LEGE Nr. 55 din 15 iunie 1995pentru accelerarea procesului de privatizare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 iunie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Accelerarea privatizării se realizează prin transferul efectiv şi cu titlu gratuit, către cetăţenii români îndreptăţiţi, al acţiunilor aferente cotei de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital de stat, denumite în continuare societăţi comerciale, cît şi prin vânzarea acţiunilor emise de aceste societăţi. (2) În vederea aplicării programului de privatizare, Guvernul, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private vor lua măsurile necesare potrivit prevederilor prezentei legi. (3) Lista societăţilor comerciale supuse privatizării în masa, cuprinzând indicatori economico-financiari de baza, se aproba de către Guvern, la propunerea comuna a Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, Fondului Proprietăţii de Stat şi Fondurilor Proprietăţii Private şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 1 Transferul cu titlu gratuit de acţiuni  +  Articolul 2 (1) Transferul cu titlu gratuit, către cetăţenii români îndreptăţiţi, al acţiunilor aferente cotei de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 2 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 se efectuează pe baza certificatelor de proprietate, distribuite în temeiul aceleiaşi legi, şi a cupoanelor nominative de privatizare, emise în temeiul prezentei legi. (2) Cupoanele nominative de privatizare, cu valoare unica de schimb, vor fi emise şi distribuite de către Agenţia Naţionala pentru Privatizare cetăţenilor români cu domiciliul în România, care, până la data de 31 decembrie 1990 inclusiv, au împlinit vârsta de 18 ani, fiind astfel îndreptăţiţi a primi certificate de proprietate conform prevederilor Legii nr. 58/1991, iar în caz de deces, succesorilor legali ai acestora, precum şi cetăţenilor români care vor împlini vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie 1995 inclusiv şi care domiciliază în România. (3) Nu se vor atribui cupoane nominative de privatizare cetăţenilor români care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au folosit, în cadrul procesului de privatizare, întregul carnet de certificate de proprietate emis în baza Legii nr. 58/1991. (4) Cupoanele nominative de privatizare nu pot fi înstrăinate prin acte juridice între vii. (5) Cupoanele nominative de privatizare emise şi distribuite cu încălcarea dispoziţiilor alin. (2) şi (3), precum şi actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea interdicţiei prevăzute la alin. (4) sunt nule de drept.  +  Articolul 3 (1) Acţiunile societăţilor comerciale supuse privatizării se vor transmite cu titlu gratuit, în limitele stabilite de lege, după cum urmează: a) în schimbul carnetelor cu certificate de proprietate distribuite conform Legii nr. 58/1991, la valoarea unica de schimb de 25.000 lei; b) în schimbul cupoanelor nominative de privatizare, a căror valoare unica de schimb se determina de către Guvern, Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private, ca diferenţa între echivalentul valoric al cotei de 30% din capitalul social al societăţilor comerciale, conform raportarilor contabile la 31 decembrie 1994, împărţit la numărul cetăţenilor îndreptăţiţi sa primească cupoane nominative de privatizare potrivit art. 2 al prezentei legi, pe de o parte, şi valoarea unica de schimb a carnetului cu certificate de proprietate, pe de altă parte. (2) Valorile unice de schimb ale carnetelor cu certificate de proprietate şi ale cupoanelor nominative de privatizare, stabilite potrivit prezentei legi, se folosesc în toate cazurile de transfer cu titlu gratuit al acţiunilor şi pe toată durata procesului de privatizare. (3) La nivelul unei societăţi comerciale, în funcţie de cerere, schimbul de acţiuni se poate efectua până la limita de 60% din capitalul social. (4) Pentru schimbarea certificatelor de proprietate în acţiuni se va utiliza întregul carnet cu certificate de proprietate la aceeaşi societate comercială. (5) Agenţia Naţionala pentru Privatizare, împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private vor emite norme metodologice pentru regularizarea cotelor de capital social deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat şi de fiecare Fond al Proprietăţii Private şi vor stabili mecanismul, etapele de desfăşurare şi responsabilităţile organelor de resort.  +  Articolul 4 (1) Schimbul de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare se va efectua numai către cetăţenii români cu domiciliul în România. (2) Dobindirea de acţiuni prin schimb contra carnete cu certificate de proprietate se poate face la una sau la mai multe societăţi comerciale, iar dobindirea de acţiuni prin schimb contra cupoane nominative de privatizare se face numai la o singura societate comercială, afară de cazul când persoanele fizice utilizează cupoane nominative de privatizare dobîndite prin succesiune legală, în oricare situaţie un cupon nominativ de privatizare dând dreptul la dobindirea de acţiuni la o singura societate comercială. (3) Persoanele fizice se pot mandata între ele pentru efectuarea schimbului de carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare, în vederea obţinerii de acţiuni, potrivit normelor speciale stabilite de Guvern pentru aceasta operaţiune. (4) În condiţiile în care cererea de acţiuni depăşeşte oferta respectivei societăţi comerciale, alocarea acţiunilor se efectuează pe baza raportului valoric dintre cererile exprimate şi oferta de acţiuni. (5) Carnetele cu certificate de proprietate şi/sau cupoanele nominative de privatizare pot fi utilizate de cetăţenii îndreptăţiţi pentru dobindirea de acţiuni la societăţile comerciale de la data încheierii perioadei de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare, stabilită prin normele metodologice, până la 31 decembrie 1995 inclusiv. (6) Cetăţenii îndreptăţiţi pot depune carnetele cu certificate de proprietate, inclusiv cele incomplete, la valoarea de 5.000 lei pentru un certificat, şi/sau cupoanele nominative de privatizare la Fondurile Proprietăţii Private până la 31 martie 1996 inclusiv, devenind acţionari la aceste fonduri în condiţiile art. 3 din Legea nr. 58/1991. Cu începere de la 1 aprilie 1996, certificatele de proprietate şi cupoanele nominative de privatizare neutilizate în condiţiile alin. (5) sau ale prezentului alineat îşi pierd valabilitatea. (7) Persoanele care optează pentru procurarea de acţiuni ale Fondurilor Proprietăţii Private, ce se vor organiza ca societăţi de investiţii financiare, sunt îndreptăţite sa primească dividendele aferente perioadei cuprinse între momentul obţinerii calităţii de acţionar şi încheierea exerciţiului financiar al respectivului fond. Dividendele provin numai din profiturile realizate din activitatea economico-financiară a societăţilor comerciale la care Fondul Proprietăţii Private devine acţionar prin schimbul carnetelor cu certificate de proprietate şi al cupoanelor nominative de privatizare, conform alin. (5).  +  Articolul 5Pot schimba carnetele cu certificate de proprietate şi/sau cupoanele nominative de privatizare contra acţiuni la o societate comercială cu capital de stat care nu este inclusă în lista societăţilor comerciale prevăzută la art. 1 alin. (3): a) salariaţii societăţii comerciale; b) membrii conducerii societăţilor comerciale în componenta definită la art. 76 din Legea nr. 58/1991 şi managerul, persoana fizica, definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 66/1993 privind contractul de management; c) somerii cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială; d) pensionării care au avut ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială; e) producătorii agricoli care întreţin relaţii contractuale cu caracter de continuitate cu societatea comercială respectiva, dacă aceasta se încadrează în domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole ori prestărilor de servicii pentru agricultura.  +  Articolul 6 (1) Pentru societăţile comerciale bancare, Guvernul va prezenta, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, un proiect de lege cu privire la privatizarea acestora prin vânzarea acţiunilor exclusiv contra numerar şi numai către investitori privati şi prin aport de capital privat. (2) Societăţile comerciale cu activitate agricolă care deţin în administrare terenuri aparţinând domeniului privat al statului nu fac obiectul prezentei legi, privatizarea lor urmînd a se realiza numai după clarificarea regimului juridic al acestor terenuri.  +  Capitolul 2 Vînzarea de acţiuni  +  Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, acţiunile aferente cotei de 40% din capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 alin. (3), care nu fac obiectul privatizării cu titlu gratuit, vor fi oferite spre vînzare, de către Fondul Proprietăţii de Stat, persoanelor fizice şi/sau juridice de drept privat române sau străine prin oricare dintre metodele prevăzute de lege. (2) Pentru privatizarea rapida şi integrală a societăţilor comerciale la care cererea de acţiuni este mai mica decît oferta, preţul de vînzare al acţiunilor poate fi redus, pe baza raportului de evaluare, sub valoarea nominală a acestora. (3) În situaţia în care din raportul