şi aplicarea principiului continuităţii şi în faza de urmărire penală: - Stabilirea unor criterii obiective pentru repartizarea cauzelor către procurori; - Restricţionarea posibilităţilor de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică la cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege, cu introducerea unor prevederi sancţionatoare în cazul nerespectării prevederilor legale. Introducerea posibilităţii procurorului de a contesta la CSM măsura de redistribuire dispusă de procurorul ierarhic superior; - Introducerea controlului judecătoresc cu privire la actele de infirmare adoptate de procurorul ierarhic superior, la cererea procurorului care efectuează cercetările în cauză; - Reglementarea expresă a posibilităţii procurorului de a contesta la CSM acţiunea procurorului ierarhic superior în cazul intervenţiei acestuia în orice formă în desfăşurarea urmăririi penale sau în adoptarea soluţiei.Septembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    CSM
    MP
    4.Consolidarea capacităţii administrative a CSM CSM funcţionează de la 1 ianuarie cu un personal tehnic - administrativ de 80 persoane care a permis îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. Angajament EUCP4.1. Concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante (consilieri juridici, funcţionari publici, personal contractual)Septembrie 2005Bugetul CSM 2005 existentCSMOcuparea celor 59 de posturi vacante
    4.2. Completarea dotărilor pentru CSM (computere, scanere, imprimante, telefoane/fax, reţea internet, documentaţie de specialitate).Decembrie 2005 - octombrie 2006 (conform calendarului de contractare a Programului Phare)Buget CSM 2005 existentCSMLivrare echipament
    Finanţare Banca Mondială 2005
    Phare 2004 (600.000 Euro fonduri CE plus 200.000 Euro cofinanţare România)
    Buget CSM 2006
    5.Implementarea Codului deontologic actualizat al magistraţilor Angajament EUCP5.1. Adoptarea Codului deontologic actualizat al magistraţilorAprilie 2005Buget CSM 2005 existentCSMPublicare în Monitorul Oficial
    Phare 2002
    5.2. Campanii de informare privind Codul Deontologic actualizat organizate în cele 15 curţi de apel, cu participarea unor magistraţi din alte stateMai- Octombrie 2005Buget CSM 2005 existent şi Program Phare 2002CSMInformări în cele 15 curţi de apel şi distribuirea de broşuri cuprinzând prevederile Codului deontologic
                 
    II.DISTRIBUIREA ALEATORIE A CAUZELOR
    1.Asigurarea funcţionării sistemului de distribuire aleatorie a cauzelor la toate instanţele Angajament EUCP1.1. Monitorizarea distribuirii aleatorii a cauzelor de către instanţe, inclusiv a aplicării principiului continuităţii completului/judecătorului în soluţionarea cauzelorPermanent, începând cu aprilie 2005Bugete CSM şi MJ 2005 existenteCSM şi toate instanţele - aplicarea sistemului de distribuire aleatorie MJ - funcţionarea sistemului din punct de vedere tehnicElaborarea de către CSM a unui raport la fiecare 3 luni. Primul raport - 25 aprilie 2005. Începând cu ianuarie 2006 - raport semestrial.
    Bugete CSM şi MJ 2006, 2007
    1.2. Menţinerea unei legături (helpline) cu instanţele pentru rezolvarea problemelor legate de funcţionarea sistemului IT destinat distribuirii aleatoriiPermanent, începând cu martie 2005Bugetul MJ 2005 existent şi Buget MJ 2006, 2007MJDisponibilitatea permanentă a legăturii
    1.3. Stabilirea unor criterii obiective pentru repartizarea cauzelor către procurori şi restricţionarea posibilităţilor de redistribuire a dosarelor sau de preluare a acestora pe linie ierarhică la cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege, cu introducerea unor prevederi sancţionatoare în cazul nerespectării prevederilor legale. Introducerea posibilităţii procurorului de a contesta la CSM măsura de redistribuire dispusă de procurorul ierarhic superiorSeptembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJAprobarea de către Guvern a proiectului de modificare a art. 209 alin. 6 Cpp. Hotărâre CSM
    CSM
    MP
    2.ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ACTULUI DE JUSTIŢIE - Angajament EUCP
    I.Îmbunătăţirea comunicării între cetăţeni şi justiţie1.1. Dotarea cu echipamente de comunicaţii (fax, copiator, conexiune Internet) a Birourilor de informaţii şi relaţii publice din cadrul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor cu volum mare de activitateSeptembrie 2006Buget MJ 2006MJBirouri funcţionale sub aspectul informării cetăţenilor şi a presei
    1.2. Pregătirea personalului Birourilor de informaţii şi relaţii publiceÎncepând cu ianuarie 2006Buget INM şi SNG 2006INMMinim 4 sesiuni de pregătire
    SNG
    1.3. Furnizarea informaţiilor de interes public şi actualizarea acestora pe site-urile MJ, ICCJ, curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel, PNA, PICCJ, CSM, INM, SNGPermanent, începând cu iulie 2005Bugetele instituţiilor vizateMJPublicarea informaţiilor pe site-urile instituţiilor respective
    ICCJ
    Curţile de apel
    Parchetele de pe lângă curţile de apel
    PNA
    PICCJ
    CSM
    INM
    SNG
    1.4. Crearea unei secţiuni interactive pe site-ul CSM, care să faciliteze dialogul direct al magistraţilor cu membrii CSMIanuarie 2006Buget CSM 2006CSMFuncţionarea secţiunii interactive
    1.5. Realizarea şi distribuirea unor ghiduri de orientare pentru justiţiabiliAnual, începând cu 200510.000 euroCSMDistribuirea unui număr de aproximativ 650 de ghiduri/an pentru fiecare curte de apel şi la parchetele de pe lângă curţile de apel
    NecesarMJ
    Buget CSM 2005MP
    Bugete CSM 2006 şi 2007Curţile de apel
    Parchetele de pe lângă curţile de apel
    1.6. Realizarea anuală, de către un organism independent, a unor studii privind percepţia magistraţilor asupra independenţei sistemului judiciar Angajament EUCPAnual, începând cu septembrie 200520.000 euro Necesar Buget CSM 2005CSMPublicarea raportului
    1.7. Organizarea manifestărilor de tipul "uşilor deschise", prin invitarea cetăţenilor la sediul instanţelorAnual, începând cu 25 octombrie 2005Bugetele instanţelor şi parchetelorToate instanţeleMinim 56 acţiuni
    CSM
    II.Asigurarea accesului la informaţiile de interes public din sistemul judiciar, cu respectarea normelor privind protecţia datelor personale2.1. Furnizarea informaţiilor de interes public şi actualizarea acestora pe site-urile MJ, ICCJ, curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel, PNA, PICCJ, CSM, INM, SNGPermanent, începând cu iulie 2005Bugetele instituţiilor implicateMJPublicarea informaţiilor pe site-urile instituţiilor respective
    ICCJ
    Curţile de apel
    Parchetele de pe lângă curţile de apel
    PNA
    PICCJ
    CSM
    INM
    SNG
    2.2. Nominalizarea compartimentelor interne/persoanelor responsabile cu monitorizarea aplicării legislaţiei privind protecţia datelor personaleIunie 2005Bugetele instituţiilor implicateCSMActivitate efectivă a departamentelor/ persoanelor responsabile
    MJ
    MP
    Toate instanţele şi parchetele
    2.3. Evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite de lege. Instanţele vor comunica concluziile la CSMTrimestrial, începând cu septembrie 2005Bugetele instituţiilor implicateCSMRapoarte ale compartimentelor/ persoanelor responsabile
    MJ
    MP
                 
    3.ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ACTULUI DE JUSTIŢIE
    I.REALIZAREA UNUI CADRU LEGISLATIV COERENT
    1.Modernizarea şi corelarea unor acte normative de importanţă majoră1.1. Elaborarea proiectului de modificare şi completare a celor 3 legi privind reforma justiţiei (ex. reducerea condiţiilor de vechime pentru promovare, modificarea condiţiilor de pensionare, permanentizarea activităţii membrilor CSM, eliminarea obligativităţii înfiinţării instanţelor specializate, etc.)Aprilie 2005Bugetul MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    1.2. Elaborarea unui nou Cod de procedură civilăIanuarie 2005 - Martie 2007Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    1.3. Modificarea Codului de procedură penală pentru asigurarea concordanţei cu noul Cod penalFebruarie 2005 - Mai 2006Buget MJ 2005 existent Buget MJ 2006MJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    Bugete MJ 2006, 2007
                 
