HOTĂRÂRE nr. 208 din 17 martie 2005privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 31 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică Strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice. (2) Ministerul Finanţelor Publice este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică. (3) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. (4) Sediul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice contribuie la elaborarea şi implementarea Strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare şi valutare în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei agenţilor economici. (2) Prin atribuţiile încredinţate şi prin structura sa, Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate; c) de elaborare şi implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a Guvernului; d) de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale; e) de administrare a veniturilor statului; f) de contractare şi administrare a datoriei publice; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de exercitare a controlului financiar public intern; i) de asigurare a evidenţei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; j) de elaborare şi supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilităţii; k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; m) de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, prin care se asigură elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar şi control la instituţiile publice. (3) Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate. (4) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Finanţelor Publice sunt: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea finanţelor publice pe termen mediu; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi predictibil.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, următoarele atribuţii:1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice;2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;3. stabileşte echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificării acestuia;4. stabileşte metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale şi a proiectelor bugetelor locale;5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătăţire;6. urmăreşte execuţia operativă a bugetului general consolidat; stabileşte măsurile necesare pentru încasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;7. elaborează şi aprobă clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice;8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar;10. analizează şi avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producţiei de export şi a exporturilor;11. monitorizează, în condiţiile legii, numărul de posturi şi cheltuielile de personal din instituţiile publice;12. aprobă, prin delegare de competenţe, modificări în fişele de investiţii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetele fondurilor speciale;14. avizează proiectele de acte normative care generează influenţe financiare asupra bugetului general consolidat;15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ şi stabileşte măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreşte rambursarea acesteia şi achitarea dobânzilor aferente, în condiţiile legii;16. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică şi Trezoreria Statului;17. administrează şi gestionează datoria publică guvernamentală;18. elaborează raportul privind datoria publică internă şi externă a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului şi Parlamentului;19. reîntregeşte, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;20. elaborează şi actualizează metodologia privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice;21. analizează programul de investiţii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecţie şi prioritizare şi al eşalonării creditelor bugetare în funcţie de durata de execuţie a obiectivelor;22. coordonează monitorizarea întregului program de investiţii publice;23. elaborează strategia în domeniul investiţiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiţii ale ordonatorilor principali de credite;24. avizează programe de investiţii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;25. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achiziţiile publice;26. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achiziţiilor publice şi asigură transpunerea acquisului comunitar şi îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;27. elaborează şi actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;28. stabileşte modul de organizare şi funcţionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, precum şi sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;29. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României, scop în care încheie convenţii cu aceasta;30. stabileşte sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurării efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi pentru sectorul public;31. elaborează şi administrează bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului;32. colaborează cu Banca Naţională a României la elaborarea balanţei de plăţi externe, a balanţei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar şi valutar şi informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluţii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanţei de plăţi externe;33. contractează şi garantează împrumuturi de stat de pe piaţa financiară internă şi externă, în scopul şi în limitele competenţelor stabilite de lege;34. asigură punerea în circulaţie prin Banca Naţională a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;35. elaborează lucrările privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului şi, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezintă spre însuşire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;36. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor şi normativelor de cheltuieli şi acordarea unor drepturi personalului din instituţiile publice;37. colaborează cu alte autorităţi publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;38. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte, urmăreşte perfecţionarea aşezării acestora şi armonizarea legislativă în acest domeniu;39. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmăreşte actualizarea acestuia în concordanţă cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;40. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;41. elaborează strategii, studii comparative, priorităţi şi proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;42. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea şi menţinerea unui sistem fiscal unitar, stabil şi armonizat, în strânsă concordanţă cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administraţiei publice;43. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilităţii financiare şi de gestiune şi urmăreşte perfecţionarea acestuia în corelaţie cu normele europene în domeniu;44. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituţiile publice;45. derulează operaţiuni de încasări şi plăţi, ca participant direct al Sistemului naţional de plăţi;46. urmăreşte respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaţionale în domeniul datoriei publice;47. elaborează politica vamală în concordanţă cu cadrul legislativ existent, precum şi actele normative în realizarea acesteia;48. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi asigură valorificarea acestora în condiţiile legii;49. asigură administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;50. reglementează controlul financiar preventiv şi exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;51. îndrumă metodologic şi organizează activitatea de instruire şi pregătire profesională în domeniul auditului intern şi al sistemelor de management financiar şi control;52. realizează activităţi de control operativ la instituţii publice şi soluţionează contestaţiile depuse de acestea;53. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaţionale cu caracter financiar, în condiţiile legii;54. negociază, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor;55. coordonează, negociază şi încheie acorduri internaţionale în numele statului, în domeniul relaţiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;56. reprezintă statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa instanţelor, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ;57. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, sindicatele, patronatele şi alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice activităţii sale;58. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii şi stabilităţii sociale, şi susţine în Parlament proiectele de acte normative pe care le iniţiază;59. soluţionează petiţiile primite de la cetăţeni, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;60. elaborează, implementează şi dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;61. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaţiunilor necesare finanţării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală şi financiar-contabilă;62. elaborează, monitorizează şi implementează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional în scopul susţinerii activităţii sale;63. aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;64. elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă şi alte organisme specializate în acest domeniu;65. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională un corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii;66. iniţiază măsuri şi participă, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;67. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoaşterii sale de către personalul propriu şi de către contribuabili;68. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", activitate finanţată integral din venituri proprii;69. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa;70. urmăreşte constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate României de organisme internaţionale sau guvernele altor ţări;71. asigură evidenţa statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;72. gestionează asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europeană, precum şi asistenţa financiară rambursabilă acordată de instituţii financiare internaţionale;73. asigură fundamentarea, coordonarea şi realizarea activităţilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, pe domeniile din competenţa şi responsabilitatea sa;74. elaborează strategia şi cadrul normativ general, coordonează şi evaluează activitatea de audit public intern la nivel naţional, efectuează misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale şi exercită activităţi de audit public intern la nivelul aparatului propriu;75. efectuează inspecţii privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte instituţii publice, în domeniul său de activitate;76. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;77. aplică dispoziţiile legale în domeniul preţurilor, pentru care legea abilitează Ministerul Finanţelor Publice;78. urmăreşte evoluţia preţurilor în economie;79. aplică dispoziţiile legale în domeniul concurenţei neloiale şi al publicităţii, pentru care legea abilitează Ministerul Finanţelor Publice;80. participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale, în domeniul său de activitate;81. programează, coordonează şi monitorizează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi îndeplineşte rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu Uniunea Europeană;82. asigură managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani, încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene;83. coordonează programarea şi monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);84. realizează activităţile aferente procesului de ratificare şi/sau amendare a memorandumurilor de finanţare (PHARE şi ISPA), precum şi a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;85. coordonează elaborarea Planului naţional de dezvoltare, document de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale şi a strategiei naţionale de dezvoltare regională şi care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare şi instrumentele structurale după aderare;86. coordonează pregătirea şi implementarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale;87. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului;88. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile;89. coordonează participarea României şi îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact la proiectele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile ale Uniunii Europene;90. efectuează verificările pe bază de eşantion prevăzute de regulamentele Comisiei Europene privind fondurile ISPA şi instrumentele structurale;91. centralizează şi prelucrează datele necesare estimării nivelului tranzacţiilor financiare cu Uniunea Europeană şi întocmirii rapoartelor premergătoare estimărilor respective şi a reflectării lor în bugetul comunitar;92. deschide şi administrează conturile necesare în vederea desfăşurării tranzacţiilor financiare cu Uniunea Europeană şi comunică acesteia operaţiunile şi înregistrările efectuate în conturile respective;93. centralizează lunar datele aferente resurselor proprii a căror constatare se efectuează în ţara noastră (taxe vamale, contribuţii agricole, taxa pe zahăr etc.), întocmeşte notele de raport în vederea determinării nivelului în lei al contribuţiilor aferente resursei V.N.B. şi taxei pe valoarea adăugată şi emite dispoziţii de plată către Banca Naţională a României în vederea virării la timp a obligaţiilor aferente resurselor şi contribuţiei statului român la bugetul comunitar. (2) Ministerul Finanţelor Publice îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice este autorizat: a) să dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări şi amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condiţiile legii; d) să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare; e) să încheie protocoale de schimb de informaţii, documente şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; f) să refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare; g) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite; h) să respingă situaţii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de normele legale şi să stabilească noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare; i) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; j) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi agenţi economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.573, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu excepţia structurilor de administrare, prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) În numărul total de posturi prevăzut la alin. (2) sunt cuprinse şi cele 30 de posturi aferente cabinetelor secretarilor de stat.