de evaluare rezultă o reducere mai mare decît 30% faţă de valoarea nominală a acţiunilor, vânzarea se face pe bază de contract cu cumpărătorul, care va include clauze asiguratorii pentru societăţile comerciale în cauza. (4) Acelaşi regim se aplică şi acţiunilor neschimbate în procesul privatizării cu titlu gratuit. (5) Producătorii agricoli care se afla în relaţii contractuale cu caracter de continuitate cu societăţile comerciale din domeniul agriculturii, industriei prelucratoare de materii prime agricole şi prestărilor de servicii pentru agricultura, care cumpara acţiuni, în condiţiile alin. (1), de la aceste societăţi, beneficiază individual de facilităţile prevăzute în art. 29 pct. 2 lit. a), art. 50 şi art. 52 din Legea nr. 77/1994.  +  Articolul 8 (1) Din sumele cuvenite Fondului Proprietăţii de Stat pentru acţiunile vîndute se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţii comerciale privatizate, o cota de până la 60% pentru stingerea datoriilor înregistrate în contabilitatea respectivei societăţi comerciale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia debitelor rezultate din aplicarea unor sancţiuni contractuale sau legale. Sumele rămase după achitarea datoriilor vor fi folosite exclusiv pentru realizarea de investiţii productive. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale privatizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar numai pentru acele rate de rambursare a creditului acordat prin contractul încheiat cu Fondul Proprietăţii de Stat, care devin exigibile după această dată. (3) Suma debitelor, determinata conform alin. (1), verificata şi avizată pentru fiecare societate comercială de către Ministerul Finanţelor, va fi lichidată integral, dacă nu depăşeşte plafonul de 60% prevăzut la acelaşi alineat, sau până la concurenta acestuia. În caz contrar, pentru suma prevăzută la alin. (2) se va proceda în mod similar. (4) Controlul respectării destinaţiilor stabilite în alin. (1) şi (2) pentru sumele alocate cu titlu gratuit societăţilor comerciale privatizate se exercită de către Curtea de Conturi şi Ministerul Finanţelor. Orice constatare a nerespectării destinaţiilor stabilite în alin. (1) şi (2) se comunică Ministerului Finanţelor, care va anula alocarea sumei pentru societatea comercială respectiva, dispunind vărsarea acesteia la bugetul de stat.  +  Articolul 9După efectuarea schimbului de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare şi la expirarea contractelor de locatie de gestiune sau de închiriere a unor active ale societăţii comerciale, locatarii care au efectuat investiţii în aceste active vor primi în compensaţie acţiuni ce vor fi emise ca urmare a majorării capitalului social prin încorporarea valorii rămase actualizată a investiţiilor efectuate de ei în activele respective.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii la prezenta lege, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei următoarele fapte: a) refuzul disponibilizarii de către Fondurile Proprietăţii Private şi Fondul Proprietăţii de Stat, pentru schimbul de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare, a unei cote din capitalul social corespunzătoare plafoanelor stabilite la art. 3 alin. (3), dacă volumul cererii valabil exprimate se situeaza la aceste plafoane, indiferent ca schimbul s-ar face la paritatea cu valoarea nominală a unei acţiuni sau peste aceasta; b) orice împiedicare, prin comisiune sau omisiune, a depunerii carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau a cupoanelor nominative de privatizare la o societate comercială privatizabila, de către persoane fizice şi juridice stabilite în prezenta lege; c) nerespectarea de către societăţile comerciale privatizate a destinaţiilor stabilite la art. 8 alin. (1) şi (2) pentru sumele alocate lor cu titlu gratuit; d) nerespectarea dispoziţiilor art. 18; e) nerespectarea termenelor de comunicare prevăzute la art. 24 alin. (2). (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, persoanelor fizice sau juridice. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute în prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi şi Agenţia Naţionala pentru Privatizare, prin agenţii lor împuterniciţi conform legii. (4) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968, cu excepţia art. 25 şi 26.  +  Articolul 11Înscrierea cu intenţie în listele cetăţenilor îndreptăţiţi a li se atribui cupoane nominative de privatizare a unor persoane neindreptatite sa primească asemenea cupoane constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit legii penale.  +  Articolul 12Atribuirea mai multor cupoane nominative de privatizare unei singure persoane constituie infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi intereselor persoanelor şi se pedepseşte potrivit legii penale.  +  Articolul 13Depăşirea cotelor de capital social destinate, în condiţiile prezentei legi, privatizării cu titlu gratuit, precum şi depăşirea plafonului de 60% ori a limitelor stabilite de art. 8 alin. (1) - (3) pentru sumele alocate cu titlu gratuit societăţilor comerciale privatizate constituie infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice şi se pedepseşte potrivit legii penale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) Dacă până la data intrării în vigoare a prezentei legi, la unele dintre societăţile comerciale incluse în lista prevăzută la art. 1 alin. (3), procesul de privatizare a fost initiat şi este deja concretizat prin contracte de schimb şi de vînzare de acţiuni încheiate cu Fondurile Proprietăţii Private şi cu Fondul Proprietăţii de Stat, acest proces va fi finalizat, pentru acţiunile formind obiectul respectivelor contracte de schimb şi de vînzare, potrivit procedurilor stabilite de legea sub imperiul căreia a fost initiat. (2) Acţiunile deţinute de Fondul Proprietăţii de Stat la societăţile comerciale nenominalizate în cadrul programului de privatizare în masa, potrivit art. 1 al prezentei legi, vor putea fi vîndute şi prin alte metode stabilite de celelalte reglementări legale în vigoare. (3) Schimbul şi vânzarea de acţiuni la oricare dintre societăţile comerciale cu capital de stat, care deţin terenuri a căror situaţie juridică în privinta proprietăţii este în curs de clarificare, se vor efectua în limita capitalului social, fără a include valoarea terenurilor pentru care societatea comercială nu deţine titlu de proprietate. (4) După clarificarea situaţiei juridice a terenurilor în cauza, pachetul de acţiuni aferent acestora va fi pus în vînzare sau transferat cu titlu gratuit, după caz.  +  Articolul 15La societăţile comerciale care se privatizează potrivit prezentei legi, beneficiarilor de acţiuni li se eliberează în mod gratuit certificate de acţionar. Certificatele de acţionar sunt nominative şi se emit de către societăţile comerciale în cauza, în termen de 60 de zile de la închiderea perioadei de depunere. Actionarii îşi pot transfera acţiunile în condiţiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 şi în Legea nr. 52/1994.  +  Articolul 16 (1) În termen de cel mult 60 de zile de la data privatizării a cel puţin 51% din capitalul social al oricăreia dintre societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (3), se va convoca adunarea generală a acţionarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, pentru modificarea statutului şi alegerea noilor administratori. (2) La societăţile comerciale cu capital parţial de stat, Fondul Proprietăţii de Stat va avea în consiliul de administraţie un număr de membri proporţional cu partea de capital deţinută.  +  Articolul 17În aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul şi, acolo unde este cazul, cu consultarea Fondului Proprietăţii de Stat şi a Fondurilor Proprietăţii Private, va stabili măsurile organizatorice, structurile functionale care se impun şi va aproba prin hotărâri mecanismul, etapele de desfăşurare şi responsabilităţile organelor de resort implicate în procesul privatizării, în termen de 60 de zile de la promulgarea legii.  +  Articolul 18 (1) Operaţiunile de schimb de acţiuni contra carnete cu certificate de proprietate şi/sau cupoane nominative de privatizare în numele şi pe contul persoanelor îndreptăţite pot fi efectuate de către Fondurile Proprietăţii Private, Casa de Economii şi Consemnaţiuni, Regia Autonomă "Posta Română", precum şi de către societăţile bancare cu capital de stat şi societăţile de asigurare cu capital de stat, toate în calitate de mandatari abilitaţi în acest scop de Agenţia Naţionala pentru Privatizare. (2) Persoanele juridice, abilitate potrivit alin. (1) să efectueze operaţiuni de dobândire de acţiuni în numele şi pe contul cetăţenilor îndreptăţiţi, vor percepe un comision de maximum doua miimi din valoarea unica de schimb a carnetelor cu certificate de proprietate şi a cupoanelor nominative de privatizare prezentate pentru schimbul contra acţiuni.  +  Articolul 19 (1) Sumele încasate de Fondurile Proprietăţii Private în perioada cuprinsă între constituirea lor şi data transformarii acestora în societăţi de investiţii financiare, cu titlu de dividende aferente acţiunilor reprezentind 30% din capitalul social al societăţilor comerciale arondate lor, precum şi activele dobîndite prin valorificarea dividendelor încasate până la data transformarii lor în societăţi de investiţii financiare, conform art. 4 alin. (6), din care se scad cheltuielile de funcţionare, se cuvin titularilor de certificate de proprietate, asa cum aceştia le-au primit personal în temeiul Legii nr. 58/1991. Stabilirea sumelor cuvenite cu titlu de dividende cetăţenilor îndreptăţiţi şi modul de atribuire a acestora se vor face potrivit prevederilor legale referitoare la transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii de transformare a Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Fondurile Proprietăţii Private vor efectua între ele compensările certificatelor de proprietate folosite până la această dată, luând în considerare valorile la care aceste certificate au fost utilizate în procesul de privatizare.  +  Articolul 20Societăţile comerciale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 58/1991 au dreptul sa vinda active şi mijloace fixe din dotare, la preţul de piaţa, prin licitaţie organizată potrivit reglementărilor în vigoare, sub condiţia de a nu fi afectată eficienta realizării obiectului de activitate al societăţilor comerciale în cauza. Sumele rezultate din vânzarea de active şi de mijloace fixe se lasă la dispoziţia societăţii comerciale vânzătoare, putind fi utilizate şi pentru finanţarea activităţilor prevăzute în obiectul de activitate al acesteia.  +  Articolul 21Acţiunile dobîndite prin schimb sau prin vînzare în cadrul procesului de privatizare în masa, reglementat de prezenta lege, pot fi negociate pe piaţa valorilor mobiliare, fiind exceptate de la incidenţa prevederilor art. 26 din Legea nr. 52/1994.  +  Articolul 22 (1) Societăţile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip AGROMEC, SERVAGROMEC şi AGROSERVICE se pot diviza şi privatiza pe baza raportului de evaluare întocmit de o comisie formată din reprezentanţii Fondului Proprietăţii de Stat, Fondurilor Proprietăţii Private, prefecturilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, care va cuprinde şi utilajele neamortizate şi nefolosite, valoarea acestora pe baza indicilor de folosire putind ajunge până la valoarea de recuperare a materialelor. (2) La privatizarea societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), producătorii deţinători de terenuri agricole beneficiază de dreptul de preferinta în limita unei cote de până la 35% din capitalul social. La privatizarea societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate prelucrarea şi industrializarea produselor agricole, producătorii deţinători de terenuri agricole, care întreţin relaţii contractuale cu caracter de continuitate cu societăţile comerciale respective, beneficiază de dreptul de preferinta în limita unei cote de până la 20% din capitalul social. (3) Terenurile neagricole a căror situaţie juridică nu a fost clarificata potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, aferente societăţilor comerciale prevăzute la alin. (1), pot fi transferate administraţiei publice locale, care le va concesiona cu acordul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 23Se exceptează de la prevederile prezentei legi societăţile comerciale cu capital de stat înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990 şi a Legii nr. 31/1990, din fostele unităţi agricole şi piscicole de stat şi trusturile acestora.  +  Articolul 24 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va lua măsuri pentru întocmirea şi distribuirea listelor cu cetăţenii îndreptăţiţi sa primească cupoane nominative de privatizare. (2) Societăţile comerciale care s-au privatizat până la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligate sa comunice Fondurilor Proprietăţii Private, în termen de 15 zile, lista persoanelor care au utilizat carnete cu certificate de proprietate. Fondurile Proprietăţii Private vor comunică, în termen de 15 zile, aceste date instituţiei însărcinate cu întocmirea listelor cu cetăţenii îndreptăţiţi sa primească cupoane nominative de privatizare.  +  Articolul 25 (1) Pentru domeniul reglementat de prezenta lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992, şi ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 se aplică numai în măsura în care nu sunt incompatibile cu dispoziţiile sale. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile art. 3 alin. 3 din Legea nr. 52/1994 sunt şi rămân abrogate.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 24 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                               PREŞEDINTELE SENATULUIADRIAN NASTASE                                                             prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN--------------------------------