HOTĂRÂRE nr. 257 din 31 martie 2005privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 6 aprilie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei şi unităţile sale subordonate a activităţii finanţate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor şi examenelor de admitere în aparatul propriu şi, după caz, în unităţile subordonate, în condiţiile legii. (2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură: a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor prevăzute de lege; b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor şi a persoanelor care corectează lucrările candidaţilor ori care soluţionează contestaţiile, numiţi în condiţiile legii. (3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor şi a supraveghetorilor se face luându-se în considerare, după caz, salariul de bază brut lunar, indemnizaţia de încadrare brută lunară sau solda lunară brută a funcţiei în care este încadrat cel în cauză. (4) Membrii comisiilor de examinare şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de admitere a personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor sunt remuneraţi prin plata cu ora, luându-se în calcul indemnizaţia brută lunară a funcţiei de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 2Activitatea prevăzută la art. 1 se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite care o organizează.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea activităţii prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din: a) sumele rezultate din taxele prevăzute de lege percepute pentru înscrierea la examenele sau concursurile de admitere; b) donaţii, legate ori sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din ţară ori din străinătate. (3) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanţată integral din venituri proprii, prevăzută la art. 1, se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Justiţiei, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanţată integral din venituri proprii se întocmeşte la venituri, pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli, după natura şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. (3) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii. (4) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare. (5) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 5Ministerul Justiţiei şi, după caz, unităţile sale subordonate, pot utiliza şi personal de specialitate din afara unităţii pentru realizarea activităţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 6În relaţiile contractuale, pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1, Ministerul Justiţiei şi unităţile sale subordonate, pe lângă care se organizează această activitate, pot fi reprezentate de către persoanele autorizate în acest scop prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 7Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect acţiuni ce se desfăşoară în cadrul activităţii, se vor derula în continuare în condiţiile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa Macoveip. Ministrul finanţelor publice,Sebastian Bodu,secretar de statBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 257.------------