    II.UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE
    1.Unificarea practicii judiciare la nivelul ICCJ şi armonizarea jurisprudenţei tuturor instanţelor cu jurisprudenţa ICCJ1.1. Identificarea problemelor de drept care au determinat o practică judiciară neunitară la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilorÎncepând cu Aprilie 2005Bugetul curţilor de apelCurţile de apelPrezentarea Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, de către curţile de apel, tribunale şi parchetele de pe lângă acestea, a unor materiale privind problemele de drept în legătură cu care s-au pronunţat soluţii contradictorii
    1.2. Utilizarea recursului în interesul legii pentru remedierea situaţiilor în care s-a constatat existenţa unei practici neunitare2005 - 2006Nu necesită resurse financiareMPNumăr sesizări ICCJ
    MJ
    1.3. Elaborarea unui proiect de lege pentru instituirea unui mecanism de unificare a practicii instanţei supreme şi de sesizare a ICCJ de către instanţele judecătoreşti pentru exprimarea de către aceasta a opiniei asupra anumitor probleme de dreptMartie 2006Bugete ICCJ şi MJ 2005, 2006CSMProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    ICCJ
    MJ
    2.Asigurarea unei distribuiri largi a Monitorului Oficial - Angajament EUCP2.1. Instituirea pentru instanţe şi parchete a obligaţiei de a pune la dispoziţia fiecărui judecător şi procuror lista actelor normative publicate în Monitorul OficialZilnic, începând cu aprilie 2005Bugetele instanţelor şi parchetelorCSM Fiecare instanţă şi parchetModificarea Regulamentelor de ordine interioară ale instanţelor şi parchetelor
    2.2. Extinderea accesului instanţelor şi parchetelor la forma electronică a Monitorului OficialIanuarie 2006 - iunie 2007Bugete MJ şi MP 2006, 2007MJInstalarea programelor la toate tribunalele, curţile de apel şi la parchetele de pe lângă acestea
    MP
    2.3. Accesul la Internet al tuturor instanţelor şi parchetelorIunie 2007Bugete MJ şi MP 2007MJExistenţa conexiunii la internet pentru toate instanţele şi parchetele
    MP
    3.Accesul magistraţilor la jurisprudenţă - Angajament EUCP3.1. Asigurarea accesului la jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (format pe suport hârtie şi electronic)
    3.1.1. Elaborarea anuală a Buletinului Jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieDecembrie 2005 şi Octombrie al fiecărui an ulteriorBuget ICCJ 2005 existent şi bugete ICCJ 2006 şi 2007ICCJDistribuirea buletinelor la instanţe şi parchete
    3.1.2. Elaborarea Buletinului Casaţiei, revista oficială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cuprinzând jurisprudenţa, doctrină şi comunicăriTrimestrial, începând cu aprilie 2005Buget ICCJ 2005 existent şi buget ICCJ 2006, 2007ICCJ  
    3.1.3. Selectarea hotărârilor relevante ale ICCJ în diferite domenii ale dreptului şi publicarea pe site-ul ICCJPermanent, pe măsura redactării hotărârilorBuget ICCJICCJPublicarea pe pagina de Internet a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
    3.2. Asigurarea accesului la jurisprudenţa celorlalte instanţe (în format electronic sau pe suport hârtie), inclusiv pentru procurori
    3.2.1. Elaborarea la nivelul fiecărei curţi de apel a buletinului jurisprudenţei1 iunie a fiecărui an pentru anul precedent, începând cu 2005Bugetul fiecărei curţi de apelCurţile de apelPublicarea şi distribuirea buletinului la instanţele din jurisdicţia curţilor de apel
    3.2.2. Realizarea de către curţile de apel a unui material (leaflet) cu deciziile relevanteTrimestrial, începând cu septembrie 2005Bugetul fiecărei curţi de apelCurţile de apelDistribuirea materialului celorlalte curţi de apel şi Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi parchetelor de pe lângă acestea
    3.2.3. Crearea de website-uri pentru toate curţile de apelAugust 2005Buget MJ 2005 existentMJExistenţa website-urilor pentru fiecare curte de apel
    3.2.4. Dezvoltarea unui portal web pe care să fie publicate informaţiile de interes public, inclusiv jurisprudenţa relevantă a curţilor de apel şi tribunalelorDecembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJPortal funcţional pentru cele 30 de instanţe la care este instalat programul ECRIS - 1 septembrie 2005 Extinderea portalului la toate curţile de apel şi tribunalele - 1 decembrie 2005
    CSM
    3.2.5. Elaborarea de buletine ale jurisprudenţei naţionale şi comunitareSemestrial, începând cu decembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJDistribuirea buletinului la instanţe şi parchete
    MP
    Bugete MJ 2006, 2007INM
    CSM
    4.Aplicarea principiului specializării judecătorilor Angajament EUCP4.1. Modificarea Legii de organizare judiciară în sensul înfiinţării de complete sau secţii specializate, cu stabilirea domeniilor de specializare (ex. concurenţă, drept comercial, financiar bancar, proprietate intelectuală, dreptul familiei, etc). Această modificare implică eliminarea obligativităţii înfiinţării instanţelor specializate - Angajament EUCPAprilie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    5.Pregătirea judecătorilor care funcţionează în cadrul secţiilor şi completelor specializate, precum şi a procurorilor specializaţi5.1. Organizarea de către INM a unor seminarii pentru pregătirea judecătorilor care funcţionează în cadrul secţiilor/completelor specializate, precum şi a procurorilor specializaţiÎncepând cu octombrie 2005, potrivit programului de pregătire elaborat de INMBuget INM 2005 existentINM6 seminarii în 2005
    25 seminarii/an începând cu ianuarie 2006, pentru grupe a câte aproximativ 30 magistraţi
    Bugete INM 2006, 2007 plus Phare 2004 (valoare totală proiect 1,1 milioane Euro fonduri CE plus 100.000 Euro cofinanţare România)
    5.2. Organizarea de către curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea a unor sesiuni de pregătire a judecătorilor care funcţionează în cadrul secţiilor/completelor specializate, precum şi a procurorilor specializaţiÎncepând cu ianuarie 2006Buget curţi de apel şi parchete 2006Curţile de apel şi Parchetele de pe lângă acestea2 sesiuni de pregătire/an la fiecare curte de apel şi parchet, pe domenii de specializare
    III.PREGĂTIREA MAGISTRAŢILOR ŞI A ALTOR CATEGORII DE PERSONAL DIN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR
      Institutul Naţional al Magistraturii
    1.Consolidarea capacităţii administrative a INM inclusiv prin alocarea resurselor bugetare necesare - Angajament EUCP1.1. Alocarea de spaţiu suplimentar Institutului Naţional al MagistraturiiIanuarie 2006Buget MJ 2006MJIntrarea în posesia spaţiului suplimentar
    1.2. Alocarea spaţiilor de cazare pentru centrul regional de la TimişoaraMai 2005Buget de stat 2005MJHotărâre de Guvern pentru trecerea unui imobil în folosinţa CSM
    SGG
    1.3. Dotarea spaţiilor de cazare pentru centrul regional de pregătire a magistraţilor şi personalului auxiliar de la TimişoaraDecembrie 2006Phare 2004 (90.000 Euro fonduri CE plus cofinanţare România 30.000 Euro pentru dotare în 2006)CSMPreluarea spaţiilor dotate
    INM
    SNG
    1.4. Dotarea cu echipament IT a centrelor regionale şi a căminului auditorilor de justiţie şi conectarea la internet a acestoraDecembrie 2006Buget INM 2006 Phare 2004 (75.000 Euro fonduri CE plus cofinanţare România 25.000 Euro în 2006)INMLivrarea echipamentelor şi stabilirea conexiunii
    1.5. Crearea unei baze de date cu privire la pregătirea organizată de INM care să permită monitorizarea accesului tuturor magistraţilor la formarea continuă pe baza principiului specializăriiOctombrie 2005Buget INM 2005 existentINMExistenţa unei evidenţe a participanţilor
    1.6. Reorganizarea bibliotecii INM într-un centru de resurse juridice accesibil magistraţilorDecembrie 2005Finanţare Banca Mondială Program de asistenţă PAL IIINMExistenţa unui centru de resurse juridice la nivelul INM
    1.7. Suplimentarea schemei de personal a INM cu 22 posturi, din care 13 posturi pentru personalul de specialitate şi 9 posturi pentru personalul administrativOctombrie 200585.000 Euro Necesar buget INM 2005INMHotărâre CSM Hotărâre de Guvern pentru rectificare bugetară
