PROCEDURĂ din 17 martie 2005de implementare a Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005  1. Obiectivul Programului1.1 Obiectivul Programului naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor artistice tradiţionale din România, protejarea şi relansarea producţiei de obiecte de artă populară şi artizanat cu specific tradiţional, precum şi promovarea acestor produse pe pieţele naţionale şi internaţionale.1.2. Programul urmăreşte prin alocarea de alocaţii financiare nerambursabile: a) stimularea practicării meşteşugurilor artistice tradiţionale ca mijloc important de realizare a unor produse de artă populară şi artizanat, inspirate din specificul tradiţional naţional; b) îmbunătăţirea accesului producătorilor de artă populară şi artizanat la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii; c) promovarea produselor de artă populară şi artizanat cu specific tradiţional pe pieţele externe, precum şi câştigarea de pieţe noi; d) stimularea cererii interne de produse de artă populară şi artizanat; e) creşterea numărului de locuri de muncă în domeniu prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor, în toate zonele ţării.2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2005 este de 5 miliarde lei, defalcat astfel:- 4,9 miliarde lei pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;- 0,1 miliarde lei pentru Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC), constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea şi evaluarea Programului (cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de promovare).3. DefiniţiiÎn cadrul Programului următorii termeni se definesc astfel: a) Produsele de artă populară sunt bunurile realizate de creatorii şi meşterii populari, care păstrează caracterul autentic şi specificul etnic al zonei sau centrului respectiv. b) Produsele artizanale sunt bunurile executate de artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a artizanului rămâne cea mai substanţială componentă a produsului finit. Acestea sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, din resurse naturale. Natura specială a produselor artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, care pot fi utilitare, estetice, artistice, creative, culturale, decorative, funcţionale, tradiţionale, simbolice şi semnificative social şi religios; produsele meşteşugăreşti, artistice şi de artizanat care se regăsesc în sfera artei populare cuprind o arie largă de obiecte care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale ale creaţiei populare din diferite genuri; produse cu valoare artistică, dar şi utilitară, adaptată la cerinţele vieţii moderne, care păstrează specificul execuţiei manuale (hand made). c) Meşteşugurile artistice tradiţionale includ o mare varietate de produse şi de combinaţii ale acestor tipuri de produse, după cum urmează:● costume populare şi piese de costum (îi, fote, catrinţe, cojoace, brâie, bete, marame, traiste, pălării etc.);● piese de îmbrăcăminte de factură artizanală, inspirate din costume populare;● covoare ţesute de mână şi tapiserii;● ţesături manuale; cusături şi broderii; împletituri, dantele, macrameuri;● olărit, ceramică;● produse din lemn, os şi corn (cioplite, crestate, sculptate, incizate, pirogravate);● mobilier tradiţional, sculptat sau pictat (scaune, laviţe, dulăpioare, cuiere, lăzi);● împletituri din fibre vegetale (papură, pai, răchită, alun, foi de porumb etc.);● produse din metal (fier forjat, aramă, alamă, cositor, argint etc.);● produse din piatră şi marmură;● icoane pictate pe lemn şi pe sticlă;● ouă încondeiate;● păpuşi - figurine în costume populare;● bijuterii inspirate din elemente tradiţionale şi alte podoabe populare;● jucării din lemn, ceramică, fibre vegetale; instrumente muzicale.4. Beneficiari eligibili4.1. Sunt beneficiari eligibili în cadrul Programului persoanele juridice sau persoanele fizice care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii: a) sunt societăţi cooperative organizate fie în baza Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei meşteşugăreşti şi a Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, cu modificările şi completările ulterioare, fie în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) sunt societăţi comerciale organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor artistice tradiţionale, a artei populare şi artizanatului; d) sunt persoane fizice sau asociaţii familiale autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul meşteşugurilor tradiţionale, artei populare şi artizanatului, conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.4.2. - (1) Agenţii economici menţionaţi la pct. 4.1. lit. a)-c) pot beneficia de prevederile Programului dacă îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate: a) au capital social integral privat; b) îndeplinesc criteriul de independenţă conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) au o durată de funcţionare de cel puţin un an la data depunerii solicitării; d) activează în domeniul meşteşugurilor artistice tradiţionale, au ca obiect de activitate producerea, comercializarea produselor de artă populară şi artizanat sau acordarea de consultanţă în domeniul meşteşugurilor artistice tradiţionale; e) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul de stat şi bugetele locale; f) nu au mai beneficiat în ultimii 2 ani de alocaţii financiare nerambursabile de la bugetul de stat pentru activităţile eligibile prevăzute la pct. 5.1. (2) Pentru agenţii economici care în ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de stat în valoare totală de 4 miliarde de lei, cumulat, ANIMMC va notifica aceasta, individual, la Consiliul Concurenţei.5. Tipurile de ajutor financiar5.1. Prin Program se susţin prin alocaţie financiară nerambursabilă următoarele activităţi eligibile: a) participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici; b) participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici; c) elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de circulaţie internaţională; d) realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate.5.2. Valoarea maximă a finanţării pentru fiecare dintre activităţile eligibile precizate la pct. 5.1, precum şi cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.5.3. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectaţi pentru activităţile menţionate la pct. 5.1 este egală cu echivalentul a 65% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar nu mai mult de 80.000.000 lei pentru fiecare beneficiar.5.4. În cadrul Programului nu se decontează cheltuielile aferente activităţilor pentru care solicitanţii au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul altor programe/subprograme de sprijinire a meşteşugurilor şi artizanatului, cu finanţare de la bugetul de stat.5.5. Fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul a 2 ani consecutivi o alocaţie financiară nerambursabilă totală de maximum 80 milioane lei în cadrul acestui Program.6. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finanţare6.1. Orice aplicant trebuie să obţină un acord de principiu pentru finanţare în cadrul Programului, înainte de efectuarea plăţilor şi de executarea activităţii/activităţilor eligibile, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.6.2. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, solicitantul va completa şi va transmite la ANIMMC o cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură.6.3. Pentru beneficiarii eligibili prevăzuţi la pct. 4.1 lit. a)-c), cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare va fi însoţită de următoarele documente justificative: a) copie a certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul; b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul agentul economic, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, acţionarii, administratorii, domeniile de activitate principale şi secundare ale acestuia; c) adeverinţa, în original, privind cifra de afaceri în anul fiscal anterior, emisă de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului societăţii solicitante privind numărul mediu scriptic anual de salariaţi, întocmită pe baza registrului general de evidenţă a salariaţilor, precum şi declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului de independenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; e) certificate fiscale, în original, emise de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul de stat şi bugetele locale; f) copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile; g) împuternicirea pentru reprezentantul solicitantului care semnează cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al agentului economic, dacă este cazul; h) lista tuturor documentelor depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare.6.4. Pentru beneficiarii prevăzuţi la pct. 4.1 lit. d), cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare va fi însoţită de următoarele documente justificative: a) copie a autorizaţiei pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, emisă de primarul competent potrivit legii; b) copie a certificatului de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală, din care să rezulte plata contribuţiilor către sistemul asigurărilor sociale şi de şomaj, precum şi impunerea venitului realizat în anul fiscal anterior; c) copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei care semnează cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile; d) lista tuturor documentelor depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare.6.5. - (1) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, completată prin tehnoredactare, însoţită de documentele justificative, va fi transmisă prin poştă sau prin curier la Unitatea de Implementare a Programului (UIP) - Programul naţional pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, strada Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti. (2) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare poate fi ridicată de la sediul ANIMMC, fiind disponibilă şi pe pagina de Internet, la adresa: www.animmc.ro. (3) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se completează în limba română şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii.7. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor7.1. - (1) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, completată, însoţită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP - ANIMMC, în Registrul special al Programului, menţionându-se data, ora şi numărul de înregistrare a cererii. (2) Înregistrarea cererilor-tip de acord de principiu pentru finanţare va începe după intrarea în vigoare a ordinului preşedintelui ANIMMC de aprobare a Procedurii de implementare a Programului pentru anul bugetar în curs, conform următorului program: luni-vineri, orele 8,30-16,30.7.2. Solicitările vor fi analizate şi selectate conform principiului "primul venit - primul servit", în limita bugetului alocat Programului, în concordanţă cu data şi ora înregistrării la ANIMMC a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare şi a documentelor prevăzute la pct. 6.3-6.4.7.3. ANIMMC are obligaţia de a face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare.7.4. Data limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare este 15 octombrie a anului bugetar în curs, în condiţiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs.7.5. - (1) ANIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, însoţită de toate documentele justificative. Pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, ANIMMC va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, pentru realizarea finanţării în condiţiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare. (2) În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare nu este completată corect sau nu este însoţită de toată documentaţia necesară ori există neconcordanţe în informaţiile furnizate, atunci procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare cu completările şi corecţiile efectuate.7.6. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 4, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind activităţile şi cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedură sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare după data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.7.7. Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusă din reprezentanţi ai ANIMMC, se va constitui prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi va avea ca scop evaluarea solicitărilor depuse şi implementarea Programului.8. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile8.1. Alocaţia financiară nerambursabilă va fi acordată solicitanţilor care au fost selectaţi, după ce aceştia au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile şi plata cheltuielilor eligibile aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare.8.2. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 5 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la ANIMMC prin poştă sau curier, însoţită de următoarele documente: a) notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, în original; b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură, însoţit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în original şi în copie, în ordinea activităţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont; c) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocaţiei financiare nerambursabile; d) angajamentul persoanei juridice/persoanei fizice autorizate/asociaţiei familiale solicitante de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani către Unitatea de Implementare a Programului din cadrul ANIMMC, conform anexei nr. 7 la prezenta procedură.8.3. Termenul limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile completate este data de 15 noiembrie a anului bugetar în curs.8.4. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante, în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile.8.5. În cazul plăţilor în valută pentru activităţile prevăzute la pct. 5.1 lit. a), b), c) şi d) se decontează valoarea în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii de către beneficiar.8.6. Virarea efectivă a sumei care constituie alocaţie financiară nerambursabilă se face de către ANIMMC, în contul beneficiarului deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală, după caz, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 8.2, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform anexei nr. 5 la prezenta procedură. Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul ANIMMC, după verificarea conformităţii copiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând alocaţia financiară nerambursabilă.8.7. - (1) ANIMMC are dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul Programului. (2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau false pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă sau că au deturnat destinaţia acesteia, beneficiarul are obligaţia de a rambursa sumele primite, actualizate la data constatării.8.8. - (1) Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la acest program către unitatea de implementare a programului din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă, fax sau e-mail a formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă. (2) În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea accesa nici unul dintre programele desfăşurate de către ANIMMC, pentru o perioadă de 5 ani.9. Anularea cererii de solicitare a alocaţiei financiare nerambursabile9.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informaţiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu, se modifică, solicitanţii au obligaţia de a transmite la ANIMMC prin poştă sau curier cererea-tip de anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 4 la prezenta procedură, în termen de 10 zile de la data apariţiei modificării. Solicitantul beneficiază de alocaţie financiară nerambursabilă pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate. Pentru activităţile, cheltuielile eligibile şi părţile contractante care au suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu.9.2. Cererea-tip de anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu se completează în limba română şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată şi ştampilată de împuternicitul legal al societăţii. Completarea cererii-tip de anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu se face prin tehnoredactare.  +  Anexa 1 ─────────la procedură──────────────ACTIVITĂŢILE DE SUSŢINERE A MEŞTEŞUGURILOR ŞI ARTIZANATULUIŞI CHELTUIELI ELIGIBILE AFERENTE CARE CONSTITUIEOBIECTUL FINANŢĂRII*Font 8*──┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐Nr│ │ │Valoarea │ Documente justificative │c │ Activitatea eligibila │ Cheltuieli │maximă a │ │r │ │ eligibile │finanţării│ │t │ │ │pe acti- │ │  │ │ │ vităţi │ │  │ │ │- lei- │ │  │ │ │ │ │──┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤1.│Participări la târguri şi │- Cheltuieli pentru: │80.000.000│- Contractul cu organiza- │  │expoziţii internaţionale, │ - Taxa de participare│ │ torul târgului/expoziţiei│  │organizate în străinătate, cu │ - Închiriere stand │ │- Ordin de deplasare │  │stand propriu sau în asociere │ - Amenajare stand │ │- Factură fiscală/chitanţă │  │cu alţi agenţi economici │ - Cheltuieli de │ │ fiscală │  │ │ transport*1) │ │- Documente plată - bilete │  │ │ - Cheltuieli de │ │ pentru mijloacele de │  │ │ cazare*1) pe │ │ transport │  │ │ perioada târgului │ │- Asigurare auto şi carte │  │ │ - Cheltuieli de tran-│ │ verde (dacă este cazul) │  │ │ sport mostre │ │- Foaie de parcurs (dacă │  │ │ │ │ este cazul) │  │ │ │ │- Ordine de plată │  │ │ │ │- Dispoziţii de plată │  │ │ │ │ valutară externă │  │ │ │ │- Declaraţie de export │  │ │ │ │ temporar (pentru mostre) │  │ │ │ │- Copie după extrasul de │  │ │ │ │ cont │──┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤2.