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se organizează Autoritatea de Plată, al cărei nucleu este format din Direcţia generală a Fondului Naţional de Preaderare şi o parte a activităţii Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE. Structura organizatorică şi numărul de posturi vor fi definitivate la finalizarea contractului de asistenţă tehnică din cadrul programului PHARE. (2) Autoritatea de Plată devine operaţională în decembrie 2005. (3) Numărul de posturi al Autorităţii de Plată se asigură prin redistribuire din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice. (4) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor nominaliza, în funcţie de necesităţile de pregătire profesională sau de acţiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activităţile premergătoare funcţionării Autorităţii de Plată.  +  Articolul 9 (1) În structura Ministerului Finanţelor Publice se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, având până la sfârşitul anului 2005 un număr maxim de 94 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice. În cadrul acesteia se organizează, la nivel de direcţie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. (2) În structura Ministerului Finanţelor Publice se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management pentru Infrastructură, având până la sfârşitul anului 2005 un număr maxim de 66 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice. În cadrul acesteia se organizează, la nivel de direcţie, Direcţia programare, evaluare şi scheme de finanţare.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi pentru structurile din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din unităţile subordonate acestuia se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii. (4) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se aprobă de ministrul finanţelor publice.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor Publice se exercită de către ministrul finanţelor publice. (2) Ministrul finanţelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Prin ordin al ministrului finanţelor publice unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate. (3) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (5) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul finanţelor publice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul finanţelor publice îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (7) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat şi de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de secretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (8) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală exercită şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) În cazul în care ministrul finanţelor publice, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) La nivel de judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, numărul maxim de posturi prevăzut la pct. I.4 din anexa nr. 2, pentru unităţile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii. (3) Structura organizatorică a direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru structurile de administrare şi pentru structura organizatorică a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.  +  Articolul 15 (1) Directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, exclusiv directorul executiv al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc în funcţie de către ministrul finanţelor publice, la propunerea prefectului, în condiţiile legii. (2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se numeşte comisarul general al Gărzii Financiare, în condiţiile legii. (3) Persoanele cu funcţii publice de conducere de trezorier-şef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, de trezorier-şef adjunct din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi de şef administraţie adjunct - trezorerie şi contabilitate publică din cadrul administraţiilor finanţelor publice municipale se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Ministerul Finanţelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili pot închiria unor agenţi economici sau pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri: a) organizarea bufetelor de incintă; b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci; c) instalarea de mijloace de comunicaţii; d) afişarea reclamelor de publicitate; e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili; f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei; g) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice vor fi stabilite condiţiile şi procedurile de închiriere şi de dare în folosinţă gratuită a spaţiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului. Închirierea spaţiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii: a) libera concurenţă; b) transparenţa; c) tratamentul egal; d) confidenţialitatea. (3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 18Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 19 (1) Spaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) se dau în folosinţă prin protocol încheiat între instituţiile abilitate care primesc spaţiile în folosinţă gratuită şi Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz. (2) Utilităţile şi cota-parte pentru cheltuielile de funcţionare aferente spaţiilor date în folosinţă gratuită, în condiţiile art. 17 alin. (1), se suportă de către instituţiile publice beneficiare şi se reglementează prin protocol.  +  Articolul 20Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să deţină şi să administreze prin unităţile subordonate spaţii de cazare şi pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă.  +  Articolul 21Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spaţiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice şi altele asemenea, şi pentru plata serviciilor necesare se prevăd şi se suportă din bugetul Ministerului Finanţelor Publice sau al unităţilor subordonate.  +  Articolul 22Unităţile din subordinea ministerului, care administrează spaţii în care funcţionează centre zonale ale Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, pot angaja, cu avizul prealabil al ministerului, în condiţiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curăţenie-întreţinere spaţii, spălat-călcat lenjerie, servire masă şi alte servicii necesare pentru cursanţi cu agenţii economici specializaţi. Fondurile necesare se suportă din bugetul Ministerului Finanţelor Publice sau al unităţilor subordonate.  +  Articolul 23 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Secţiunea 1 Principalele obiective şi atribuţii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 24 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are ca obiective principale următoarele: a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, conform competenţelor, precum şi a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice şi persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilaţi ai acestora şi alte persoane care au obligaţii faţă de bugetul de stat; b) aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul său de activitate; c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor; d) aplicarea în domeniul vamal a măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare şi din legislaţia în domeniul vamal. (2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuţii:1. asigură aplicarea corectă, unitară şi nediscriminatorie a legislaţiei fiscale;2. elaborează şi/sau avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competentă;3. participă, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;4. acţionează prin mijloace specifice pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile legii;5. exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul economic, financiar şi vamal care au ca efect evaziunea fiscală;6. exercită urmărirea, supravegherea şi controlul fiscal, pe întreg teritoriul naţional, al respectării legislaţiei în domeniul impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi al celorlalte venituri bugetare pentru a căror administrare este competentă potrivit legii;7. desfăşoară activităţi de investigare fiscală cu ocazia controlului;8. exercită activitatea de inspecţie vamală, activitatea de control vamal ulterior şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;9. are reprezentanţi permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale;10. elaborează proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri bugetare;11. administrează depunerea de către plătitori a declaraţiilor de impunere la impozite, taxe, contribuţii sociale şi alte venituri bugetare potrivit legii, precum şi evidenţa plăţilor efectuate;12. iniţiază şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată;13. elaborează şi aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;14. elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal;15. elaborează şi pune la dispoziţie personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislaţiei specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;16. urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale;17. elaborează şi aplică procedurile privind plata voluntară şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;18. elaborează proceduri privind activitatea de îndrumare şi informare a contribuabililor şi asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unităţilor fiscale teritoriale;19. asigură, prin intermediul structurilor de administrare, îndrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea legislaţiei fiscale şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri;20. elaborează şi editează materiale informative prin ghiduri, broşuri, pliante, afişe şi altele asemenea, în vederea cunoaşterii de către contribuabili a problematicii fiscale de interes pentru aceştia;21. elaborează, cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;22. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;23. elaborează şi aplică proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competentă;24. elaborează şi aplică proceduri interne privind executarea silită;25. elaborează şi aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;26. coordonează, îndrumă şi verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislaţiei fiscale şi a legislaţiei contribuţiilor sociale de către structurile de administrare;27. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;28. furnizează Ministerului Finanţelor Publice informaţii necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;29. analizează periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;30. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentării calculului contribuţiei României la bugetul Comunităţii Europene;31. soluţionează contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale, în condiţiile legii;32. propune şi elaborează strategii de dezvoltare, precum şi soluţii de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;33. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale, având ca scop menţinerea unei administrări fiscale unitare, stabile şi armonizate;34. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;35. încheie şi derulează convenţii şi proiecte de colaborare cu organisme şi instituţii internaţionale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;36. iniţiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul său de activitate;37. gestionează şi coordonează schimbul de informaţii intern şi intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată şi accize;38. colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe linia integrării europene;39. asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cooperare internaţională în domeniul său de activitate;40. asigură un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurării eficienţei activităţii, stabilităţii şi solidarităţii sociale;41. elaborează, monitorizează şi implementează sistemul de comunicare internă şi externă şi cadrul comunicaţional în scopul susţinerii activităţii sale;42. reprezintă statul în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi alte activităţi ale agenţiei, direct sau prin unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza mandatelor transmise; renunţarea la drepturile statului în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale poate fi formulată de organele fiscale numai cu acordul Guvernului;43. exercită funcţia de audit public intern în condiţiile legii;44. aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancţionare şi încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;45. elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul agenţiei la nivel central şi la nivelul structurilor de administrare prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă şi alte organisme specializate în acest domeniu;46. asigură prin sistemul de management al performanţei şi dezvoltare profesională un corp al funcţionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul creării unei organizaţii moderne, flexibile, funcţionale şi eficiente, în condiţiile legii;47. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice;48. elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agenţiei, precum şi programul de investiţii şi achiziţii publice, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia. (3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.  +  Articolul 25 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi alte entităţi. (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală coordonează din punct de vedere metodologic structurile de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.  +  Articolul 26În îndeplinirea atribuţiilor sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este autorizată:1. să exercite nemijlocit şi neîngrădit inspecţia fiscală, controlul financiar şi vamal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;2. să dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;3. să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa;4. să aprobe înlesniri, în condiţiile legii, restituiri şi compensări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare pentru care este competentă;5. să urmărească şi să ia măsuri în aplicarea legislaţiei în materie de ajutor de stat, în domeniul său de activitate, conform competenţelor;6. să aplice, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, în condiţiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;7. să încheie protocoale de schimb de informaţii şi colaborare cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;8. să soluţioneze plângerile prealabile şi petiţiile şi să pună la dispoziţie solicitanţilor informaţiile publice, în condiţiile legii;9. să stabilească orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 27 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 4. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor, în condiţiile legii. (2) Numărul de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este de 447, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetului demnitarului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la structurile de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 28 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Autoritatea Naţională a Vămilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi pentru unităţile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar.  +  Articolul 29 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu. (2) Organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.005, din care 120 de posturi pentru Comisariatul general. (4) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se numesc comisarii generali adjuncţi ai Gărzii Financiare. (5) Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare stabileşte competenţele şi atribuţiile personalului care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual şi se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 30 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 4, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi ale Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare care se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al structurilor de administrare şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii. (4) Directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi, şefii de servicii şi şefii de birouri, personalul de execuţie din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, care coordonează structurile de administrare, şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 15 alin. (3), ai administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (6) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi ai Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (7) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti un director executiv adjunct are şi calitatea de administrator-şef care coordonează structurile de administrare, calitate stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 31Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu, înscrie prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, în calitate de agenţi împuterniciţi, creanţele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară şi imobiliară, în condiţiile legii.  +  Articolul 32 (1) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finanţelor publice, prevăzute la art. 14 alin. (2). (2) Structura organizatorică a structurilor de administrare din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, precum şi a Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform art. 14 alin. (3). (3) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul ministrului finanţelor publice. (4) Statele de funcţii pentru structurile de administrare fiscală din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 33 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite ordine, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi Garda Financiară, şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparatul propriu, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti -, precum şi pentru Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. (5) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (6) Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (7) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală reprezintă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în relaţia cu terţii. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unele atribuţii pot fi delegate vicepreşedinţilor şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate. (8) Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (9) În cazul în care preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile prevăzute la actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 34Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 35Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 36 (1) Personalul din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, respectiv, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcţionar public, beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Salarizarea personalului Ministerului Finanţelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual. (3) Salarizarea personalului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 37Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să îşi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 39La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 159/2002 privind unele măsuri pentru închirierea unor spaţii de către Ministerul Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 17 martie 2005.Nr. 208.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 1.573    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului)                        STRUCTURA ORGANIZATORICA                    a Ministerului Finanţelor Publice                            ┌──────────┐                            │ MINISTRU │                            └────┬─────┘                                 │   ┌─────────┐ │   │CORPUL DE│ ┌────────┴───────────┐   │ CONTROL ├──────────┤COLEGIUL MINISTRULUI│   └─────────┘ └────────┬───────────┘                                 │                                 │ ┌──────────────────────────────┐                                 │ ┌───┤DIRECTIA GENERALĂ JURIDICA │                                 │ │ └──────────────────────────────┘                                 │ │ ┌───────────────────────────────┐                                 ├───┤ │UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE│                                 │ ├───┤PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN*1)│                                 │ │ └───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │PURTATORUL DE CUVANT ŞI │ │ ├───┤DIRECTIA DE AUDIT PUBLIC INTERN│ │RELATII CU MASS MEDIA*2)├──────┤ │ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────┐                                 │ │ │DIRECTIA DE EVALUARE A VENITURILOR│                                 │ ├──┤ BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT │                                 │ │ └──────────────────────────────────┘                                 │ │ ┌──────────────────────────────────┐                                 │ │ │ DIRECTIA GENERALĂ A TEHNOLOGIEI │                                 │ ├──┤ INFORMATIEI │                                 │ │ └──────────────────────────────────┘                                 │ │ ┌────────────────────────────────┐                                 │ └───┤ DIRECTIA GENERALĂ DE AUTORIZARI│                                 │ └────────────────────────────────┘                                 │          ┌----------------------│    ┌─────|─────┬──────────┬─────┼────────────┬───────────┬──────--------------┐┌───┴────┐| ┌───┴────┐ ┌───┴────┐│ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐┌───────────┐ |│SECRETAR│| │SECRETAR│ │SECRETAR││ │SECRETAR│ │SECRETAR││PRESEDINTE │ |│ DE │| │ DE │ │ DE ││ │ DE │ │ DE │└─────┬─────┘ |│ STAT │| │ STAT │ │ STAT ││ │ STAT │ │ STAT │ │ |└───┬────┘| └───┬────┘ └───┬────┘└──┐ └──────┬─┘ └───┬────┘ │ |    │ | │ │ │ │ │ │ |    │ -- │ │ ┌┴───────┐ │ │ ┌────────┼────┐ |    ├───────────┼──────────┼───────│SECRETAR├────┼────────┤┌─┴───┐┌───┴─┐┌─┴──┐|    │ | │ │ │GENERAL │-- │ ││Vice-││Vice-││Vice│|    │ | │ │ └──┬─────┘ | │ ││pre ││pre ││pre │|    │ | │ │ ┌──┴─────┐ | │ ││sedin││sedin││se │|    │ | │ │ │SECRETAR│ | │ ││te ││ te ││din │|    │ | │ │ │GENERAL │ | │ │└──┬──┘└─────┘│te │|    │ | │ │ │ADJUNCT │ | │ │ │ └──┬─┘|    │ | │ │ └───┬────┘ | │ │ └───────┬─────┘ |    │ | │ │ │ | | │ └─┐ │ |    │┌--|-------│----------│-----------│---------│----------│---------│--------|    │| | │| | │ │ │ | │| |│ |┌─┬─┼─┬─┬─┐ ┌─┼─┐ ┌──┬┴─┬─┐ ┌─┬┴┐ ┌──┴──┐ ┌─┼─┬─┬─┐ ┌┴─┐ ┌──┐A │ C D E F G H I J K L M N O P ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ S T U V X |Y | |Z | ┌┴┐ │ Q │ │ R │ └--┘ └--┘ │B│ └┬──┘ └┬──┘ └┬┘ ├q1 │  ├b1 │ ├r1  │ ├q2 │  ├b2 │ ├r2  │ ├q3 │  └b3 │ ├r3                                             └q4 │                                                   └r4    LEGENDA:    --------    A = DIRECTIA GENERALĂ DE SINTEZA A POLITICILOR BUGETARE    B = DIRECTIA GENERALĂ DE PROGRAMARE BUGETARA ŞI COORDONAREA POLITICILOR        PUBLICE SECTORIALE    b1 = DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA ŞI POLITICI PUBLICE IN DOMENIILE ECONOMIC,         PROT. MEDIULUI ŞI LUCRARI PUBLICE    b2 = DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA ŞI POLITICI PUBLICE IN DOMENIILE EDUCATIE,         SĂNĂTATE, CULTURA, SECURITATE ŞI PROTECTIE SOCIALA    b3 = DIRECTIA DE PROGR. BUGETARA ŞI POLITICI PUBLICE IN DOMENIILE APARARII         ŞI SECURITATII NAŢIONALE, JUSTIŢIE ŞI ADMINISTRATIE    C = UNITATEA DE COORDONARE A RELATIILOR BUGETARE CU UNIUNEA EUROPEANA*4)    D = DIRECTIA DE REGLEMENTARE ŞI MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE    E = DIRECTIA GENERALĂ A CONTABILITATII PUBLICE ŞI A SISTEMULUI DE DECONTARI        IN SECTORUL PUBLIC    F = UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE A SISTEMELOR DE MANAGEMENT FINANCIAR        ŞI CONTROL*3)    G = UNITATEA DE MANAGEMENT A TREZORERIEI STATULUI*1)    H = DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE EXTERNE    I = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU ACORDURI, COOPERARE INTERNATIONALA ŞI        DECONTARI EXTERNE    J = DIRECTIA GENERALĂ A FONDULUI NAŢIONAL DE PREADERARE    K = OFICIUL DE PLATI ŞI CONTRACTARE PHARE*4)    L = DIRECTIA GENERALĂ DE ARMONIZARE LEGISLATIVA ŞI INTEGRARE EUROPEANA    M = DIRECTIA GENERALĂ AJUTOR DE STAT, PRACTICI NELOIALE ŞI PRETURI        REGLEMENTATE    N = DIRECTIA GENERALĂ A POLITICILOR ŞI RESURSELOR UMANE*6)    O = DIRECTIA GENERALĂ DE BUGET ŞI CONTABILITATE INTERNA    P = DIRECTIA GENERALĂ A SERVICIILOR ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ARHIVARE    Q = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR*1)    q1= DIRECTIA DE ANALIZA ŞI PROGRAME    q2= COMPARTIMENT MONITORIZARE    q3= DIRECTIA ASISTENŢA TEHNICA*7)    q3= COMPARTIMENT COORDONARE DE SISTEM ŞI EVALUARE    R = AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU INFRASTRUCTURA*5) *8)    r1= DIRECTIA PROGRAMARE EVALUARE ŞI SCHEME DE FINANTARE    r2= COMPARTIMENT MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL    r3= COMPARTIMENT COORDONARE, MONITORIZARE ŞI RAPORTARE    r4= UNITATEA CENTRALA PENTRU COORDONAREA ACTIVITĂŢII DE TIP PARTENERIAT        PUBLIC PRIVAT    S = DIRECTIA GENERALĂ LEGISLATIE IMPOZITE DIRECTE    T = DIRECTIA GENERALĂ LEGISLATIE IMPOZITE INDIRECTE    O = DIRECTIA DE REGLEMENTARI CONTABILE    V = DIRECTIA PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATUL    X = DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ACTIVELOR STATULUI    Y = AGENTIA ANTIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA    Z = AUTORITATEA DE PLATA-------------   *1) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală   *2) Include şi Serviciul de comunicare şi relatii publice   *3) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală, cuprinzand      Corpul controlorilor delegaţi, asa cum a fost reglementat prin Ordonanţa      Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar      preventiv, republicată.   *4) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie.   *5) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie generală      coordonatoare a Programului ISPA.   *6) Include şi şcoala de Finante Publice şi Vama, care funcţionează la       nivel de direcţie.   *7) Indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Programul       Operational Asistenţa Tehnica.   *8) Indeplineste functia de Autoritate de Management pentru Fondul de       Coeziune, conform Hotărârii Guvernului nr. 497/2004.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEaflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
         
      Numărul de posturi
    I.Instituţii publice şi unităţi subordonate, finanţate de la bugetul de stat  
    1.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetului demnitarului456
    2.Autoritatea Naţională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar*)4.589
    3.Garda Financiară - total, din care**):1.005
      3.1. Comisariatul general120
      3.2. Comisariatele regionale885
    4.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene în subordinea cărora funcţionează administraţiile finanţelor publice municipale, administraţiile finanţelor publice orăşeneşti şi administraţiile finanţelor publice comunale; Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în subordinea căreia funcţionează administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti***); Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili****)25.633
    II.Activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice  
    1.Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate"*****)  
    III.Companii naţionale la care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar  
    1.Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.  