    1.8. Suplimentarea schemei de personal cu 3 posturi de experţi şi 9 posturi de personal administrativ pentru centrele regionaleSeptembrie 2006Buget INM 2006INMHotărâre CSM
    1.9. Ocuparea a 12 posturi de formatori cu normă întreagăOctombrie 2006- Octombrie 2007Bugete INM 2006, 2007INMAngajarea a unui număr de 8 formatori până în octombrie 2006 şi a altor 4 formatori până în octombrie 2007
    CSM
    1.10. Organizarea de sesiuni de formare a formatorilor, atât pentru pregătirea iniţială, cât şi pentru pregătirea continuă2005-2007Finanţare Banca Mondială prin programul de asistenţă PAL IIINM200 de formatori pregătiţi
    Buget INM 2005 existent şi Bugete INM 2006, 2007
    Expertiză program Phare 2002 (până în august 2005)
    2.Reformarea sistemului de selecţie a magistraţilor Angajament EUCP2.1. Elaborarea unui studiu privind profilul profesional, moral şi psihosocial al magistratului în vederea stabilirii condiţiilor de admitere în magistraturăAprilie 2005 - Februarie 2006Bugete CSM, INM 2006INMPrezentarea în CSM a concluziilor studiului Decembrie 2005
    Expertiză program Phare 2002 (până în august 2005)CSM
    Hotărâre CSM de stabilire a condiţiilor de admitere în magistratură - Februarie 2006
    2.2. Introducerea unui test de logică ca probă la concursul de admitere în magistratură:August 2005Finanţare Banca Mondială Program de asistenţă PAL II Buget INM 2005 existent Bugete INM 2006, 2007INMHotărâre CSM
    CSM
    ▪ preluare test LSAT
    ▪ crearea unui test propriuIanuarie 2007
    2.3. Revizuirea conţinutului probelor teoretice de admitere în magistraturăDecembrie 2005Bugetul INM 2005 existentINMHotărâre CSM
    CSM
    3.Îmbunătăţirea programelor de formare iniţială - Angajament EUCP3.1. Actualizarea periodică a programului de formare iniţială având în vedere propunerile absolvenţilor INM, aprecierile de la instanţele şi parchetele la care aceştia au fost repartizaţi şi evoluţia legislaţiei şi jurisprudenţeiAnual, începând cu iulie 2005Buget INM 2005 existent şi bugete INM, 2006, 2007INMHotărâre CSM
    CSM
    3.2. Descentralizarea şi diversificarea stagiilor de practică pentru auditorii de justiţieMai 2006Buget INM 2006INMHotărâre CSM
    CSM
    3.3. Elaborarea de ghiduri practice cuprinzând modele de acte proceduraleOctombrie 2005Buget INM 2005 existentINMDistribuirea ghidurilor la auditorii de justiţie
    3.4. Organizarea unor vizite de studiu la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru auditorii de justiţieAnual, începând cu 2006Buget INM 2006 şi programe de finanţare externăINM10 auditori de justiţie/an
    CSM
    4.Îmbunătăţirea programelor de formare continuă - Angajament EUCP4.1. Actualizarea periodică a programului de formare continuă potrivit evoluţiilor practicii judiciare naţionale şi europeneAnual, începând cu noiembrie 2005Buget INM 2005 existentINMHotărâre CSM
    CSM
    4.2. Informarea tuturor magistraţilor cu privire la programul de pregătire continuăAnual, începând cu decembrie 2005Buget INM 2005 existentINMAfişarea pe site-ul INM Transmiterea la instanţe şi parchete a programului de pregătire
    4.3. Pregătirea magistraţilor admişi prin concursSeptembrie 2005Buget INM 2005 existentINMNumăr sesiuni de pregătire
    CSM
    4.4. Organizarea de sesiuni de pregătire pentru magistraţi în domeniul dreptului comunitar la nivelul curţilor de apelÎncepând cu ianuarie 2006Bugetele instanţelor 2006INM Curţile de apelNumăr de magistraţi instruiţi
      Şcoala Naţională de Grefieri
    5.Consolidarea capacităţii administrative a Şcolii Naţionale de Grefieri inclusiv prin alocarea resurselor bugetare necesare - Angajament EUCP5.1. Extinderea spaţiului necesar desfăşurării activităţii SNGIanuarie 2006Buget MJ 2006MJIntrarea în posesia spaţiului suplimentar
    5.2. Continuarea dotării logistice a SNG (echipament informatic, birotică, etc.)Decembrie 2006Buget SNG 2006CSMAchiziţionarea logisticii necesare
    Phare 2004 (135.000 Euro fonduri CE plus co-finanţare România 45.000 Euro în 2006)
    SNG
    5.3. Suplimentarea schemei de personal a SNG cu 23 posturiOctombrie 200580.000 Euro Necesar buget SNG 2005CSMHotărâre CSM
    Hotărâre de Guvern pentru rectificare bugetară
    SNG
    5.4. Completarea şi pregătirea reţelei de formatori a SNG la nivelul fiecărei curţi de apel2006-2007Buget SNG 2006 plus Program Phare 2004 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus co-finanţare România 100.000 Euro 2006-2007)SNGExistenţa cel puţin a unui formator la nivelul fiecărei curţi de apel
    6.Îmbunătăţirea programelor de formare iniţială - Angajament EUCP6.1. Actualizarea periodică a programului de formare iniţială, având în vedere propunerile absolvenţilor SNG, aprecierile de la instanţele şi parchetele la care au fost repartizaţi şi evoluţia legislaţiei şi jurisprudenţeiAnual, începând cu iulie 2005Buget SNG 2005 existent şi bugete SNG 2006, 2007SNGHotărâre CSM
    CSM
    6.2. Elaborarea de ghiduri practice cuprinzând modele de acte proceduraleAprilie 2006Buget SNG 2006SNGDistribuirea ghidurilor cursanţilor şcolii, instanţelor şi parchetelor
    CSM
    7.Îmbunătăţirea programelor de formare continuă - Angajament EUCP7.1. Actualizarea periodică a programului de formare continuă, potrivit evoluţiilor practicii judiciare naţionale şi europeneAnual, începând cu noiembrie 2005Buget SNG existent şi bugete SNG 2006, 2007INMHotărâre CSM
    CSM
    7.2. Organizarea de sesiuni de pregătire continuă a grefierilor de la instanţe şi parcheteIanuarie 2005- Decembrie 200780.000 Euro Necesar buget SNG 2005SNG32 de sesiuni de pregătire/an pentru grefierii debutanţi în 2005 şi 50 sesiuni de pregătire/an pentru grefierii din instanţe şi parchete
    CSM
    Bugete SNG 2006, 2007 plus Program Phare 2004 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus cofinanţare România 100.000 Euro în 2006- 2007)
                 
    4.SPORIREA EFICIENŢEI ŞI RESPONSABILIZĂRII SISTEMULUI JUDICIAR
    I.REDUCEREA DURATEI PROCEDURILOR JUDICIARE - Angajament EUCP
    1.Optimizarea modului de alocare a resurselor umane din sistemul judiciar1.1. Stabilirea gradelor de complexitate a cauzelor, a perioadelor de timp alocate acestora şi a volumului de activitate optimă a magistratuluiAprilie 2005 - Aprilie 2006Buget CSM 2005 existentCSMHotărâre CSM Aplicarea hotărârii CSM începând cu aprilie 2006
    Buget CSM 2006
    Expertiză Banca Mondială 2005, prin programul PAL II
    2.Asigurarea controlului judecătorului/ completului/ procurorului asupra propriului volum de dosare rulate2.1. Întocmirea de către colegiile de conducere a situaţiei pentru fiecare judecător/complet/procuror care să indice numărul de noi cauze înregistrate, numărul cauzelor aflate pe rol şi perioada de când se află în sistemTrimestrial, începând cu noiembrie 2005Bugete instanţe şi parchet existente în 2005Fiecare instanţă şi parchetRapoarte trimestriale începând cu noiembrie 2005
    2.2. Elaborarea unor ghiduri care să cuprindă:Iunie 2006Buget CSM 2006 plus program Phare 2004 (1,2 milioane Euro fonduri CE plus cofinanţare România 300.000 Euro)CSMDistribuire a 4.000 de exemplare judecătorilor şi procurorilor
    - cele mai bune practici de gestionare optimă a volumului individual de activitate;
    - prevederile ce au drept scop realizarea procedurilor în termene mai scurte
    3.Optimizarea repartizării sarcinilor la nivelul instanţelor şi parchetelor3.1. Transferul unor atribuţii administrative (nejudiciare) de la magistraţi la personalul auxiliarA se vedea secţiunea D.III.2.
    4.Măsuri legislative4.1. Elaborarea unei propuneri legislative privind reducerea duratei procedurilor civilă şi penală (reducerea numărului căilor de atac pentru anumite cauze şi a motivelor de amânare, stabilirea unor condiţii stricte pentru solicitarea strămutării şi recuzării, obligarea instanţelor de a comunica motivele de apel/recurs tuturor părţilor înaintea trimiterii dosarului la instanţa de apel/recurs etc.) Angajament EUCPIulie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    5.Utilizarea metodelor de soluţionare alternativă a litigiilorA se vedea secţiunea D.II.3.