│Participări la târguri şi │- Cheltuieli pentru: │60.000.000│- Contractul cu organiza- │  │expoziţii organizate în │ - Taxa de participare│ │ torul târgului/expoziţiei│  │tara, cu stand propriu sau în │ - Închiriere stand │ │- Ordin de deplasare │  │asociere cu alti agenti │ - Amenajare stand │ │- Factură fiscală/chitanţă │  │economici │- Cheltuieli de │ │ fiscală │  │ │ transport*2) │ │- Documente plată - bilete │  │ │- Cheltuieli de │ │ pentru mijloacele de │  │ │ cazare*2) pe │ │ transport │  │ │ perioada târgului │ │- Foaie de parcurs (dacă │  │ │ │ │ este cazul) │  │ │ │ │- Ordine de plată │  │ │ │ │- Copie după extrasul de │  │ │ │ │ cont │──┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┘_________    *1) Va fi decontată 65% din valoarea cheltuielilor pentru transport        şi cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor        prevăzute în HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii        ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea        unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările        ulterioare. Se decontează numai transportul până la/de la destinaţia        unde se desfăşoară târgul/expoziţia - exclusiv transportul în        localitate.    *2) Va fi decontată 65% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi        cazare, în baza documentelor de plată, la nivelul sumelor prevăzute        în HG nr. 543/1995, republicată cu modificările ulterioare privind        drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor        autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în        altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii        în interesul serviciului (exclusiv transport mostre). Se decontează        numai transportul până la/de la destinaţia unde se desfăşoară târgul/        expoziţia -exclusiv transportul în localitate.──┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────────────────────┐Nr│ │ │Valoarea │ Documente justificative │c │ Activitatea eligibila │ Cheltuieli │maximă a │ │r │ │ eligibile │finanţării│ │t │ │ │pe acti- │ │  │ │ │ vităţi │ │  │ │ │- lei- │ │  │ │ │ │ │──┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤3.│Elaborarea şi producţia de │- Cheltuieli pentru │80.000.000│- Contracte de furnizare*3)│  │materiale tipărite de │ elaborarea şi │ │- Factură fiscală/chitanţă │  │promovare a produselor de │ producţia materia- │ │ fiscală │  │artă populară, artizanat şi a │ lelor de promovare: │ │- Ordine de plată │  │meşteşugurilor*1) │ a) pliante, mape │ │- Copie după extrasul │  │ │ b) broşuri │ │ de cont │  │ │ c) cataloage │ │- Mostre pentru materialele│  │ │ d) Afişe │ │ de promovare realizate │  │ │ e) CD-uri │ │ │──┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────────────────────┤4.│Realizarea unui site pe │- Elaborare de pagini │20.000.000│- Contracte de servicii*4) │  │Internet pentru │ WEB pentru prezen- │ │- Factură fiscală/chitanţă │  │prezentarea activităţii │ tarea pe Internet a │ │ fiscală │  │solicitantului şi a │ activităţii solici- │ │- Ordine de plată │  │produselor sau serviciilor │ tantului şi a │ │- Copie după extrasul de │  │promovate*2) │ produselor sau │ │ cont │  │ │ serviciilor │ │ │  │ │ promovate │ │ │──┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────────────────────┘_________    *1) Materialele promotionale vor fi realizate şi în limbi de larga        circulatie internationala    *2) Site-ul se realizează în limba română şi cel puţin intr-o limbă        de larga circulatie internationala    *3) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare a        activităţii şi limba/limbile în care se realizează materialele        promotionale    *4) În contract trebuie să se precizeze perioada de desfăşurare        a activităţii, limbile în care se realizează site-ul şi adresa        paginii WEB  +  Anexa 2 ────────la procedură────────────
  Se completează numai de către ANIMMC Data şi ora înregistrării .................. Numărul cererii ............................ Numele reprezentantului ANIMMC ..................................... Semnătura
  CERERE-TIPDE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE(Se completează toate rubricile din formularul - tip înlimba română, prin tehnoredactare)Subscrisa ......, având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ........ având calitatea de .........., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Preşedintelui nr. ...........SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantului  Denumirea completă a  solicitantului ......................................................  Adresa ..............................................................  Telefon: .............. Fax: ............. E-mail: ...............  Data înregistrării organizaţiei .....................................  Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrul comerţului  (după caz) ..........................................................  Codul fiscal (după caz) .............................................  Codul unic de înregistrare (după caz) ...............................  Nr. cont în care se solicită transferarea alocaţiei financiare  nerambursabile (ROL) ................................................  deschis la Trezoreria ...............................................  Forma juridică: .....................................................  Forma de proprietate 100% privată DA []                                      NU []  Capitalul social: ........... milioane lei deţinut de  - persoane fizice ........... %  - persoane juridice: ........... %  Obiectul principal de activitate ....................................  .....................................................................  .....................................................................  .....................................................................  Cod CAEN ............................................................  Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior)  .....................................................................  Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat)  ............................................................ mii lei,  Profit net/pierdere (conform ultimului bilanţ contabil anual  aprobat) ................................................... mii lei  În prezent desfăşor activitate în domeniul meşteşugurilor şi  artizanatului:  [] DA Valoarea producţiei şi/sau serviciilor realizate în anul fiscal       precedent (mii euro) ..........................................       ...............................................................       ...............................................................       Ţări în care am realizat export ...............................       ...............................................................       ...............................................................       Produsele şi/sau serviciilor pe care doresc să le promovez cu       sprijinul acestui program .....................................       ...............................................................       ...............................................................  [] NU Produsele pe care doresc să le promovez la export cu sprijinul       acestui program ...............................................       ...............................................................SECŢIUNEA B Prezentarea activităţilor pentru care solicit finanţareîn cadrul Programului  Tipul activităţilor pentru care se solicită finanţarea:  [] Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în     străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici  [] Participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară, cu stand     propriu sau în asociere cu alţi agenţi economici  [] Elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a     produselor de artă populară, artizanat şi a meşteşugurilor artistice  [] Realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii     solicitantului şi a produselor promovate Denumirea Tipul de cheltuiala Valoarea Din care activităţii pentru care se solicita cheltu- valoarea                                    finanţare ielilor finan-                                                            eligi- tarii                                                           bile*1) solici-                                                          - lei- tate*2)                                                                   - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participări la târguri şi [] Cheltuieli de participare  expoziţii internaţionale, conform contractului  organizate în străinătate, cu organizatorul, incluzând:  cu stand propriu sau [] Închiriere stand, taxa de  în asociere cu alţi agenţi participare ...... ......  economici*3) [] Amenajare stand ...... ......                             [] Cheltuieli de transport ...... ......                             [] Cheltuieli de cazare pe                                perioada târgului ...... ......                             [] Cheltuieli cu transportul                                mostrelor ...... ......                TOTAL                Denumire târg/expoziţie internaţională*4)                Perioada de desfăşurare a                activităţii: de la ............ la ...............                                   (zi/lună/an) (zi/lună/an)                Date privind organizatorul*5)                  Denumire: ................................                  Adresa: ..................................                  Telefon: .................................                  Fax: .....................................                Număr de persoane care vor participa în                activitate din partea solicitantului                .............................................._________________  *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.  *2) 65% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA,  *3) Suma totală nu trebuie să depăşească 80 milioane lei.  *4) Se completează pentru fiecare târg/expoziţie internaţională.  *5) Se completează pentru fiecare organizator. Denumirea Tipul de cheltuiala Valoarea Din care activităţii pentru care se solicita cheltu- valoarea                                    finanţare ielilor finan-                                                            eligi- tarii                                                           bile*1) solici-                                                          - lei- tate*2)                                                                   - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participări la târguri şi [] Cheltuieli de participare  expoziţii organizate în conform contractului  tara, cu stand propriu cu organizatorul, incluzând:  sau în asociere cu [] Închiriere stand, taxa de  alti agenti economici*3) participare ...... ......                               [] Amenajare stand ...... ......                             [] Cheltuieli de transport ...... ......                             [] Cheltuieli de cazare pe                                perioada târgului ...... ......                TOTAL                Denumire târg/expoziţie internaţională*4) ....................                Perioada de desfăşurare a                activităţii: de la ............ la ..............                                  (zi/lună/an) (zi/lună/an)                Date privind organizatorul*5)                  Denumire: ................................                  Adresa:                  ..........................................                  ..........................................                  Telefon: .................................                  Fax: .....................................                  Număr de persoane care vor participa în                  activitate din partea solicitantului                  ..............................................[] Elaborarea şi producţia [] Elaborarea şi producţia  de materiale tipărite de materialelor publicitare  promovare a produselor de stipulate în contractul  artă populară, artizanat ce urmează a fi semnat  şi a meşteşugurilor cu furnizorul*5) ....... .......  artistice*6) Denumire: ..................................   - pliante, mape Adresa:   - broşuri ............................................   - cataloage ............................................   - afişe ............................................   - CD-uri ............................................                               Telefon: ...................................                               Fax: .......................................