HOTĂRÂRE nr. 223 din 24 martie 2005privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 5 aprilie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării aplică Strategia şi Programul de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei şi Cercetării conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ şi cercetare, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, cercetării, tehnologiei şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu; c) de evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei şi inovării; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4 (1) În domeniul educaţiei şi învăţământului Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită următoarele atribuţii principale: a) formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unităţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate; b) evaluează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor; c) controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular; d) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate; f) elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior; g) aprobă reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat; h) propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat; i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate; j) asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor; k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate; l) asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii; m) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor; n) comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces; o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externă; q) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu; r) iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite; s) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ;ş) asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţământ şi educaţie; t) asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar;ţ) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; u) stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (4) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei şi Cercetării are următoarele atribuţii specifice: a) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaborează cu structurile de şi pentru tineret, legal constituite; c) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei şi cercetării; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială; d) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; e) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenţilor şi tinerilor.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pot fi organizate servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de 347 de posturi aprobate. (3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (4) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare. (6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Educaţiei şi Cercetării este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului şi cercetării: consilii şi comisii prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenţa acestor organisme de nivel naţional este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, conform reglementărilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonată de ministrul educaţiei şi cercetării sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora din afara Ministerului Educaţiei şi Cercetării pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării se exercită de către ministrul educaţiei şi cercetării, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei şi cercetării reprezintă Ministerul Educaţiei şi Cercetării în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul educaţiei şi cercetării răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educaţiei şi Cercetării în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul educaţiei şi cercetării îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei şi cercetării emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul educaţiei şi cercetării poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct pentru educaţie, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educaţie asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei şi Cercetării, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educaţie îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct pentru educaţie îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 12 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării este de 347, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat pentru educaţie sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform legislaţiei îi vigoare.  +  Articolul 13Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia sau la unitatea de la care provine.  +  Articolul 14 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu excepţia celor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, conform anexei nr. 7. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 17Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziţia ministrului educaţiei şi cercetării, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, având un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.  +  Articolul 18 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obţinute de la agenţii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cazul în care prin contractul cu aceşti agenţi economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 19Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează: Notă -------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 martie 2005.Nr. 223.  +  Anexa 1  +  Anexa 2CONSILII ŞI COMISII CONSULTATIVEale Ministerului Educaţiei şi Cercetării
         