    II.REDUCEREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE
    1.Reducerea numărului de dosare la judecătorii, tribunale, curţi de apel şi la parchetele de pe lângă acestea - Angajament EUCP1.1. Identificarea stocului de dosare la nivelul fiecărei instanţe (dosare mai vechi de 1 an la fond şi apel, respectiv 6 luni în recurs) şi al fiecărui parchet (dosare mai vechi de 6 luni de la sesizare) şi stabilirea măsurilor administrative pentru reducerea stocului la un nivel rezonabilIunie 2005Bugete instanţe şi parchete 2005 existente Buget CSM 2005 existentCSMCentralizarea tuturor datelor de către CSM şi MJ
    Hotărâre CSM
    Toate instanţele şi parchetele
    1.2. Aplicarea riguroasă a normelor de procedură privind sancţionarea faptelor care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a proceselor, inclusiv întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor datorată părţilor, apărătorilor, martorilor, experţilor sau altor persoane care contribuie la realizarea actului de justiţie.PermanentBugetele instanţelorFiecare instanţăVerificare şi raport CSM, semestrial începând cu 15 mai 2005
    CSM
    1.3. Elaborarea unei propuneri legislative privind reducerea stocului de dosare (ex. reducerea numărului căilor de atac pentru anumite cauze şi a motivelor de amânare, stabilirea unor condiţii stricte pentru solicitarea strămutării şi recuzării, schimbarea competenţei materiale în primă instanţă)A se vedea supra I.4.1.
    1.4. Ocuparea progresivă a posturilor vacante de magistraţi - Angajament EUCP2005 - 2006Bugetul MJ 2005 existent şi bugetul MJ 2006 (pentru instanţe) şi bugetul MPCSMOcuparea a 250 posturi judecător şi a 100 posturi de procuror până în decembrie 2005
    1.5. Suplimentarea numărului de posturi de personal auxiliarDecembrie 2005Buget MJ 2006CSMNumăr suplimentar 200 grefieri
    MJ
    MP
    1.6. Ocuparea posturilor vacante de personal auxiliar alocate suplimentarDecembrie 2006Buget MJ 2006CSMOcuparea a 200 posturi grefier
    2.Reducerea numărului de dosare restante la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - PLAN2.1. Accelerarea soluţionării cauzelor civile prin măsuri administrative:Începând cu aprilie 2005Buget ICCJ 2005 existentICCJRaport la fiecare 2 luni către CSM privind aplicarea măsurilor administrative, începând cu iunie 2005
    - constituirea a două complete paralele pe săptămână la Secţia civilă cu judecători de la alte secţii. Repartizarea dosarelor vechi la aceste complete se va realiza prin preschimbarea administrativă a termenului;
    Angajament EUCP
    În iunie 2004 erau pe rol 38.759 doar la Secţia civilă a ICCJ.- reducerea termenelor între şedinţele de judecată de la 1 an la 6 luni pentru cauzele noi;
    - continuarea activităţii de judecată pe perioada vacanţei judecătoreşti, asigurându-se 10-12 şedinţe lunar la Secţia civilă;1 iulie - 31 august 2005
    În perioada 1 iunie - 24 martie 2005 au mai fost înregistrate 16.835 dosare.
    - formarea a patru complete paralele pe săptămână la Secţia civilăÎncepând cu septembrie 2005
    La 24 martie 2005 sunt înregistrate aproximativ 16.500 dosare, restul fiind soluţionate.2.2. Ocuparea posturilor vacante de judecători şi magistraţi asistenţi, precum şi repartizarea acestora la Secţia civilă.Octombrie 2005Buget ICCJ 2005 existentCSMOcuparea a 6 posturi de judecător - iunie 2005 şi a 4 posturi de judecător şi a 5 posturi magistrat asistent - octombrie 2005
    2.3. Aplicarea riguroasă a normelor de procedură privind sancţionarea faptelor care determină întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor, datorate părţilor, apărătorilor, martorilor, experţilor şi altor persoane care contribuie la realizarea actului de justiţiePermanent, începând cu aprilie 2005Bugetul ICCJ 2005 existentICCJVerificare şi raport CSM, semestrial, începând cu 15 mai 2005
    CSM
    2.4. Elaborarea unui act normativ pentru:Iulie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice
    - judecarea recursului de către instanţa ierarhic imediat superioară;ICCJ
    - extinderea categoriilor de cauze care au o singură cale de atac;Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    - creşterea competenţei de judecată în primă instanţă a judecătoriilor;
    - trimiterea dosarelor instanţelor competente, imediat după intrarea în vigoare a noilor norme;
    - stabilirea unor condiţii stricte pentru solicitarea strămutării şi recuzării;
    - reducerea motivelor de recurs numai la aspecte de drept, în cauzele pentru care există 2 căi de atac;
    - obligarea instanţelor de apel de a îndeplini procedurile de comunicare a motivelor de recurs tuturor părţilor înaintea trimiterii dosarelor la ICCJ pentru judecarea recursurilor.
    2.5. Evaluarea progreselor realizate în reducerea numărului de dosare restanteSemestrial, începând cu 1 septembrie 2005Bugetul ICCJ 2005 existentICCJRaport semestrial la CSM
    3.Utilizarea metodelor de soluţionare alternativă a litigiilor3.1. Elaborarea unui proiect de act normativ pentru introducerea medieriiMai 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    3.2. Continuarea activităţilor în cadrul centrului pilot de mediere de pe lângă Tribunalul Dolj şi Judecătoria CraiovaMartie - Decembrie 2005Fonduri ale Departamentului de Stat SUA plus MJ 12.000 USDMJRaport privind numărul de cauze soluţionate prin mediere şi propuneri Numărul de persoane formate
    3.3. Pregătirea unui corp de formatori2006-2007Program Phare 2004 (1 milion Euro fonduri CE plus 150.000 cofinanţare România 2006-2007)MJ (ca autoritate de implementare a programului Phare 2004)Număr de formatori pregătiţi
    III.STABILIREA UNEI POLITICI PRIVIND RESURSELE UMANE ÎN CADRUL SISTEMULUI JUDICIAR
    1.Alocarea eficientă a posturilor de magistrat1.1. Compararea volumului de activitate al fiecărei instanţe/parchet cu media naţională pentru identificarea instanţelor/parchetelor cu deficit important de personal şi monitorizarea periodică a fluctuaţiilor în volumul de activitateÎncepând cu Mai 2005Bugete MJ şi MP 2005 existenteCSMHotărâre CSM
    MJ
    Curţile de apel
    MP
    1.2. Ocuparea posturilor vacante începând cu instanţele/parchetele care au cel mai mare deficit de personalÎncepând cu Septembrie 2005Bugete MJ şi MP 2005 existentePosturi vacante ocupate
    1.3. Stabilirea de către un grup de lucru la nivelul CSM a gradelor de complexitate a cauzelor, a perioadelor de timp alocate acestora pentru soluţionare şi a volumului de activitate optimă a magistratului.A se vedea supra, măsura I.1.1.