______________ *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA. *2) 65% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA. *3) Suma solicitată nu va depăşi 60 milioane lei. *4) Se completează pentru fiecare târg/expoziţie internaţională. *5) Se completează pentru fiecare organizator/furnizor. *6) Suma totală nu va depăşi 80 milioane lei. Denumirea Tipul de cheltuiala Valoarea Din care activităţii pentru care se solicita cheltu- valoarea                                    finanţare ielilor finan-                                                            eligi- tarii                                                           bile*1) solici-                                                          - lei- tate*2)                                                                   - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Realizarea unui site [] Elaborare de pagini WEB  pe Internet pentru pentru prezentarea pe  prezentarea activităţii Internet a activităţii  solicitantului şi a solicitantului şi a  produselor sau serviciilor produselor sau serviciilor  promovate*3) promovate ....... .......              Date privind partenerul*4) contractual:              Denumire: .........................................              Adresa              ...................................................              ...................................................              Telefon ...........................................              Fax ...............................................___________ *1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA. *2) 65% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA. *3) Suma solicitată nu va depăşi 20 milioane lei. *4) Se completează pentru fiecare organizator/partener.SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......, nr. ......, eliberat de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ....... nr. ..... bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ....., în calitate de reprezentant legal al organizaţiei ......, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de la bugetul de stat şi că voi raporta pe o perioadă de trei ani către unitatea de implementare a programului din cadrul ANIMMC efectele participării la program, conform pct. 8.8 din prezenta procedură.Declar pe propria răspundere că îndeplinesc criteriul de independenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani:[] nu am beneficiat de ajutor de stat;[] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:┌────┬────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────────┬──────────┐│Nr. │ Anul acordării │ Forma │ Instituţia │ Programul prin │Cuantumul ││Crt.│ ajutorului de │ajutorului │finanţatoare │care a beneficiat │ajutorului││ │ stat │de stat │ │ de finanţare │de stat ││ │ │ │ │ │ acordat │├────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────────┼──────────┤└────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────────────┴──────────┘  în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,  cu modificările şi completările ulterioare.    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*) Funcţia    Data semnării:_______  *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi    persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
   +  Anexa 3 ────────la procedură────────────
  Data: ................................ Numărul notificării: .................
                       - NOTIFICARE*1) -
                            PRIVIND
                ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
                (în condiţiile prevăzute în ANEXA 2)
  ______________
      *) SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ANIMMC,
      DESTINATAR: Denumirea completă a destinatarului: ...........................
      Data înregistrării organizaţiei: ...............................
      Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrul
      comerţului (după caz):..........................................
      Codul fiscal (după caz): .......................................
      Codul unic de înregistrare (după caz): .........................
      Adresa: ........................................................
      Fax: ...........................................................
      Ca urmare a Cererii-tip de Acord de Principiu pentru finanţare
      nr. ...... din data de ......., vă notificăm prin prezenta acordul
      nostru de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi
      cheltuieli aferente acestora:
                                                                  Valoarea
     Denumirea activităţii Tipul de cheltuială finantarii
                                pentru care se acordă aprobate de
                                      finanţare principiu
                                                                     -lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  [] Participări la târguri şi [] Cheltuieli de participare
    expoziţii internaţionale, conform contractului
    organizate în străinătate, cu organizatorul, incluzând:
    cu stand propriu sau [] Închiriere stand, taxa de
    în asociere cu alţi agenţi participare ............
    economici [] Amenajare stand ............
                                [] Cheltuieli de transport ............
                                [] Cheltuieli de cazare, pe
                                    perioada târgului ............
                                [] Cheltuieli de transport
                                    mostre ............
                TOTAL .............
  [] Participări la târguri şi [] Cheltuieli de participare
    expoziţii organizate conform contractului
    în tara, cu stand propriu cu organizatorul, incluzând:
    sau în asociere cu alti [] Închiriere stand, taxa de
    agenti economici participare ............
                               [] Amenajare stand ............
                               [] Cheltuieli de transport ............
                               [] Cheltuieli de cazare, pe
                                   perioada târgului ............