    Nr. crt.Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultativeSursa de finanţare
    I.Consiliul Naţional pentru Reformă a ÎnvăţământuluiBugetul de stat
    II.Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor UniversitareBugetul de stat
    III.Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului SuperiorBugetul de stat
    IV.Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de StatBugetul de stat
    V.Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul SuperiorBugetul de stat
    VI.Consiliul Naţional al BibliotecilorVenituri proprii
    VII.Consiliul Naţional al RectorilorVenituri proprii
    VIII.Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Învăţământul PreuniversitarVenituri proprii
   +  Anexa 3INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau încoordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică    A. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    I.Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - organe de specialitate subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolareBugetul de stat
    II.Instituţii de învăţământ superior de stat:  
    1.Universitatea "Politehnica" din BucureştiVenituri proprii
    2.Universitatea Tehnică de Construcţii BucureştiVenituri proprii
    3.Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din BucureştiVenituri proprii
    4.Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din BucureştiVenituri proprii
    5.Universitatea din BucureştiVenituri proprii
    6.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din BucureştiVenituri proprii
    7.Academia de Studii Economice din BucureştiVenituri proprii
    8.Universitatea Naţională de Muzică din BucureştiVenituri proprii
    9.Universitatea de Arte din BucureştiVenituri proprii
    10.Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din BucureştiVenituri proprii
    11.Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din BucureştiVenituri proprii
    12.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din BucureştiVenituri proprii
    13.Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba IuliaVenituri proprii
    14.Universitatea "Aurel Vlaicu" din AradVenituri proprii
    15.Universitatea din BacăuVenituri proprii
    16.Universitatea de Nord din Baia MareVenituri proprii
    17.Universitatea "Transilvania" din BraşovVenituri proprii
    18.Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaVenituri proprii
    19.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-NapocaVenituri proprii
    20.Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    21.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    22.Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    23.Universitatea de Artă şi Design din Cluj-NapocaVenituri proprii
    24.Universitatea "Ovidius" din ConstanţaVenituri proprii
    25.Universitatea Maritimă din ConstanţaVenituri proprii
    26.Universitatea din CraiovaVenituri proprii
    27.Universitatea de Medicină şi Farmacie din CraiovaVenituri proprii
    28.Universitatea "Dunărea de Jos" din GalaţiVenituri proprii
    29.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IaşiVenituri proprii
    30.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din IaşiVenituri proprii
    31.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IaşiVenituri proprii
    32.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din IaşiVenituri proprii
    33.Universitatea de Arte "George Enescu" din IaşiVenituri proprii
    34.Universitatea din OradeaVenituri proprii
    35.Universitatea din PetroşaniVenituri proprii
    36.Universitatea din PiteştiVenituri proprii
    37.Universitatea Petrol-Gaze din PloieştiVenituri proprii
    38.Universitatea "Eftimie Murgu" din ReşiţaVenituri proprii
    39.Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuVenituri proprii
    40.Universitatea "Ştefan cel Mare" din SuceavaVenituri proprii
    41.Universitatea "Valachia" din TârgovişteVenituri proprii
    42.Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu JiuVenituri proprii
    43.Universitatea "Petru Maior" din Târgu MureşVenituri proprii
    44.Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu MureşVenituri proprii
    45.Universitatea de Artă Teatrală din Târgu MureşVenituri proprii
    46.Universitatea "Politehnica" din TimişoaraVenituri proprii
    47.Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din TimişoaraVenituri proprii
    48.Universitatea de Vest din TimişoaraVenituri proprii
    49.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din TimişoaraVenituri proprii
    III.Biblioteci centrale universitare şi pedagogice:  
    1.Biblioteca Centrală Universitară din BucureştiBugetul de stat
    2.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din IaşiBugetul de stat
    3.Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    4.Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din TimişoaraBugetul de stat
    5.Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din BucureştiBugetul de stat
    IV.Comisia Naţională a României pentru UNESCOBugetul de stat
    V.Serviciul Naţional de Evaluare şi ExaminareBugetul de stat
    VI.Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării ProfesionaleBugetul de stat
    VII.Centrul Naţional de ExcelenţăBugetul de stat
    VIII.Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice UniversitareVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    IX.Palatul Naţional al Copiilor din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    X.Corul Naţional de Cameră "Madrigal"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XI.Oficiul Naţional al Burselor de Studii în StrăinătateVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XII.Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi TehnicVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIII.Oficiul Naţional pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "ROEDUNET"Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    XIV.Federaţia Sportului Şcolar şi UniversitarVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XV.Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul PreuniversitarVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVI.Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (la Mediaş)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVII.Consiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea ManualelorVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVIII.Consiliul Naţional pentru CurriculumVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIX.Agenţia Naţională pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social (APART)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XX.Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica)Venituri proprii
    XXI.Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea NeagrăVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   B. Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării XXII. Casele universitarilor
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Casa Universitarilor din BucureştiVenituri proprii
    2.Casa Universitarilor din Cluj-NapocaVenituri proprii
    3.Casa Universitarilor din IaşiVenituri proprii
    4.Casa Universitarilor din BraşovVenituri proprii
    5.Casa Universitarilor din CraiovaVenituri proprii
   C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică"Venituri proprii
   +  Anexa 4
         
    CLUBURI SPORTIVE STUDENŢEŞTI care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Clubul "Sportul Studenţesc" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2.Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Clubul Sportiv "Universitatea" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4.Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5.Clubul Sportiv "Universitatea" din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6.Clubul Sportiv "Universitatea" din GalaţiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7.Clubul Sportiv "Universitatea" din BraşovVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8.Clubul Sportiv "Politehnica" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din PetroşaniVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    11.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din ConstanţaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    12.Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia MareVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    13.Clubul Sportiv Universitar din SibiuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Clubul Sportiv Universitar din PloieştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    15.Clubul Sportiv Universitar din Târgu MureşVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16.Clubul Sportiv Universitar din OradeaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17.Clubul Sportiv Universitar din PiteştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18.Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 5
         
    INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE  de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiBugetul de stat
    2.Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Centrul de Cercetări Biologice din JibouVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4.Institutul Limbii RomâneVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5.Institutul de Medicină Comparată - IMCVenituri proprii
  NOTĂ:1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 10.470.2. Numărul maxim de posturi pentru unităţile din structura Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.996.
   +  Anexa 6ORGANE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale decercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare,care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Autoritatea Naţională pentru Cercetare ŞtiinţificăBugetul de stat
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 89.
   +  Anexa 7
             
    PARCUL AUTO  al Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru activităţi specifice
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/autovehicul (litri/lună)
    1.Proiectul privind învăţământul rural- autoturism pentru unitatea centrală1450
    - autoturism de teren2450
    - laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar41450
    2.Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare- autoturism pentru unitatea centrală2450
    - autoturism pentru unitatea teritorială7450
    3.Monitorizare şi inspecţie- autoturism10450
    - microbuz3450
    4.Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi"- autoturism1450
    - microbuz1450
  NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective. Notă --------