    2.Alocarea eficientă a posturilor de personal auxiliar având în vedere şi preluarea atribuţiilor administrative (nejudiciare) de la magistraţi2.1. Elaborarea unui studiu de identificare a sarcinilor administrative (nejudiciare) ce pot fi preluate de personalul auxiliar şi a raportului optim magistrat/personal auxiliarDecembrie 2005Buget CSM 2005 existentCSMHotărâre CSM
    2.2. Angajarea unui număr suplimentar de personal auxiliar potrivit concluziilor studiului şi a necesităţilor instanţelor şi parchetelorDecembrie 2006Bugete MJ şi MP 2006CSMAngajarea a unui număr minim de 200 personal auxiliar în 2006. Restul necesarului de personal, rezultat în urma studiului va fi angajat în 2007
    MJ
    MP
    3.Raţionalizarea instanţelor şi parchetelor3.1. Elaborarea unui studiu privind reorganizarea instanţelor şi a parchetelor cu volum mic de activitate. Se vor lua în considerare şi concluziile studiului privind raţionalizarea instanţelor finanţat de Banca Mondială, care va fi finalizat şi dezbătut în aprilie 2005Ianuarie 2006Buget CSM 2005 existentCSMPropunere CSM cuprinzând schimbările necesare privind raţionalizarea instanţelor şi parchetelor
    MJ
    3.2. Elaborarea unui proiect de act normativ privind reorganizarea instanţelor şi parchetelorMartie 2006Buget MJ 2006MJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    4.Eficientizarea activităţii Ministerului Public4.1. Evaluarea structurii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perspectiva eficienţei activităţii şi formularea de propuneriSeptembrie 2005Buget CSM 2005 existentCSMRaport de evaluare Propuneri adoptate
    4.2. Elaborarea unui proiect de act normativ privind reorganizarea Ministerului Public pe criterii de eficienţă şi reglementarea statutului procuroruluiDecembrie 2005Bugete MJ şi MP 2005 existenteMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    MP
    5.Crearea unui sistem unitar şi fiabil de date statistice - Angajament EUCP5.1. Actualizarea şi uniformizarea indicatorilor statisticiDecembrie 2005Bugetele instituţiilor implicateCSMStabilirea unor noi formulare statistice
    MJ
    MP
    5.2. Pregătirea de specialitate a grefierilor statisticieniIanuarie - Iunie 2006Buget SNG 2006SNG480 statisticieni instruiţi (1 statistician pentru fiecare instanţă şi parchet)
    5.3. Achiziţionarea şi conectarea în reţea a echipamentului IT pentru gestionarea datelor statistice şi pregătirea personalului de specialitate pentru utilizarea echipamentuluiSeptembrie 20061. 22 milioane USD cofinanţare România pentru programul Phare 2000 (din care 12 mil. USD pentru MJ şi 10 mil. USD pentru MP)MJDotarea tuturor tribunalelor şi curţilor de apel şi a parchetelor de pe lângă acestea
    MP
    Pregătirea unui număr de 120 de grefieri şi informaticieni
    2. Finanţare Banca Mondială PIBL
    3. Programului Phare 2004 (11,5 milioane Euro fonduri CE plus
    4 milioane Euro cofinanţare România 2006-2007)
    6.Reorganizarea activităţii de expertiză judiciară şi responsabilizarea experţilor judiciari6.1. Modificarea cadrului legislativOctombrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice
    Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    7.Restrângerea competenţei procurorului potrivit rolului constituţional7.1. Modificarea cadrului legislativ în vederea reducerii participării procurorului în litigiile civile (ex. legea contenciosului administrativ)Iunie 2006Bugete MJ şi MP 2005 existenteMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice
    MP
    Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    IV.CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE A INSTANŢELOR ŞI PARCHETELOR
    1.Realizarea unui program susţinut de investiţii, reparaţii capitale şi curente - Angajament EUCP1.1. Stabilirea unor standarde cu privire la sediile necesare funcţionării optime a instanţelor şi parchetelor, în funcţie de fiecare grad de jurisdicţieNoiembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJOrdin al ministrului justiţiei
    MP
    1.2. Evaluarea conformităţii sediilor existente cu standardele de funcţionare optimă, în scopul stabilirii priorităţilor şi acoperirii necesităţilor pe termen mediu/lungSeptembrie 2006Buget MJ 2006MJPlan de investiţii actualizat
    MP
    1.3. Finalizarea lucrărilor de investiţii pentru 15 sedii de instanţă şi 7 sedii de parchet, precum şi executarea de reparaţii capitale pentru 32 instanţe şi 34 de parchete, lucrări deja aprobateMJRecepţia lucrărilor finalizate în proporţie de 100%
    a) lucrări de investiţii 2 sedii instanţă 2 sedii instanţăDecembrie 2005Buget MJ 2005 existentMP
    2 sedii parchetDecembrie 2005Buget MP 2005 existent
    13 sedii instanţăDecembrie 2007Buget MJ 2007
    3 sedii parchetDecembrie 2006Buget MP 2006
    2 sedii parchetDecembrie 2007Buget MP 2007
    b) lucrări de reparaţii capitale 6 sedii instanţăDecembrie 2005Buget MJ 2005 existent 8,4 milioane Euro Necesar buget MJ 2005
    6 sedii parchet
    15 sedii parchetDecembrie 2005Buget MP 2005 existent
    19 sedii parchetDecembrie 2006Buget MP 2006
    27 sedii instanţăDecembrie 2007Buget MJ 2007
    1.4. Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale şi de restaurare a Palatului de Justiţie din BucureştiDecembrie 2005Buget MJ 2005 existent 3 milioane Euro Necesar buget MJ 2005
    2.Dotarea sediilor instanţelor, parchetelor şi unităţilor Ministerului Justiţiei - Angajament EUCP2.1. Achiziţionarea de bunuri necesare desfăşurării activităţii instanţelor, parchetelor şi unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei (mobilier de birou, faxuri, copiatoare, mijloace de transport etc.)Decembrie 2005Bugete MJ şi MP 2005 existenteMJLivrarea echipamentelor
    Decembrie 2006Bugete MJ, MP 2006
    Propunere Banca Mondială 2006-2007
    Decembrie 2007Buget MJ 2006
    Propunere Banca Mondială (derulare credit 2006-2007) şi
    Buget MP 2007MP
    2.2. Dotarea instanţelor cu echipament pentru înregistrarea şedinţelor de judecată, instalaţii de distorsionare a vocii, biroticăCurţi de apel - Septembrie 20056,9 milioane Euro Necesar buget MJ 2005MJAchiziţionare echipamente
    Tribunale şi judecătorii- Decembrie 2006Buget MJ 2006
    V.CONTINUAREA PROCESULUI DE INFORMATIZARE A SISTEMULUI JUDICIAR - Angajament EUCP
    1.Dotarea sistemului judiciar cu aparatura informatică necesară şi cu licenţe software1.1. Elaborarea unei noi Strategii de informatizare a sistemului judiciarMai 2005Buget MJ 2005 existentMJHotărâre de Guvern
    1.2. Continuarea dotării instanţelor, parchetelor, penitenciarelor şi a celorlalte instituţii ale sistemului judiciar cu echipamente IT şi aplicaţii software, conform strategiei de informatizare a sistemului judiciarSeptembrie 2005 - Decembrie 20071. 22 milioane USD cofinanţare România pentru programul Phare 2000 (din care 12 mil. USD pentru MJ şi 10 mil. USD pentru MP)MJLivrarea echipamentelor şi instalarea aplicaţiilor software
    MP
    ANP
    2. Programul Phare 2004 11,5 milioane Euro fonduri CE plus 4 milioane Euro cofinanţare România 2006-2007
    3. Propunere finanţare Phare multianual 2005- 2006
    4. Propunere de finanţare Bancă Mondială 5. Bugete MJ, MP 2006,2007
    2.Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii în cadrul sistemului judiciar2.1. Realizarea/dezvoltarea reţelelor de comunicaţii LAN în sediile MJ, instanţe, parchete şi penitenciare şi în celelalte instituţii ale sistemului judiciarSeptembrie 2005 - Decembrie 20071. 22 milioane USD co-finanţare România pentru programul Phare 2000 (din care 12 mil. USD pentru MJ şi 10 mil. USD pentru MP)MJFuncţionarea sistemului integrat pentru locaţiile stabilite
    MP
    ANP
    ONRC
    2. Programul Phare 2004 11,5 milioane Euro fonduri CE plus 4 milioane Euro co-finanţare România 2006-2007
    3. Propunere finanţare Phare multianual 2005-2006
    4. Propunere finanţare Bancă Mondială
    5. Bugete instituţii implicate
    6. Venituri proprii ONRC
    2.2. Asigurarea serviciilor de comunicaţii WAN pentru MJ, 96 de instanţe situate în oraşele reşedinţă de judeţ, 37 de parchete şi 46 unităţi penitenciareDecembrie 2005Bugete MJ şi MP existente şi 315.000 EuroMJ
    Necesar buget MJ 2005
    MP
    ANP
        2.3. Extinderea serviciilor de comunicaţii WAN pentru toate instanţele, parchetele, penitenciarele şi celelalte instituţii din sistemul judiciarIanuarie 2006 - Decembrie 2007Bugete instituţii responsabile 2006-2007MJ  
    MP
    ANP
    2.4. Dezvoltarea de aplicaţii software pentru gestionarea diverselor activităţi nejudiciare din sistem (resurse umane, aspecte financiare, etc.)Septembrie 2007Propunere finanţare Phare 2006MJInstalarea aplicaţiilor software
    MP
    PNA
    Fonduri bugetare şi extrabugetareANP
    ONRC
    3.Extinderea implementării sistemului ECRIS (CDMS LLDS)3.1. Actualizarea bazelor de date legislative şi de jurisprudenţăIanuarie 2005 - Decembrie 2007Bugete MJ şi MP 2005 existenteMJInteroperabilitatea sistemelor şi disponibilitatea datelor actualizate. Accesul magistraţilor la bazele de date actualizate
    Bugete MJ şi MP 2006, 2007MP
    3.2. Completarea şi extinderea ECRIS conform necesităţilor beneficiarilor, şi interoperabilitatea cu alte sisteme informaticeIanuarie 2005 - Decembrie 2007Bugete instituţii responsabile 2005 existenteMJ
    Bugete instituţii responsabile 2006, 2007
    MP
    PNA
    ANP
    ONRC
    3.3. Crearea şi administrarea unei structuri web tip portal prin intermediul căreia să fie extrase din sistemul ECRIS date de interes public privind activitatea instanţelor şi parchetelor, inclusiv jurisprudenţă relevantăSeptembrie 2005 - Decembrie 2007Buget MJ 2005 existentMJPortal funcţional pentru cele 30 de instanţe la care este instalat programul ECRIS - 1 septembrie 2005 Extinderea portalului la toate curţile de apel şi tribunalele - 1 decembrie 2005 Accesul magistraţilor la baze de date actualizate
    4.Asigurarea resurselor umane necesare şi pregătirea personalului în domeniul informatic4.1. Suplimentarea schemei de personal cu 10 posturi în ministerIanuarie 2006 - Ianuarie 2007Buget MJ 2006, 2007MJHotărâre de Guvern
        4.2. Suplimentarea schemei de personal cu 140 posturi la parchete şi crearea unei Direcţii de Exploatare a Tehnologiei Informaţiei în cadrul PICCJIanuarie 2006 - Ianuarie 2007Buget MP 2006, 2007MPHotărâre de Guvern - ianuarie 2006 pentru crearea Direcţiei şi suplimentarea cu 70 de posturi Hotărâre de Guvern - ianuarie 2007 pentru suplimentarea cu 70 de posturi
    4.3. Pregătirea personalului din sistemul judiciar în domeniul ITSeptembrie - Decembrie22 milioane USD, co-finanţare România program Phare 2000 (din care 12 mil. USD pentru MJ şi 10 mil. USD pentru MP)INM4 sesiuni de pregătire 7 sesiuni/an