                                                                  Valoarea
     Denumirea activităţii Tipul de cheltuială finantarii
                                pentru care se acordă aprobate de
                                      finanţare principiu
                                                                     -lei-
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               TOTAL ..........
  [] Elaborarea şi producţia de [] Elaborarea şi producţia
     materiale tipărite de materialelor publicitare
     promovare a produselor de stipulate în contractul
     artă populară, artizanat şi a ce urmează a fi semnat
     meşteşugurilor artistice cu furnizorul ..........
  [] Realizarea unui site pe [] Elaborare de pagini WEB
     Internet pentru prezentarea pentru prezentarea pe
     activităţii solicitantului şi a Internet a activităţii
     produselor sau serviciilor solicitantului şi a
     promovate produselor sau serviciilor
                                           promovate ...........
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Valoarea totală a finanţării aprobate de principiu ..........
     Coordonator UIP:
     Semnătura ................................
   +  Anexa 4 ────────la procedură──────────────CERERE-TIPde anulare totală sau parţială a finanţării pentrucare există acord de principiu(se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiileîn care s-a obţinut acordul de principiuasupra finanţării)Subscrisa .......... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ........ având calitatea de ........, solicit anularea finanţării pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantului    Denumirea completă a solicitantului: ..........................    Adresa: .......................................................    Telefon: ............ Fax: ........... E-mail: .............    Data înregistrării organizaţiei: ..............................    Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului comerţului (după    caz): .........................................................    Codul fiscal (după caz): ......................................    Codul unic de înregistrare (după caz): ........................    Nr. cont în care se solicită transferarea alocaţiei financiare    nerambursabile (ROL) ..........................................    deschis la Trezoreria .........................................SECŢIUNEA B Cheltuieli pentru care se solicită anularea finanţării───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                 Valoarea   Denumirea activităţii Tipul de cheltuială finantarii                                                               pentru care se                                                                 solicita                                                                 anularea                                                                   -lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participări la târguri şi [] Cheltuieli de participare  expoziţii internaţionale, conform contractului  organizate în străinătate, cu organizatorul, incluzând:  cu stand propriu sau [] Închirierea standului, taxa  în asociere cu alţi agenţi de participare ............  economici [] Amenajarea standului ............                              [] Cheltuieli de transport ............                              [] Cheltuieli de cazare, pe                                  perioada târgului ............                              [] Cheltuieli cu transportul                                  mostrelor ............                             TOTAL ............                    Denumirea târgului/ expoziţiei internaţionale                    la care se renunţă*1):                    ......................................[] Participări la târguri şi [] Cheltuieli de participare   expoziţii organizate conform contractului   în tara, cu stand propriu cu organizatorul, incluzând:   sau în asociere cu alti [] Închirierea standului, taxa   agenti economici de participare ............                             [] Amenajarea standului ............                             [] Cheltuieli de transport,                                pe perioada targului ............                             [] Cheltuieli de cazare,                                                               ............                             TOTAL ............                    Denumirea târgului/expoziţiei internaţionale                    la care se renunţă*1):                    ......................................[] Elaborarea şi producţia de [] Elaborarea şi producţia   materiale tipărite de promovare materialelor publicitare   a agentului economic stipulate în contractul   - pliante mape ce urmează a fi semnat   - broşuri cu furnizorul ...........   - cataloage   - afişe Denumire partener contractual*2)   - CD-uri la care se renunţă:                                   ........................................[] Realizarea unui site pe [] Elaborare de pagini WEB   Internet pentru pentru prezentarea pe   prezentarea activităţii Internet a activităţii   solicitantului şi a solicitantului şi a   produselor sau serviciilor produselor sau serviciilor   promovate promovate ..........                                 Denumire partener contractual*2)                                 la care se renunţă:                                 ........................................_____________  *1) Se completează pentru fiecare târg la care se renunţă,  *2) Se completează pentru fiecare partener la care se renunţă,SECŢIUNEA C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/subsemnata ......., identificat/identificată cu actul de identitate seria ...... nr. ...., eliberat de ...... la data de ...., cu domiciliul în localitatea ......., str. ...... nr. ...... bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al organizaţiei ........, declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau parţială a finanţării pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC.Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*3)FuncţiaData semnării:______________*3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.  +  Anexa 5 ────────la procedură──────────────CERERE-TIPde eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile(Se completează toate rubricile în limba română,prin tehnoredactare)Subscrisa ......... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna ........ având calitatea de ....., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ....... eliberat de ...... la data de ....., cu domiciliul în localitatea ...... str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul ........, cod poştal ........ solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Preşedintelui nr. .......    Datele de identificare a solicitantului:    Denumirea completă a solicitantului: ............................    Adresa ..........................................................    Telefon: ............. Fax: ............ E-mail .................    Data înregistrării organizaţiei .................................    Numărul de înmatriculare în Registrul comerţului (după caz) .....    Codul fiscal (după caz) .........................................    Codul unic de înregistrare (după caz) ...........................    Cont bancar nr. ........ deschis la Trezoreria ..................    Anexez la prezenta formularul de decont (conform Anexa 6) precum    şi documentele justificative prevăzute în Anexa 1 la program, în    original şi în copie, în ordinea activităţilor şi documentelor    justificative completate în formularul de decont.    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*                         Funcţia    Data semnării__________   *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de      aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.  +  Anexa 6 ────────la procedura─────────────FORMULAR DE DECONT*1) Organizaţia solicitanta ..................... Data .............                                                                       lei*2)┌────────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬────────────────────────────────────┐│Activi- │Obiectul│ Nr. │ Data │ Valoarea│ Document de plată ││tatea*3)│facturii│Factu-│factu-│ facturii├────────┬───┬────┬──────────────────┤│ │ │rii │rii ├───┬─────┤Felul │Nr.│Data│ Valoarea ││ │ │ │ │Cu │Fără │docu- │ │ ├──────┬───────────┤│ │ │ │ │TVA│TVA │mentului│ │ │Cu TVA│Fără TVA │├────────┼────────┼──────┼──────┼───┼─────┼────────┼───┼────┼──────┼───────────┤├────────┼────────┼──────┼──────┼───┼─────┼────────┼───┼────┼──────┼───────────┤├────────┼────────┼──────┼──────┼───┼─────┼────────┼───┼────┼──────┼───────────┤├────────┼────────┼──────┼──────┼───┼─────┼────────┼───┼────┼──────┼───────────┤├────────┼────────┼──────┼──────┼───┼─────┼────────┼───┼────┼──────┼───────────┤├────────┼────────┼──────┼──────┼───┼─────┼────────┼───┼────┼──────┼───────────┤│Toral: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────┴────────┴──────┴──────┴───┴─────┴────────┴───┴────┴──────┴───────────┘     Semnatura şi stampila*4)____________  *1) la prezentul decont se va anexa lista documentelor justificative în      conformitate cu anexa 1 şi în ordinea activităţilor prezentate în decont,      precum şi documentele justificative în original şi în copie,  *2) pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizând cursul      de schimb comunicat de BNR, valabil pentru ziua efectuării plăţii de      către beneficiar.  *3) conform cheltuielilor eligibile prevăzute în Anexa 1 la Procedură.  *4) toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi      persoană autorizată să reprezinte legal solicitantul.  +  Anexa 7 ────────la procedură──────────────FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)(Se completează toate rubricile în limba română,prin tehnoredactare)    Perioada pentru raportare: anul .............    Datele de identificare a societăţii:    Denumirea societăţii comerciale ...............................    Adresa ........................................................    Telefon: ............. Fax: ........... E-mail ................    Data înregistrării societăţii comerciale ......................    Numărul de înmatriculare în Registrul comerţului (după    caz) ..........................................................    Codul unic de înregistrare (după caz) ..........................    Am obţinut Notificarea de acord de principiu pentru finanţare    numărul ..../zz.ll.aa., iar eliberarea alocaţiei financiare s-a    efectuat pe baza Cererii tip de eliberare a AFN numărul .......    din data de ..........    Date de raportare tehnică:    - Cifra de afaceri: .................... lei;    - Profitul brut: ....................... lei;    - Numărul mediu scriptic anual de personal: .....................;    - În perioada considerată aţi încheiat contracte cu noi parteneri ?           [] NU           [] DA    - În perioada considerată aţi exportat pe noi pieţe ?           [] NU           [] DA, în următoarele ţări: ..............................    Subsemnatul/Subsemnata ........., identificat/identificată cu actul    de identitate seria ......., nr. ......., eliberat de .............    la data de ....., cu domiciliul în localitatea ...................,    str. ...... nr. ..... bl. ...., sc. ....., ap. ........,    sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal al    societăţii ........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile    furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)                  Funcţia: .......................    Data semnării: ...................____________    *) transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii       de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program,       pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării       alocaţiei financiare de către ANIMMC___________________