    2.Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  -----------    *) Autoritatea Naţională a Vămilor funcţionează în subordinea Ministerului       Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform       Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de       preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în       subordinea Ministerului Finanţelor Publice.    **) Garda Financiară funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor    Publice, conform Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005.    ***) Include şi structurile de administrare din cadrul acestora.    ****) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia    Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia    generală de administrare a marilor contribuabili au personalitate    juridică.    *****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe    lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral    din venituri proprii.
   +  Anexa 3
             
    MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI pentru activităţi specifice
    Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
    01234
    1.Aparatul propriu*):      
    a) pentru programe PHARE1)- autoturism2450
    - autoturism de teren1450
    b) pentru transport marfă şi persoane (delegaţii)- autovehicule7500
    - microbuz1500
    2.Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene;- autoturism- câte 5 pentru fiecare D.G.F.P.**)300
    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;  
    - autoturism- 3 pentru D.G.A.M.C.**)300
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili- autoturism- câte unul pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi două pentru D.G.F.P. a Municipiului Bucureşti450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare D.G.F.P. judeţeană şi două pentru D.G.F.P. a Municipiului Bucureşti600
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte două pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanţa, Timiş, respectiv a Municipiului Bucureşti şi câte unul pentru celelalte D.G.F.P.400
    3.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipiile şi oraşele cu peste 50.000 de locuitori şi din sectoarele municipiului Bucureşti- autoturism- câte unul pentru fiecare unitate300
    - autoturism- câte unul pentru fiecare administraţie a finanţelor publice de sector450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
    - autovehicul pentru transport de marfă- câte unul pentru fiecare unitate400
    4.Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti din municipii şi oraşe, altele decât cele prevăzute la pct. 3- autoturism- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie450
    - autovehicul pentru transport de valori la trezorerie- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie600
    5.Numărul de mijloace de transport şi consumul de carburant pentru Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor***)      
  -----------    *1) Autoturismele şi consumul de carburanţi se finanţează din fondurile    PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului    finanţelor publice, în funcţie de dotările rezultate din protocoalele şi    memorandumurile încheiate cu organismele internaţionale.    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului    nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru    autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu    modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi    completările ulterioare.    **) D.G.F.P. - Direcţia generală a finanţelor publice; D.G.A.M.C. -    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.    ***) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea şi    funcţionarea acestor instituţii.NOTĂ:1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curentă.2. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.