    2005SNG
    2006
    2007MJ
    1. Programul Phare 2004 (11,5 milioane Euro fonduri CE plus 4 milioane Euro co-finanţare România 2006-2007).
    2. Propunere de finanţare Phare multianual 2005-2006MP
    3. Propunere de finanţare Banca MondialăPNA
    4. Bugetul de statANP
    5. Venituri proprii ONRCONRC
                 
    VI.ADMINISTRAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTANŢELOR ŞI PARCHETELOR
    1.Aplicarea noilor prevederi legislative (Legea nr. 304/2004, titlul VIII) cu privire la gestiunea economico- financiară şi administrativă a instanţelor şi parchetelor1.1. Recrutarea în mod transparent, prin concurs, a managerilor economici la nivelul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea şi reorganizarea funcţiei de director economic la nivelul tribunalelor (personal deja existent) - Angajament EUCPAprilie - Iunie 200556.000 Euro Necesar buget MJ 2005MJ MP Curţile de apel Parchetele de pe lângă curţile de apel1 iulie 2005 - toate posturile de manageri economici sunt ocupate
    56.000 Euro Necesar buget MP 2005
      1.2. Înfiinţarea la nivelul curţilor de apel şi a parchetelor de pe lângă acestea a departamentelor economico-financiare şi administrativeAprilie - Iunie 200590.000 Euro Necesar buget MJ 2005Curţile de apelFuncţionarea - prin înfiinţare sau reorganizare - a unui număr total de 115 departamente economico-financiare la nivelul întregului sistem judiciar
    90.000 Euro Necesar buget MP 2005
    Parchetele de pe lângă curţile de apel
    2.Reglementarea statutului managerilor economici2.1. Stabilirea atribuţiilor pentru managerii economici, precum şi a procedurilor disciplinare, cu garanţii procedurale adecvate, şi asigurarea unei salarizări corespunzătoare - Angajament EUCPIunie 2005Bugetul MJ 2005MJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    CSM
    3.Plata drepturilor salariale restante (Angajament EUCP) şi asigurarea salarizării adecvate şi nediscriminatorii a magistraţilor şi personalului auxiliar -3.1. Plata sumelor datorate magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate în baza titlurilor executorii existente la data de 1 martie 2005Mai 2005Necesar 16 milioane Euro Buget MJ 2005MJEfectuarea plăţilor
    MFP
    3.2. Plata sumelor datorate ca drepturi salariale magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, pentru care nu există hotărâri judecătoreşti aferente perioadei 2000-2004Decembrie 2005Necesar 14 milioane Euro Buget MJ 2005MJEfectuarea plăţilor
    MFP
    3.3. Eliminarea discriminării cauzate de acordarea sporului salarial de 40% pentru anumite categorii de magistraţiDecembrie 2005Buget MJ 2006, potrivit nivelului de salarizare care va fi aprobatMJLegea de aprobare a bugetului pentru anul 2006
    MP
    MFP
    VII.ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI - Angajament EUCP
    1.Îmbunătăţirea sistemului de executare a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă lato sensu1.1. Elaborarea unui proiect de act normativ pentru eliminarea condiţiei de plată în avans a onorariilor executorilor judecătoreşti pentru persoanele cu venit redusSeptembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    1.2. Evaluarea sistemului de executare silită din punct de vedere al volumului de activitate şi al calităţii actelor efectuate de executorii judecătoreştiMai - Septembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJRaport al inspecţiei MJ cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de executare, inclusiv privind creşterea numărului executorilor
    1.3. Eliminarea prevederilor care împiedică executarea creanţelor cetăţenilor şi persoanelor juridice de drept privat împotriva statului şi instituţiilor publiceNoiembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJAprobarea de către Guvern a proiectului de act normativ de abrogare a O.G.nr. 22/2002
    MFP
    1.4. Elaborarea unui proiect de act normativ în vederea reducerii duratei, a simplificării şi a creşterii transparenţei procedurilor de executare a hotărârilor judecătoreştiDecembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
                 
    5.GARANTAREA ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE
    I.CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV
    1.Asigurarea accesului efectiv la justiţie pentru toţi cetăţenii - Angajament EUCP1.1. Efectuarea unui studiu de drept comparat cu privire la reglementarea taxei de timbruIunie 2005Buget MJ 2005 existentMJ Agent guvernamen- tal pentru CEDOPrezentare studiu
    1.2. Modificarea cadrului legislativ cu privire la cuantum, mecanismul de calculare a taxelor de timbru, scutiri, amânări, eşalonăriDecembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    MFP
    1.3. Efectuarea unui studiu în scopul stabilirii de criterii obiective pentru acordarea asistenţei juridice gratuite în materie civilă şi de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice gratuite în toate cauzeleIulie 2005Buget MJ 2005 existentMJPrezentare concluzii studiu
    Agent guvernamen- tal pentru CEDO
    1.4. Elaborarea, pe baza studiului efectuat, a unui proiect de act normativDecembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
        1.5. Elaborarea unui proiect de act normativ pentru acordarea de facilităţi la plata cauţiunii în materie civilă şi comercialăMai 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    1.6. Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind impactul socio-economic, financiar, instituţional şi statistic al introducerii de noi prevederi cu privire la asistenţa juridică gratuităOctombrie 2006Buget MJ 2006 plus program Phare 2004 (1,2 milioane Euro fonduri CE plus cofinanţare România 50.000 Euro 2006-2007)MJPrezentare concluzii studiu
    II.ASIGURAREA ÎN PRACTICĂ A ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE - Angajament EUCP
    1.Informarea cetăţenilor cu privire la formele şi condiţiile de obţinere a asistenţei juridice gratuite1.1. Iniţierea de campanii de informareIanuarie 2006 - Decembrie 2006Phare 2004 (1,2 milioane Euro fonduri CE plus cofinanţare România 50.000 Euro)MJNumăr de acţiuni de informare
    1.2. Elaborarea de broşuri în materia acordării asistenţei juridicePublicarea broşurilor şi punerea acestora la dispoziţia publicului
    2.Asigurarea accesului la justiţie şi a dreptului la apărare2.1. Majorarea tarifelor aferente onorariilor avocaţilor numiţi din oficiuDecembrie 20051,4 milioane Euro necesar buget MJ 2005 Buget MJ 2006, 2007MJPlata onorariilor majorate
    2.2. Asigurarea interpreţilor în cadrul procedurilor judiciare pentru persoanele care nu înţeleg sau nu vorbesc limba românăPermanent, începând cu ianuarie 2005Bugete MJ şi MP 2005 existente Bugete MJ şi MP 2006, 2007MJNumărul cauzelor în care a fost asigurată interpretarea
    MP
    2.3. Asigurarea accesului la consultanţă juridică a condamnaţilor definitivOctombrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProtocol între MJ şi barouri
    ANP
    Barouri
    3.Îmbunătăţirea bazei de date statistice privind acordarea asistenţei juridice gratuite3.1. Colectarea datelor statistice privind acordarea asistenţei juridice gratuite (număr de cauze, număr de avocaţi şi interpreţi implicaţi, precum şi calificarea acestora, etc.)Octombrie 2005Buget MJ 2005 existentMJExistenţa unei baze de date actualizate
    UNBR
                 
    6.JUSTIŢIA PENTRU MINORI - Angajament EUCP
    1.Evaluarea sistemului justiţiei pentru minori (necesităţi de personal şi spaţii), în vederea instrumentării şi judecării în bune condiţii a cauzelor cu minori, precum şi pentru executarea măsurilor educative sau a pedepselor pronunţate1.1. Obţinere date statistice privind minorii implicaţi în proceduri judiciareIunie 2005Buget MJ 2005 existentMJ MPObţinere date statistice
    1.2. Analiza datelor statistice referitoare la minorii implicaţi în proceduri judiciare (cercetaţi, condamnaţi şi victime), defalcat pe judeţeSeptembrie 20054.000 Euro Necesar buget MJ 2005MJStabilire:
    MP- număr judecători, procurori, personal auxiliar care să facă parte din secţiile şi completele specializate;
    - număr personal educativ implicat în protecţia judiciară a minorilor;
    - spaţii necesare pentru funcţionarea secţiilor şi completelor specializate
    1.3. Asigurarea numărului optim de personal implicat în domeniul justiţiei pentru minori (judecători, procurori, personal auxiliar, personal educativ), pe baza analizei statisticeDecembrie 2006Bugete MJ şi MP 2006MJAlocarea către secţiile şi completele specializate a numărului optim de judecători, procurori şi personal auxiliar
    MP