   +  Anexa 4    Numărul de posturi = 447,   exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii,   posturile aferente cabinetului demnitarului,   posturile ANV şi posturile GF                     AGENTIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA                                              ┌─────────────────────────────┐                                              │MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE │                                              └─────────────────────────────┘                                                           |                            ┌──────────────┐ |                            │ PRESEDINTE ├................                            │ │-------------------------─┐                            └─────┬────────┘ |      ┌──────────────────┐ │ |      │CORPUL DE CONTROL ├────────┤ |      │AL PRESEDINTELUI*)│ │ |      └──────────────────┘ │ |                                  │ |  ┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ |  │ PURTATOR DE CUVANT, │ │ ┌─┤DIRECTIA JURIDICA │ |  │ RELATII PUBLICE ŞI ├─┐ │ │ └──────────────────┘ |  │ MASS MEDIA**) │ │ │ │ ┌──────────────────────┐ |  └──────────────────────────┘ │ │ ├─┤DIRECTIA DE ORGANIZARE│ |                               │ │ │ │ ŞI RESURSE UMANE │ |  ┌──────────────────────────┐ │ │ │ └──────────────────────┘ |  │ SECRETARIATUL │ │ ├─┤ ┌──────────────────┐ |  │ PERMANENT PE LANGA ├─┤ │ ├──┤DIRECTIA ECONOMICA│ |  │COMITETUL INTERMINISTERIAL│ ├──┤ │ │ŞI ADMINISTRATIVA │ |  └──────────────────────────┘ │ │ │ └──────────────────┘ |  ┌─────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────────┐ |  │AUDIT PUBLIC INTERN***) ├──┤ │ │ │DIRECTIA GENERALĂ PENTRU │ |  └─────────────────────────┘ │ │ └─┤ REFORMA PRIVIND │ |  ┌─────────────────────────┐ │ │ │ADMINISTRAREA VENITURILOR │ |  │ INSPECŢIE PENTRU ├──┘ │ │ŞI COOPERARE INTERNATIONALA│ |  │ ACTIVITATEA INTERNA***) │ │ └───────────────────────────┘ |  └─────────────────────────┘ │ |                                  │ |                                  │ |                                  │ ─┐                                  ├---------------------─┐ ┌---------─┐                                  │ | ┌┘--------─┐|        ┌────────────────┬───────┬┴──────┐ ┌------------─┐ ┌┘--------─┐|┘        │ │ │ │ | Directia | |Directiile|┘        │ │ │ │ | generală | |generale | ┌──────┴───────┐┌───────┴──────┐│┌──────┴───────┐| de | | ale | │VICEPRESEDINTE││VICEPRESEDINTE│││VICEPRESEDINTE│|administrare | |finanţelor| └─────┬────────┘└─────┬────────┘│└───────┬──────┘|a marilor | |publice |       │ ┌──┴───┐ │ │ |contribuabili| |judetene |       │ │ ┌───┴──┐ │ │ └-------------┘ |şi a muni-|    ┌──┴┐ ┌─┴┐ │ C │ ┌┴──┐ │ |cipiului |    │A │---┐ │B │ └───┬──┘ │ D │ │ |Bucureşti |    └───┘ ┌---┐ └──┘ ┌──┴──┐ └──┬┘ └────────┐ └----------┘          | | ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴─┐ │ |          | a | │c1│ │c2│ │ d │ ┌────┬─┴──┬────┐ |          └─┐-┘ └──┘ └──┘ │ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌---------─┐          ┌--------─┐ └─|d1| │E │ │F │ │G │ │H │ ┌┘--------─┐|         ┌--------─┐| | | └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ ┌ ---------─┐||        ┌┘------─┐ || └--┘ │Structurile||┘        | Birouri| |┘ |municipale,|┘        | vamale |─┘ |orăşeneşti,|        └--------┘ |comunale |                                                                 └-----------┘    LEGENDA    A = AUTORITATEA NAŢIONALA A VAMILOR****)    a = DIRECTII REGIONALE VAMALE    B = DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR    C = DIRECTIA GENERALĂ DE INSPECŢIE FISCALA    c1= DIRECTIA DE CONTROL FISCAL    c2= DIRECTIA DE INVESTIGATII FISCALE    D = GARDA FINANCIARĂ****)    d = COMISARIATE REGIONALE    d1= SECTII JUDETENE    E = DIRECTIA GENERALĂ DE GESTIUNE A IMPOZITELOR ŞI CONTRIBUTIILOR    F = DIRECTIA GENERALĂ DE COLECTARE A CREANTELOR BUGETARE    G = DIRECTIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR    H = DIRECTIA DE INDRUMARE ŞI ASISTENŢA A CONTRIBUABILILOR-----------    *) funcţionează la nivel de compartiment    **) include şi Serviciul de comunicare şi relatii publice    ***) funcţionează la nivel de serviciu    ****) se organizeaza şi funcţionează pe bază de hotărâre a Guvernului  +  Anexa 5 MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢIpentru Centrala Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
           
    UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăţi)Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
    Aparatul propriu*)      
    - parc auto comun- autoturism**)10500
      - autovehicul pentru transport de marfă şi persoane***)2500
  ------------    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului    nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru    autorităţile şi instituţiile publice.    **) Cele 10 autoturisme sunt destinate pentru activitatea de control şi    investigaţii fiscale şi vor fi conduse de inspectorii nominalizaţi prin    ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.    ***) Pentru celelalte activităţi de la nivelul Centralei Agenţiei    Naţionale de Administrare Fiscală.-----------