    2.Îmbunătăţirea cadrului legislativ2.1. Elaborarea unor propuneri de reglementare unitară pentru simplificarea procedurilor şi sporirea garanţiilor procedurale acordate minorilorIunie 2006Buget MJ 2006MJProiect de act normativ supus dezbaterii publice
    Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    3.Specializarea magistraţilor şi a altor categorii de personal din sistemul judiciar3.1. Pregătirea profesională a magistraţilor şi a altor categorii de personal cu atribuţii în domeniuIanuarie 2005 - Decembrie 2007Program Phare 2003 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus 223.000 Euro cofinanţare România) Bugete INM şi SNG 2006-2007CSM10 seminarii pentru 700 de profesionişti specializaţi - octombrie 2006
    20 sesiuni de pregătire- decembrie 2007 sesiuni de pregătire organizate de INM, SNG şi curţile de apel
    INM
    SNG
    MJ
    MP
    4.Crearea infrastructurii pentru funcţionarea în bune condiţii a justiţiei pentru minori - Angajament EUCP4.1. Crearea unor servicii educative specializate pentru minoriDecembrie 2006Program Phare 2003 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus 223.000 Euro cofinanţare România) Buget MJ 2006MJServicii educative specializate funcţionale
    4.2. Înfiinţarea secţiilor şi completelor specializateSeptembrie 2005 - septembrie 2007Buget MJ 2005 existent Bugete MJ 2006, 2007MJNumăr secţii şi complete specializate
    4.3. Crearea unui centru de documentare şi informare accesibil profesioniştilor în domeniuOctombrie 2006Program Phare 2003 (1,1 milioane Euro fonduri CE plus 223.000 Euro cofinanţare România)MJCentru de documentare operaţional
    MP
    Buget MJ 2006
    4.4. Dotarea spaţiilor special destinate audierii şi judecării cauzelor cu minori (mobilier şi aparatură audio-video)Decembrie 2007Buget MJ şi MP 2007MJLivrarea mobilierului şi aparaturii
    MP
    Propunere finanţare Phare 2005
                 
    7.CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI
    1.Accelerarea şi simplificarea procedurilor de insolvenţă1.1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional pentru stabilirea unor proceduri unitare şi eficiente şi pentru eliminarea barierele la ieşirea de pe piaţăIulie 2005Buget MJ 2005 plus Program Phare 2002 privind insolvenţa (1,55 milioane Euro fonduri CE)MJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    1.2. Crearea unei aplicaţii pentru secţiile/completele specializate în acest domeniu care să permită evidenţa informatizată a dosarelor de faliment şi a unui web-site, care să ofere accesul la informaţii de interes public şi formulare standardizateMartie 2006MJInstalare program informatic şi web-site
    1.3. Crearea unui manual de bune practici privind procedurile de faliment care va cuprinde formulare standardizate, practica judiciară relevantă la nivel european, precum şi un ghid de folosire a aplicaţiei informaticeMJPublicarea manualului
    1.4. Pregătirea practicienilor - judecători sindici, lichidatori, personal auxiliarINMPregătirea a 500 de practicieni
    SNG
    2.Pregătirea magistraţilor şi îmbunătăţirea procedurilor judiciare pentru rezolvarea cauzelor privind mediul de afaceri2.1. Specializarea judecătorilor şi procurorilor (societăţi comerciale, concurenţă, alte domenii economice)Ianuarie 2005 - Decembrie 2007Bugete INM şi MP 2005 existenteINMA se vedea subsecţiunea "Specializarea activităţii de judecată"
    Bugete INM şi MP 2006, 2007MP
    Program Phare 2002
    2.2. Unificarea practicii judiciare în materie comercialăA se vedea secţiunea C.II.
    2.3. Reducerea duratei procedurilor judiciare în materie comercialăA se vedea secţiunea D.I.
                 
    8.CONSOLIDAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV ÎN DOMENIUL COOPERĂRII JUDICIARE INTERNAŢIONALE
    1.Armonizarea legislaţiei române în domeniul cooperării judiciare internaţionale cu legislaţia comunitară1.1. Modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004privind cooperarea judiciară în materie penalăDecembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    2.Asigurarea compatibilităţii reţelelor judiciare române în materie penală, civilă şi comercială, cu reţelele judiciare europene similare Angajament EUCP2.1. Specializarea membrilor reţelelorIanuarie - Decembrie 2005Program bilateral EIPA Luxemburg plus cofinanţare România 24.000 EuroMJ12 sesiuni de pregătire
    CSM
    6.000 Euro Fundaţia Hans Seidel
    Buget MJ 2005 existent
    2.2. Actualizarea Ghidurilor electronice de cooperare judiciară internaţionalăTrimestrial, începând cu aprilie 2005Buget MJ 2005 existent Bugete MJ şi MP 2006, 2007MJPublicare informaţie actualizată
    2.3. Achiziţionarea de documentaţie juridică de specialitate în domeniul dreptului comunitarIanuarie 2006 - Octombrie 2007Propunere Phare 2005MJAchiziţionare documentaţie
    Bugete MJ şi MP 2006, 2007MP
    2.4. Crearea şi administrarea paginilor WEB pentru reţelele judiciare şi elaborarea Atlasului judiciar românIanuarie 2006 - Octombrie 2007Propunere Phare 2005 plus Bugete MJ 2006, 2007MJPublicare informaţie pe web-site
    3.Pregătirea reţelei judecărilor specializaţi în soluţionarea cauzelor de trafic de fiinţe umane Angajament EUCP3.1. Pregătirea specializată a membrilor reţeleiDecembrie 2006Programe internaţionale, regionale şi comunitare de finanţare, TAIEX, Ambasada SUA, OIMMJ8 sesiuni de pregătire
    4.Aplicarea dispoziţiilor referitoare la efectuarea audierilor prin video-conferinţă cuprinse în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală4.1. Achiziţionarea aparaturii necesare pentru Curtea de Apel BucureştiMartie 2006Buget MJ 2006MJLivrare echipament
    4.2. Dotarea celorlalte curţi de apelOctombrie 2007Propunere Phare 2005MJLivrare echipament
    5.Dezvoltarea cooperării cu EUROJUST - Angajament EUCP5.1. Încheierea unui acord de colaborare între România şi EUROJUSTIunie 2005Buget MJ 2005 existentMJSemnare acord
    5.2. Detaşarea unui magistrat de legătură la EUROJUST (perioadă preaderare)Decembrie 2005 - Decembrie 2006Buget MP 2006MPOcuparea postului
    CSM
    MJ
                 
    9.CONSOLIDAREA SISTEMULUI PENITENCIAR POTRIVIT STANDARDELOR EUROPENE
    1.Continuarea procesului de demilitarizare a sistemului administraţiei penitenciare1.1. Finanţarea celor 3.000 de posturi vacante şi suplimentarea numărului de personal cu 1.600 posturi2006-2007Buget ANP 2006, 2007MJRaport de 1/3 între personalul de supraveghere şi deţinut, potrivit standardelor europene
    ANP
    1.2. Pregătirea iniţială şi specializarea personalului, în concordanţă cu noul statutSemestrial, începând cu iulie 2005Buget ANP 2005 existent Buget ANP 2006ANPNumărul persoane instruite
    2.Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie la nivelul normelor europene - Angajament EUCP2.1. Elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru construirea a 4 noi penitenciare cu o capacitate de 1.000 locuri fiecare, precum şi pentru contractarea lucrărilor şi modernizarea spaţiilor de detenţie la 6 penitenciare2005-2006Buget ANP 2005 existentANPElaborarea studiilor şi începerea lucrărilor de execuţie
    Buget ANP 2006
    2.2. Asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale şi sportive2006-2007Buget ANP 2006ANPNumăr de spaţii dotate şi amenajate
    3.Consolidarea strategiei în domeniul reinserţiei sociale a deţinuţilor3.1. Elaborarea unui nou sistem de evaluare şi planificare a executării pedepsei. Constituirea şi funcţionarea unor echipe inter-disciplinare pentru planificarea executării pedepsei, în toate penitenciareleIunie 2005Buget ANP 2005 existentANPNumăr echipe interdisciplinare constituite
    3.2. Dotarea centrelor de reeducare de la Găeşti, Buziaş şi Tg. Ocna,Decembrie 2005 - Decembrie 2006Program Phare 2003 (500.000ANPLivrare echipament
    Euro fonduri CE plus 150.000
    Euro cofinanţare România)
    4.Îmbunătăţirea asistenţei medicale, prevenirea şi combaterea drogurilor în penitenciare4.1. Educaţie medicală preventivă şi testare/tratament consimţite al deţinuţilor privind bolile cu transmitere sexuală şi infecţia HIV/SIDA, oarecum şi derularea proiectelor în domeniul TBCDecembrie 2005664.146 USD + 963.900 USD finanţare Fondul GlobalANPNumăr deţinuţi testaţi/ trataţi şi instruiţi
    Număr de camere speciale amenajate
    4.2. Dotarea penitenciarelor cu echipamente pentru detectarea consumului de droguri de către deţinuţiOctombrie 2006Program Phare 2003 (1,5 milioane fonduri CE plus 500.000 Euro cofinanţare România)ANPNumăr penitenciare dotate
                 
    10.PROTECŢIA VICTIMELOR ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A INFRACTORILOR (P.V.R.S.I.)
    1.Reorganizarea eficientă a sistemului naţional de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor (P.V.R.S.I)1.1. Elaborarea unui proiect privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2002 de organizare şi funcţionare a serviciilor de reintegrare şi supraveghere şi a regulamentului de aplicare a acestei legiDecembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    1.2. Elaborarea unui proiect de lege privind statutul personalului P.V.R.S.I.Iunie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    2.Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului P.V.R.S.I.2.1. Măsuri legislative în vederea suplimentării numărului de posturi pentru sistemul P.V.R.S.I.Decembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJMărirea schemei de personal cu 40 posturi la nivel central şi 369 posturi la nivel local
    2.2. Asigurarea finanţării posturilor suplimentare de la bugetul de stat;Ianuarie 2006Buget MJ 2006   Număr de personal nou angajat în sistem
    2.3. Asigurarea de spaţii funcţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi dotarea corespunzătoare a acestora.2006-2007Buget MJ 2006, 2007MJAlocarea spaţiilor şi livrarea echipamentelor
    3.Asigurarea în practică a compensării victimelor infracţiunilorAsigurarea fondurilor pentru compensarea victimelor infracţiunilor, potrivit Legii nr. 211/2004Decembrie 20056,4 milioane Euro Necesar Buget MJ 2005MJAcordarea fondurilor pentru compensarea victimelor
    4.Consolidarea coordonării şi controlului efectiv al serviciilor P.V.R.S.I.4.1. Elaborarea Modelului românesc de Excelenţă pentru evaluarea performanţelor serviciilor P.V.R.S.I.Decembrie 2005Global Opportunity Fund, Marea BritanieMJ Serviciile locale PVRSIUtilizarea modelului de excelenţă de către serviciile PVRSI
    4.2. Elaborarea şi aplicarea unor standarde naţionale de performanţă corespunzătoare principalelor categorii de activităţi în domeniul P.V.R.S.I.Decembrie 2005Buget MJ 2005 existentMJ Serviciile locale PVRSIStatistici şi rapoarte lunare şi anuale, începând cu decembrie 2005
    4.3. Îmbunătăţirea strategiei de inspecţie a serviciilor P.V.R.S.I. locale în raport cu Modelul românesc de Excelenţă.2006Buget MJ 2006MJStrategia de inspecţie revizuită Inspecţii efectuate în cele 41 servicii locale
    5.Pregătirea profesională a personalului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor5.1. Elaborarea şi implementarea unei strategii pentru formarea formatorilor în vederea pregătirii personalului P.V.R.S.I.Decembrie 2006Buget MJ 2006MJRecrutarea formatorilor Stabilirea unui program de pregătire
    5.2. Organizarea sistematică a unor sesiuni de pregătire iniţială şi continuă a personaluluiDecembrie 2006 - decembrie 2007Buget MJ 2006, 2007 plus propunere Phare 2005MJMinim 10 sesiuni de pregătire Număr beneficiari ai cursurilor de pregătire
    6.Extinderea şi operaţionalizarea sistemului informatic în domeniul P.V.R.S.I. şi pregătirea personalului de specialitate6.1. Achiziţionarea de echipamente ITDecembrie 2007Buget MJ 2007MJLivrarea echipamentelor IT în cele 41 servicii
    6.2. Dezvoltarea unui program software statistic pentru colectarea şi generarea datelor referitoare la persoanele aflate în evidenţa serviciilor P.V.R.S.I. localeUtilizarea programului statistic în fiecare serviciu
        6.3. Pregătirea personalului serviciilor P.V.R.S.I. pentru utilizarea noului pachet informatic       41 consilieri pregătiţi
    6.4. Conectarea serviciilor locale la reţeaua LAN şi INTERNETReţea P.V.R.S.I. funcţională
                 
    11.PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI DIN SISTEMUL JUDICIAR - Angajament EUCP
    1.Asigurarea transparenţei în exercitarea funcţiei de magistrat şi prevenirea corupţiei1.1. Monitorizarea publicării declaraţiilor de avere şi interese pentru magistraţiMai 2005Bugetul CSM 2005 existentCSMRaport de monitorizare
    1.2. Desemnarea unui organism abilitat să verifice declaraţiile de avere, declaraţiile de interese şi stările de incompatibilitate - Angajament EUCPIunie 2005Bugetul MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    1.3. Asigurarea funcţionării sistemului de distribuire aleatorie a cauzelor la toate instanţele Angajament EUCPA se vedea supra A.II.1.
    1.4. Asigurarea independenţei procurorilor şi creşterea performanţelor în activitatea de urmărire penalăA se vedea supra A.I.3.
    1.5. Implementarea Codului deontologic actualizat al magistraţilorA se vedea supra A.I.5.
    2.Transpunerea standardelor anticorupţie ale UE, ONU, CoE şi OECD privind regimul imunităţilor2.1. Elaborarea unui proiect de modificare a Legiinr. 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale în sensul eliminării imunităţii notarilor - Angajament EUCPMai 2005Bugetul MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
    2.2. Modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, în sensul eliminării imunităţii executorilor judecătoreşti - Angajament EUCPMai 2005Buget MJ 2005 existentMJPrezentare amendamente în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor
    3.Creşterea integrităţii şi a rezistenţei la corupţie a sistemului judiciar conform standardelor europene3.1. Reformarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie, pentru a fi transformată într-o unitate modernă şi responsabilă, în vederea eliminării suspiciunilor cu privire la supravegherea magistraţilor (reglementarea clară a rolului şi competenţelor; responsabilizarea acestei structuri) - Angajament EUCPOctombrie 2005Buget MJ 2005 existentMJProiect de act normativ supus dezbaterii publice Proiect de act normativ aprobat de către Guvern
  TOTAL NECESAR 2005: 56.986.000 Euro + 22 milioane USD componentă cofinanţare Phare 2000 (12 milioane USD pentru MJ şi 10 milioane USD pentru MP)LISTĂ ABREVIERIANP Administraţia Naţională a PenitenciarelorCEDO Curtea Europeană a Drepturilor OmuluiCSM Consiliul Superior al MagistraturiiEUCP Document de Poziţie Comună a Uniunii Europene (European Union Common Position)ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieINM Institutul Naţional al MagistraturiiLAN Local Area NetworkMFP Ministerul Finanţelor PubliceMJ Ministerul JustiţieiMP Ministerul PublicONRC Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiPÎCCJ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi JustiţiePNA Parchetul Naţional AnticorupţiePVRSI Protecţia Victimelor şi Reintegrare Socială a InfractorilorSGG Secretariatul General al GuvernuluiSNG Şcoala Naţională de GrefieriUNBR Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaWAN Wide Area Network-------